Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 1 © Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24 STRATEGISK Metod, teknik att långsiktigt och övergripande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 1 © Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24 STRATEGISK Metod, teknik att långsiktigt och övergripande."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 1 © Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24 STRATEGISK Metod, teknik att långsiktigt och övergripande leda en utveckling i önskad riktning LOKAL- Plats, ställe, ort PLANERING Planlägga, förbereda ”En metod för att långsiktigt planera plats”

2 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 2 Strategisk Lokalresurssplanering Långsiktig strategi för arbete med försörjning av lokaler till verksamhet ETT UPPDRAG – eller FLERA? Lokalplanering Programskrivning av enskilda projekt i tidiga skeden Kvalitetsarbete… Utveckling av kvalitétsledningssystem Verksamhetsutveckling… Hur ska vi på bästa vis samarbeta, och utveckla organisationen, för att nå målet? VAD ETT ARBETSSÄTT! Som bedrivs i följande huvudfaser: 1. Starta förändringsprocessen… 2. Utveckla systemstruktur… 3. Utveckla innehållet… 4. Implementering…

3 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 3 Riksplan Regionbildning Budgetpropositionen Vårdval Valfrihet Apoteken Statligt tandvårdsstöd Läkemedelsförmåner Kulturpolitik Ett flertal nya lagar… OMVÄRLDS- och SITUATIONSBESKRIVNING VARFÖR Regionalt Demografi Ekonomi Ohälsa och tandhälsa: Personal - arbetsgivarfrågor - EN STRATEGISK PLANERING! Minskade resurser kräver: Helikoptersyn Helhetssyn Gemensamma ansträngingar

4 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 4 SYFTET och UPPDRAGET SYFTE Att i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv se Landstinget som en helhet Att möjliggöra planering för strukturella förändringar Att styra investeringsinsatserna så att de svarar mot ställda krav, behov och kvalitet UPPDRAGET Att möjliggöra en Strategisk LOKALPLANERING VARFÖR Att så stor del som möjligt av tillgängliga medel ska gå till verksamhet!

5 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 5 Vi behöver hitta sätt att skapa: LÅNGSIKTIGHET FLEXIBILITET EKONOMISK HÅLLBARHET GENERALITET TYDLIGA RIKTLINJER… YTEFFEKTIVA lokaler TIDSVINST, att effektivisera processen i tidigt skede EN ENHETLIG UTFORMNING av lokalerna Större möjligheter till SAMARBETE MELLAN VERKSAMHETER FLEXIBLA lokaler som kan anpassas vid förändring Lokaler för NUTIDA VÅRDMETODER och med UTVECKLINGSPOTENTIAL för framtida utvecklingar TEKNISKA SYSTEM som klarar förändring av verksamhet MÅL Landstinget hjälper alla att vara friska och må bra… Landstinget skapar förutsättningar för ett gott liv i länet… Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och ges på lika villkor… VARFÖR

6 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 6 Reaktiv Förhållningssätt Städa Akuta problem Komplext Behandla Uppkomna problem Förutse Framtida behov Skapa Framtiden Enkelt Kort Lång Framförhållning VAD AMBITIONSNIVÅ Proaktiv

7 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 7 Behov Framtida scenario Gemensam syn Analyser och resultat Uppdrag – förutsättningar, gemensam grundsyn, ansvar. Beslut Underlag I enskilda projekt Inventering Inhämtning av uppgifter Politisk beredning Alternativa förslag Godkännande SKEDEN och BESLUT HUR Måste få ta tid!!! Godkännande

8 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 8 POLITISK STYRNING HUR BESKRIVA UPPDRAGET och ROLLERNA GEMENSAM SYN! Hur kan lokalerna stödja verksamheten – och vem ansvarar för vad? VERKSAMHET Verksamhet / hyresgäst ÄGARE Beställare FASTIGHET Fastighetsägare / hyresvärd

9 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 9 ÄGARE Strategiska planer, behov, prioriteringar, kommunikation FASTIGHETSÄGARE Fastighetsfrågor UPPDRAGSGIVARE POLITIK VERKSAMHET Verksamhetskunskap Kommitte Beredning Nämnd ÖVRIGA: Efter behov Gemensam PROJEKTANSVARIG Fördelar och samordnar arbetet STYRGRUPP Politisk förankring, styra och stödja processen LEDNINGSGRUPP Leda processen ORGANISATION och ANSVAR VEM

10 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 10 VERKSAMHET FASTIGHET ÄGARE Kapacitet: Teknisk (myndighetskrav) Kapacitet: Ändamålsenlighet Kapacitet: Uppdrag, ekonomi Gemensam syn! Styrdokument Styrdokument – av betydelser för planeringsarbetet Ekonomi Styrningar, mål och förväntat resultat Ekonomi Styrningar, mål och förväntat resultat Ekonomi Styrningar, mål och förväntat resultat Utgångspunkter och avgränsningar Kommunikation, information, utbildning… UPPDRAGSBESKRIVNING Avtal, åtagande Hyresavtalvtal, åtaganden Ekonomi Utveckling HUR

11 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 11 Uppdraget En detaljerad beskrivning av uppdraget. Process, organisation, mål, styrningar… Begrepps- förklaring En förteckning över, i handlingen, vanligen förekommande ord och dess betydelse Beslut till grund för uppdraget Tagna beslut Styrdokument En redovisning av relevanta styrdokument – av betydelser för planeringsarbetet Lokalresursinventering Fastighet, teknisk status Redovisning av metod och parameterar till grund för arbetet med bedömning av fastigheternas tekniska status Lokalresursinventering Verksamhet Beskrivning av metod och parametrar som är av betydelse i planeringsarbetet Lokalresursinventering Kapacitetsbedömning Redovisning av metod och parameterar till grund för arbetet med kapacitetsbedömning Utgångspunkter Verksamhet Beskrivning över de utgångspunkter och avgränsningar som är av betydelse i planeringsarbetet Roller och Ansvar En redovisning av relevanta styrdokument - tolkning Omvärlds- analys Utgångspunkter Ledning Beskrivning över de utgångspunkter och avgränsningar som är av betydelse i planeringsarbetet Utgångspunkter Fastighet Beskrivning över de utgångspunkter och avgränsningar som är av betydelse i planeringsarbetet Enskilda objekt En redovisning av hur enskilda investeringsobjekt hanteras Åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning Metod Osäkerhetsfaktorer En redovisning av osäkerhetsfaktorer Bedömning av behov Beskrivning av hur bedömning av behov görs Befolkningsprognoser Verktyg En redovisning av vilka digitala verktyg som använts Mm… Ekonomi Ekonomiska styrningar, mål och förväntat resultat Miljö Styrningar, mål och förväntat resultat Kopplingar Till andra, befintliga, processer Kommunikation och Information Nyckeltal Verksamhetsnytta SAMSYN Oavsett vem du frågar får du samma svar! BESKRIVNING AV UPPDRAGET HUR Mängder av uppgifter… Olika intressen… Olika aktörer… ETT BUDSKAP

12 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 12 Hur man når ut med information och kunskap om lokaler och lokalkostnader till rätt personer och målgrupper, i rätt tid och på rätt sätt, kan vara helt avgörande för hur frågan i framtiden kan hanteras! MODET, möjligheterna till beslut, är beroende av riktigheten i våra underlag och av vårt sätt att kommunicera dessa! KOMMUNIKATION och INFORMATION

13 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 13 Intresse och tidsperspektiv Intressenter och/eller ansvariga NU - så länge jag bor i närområdet, är brukare i området NU - så länge jag är anställd på avdelningen NU – ett antal år framåt, så länge jag har verksamhetsansvar NU – minst 10 år framåt, så länge jag arbetar i ledning NU – minst 20år framåt… Brukare, medborgare Medarbetare Verksamhets- ansvar Verksamhets- ledning Fackliga företrädare Fullmäktige Styrelser, nämnder PROGRAMGRUPP B Detaljerad kunskap om funktioner - sakkunniga i berörd verksamhet STYRGRUPP Verksamhetsledning Övergripande ansvar för alla verksamheter – strategisk ledning PROGRAMGRUPP A Övergripande verksamhetsansvar – berörd verksamhets ledning Beslut Behovs- analys Funktions- program Lokal- program Beslut Genomförande… Och hur får vi alla att förstå vad vi vill göra…? Förstudie Beslut Lokal- resursplan Beslut VEM KAN, BÖR, SKA och FÅR GÖRA? Beslut tas där konsekvenser för tagna beslut finns! Planering på en strategisk nivå Uppgifter lämnas alltid från det ställe kunskapen finns.

14 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 14 Det måste hänga ihop… Vem frågar – och svarar ? Vem samlar informationen? Vem beslutar och vem har ansvar ? Rollfördelning ? Vem har kunskap ? Respekt för andras kompetens? Förtroende? Öppenhet? …om vi ska lyckas måste vi lita på varandra och vara eniga utåt!

15 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 15 PROCESS Styrgrupp …ETT STÄNDIGT PÅGÅENDE ARBETE… Ledningsgrupp Arbetssgrupp Uppdrags- beskrivning Lokalresurs- inventering Behovs- bedömning Alternativ Förslag till Strategisk Lokalförsörjning Politik Beslut Genomförande Tidigt skede - Projektering - Entreprenad - Överlämning Förvaltningsobjekt Erfarenhetsåterföring BERÖRDA VERKSAMHETER Ledningsgrupp Beslut Styrgrupp Beslut UPPDRAGSGIVARE Politik Politik Info BERÖRDA VERKSAMHETER NÄR Politik Beslut Kopplingen mellan enskilda projekt och den strategiska lokalförsörjningsplaneringen! Helhetsgreppet – det finns inga fristående projekt…!

16 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 16 PROGRAMGRUPP B Sakkunniga i berörd verksamhet STYRGRUPP Strategisk nivå PROGRAMGRUPP A Övergripande ansvar för verksamhet BYGGHERRE Fastighetsägare Externa konsulter Sak- kunniga Interna konsulter Sak- kunniga PROJEKTLEDARE Ansvaret för projektet Behovs- program Funktions- program Lokal- program Genomförande… Politik STYRGRUPP Politik LEDNINGSGRUPP Politisk förankriing LOKALBEREDNINGSGRUPP Strategisk planering Strategisk planering Strategisk Planering Beslut SAMORDNING Strategisk planering / Projekt DEN EGNA ORGANISATIONEN? Verkställande - projekt Hur stödjer vår egen organisation arbetet? Vet vi själva var vi hör hemma – i alla olika situationer – behöver vi förtydliga?

17 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 17 RESULTAT! reducerade lokalkostnader! … reducerade lokalkostnader! En överblick Förenklad planering Resurssnål, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning Säkerställa flexibel och effektiv användning ökad kvalité … en ökad kvalité i beslutsunderlagen! Ändamålsenliga rutiner Klarlagda ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter Politiker och tjänstemän blir tryggare i sina beslut Enklare att kommunicera beslutsunderlag Undvika felaktiga beslut ökad service … en ökad service till allmänheten! Redovisa beslutsunderlag på flera olika sätt beroende på mottagaren Snabbt kunna förklara och motivera beslut

18 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 18 HÅLLBARA STRATEGIER! Drömmar och mål Ansvar, roller och befogenheter VILL BÖR Omvärldens krav, formulera uppdraget KAN Dagens styrkor, resurser och kompetenser För leverans av: Ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster! FRAMTIDSORIENTERAT UTVECKLINGSARBETE

19 Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 19 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Lena.a.Lundqvist@lul.se KONTAKTUPPGIFTER


Ladda ner ppt "Strategisk Lokalplanering 2009-11-09 Lena Lundqvist Bild nr 1 © Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24 STRATEGISK Metod, teknik att långsiktigt och övergripande."

Liknande presentationer


Google-annonser