Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

2 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet ”Ost, leverpastej, äpplen, hallonsylt, salami, tomatpuré och filmjölk. Det är den synen som möter dig då du öppnar kylskåpet hemma i köket. Osten kommer från Västerbotten, leverpastejen från Danmark, äpplena från Sydamerika, hallonsylten från Västkusten, salamin från norra Italien, tomatpurén från Ungern och filmjölken från Mälardalen.” - Leveranskvalitet ur ett perspektiv

3 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet Leveranskvaliteter för vägar och järnvägar Bas+++ Framkomlighet/ Punktlighet Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Restriktioner för tung trafik kan förkomma vissa perioder (t.ex. tjällossning, lövhalka Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Mindre avvikelser i den förväntade transporttiden kan förekomma Väg och järnväg ska vara tillgängliga året runt. Mindre avvikelser i den förväntade transporttiden ska vara ringa RobusthetÅterställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska finnas Återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska vara goda Återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter ska vara utmärkta Trafik- och trafikant information Det ska finns tillräcklig information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten Det ska finns god information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten Det ska finns mycket god information (om normalläge, störningar, prognoser och alternativa förslag) för att fatta beslut som berör resan/transporten BekvämlighetResan ska vara genomförbarResan ska upplevas som behagligResan ska som behaglig och mervärden finns (t.ex. rastplatser, stationsservice) SäkerhetTransporten/resan ska kunna genomföras säkert Transporten/resan ska kunna genomföras med hög säkerhet och människor kan med tillförsikt vistas vid och kring väg- och järnvägsnätet Transporten/resan ska kunna genomföras med högsta säkerhet och människor kan med mycket stor tillförsikt vistas vid och kring väg- och järnvägsnätet AnvändbarhetAlla som vill resa ska kunna göra det

4 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet VägtyperLeveranskvalitet 2021 Framkom- lighet/ PunktlighetRobusthet Trafik- och trafikant information Bekväm- lighetSäkerhet Använd- barhet Storstadsområden +++ + Bas Övr. nationella stamvägar + anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8000 fordon ++ + Bas Utpekade pendlings- och servicevägar inkl. viktiga vägar för kollektivtrafiken +++++ Bas Övr. för näringslivet utpekade viktiga vägar ++Bas++ Landsbygdsvägar och enskilda vägar Bas

5 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Mål för leveranskvalitet vägnätet:

6 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet VägtyperLeveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021 Framkom- lighet/ PunktlighetRobusthet Trafik- och trafikant information Bekväm- lighetSäkerhet Använd- barhet Storstadsområden +++ + Bas Övr. nationella stamvägar + anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8000 fordon ++ + Bas Utpekade pendlings- och servicevägar inkl. viktiga vägar för kollektivtrafiken +++++ Bas Övr. för näringslivet utpekade viktiga vägar ++Bas++ Landsbygdsvägar och enskilda vägar Bas

7 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet BantyperLeveranskvalitet 2021 Framkomlighet/ PunktlighetRobusthet Trafik- och trafikant informationBekvämlighetSäkerhetAnvändbarhet Storstadsområden ++ + Bas Större sammanhängande stråk ++ Bas Övr. vikigt gods- och resandetrafik ++++++Bas Mindre trafik Bas+ ++Bas Ringa eller ingen trafik Bas ++Bas

8 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Mål för leveranskvalitet järnvägsnätet, exempel:

9 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet BantyperLeveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021 Framkomlighet/ PunktlighetRobusthet Trafik- och trafikant informationBekvämlighetSäkerhetAnvändbarhet Storstadsområden ++ + Bas Större sammanhängande stråk ++ Bas Övr. vikigt gods- och resandetrafik ++++++Bas Mindre trafik Bas+ ++Bas Ringa eller ingen trafik Bas ++Bas

10 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Planeringsram

11 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Planeringsram, banavgifter som del av finansieringen

12 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

13 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet Miljoner kronor per å r Planperioden, miljoner kronor Avvattnings å tg ä rder (b ö rjar 2011) 2002 200 Drift och underh å lls å tg ä rder f ö r att riskreducera v ä gn ä tet utifr å n klimatf ö r ä ndringar och s å rbarhet 1001 200 Rekonstruktion av byggnadsverk1001 200 Rekonstruktion av utpekade viktiga n ä ringslivsv ä gar (behovsinventering p å g å r) 1101 320 Bullerd ä mpande bel ä ggningar 901 080 Marksanering i f ö rorenade omr å den 20240 Energieffektivisering belysning50600 Minska stopp och st ö rningar i trafiken (storstadsomr å den, nationella stamv ä gar, pendling, n ä ringsliv och turism) 40480 Ut ö kad sl å tter 25300 B ä ttre v ä ggrepp p å utpekat v ä gn ä t vintertid 10120 S ä kerst ä lla miniminiv å p å v ä gmarkering p å utpekade v ä gar f ö r fordonsburna hj ä lpsystem 560 Tj ä ls ä kring p å utpekade viktiga n ä ringslivsv ä gar 3334 000 BK-h ö jning f ö r broar p å utpekade viktiga n ä ringslivsv ä gar 1251 500 BK-h ö jning f ö r utpekade viktiga n ä ringslivsv ä gar 831 000 Bel ä ggning grusv ä g 50600 Anpassning av utpekade viktiga n ä ringslivsv ä gar till dagens laster 3003 600 F ö rb ä ttrings å tg ä rder f ö r att riskreducera v ä gn ä tet utifr å n klimatf ö r ä ndringar och s å rbarhet 1752 100 F ö rst ä rkning av 2+1-v ä gar 1251 500 Flexibilitet p å grund av ö kande antal specialdispenser 42500 Summa1 98323 600

14 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

15 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

16 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Planens effekter i vägnätet 2021 Möjligheten att bo på en plats och pendla till arbetet med rimliga restider bibehålls eller förbättras. Nuvarande standard på vägnätet förbättras till ett värde av 2 – 4 miljarder Näringslivet får minskade kostnader tack vare bärighetssatsningar Jämnare leveranskvalitet lågtrafikerade vägar Antalet bullerutsatta människor minskar genom bullerdämpande beläggningar Koldioxidminskning av drift och underhåll med cirka 590 000 ton under planperioden

17 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Förväntningar på vägnätet som inte uppfylls till 2021 Standarden på lågtrafikerade vägar fortsatt låg Restider i storstadsområden kommer fortfarande att vara förhållandevis långa beroende på trängsel Kvarstående bärighetsbrister främst beroende på krav att förstärka för 1+2 vägar samt eventuellt krav på högre laster från näringslivet

18 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Några av planens effekter i järnvägsnätet 2021 Förbättrad ankomstpunktlighet och anpassad information i storstäder ökar möjligheten till pendling med kollektiva transporter. Förbättrad ankomstpunktlighet på de större stråken innebär förbättrade möjligheter att transportera gods på järnväg. Det blir också mer attraktivt för de långväga resenärerna. Användbarheten för alla säkras i det utpekade nätet. Buller från järnvägstrafiken i tätt bebyggda områden minskar. Järnvägsnätet inom storstadsområden och större stråk blir bättre rustat att klara större störningar. Miljöpåverkan minskar genom utveckling av nya metoder för att underhålla avvattningsanläggningar och områdena kring järnvägen. Banverkets egen energiförbrukning beräknas minska med 26 procent.

19 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Förväntningar som inte uppfylls till 2021 Banor med mindre trafik och lågtrafikerade banor riskerar att få en försämrad leveranskvalitet och sänkt standard. En fortsatt urholkning av järnvägskapitalet. På längre sikt kommer leveranskvaliteten att försämras. Anläggningarnas robusthet förbättras inte i den takt som är efterfrågad. Upprustningen av lågtrafikerade banor kan inte genomföras.

20 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet - Behov för att uppfylla dessa förväntningar

21 Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet


Ladda ner ppt "Åtgärdsplanering 2010-2021 Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet."

Liknande presentationer


Google-annonser