Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europaforum Norra Sverige - Bakgrund o EFNS etablerat sen 10 år - ”erfaret” o Olika strategier, handlingsplaner, fokusområden o EU kommunicerar idag Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europaforum Norra Sverige - Bakgrund o EFNS etablerat sen 10 år - ”erfaret” o Olika strategier, handlingsplaner, fokusområden o EU kommunicerar idag Europa."— Presentationens avskrift:

1 Europaforum Norra Sverige - Bakgrund o EFNS etablerat sen 10 år - ”erfaret” o Olika strategier, handlingsplaner, fokusområden o EU kommunicerar idag Europa 2020, framtida sammanhållningspolitiken, EU:s långtidsbudget etc o Nordregio studien – vi vet mer om oss själva o Ny mandatperiod och aktuellt på EU-nivå o EFNS strategi och handlingsplan ger mandat att bevaka och agera Sammanhållningspol itik FoU Jordbrukspoli tik Ramverk Förordnin g, direktiv Miljö Inre markna d Europa 2020 Östersjöstrategi n

2 Europaforum Norra Sverige – Strategi och fokusområden Ett nätverk för politiker (vad är EFNS) Påverka EU-politiken (vad vi gör – fokusområden) Möten och positionsdokument (hur och vad vi gör) Tillvarata norra Sveriges intressen – bakgrund (varför vi gör det) Tre grupperingar utifrån Europa 2020, en rapportör från respektive län i respektive EU2020 mål Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

3 Sammanhållningspolitik och EU:s långtidsbudget Nyaktuellt och kalender HT 2011: o 29 juni- presenterade EU-kommissionen EU:s långtidsbudget o 18 juli, Rådet för allmänna frågor diskuterade EU:s långtidsbudget o 28-29 juli, Informella EU-ministermöte – EU:s långtidsbudget, första diskussion o 5 oktober - kommer strukturfondsförordningen o 12 oktober – förordningarna för CAP o December - Gemensamt strategiskt ramverk (Common strategic framwork, CSF) (samlar ihop fonderna i en gemensam strategi… att uppnå Europa 2020) o HT 2011 – Polska ordförandeskapet – tekniska diskussioner kring EU:s långtidsbudgeten o VT 2012 – Danska ordförandeskapet – politiska diskussioner

4 EU:s långtidsbudget 2014-2020 o En ökning av EU:s budget…. o Hög prioritet till sammanhållningspolitiken – totalt 376 miljarder euro (jämfört 347 miljarder i nuvarande period), dvs. 36,7% jämfört med nuvarande 35% 162,6 miljarder euro – konvergensregioner 38,9 miljarder euro – övergångsregioner 53,1 miljarder euro – konkurrenskraftsregioner 68,7 miljarder euro – territoriellt samarbete 40 miljoner euro för fonden för ett sammankopplat Europa o Ökad satsning på gränsöverskridande samarbete (andel av budgeten avsatt till gränsöverskridande samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken ökar från 2,5% till 3,12%) o Ny kategori för regioner föreslås – övergångsregioner (vars BNP ligger på mellan 75% och 90% av EU:s genomsnitt) o Särskilt uppmärksamma budgetposten ”Regioner i yttersta randområdena och glest befolkade regioner” - Den har minskat från 35 euro per capita (2007-2013) till 20 euro per capita (2014- 2020)

5 EU:s långtidsbudget 2014-2020 o Gemensamt strategiskt ramverk för att strukturfonderna ska omvandla målsättningar för Europa 2020 till prioriterade investeringar o Gemensamt strategiskt ramverk för regionala utvecklingsfonden, sociala fonden, sammanhållningsfonden, fiskerifonden, landsbygdsutveckling) o Gemensamt strategiskt ramverk för forskning, innovation och teknisk utveckling (ramprogram och CIP) o Partnerskapskontrakt med varje medlemsstat, begränsat antal prioriteringar (villkor – mål och indikatorer, 5% ”sparat” som belöning vid halvtidsutvärdering om måluppfyllelse) o Partnerskapskontrakten är kopplade till de nationella reformprogrammen och stabilitets kriterierna o Gleshetskriteriet – förslaget anger inte hur man ställer sig till detta o Nytt instrument för infrastrukturpolitik (gränsöverskridande projekt inom energi, transport och informationsteknologi) o Innovativa finansieringsmöjligheter (jämfört med enbart använda offentlig finansiering) o Intäktssidan för EU:s budget mm

6 Sverige o Kommissionen föreslår även en kraftig neddragning av den svenska rabatten på EU-avgiften, som idag uppgår till 5,5 mdr kr/år. o Om förslaget förverkligas innebär det sammantaget att den svenska EU-avgiften ökar kraftigt o Minskning av den svenska rabatten med hälften enligt kommissionen o Förslaget innebär en ökning på 10 miljarder kronor per år i ökning för Sverige o EU-minister anser att budgeten är för expansiv (jordbruk och regionalpolitik bör minska) o Gleshet viktig – mål 2 modellen o ”Regioner i yttersta randområdena och glest befolkade regioner” - Den har minskat från 35 euro per capita (2007-2013) till 20 euro per capita (2014-2020) o Minskat bidrag till de mest utsatta områdena och samtidigt vill man ha en stärkt inre marknad.

7 ENFS synpunkter o Budgeten som helhet – en stark budget för hela den Europeiska Unionen o Regionalpolitik och sammanhållningspolitik (solidaritet) och regionalpolitik som del att uppnå Europa 2020 o Poängtera att budgeten har ökat men det är beklagligt att delen av budgeten som går till glest befolkade områden som del av budgeten har den minskat o Särskilt uppmärksamma budgetposten ”Regioner i yttersta randområdena och glest befolkade regioner” - Den har minskat från 35 euro per capita (2007-2013) till 20 euro per capita (2014- 2020)  Minskat bidrag till de mest utsatta områdena och samtidigt vill man ha en stärkt inre marknad. o Gleshetskriteriet – varför det är viktigt (Mål 2 modellen)

8 ENFS synpunkter o Fördelning inom budget; jordbruk, regionalpolitik, FoI och infrastruktur (den nya delen i EU:s budget) o Mål 2 antas fördela sina medel mellan: energieffektivisering, förnybara energikällor, ökad konkurrenskraft för SME o Strategiska ramverk för strukturfonderna, sociala fonden, fiskerifonden, landsbygdsfonden o Gemensamt strategiskt ramverk för forskning, innovation och teknisk utveckling ( hälsa, livsmedelssäkerhet, bioekonomi, energi och klimatförändringar) o Sammanhållningspolitiken (synpunkter på innehållet – strukturfonderna: regionala fonden och sociala fonden ink Interreg mf) o Infrastruktur (transport, IKT, energi) - (att poängtera nord syd kommunikationer angående inre markandens förbättrade funktion) som del i EU:s budget o Partnerskapsavtalen (dialog mellan alla nivåer inför beslut) o Konditionalitet – tydlighet vad gäller vilka villkor/krav som skall uppfyllas o Innovativ finansiering – bredare palett av medfinansiärer (strukturfonderna bör dock inte vara avhängigt privata medel utan måste säkras upp av offentliga medel) o Intäktssidan för EU:s budget mm

9 ENFS synpunkter – i dokument, diskussion löpande under hösten o 26 augusti – EFNS rapportörsmöte o 22 september – NSPA forum – Kuopio, Finland o 12 oktober – Hearing på Riksdagen – Stockholm o 20-21 oktober – Europaforum Norra Sverige (Oskar Våglund, statssekreterare) o Europaforum formulerar synpunkter o NSPA – positionsdokument o Norrlandsbänk vid hearingen vid Riksdagen


Ladda ner ppt "Europaforum Norra Sverige - Bakgrund o EFNS etablerat sen 10 år - ”erfaret” o Olika strategier, handlingsplaner, fokusområden o EU kommunicerar idag Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser