Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket 2014-11-21 Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket 2014-11-21 Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket

2 I begynnelsen var lagen tydlig! Dråp av en Västgöte- full mansbot Dråp av en smålänning- halv mansbot En centralbyråkrat ligger ogill. 2Vägverket

3 Sen fick vi ramlagar och avvägningslagar! Buller ska åtgärdas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vem avgör vad som är rimligt? Du, jag eller? Många saker ska beaktas i PBL men sen är det kommunen som avgör vad som ska göras. Men om frågan berör andra än kommunen? Är kommunen rätt instans för att avgöra klimatpolitiken? 3Vägverket

4 Bibeln säger "Ditt tal ska vara ja eller nej, allt annat är av ondo" 4Vägverket

5 EU- en europeisk syn på lagen! En EU lag - Direktiv eller förordning - tolkas av domstol inte av politiker. 5Vägverket

6 I dag möts alltså olika rättstraditioner. Även i miljöfrågan. Det finns inte rätt och fel. Det finns bara olika perspektiv Polemik leder bara till irrgångar Vi borde se över PBL, MB och EU-anpassa dessa samt se till att de inte motverkar varandra Vi har gemensamma problem att lösa 6Vägverket

7 PBL och MB kan bli absurda tillsammans Ex. Vägverket bygger väg enligt väglagen och ser till att inga bostäder bullerutsätts. Sen planerar kommun bostadsområde enligt PBL och väger av buller mot annat och finner att bostäderna kan få bullerutsättas. Sen inleder boende process mot Vägverket enligt MB och Vägverket blir ålagd att bulleråtgärda. 7Vägverket

8 Varför är och kan PBL och MB tillämpas olika? PBL och MB har olika syften och historia som medfört att deras tillämpningar uttryckta i allmänna råd och domar ger olika resultat: Boverkets allmänna råd om bostäder utsatta för trafikbuller stämmer ibland inte överens med Miljööverdomstolens dom om trafikbuller för bostäder, jmf domen vid Husqvarna PBL och MB har otydligheter i avvägningar – det avgörs från fall till fall. - mot andra intressen - vad som är rimliga åtgärder och rimliga kostnader

9 Vad göra? En stegvis process med tillämpning av PBL och MB var för sig blir dyrare och ger sämre miljökvalitet för boende än om planeringen uppfyller både PBL och MB fullt ut Bättre är att: - Upprätta planer och åtgärder tillsammans med väghållare så att planerna uppfyller både PBL och MB fullt ut.

10 Är miljökvalitetsnormer rätt? EU vill garantera alla medborgare god luftkvalitet och anser att det inte faller på Subsidiaritetsprincipen. EU-lagtradition gäller. EU kommissionen har inlett rättslig process mot Sverige för att vi inte lever upp till direktivet. 10Vägverket

11 Folkhälsoeffekter. Tord Kjellström, Health and Environment International Trust, Nelson, Nya Zeeland Tabell 2. Beräknad sjukdoms- och skadebörda i DALY relaterad till vägtrafik i Sverige, 2001 Trafikolyckor Luftföroreningar Trafikbuller Fysisk inaktivitet YLL YLD DALY Vägverket

12 Orter med luftkvalitetsproblem 12Vägverket

13 13Vägverket Beslut om åtgärder mot PM10 i Sthlm Regeringens beslut , ågärder med VV som adressat Åtgärder för att informera om hälsokonsekvenser av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning (VV, NV, Lst, Kn) Åtgärder för att minska halterna av partiklar i de delar av vägnätet där det finns risk för extremt höga halter (VV, Kn) Åtgärder för att öka kunskaperna om olika beläggningsmaterials benägenhet att bilda PM10 samt hur halkbekämpning med tvättad stenkross och olika metoder för barmarksrengöring påverkar halterna av PM10 (VV, Kn) Åtgärder för att öka kunskaperna om bidrag till PM10-halterna från fartyg, arbetsmaskiner och småskalig fastbränsleeldning (STEM, NV, VV, SfV, Lst, Kn) Martin Juneholm, Stem

14 Bullerutvecklingen framöver utomhus - med ny strategi

15 När buller och luft är löst kan staden förtätas. En effektiv klimatpolitik kräver transporteffektiva lösningar

16 16Vägverket Klimatet har inget rättsskydd. Är det rimligt? PBL, MB, VL etc. togs fram innan klimatfrågan togs på allvar. Det blir svettigt för väghållarna när även klimatet ska ta plats i planeringen. Men det blir svettigt på jorden om vi inte klarar av det.

17 17Vägverket Vägtrafikens utsläpp av koldioxid efter effektivisering och förnybara bränslen -55% -80% -50%

18 Vägen kan passa in i landskapet 18Vägverket

19 19Vägverket Miljöfrågorna kan lösas även för trafiksektorn Ny miljövänlig och energieffektiv teknik Integrerad trafik, miljö och samhällsplanering Koordinerade styrmedel och åtgärder Internationell samverkan Långsiktighet


Ladda ner ppt "1Vägverket 2014-11-21 Land ska med lag byggas. Miljö, trafik och lagstiftning Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket."

Liknande presentationer


Google-annonser