Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning"— Presentationens avskrift:

1 Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning
Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket

2 I begynnelsen var lagen tydlig!
Dråp av en Västgöte- full mansbot Dråp av en smålänning- halv mansbot En centralbyråkrat ligger ogill. Vägverket

3 Sen fick vi ramlagar och avvägningslagar!
Buller ska åtgärdas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vem avgör vad som är rimligt? Du, jag eller? Många saker ska beaktas i PBL men sen är det kommunen som avgör vad som ska göras. Men om frågan berör andra än kommunen? Är kommunen rätt instans för att avgöra klimatpolitiken? Vägverket

4 Bibeln säger "Ditt tal ska vara ja eller nej, allt annat är av ondo"
Vägverket

5 EU- en europeisk syn på lagen!
En EU lag - Direktiv eller förordning - tolkas av domstol inte av politiker. Vägverket

6 I dag möts alltså olika rättstraditioner. Även i miljöfrågan.
Det finns inte rätt och fel. Det finns bara olika perspektiv Polemik leder bara till irrgångar Vi borde se över PBL, MB och EU-anpassa dessa samt se till att de inte motverkar varandra Vi har gemensamma problem att lösa Vägverket

7 PBL och MB kan bli absurda tillsammans
Ex. Vägverket bygger väg enligt väglagen och ser till att inga bostäder bullerutsätts. Sen planerar kommun bostadsområde enligt PBL och väger av buller mot annat och finner att bostäderna kan få bullerutsättas. Sen inleder boende process mot Vägverket enligt MB och Vägverket blir ålagd att bulleråtgärda. Vägverket

8 Varför är och kan PBL och MB tillämpas olika?
PBL och MB har olika syften och historia som medfört att deras tillämpningar uttryckta i allmänna råd och domar ger olika resultat: Boverkets allmänna råd om bostäder utsatta för trafikbuller stämmer ibland inte överens med Miljööverdomstolens dom om trafikbuller för bostäder, jmf domen vid Husqvarna PBL och MB har otydligheter i avvägningar – det avgörs från fall till fall. mot andra intressen vad som är rimliga åtgärder och rimliga kostnader

9 Vad göra? En stegvis process med tillämpning av PBL och MB var för sig blir dyrare och ger sämre miljökvalitet för boende än om planeringen uppfyller både PBL och MB fullt ut Bättre är att: - Upprätta planer och åtgärder tillsammans med väghållare så att planerna uppfyller både PBL och MB fullt ut.

10 Är miljökvalitetsnormer rätt?
EU vill garantera alla medborgare god luftkvalitet och anser att det inte faller på Subsidiaritetsprincipen. EU-lagtradition gäller. EU kommissionen har inlett rättslig process mot Sverige för att vi inte lever upp till direktivet. Vägverket

11 Folkhälsoeffekter. Tord Kjellström, Health and Environment International Trust, Nelson, Nya Zeeland
Tabell 2. Beräknad sjukdoms- och skadebörda i DALY relaterad till vägtrafik i Sverige, 2001 Trafikolyckor Luftföroreningar Trafikbuller Fysisk inaktivitet YLL YLD DALY Vägverket

12 Orter med luftkvalitetsproblem
Stora ringar = orter där åtgärdsprogram mot PM10 har beslutats Förklaring: Små ringar = orter där halterna är höga (över MKN och/eller delmål för PM10) enligt mätningar eller beräkningar Stora rektanglar = orter där åtgärdsprogram mot NO2 har beslutats Små rektanglar = orter där halterna är höga (över MKN och/eller delmål för NO2) enligt mätningar eller beräkningar. Orter med luftkvalitetsproblem, januari 2009. Lista på de orter som har beslut om åtgärdsprogram enligt MB för att klara miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Dessutom några som vi vet har höga halter och där man diskuterar åtgärdsbehov. Även listat de andra kommunerna som låg över delmålet i den Fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk luft, samt de som enligt beräkningar visar risk för att ligga över delmålet: Följande städer och regioner är de som har kända luftkvalitetsproblem när det gäller inandningsbara partiklar, PM10, genom att de av regeringen är ålagda åtgärdsprogram: Göteborgsregionen, Norrköping, Stockholms län, Uppsala. Enligt nuvarande kunskap (mätningar av tillräcklig omfattning) har följande städer höga halterna och riskerar att överskrida gränsvärden: Jönköping, Örebro, Sundsvall, Umeå. (Jönköping har nyligen ålagts att ta fram åtgärdsprogram). I följande städer är halterna enligt mätningar över delmålet för det nationella miljömålet Frisk luft: Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Västerås, Sollentuna, Karlstad. Enligt beräkningar med SIMAIR-systemet är det även höga halter (över delmålet) i: Lund, Halmstad, Växjö, Borås, Uddevalla, Eskilstuna, Nyköping, Södertälje, Strängnäs, Norrtälje, Gävle, Falun, Bollnäs, Ljusdal, Östersund, Skellefteå. I övrigt finns fler städer med höga halter av partiklar, men där mätunderlaget är för svagt i dagsläget. Enligt Naturvårdsverkets bedömning riskerar ca en fjärdedel av kommunerna att ha tätorter där gränsvärdena överskrids, och än fler har naturligtvis problem med delmålet för frisk luft. Följande städer/regioner är de som har kända luftkvalitetsproblem när det gäller kvävedioxid, NO2, genom att de är ålagda åtgärdsprogram: Malmö, Helsingborg, Göteborgsregionen, Stockholms län, Uppsala, Umeå. Enligt nuvarande kunskap (mätningar av tillräcklig omfattning) har följande städer höga halterna och riskerar att överskrida gränsvärden för NO2: Skellefteå (har nyligen ålagts att ta fram ett åtgärdsprogram), Örnsköldsvik (enl uppgift har ej sett mätresultat ännu) Botkyrka, Jönköping, Norrköping. Och i följande riskerar att överskrida delmålet enligt vinterhalvårsmätningar: Karlstad, Trelleborg, Örebro och Örnsköldsvik Enligt beräkningar med SIMAIR-systemet är det även rätt höga halter (över delmålet) i: Halmstad, Växjö, Borås, Uddevalla, Eskilstuna, Södertälje, Örebro, Falun, Bollnäs, Ljusdal, Östersund, Sundsvall, Skellefteå.    Sedan ska man vara medveten om att det saknas mätunderlag och/eller beräkningsunderlag för många kommuner, så det kan komma till orter där åtgärder kan vara nödvändigt. Vägverket

13 Beslut om åtgärder mot PM10 i Sthlm Regeringens beslut 2004-12-09, ågärder med VV som adressat
Åtgärder för att informera om hälsokonsekvenser av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning (VV, NV, Lst, Kn) Åtgärder för att minska halterna av partiklar i de delar av vägnätet där det finns risk för extremt höga halter (VV, Kn) Åtgärder för att öka kunskaperna om olika beläggningsmaterials benägenhet att bilda PM10 samt hur halkbekämpning med tvättad stenkross och olika metoder för barmarksrengöring påverkar halterna av PM10 (VV, Kn) Åtgärder för att öka kunskaperna om bidrag till PM10-halterna från fartyg, arbetsmaskiner och småskalig fastbränsleeldning (STEM, NV, VV, SfV, Lst, Kn) Regeringen beslutade om det åtgärdsprogram mot partiklar som tagits fram i Stockholms län. För åtgärderna pekades ansvariga myndigheter och aktörer ut. Dessa fyra åtgärder är Vägverket delansvarigt för. Vägverket Martin Juneholm, Stem

14 Bullerutvecklingen framöver utomhus - med ny strategi

15 När buller och luft är löst kan staden förtätas
När buller och luft är löst kan staden förtätas. En effektiv klimatpolitik kräver transporteffektiva lösningar

16 Klimatet har inget rättsskydd. Är det rimligt?
PBL, MB, VL etc. togs fram innan klimatfrågan togs på allvar. Det blir svettigt för väghållarna när även klimatet ska ta plats i planeringen. Men det blir svettigt på jorden om vi inte klarar av det. Vägverket

17 Vägtrafikens utsläpp av koldioxid efter effektivisering och förnybara bränslen
-55% -80% -50% Vägverket 17

18 Vägen kan passa in i landskapet
Vägverket

19 Miljöfrågorna kan lösas även för trafiksektorn
Ny miljövänlig och energieffektiv teknik Integrerad trafik, miljö och samhällsplanering Koordinerade styrmedel och åtgärder Internationell samverkan Långsiktighet Vägverket


Ladda ner ppt "Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning"

Liknande presentationer


Google-annonser