Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012 Uppdaterad 2013-06-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012 Uppdaterad 2013-06-03."— Presentationens avskrift:

1 Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012 Uppdaterad 2013-06-03

2 2 Innehåll  UK mål med upphandlingen  Marknadsförutsättningar och behov  Våra referenser  Ramavtalets omfattning  Villkor  ”Nyttor”… med SKL Kommentus  Objektsinformation  Frågeställningar  UM och leverantörer  Avropsstöd  Uppföljning  Frågor och svar

3 Så tänkte jag när arbetade med FFUn Målen vid upphandlingen av Bevakning och Larmtjänster var följande: - Pressa priserna utifrån lokal förutsättningar i den förnyade konkurrensutsättningen. - I ramavtalet reglera alla övergripande förutsättning, lokala förutsättningar regleras i det lokala objektsavtalet. - Betydligt mindre administrativt arbete vid förnyad konkurrensutsättning än upphandling 3

4 Marknadsförutsättningar I Sverige finns ca 280 av länsstyrelsen auktoriserade bevakningsföretag. Branschens största aktör är Securitas (9000 anställda) följt av G4S (4000 anställda). Riksgenomsnitt, skadekostnader  Beräkningar visar att den genomsnittliga kostnaden för kommunerna är för skadegörelse 22 kr per invånare och år. Motsvarande kostnad för skolbränder uppgår till 106 kr per invånare och år.  Bevakning ska syfta till att förebygga och minska skador och innebära ökad trygghet och en total besparing för UM/UE. Mot bakgrund av att kommunernas kostnader för t ex skadegörelse uppgår till 200 miljoner kronor per år och samhällets kostnader för ett ökat antal skolbränder uppgår till cirka 1 miljard kronor, är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en prioriterad uppgift att minska tunga skadekostnader Källa: SäkerhetsBranschen är svenska bevakningsföretagens Riksorganisation SäkerhetsbranschenSäkerhetsbranschen 4

5 Våra referenser  Det finns 464 avropsberättigade på detta avtal.  7 avropar på detta avtal idag (juni-13) Landstinget Västernorrland, Stockholm Visitor Board AB, Ystads Kommun, Örnsköldsviks Kommun, Landstinget Jönköpings län, Falköpings Kommun, Åstorps Kommun 5

6 Ramavtalet omfattar Ramavtalen omfattar:  Larmcentraltjänster  Ronderande bevakning  Stationär bevakning  Hundbevakning  Larmåtgärd  Ordningsvakt  Störningsjour  Skyddstäckning vid skada av glasrutor etc. Ramavtalen är geografiskt uppdelade per län. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. 6

7 7 Villkor Bevakning och larmtjänster 2012  Avtalsperiod 2013-02-18 - 2016-02-17 med möjlighet till förlängning ett (1) år.  Genomförd av SKI i eget namn  Totalt tretton (13) avtalade leverantörer  Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning  Objektsavtal (avtal mellan leverantör och UM/UE som görs efter avrop) mellan Leverantören och UM/UE kan tecknas med en löptid om maximalt fyra (4) år. Objektsavtal kan inte tecknas efter att ramavtalet upphört att gälla, under ramavtalstiden  Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll) är avtalad.

8 8 Nyttor… med SKI:s Ramavtal  I våra avtal har vi revisions möjlighet på våra leverantörer som innebär regelbundna kontroller som t ex skattekontroller, även efter avtal är tecknat.  Vi har kvalitetskrav vad gäller tjänstens utförande, etik och normer, drogpolicy, rekryteringsrutiner och kvalitetsledningssystem. När fordon används ska dessa i så hög utsträckning som möjligt uppfylla miljöbilsdefinitionen.  I det ramavtal som är tecknat har vi marknadspriser i det lägre skiktet.  I och med samordnat ramavtal rätt priser över tid, vi sköter prisjusteringar  Komplett utbud av tjänster inom området, takpris för förnyad konkurrensutsättning som ger offertpris på ca 10-15% lägre än avtalet

9 Larmtjänstcentraler – vad gör de?  Larmcentralerna ska kunna motta larm från i första hand automatiska inbrotts- och överfallslarmanläggningar samt brandvarningssystem. Andra typer av larm som larmcentralen kan hantera är driftslarm och hisslarm.  Det är ni som avropande myndighet som definierar vilka typer av larmanläggningar som ska ingå i de tjänster som omfattas av er kravspecifikation. Beskriv hur era larmtjänster ser ut idag.  Larm ska kunna mottas och förmedlas under hela dygnet alla dagar om året med en svarstid som inte får överstiga 30 sekunder. Larm ska även rapporteras löpande utan tillkommande kostnad. 9

10 Larmtjänstcentraler – vad gör de? 10 Larmcentralsverksamhet omfattas av bestämmelserna i Lagen om bevakningsföretag och larmcentraler ska därav vara auktoriserade bevakningsföretag. Med larmcentral avses yrkesmässig bevakning via teknisk tillsyn, mottagning eller förmedling av larm. Särskilt krav vid auktorisation av larmcentral är att denna även ska vara certifierad som larmcentral enligt SSF 136:4 eller motsvarande norm inom Europeiska Unionen eller kunna antas uppfylla sådana krav  Uppkoppling av larmanläggning med 1-200 st. systemanvändare, enkel uppkoppling (Protokoll: SIA, Contact ID, SMS, L 400, LA 100 m.fl.) Olika larm: –Driftslarm, enkel uppkoppling –Brandvarningslarm, per detektor –Trygghetslarm, per ansluten person –Hisslarm, per ansluten hiss –Personlarm, per ansluten person  Kameraövervakning 1-4 kameror, Kameraövervakning 5-10 kameror

11 Uppkoppling, Överföring  Övervakad uppkoppling Protokoll: Multicom, Safetel, FOAB, DualTech, m.fl.  IP-överföring Protokoll: Bosch, Teletec m.fl. Övervakad uppkoppling  Fördel, ni får veta ifall det sker ett avbrott som t ex elavbrott IP överföring  Nackdel, mer känsligt p g a informationssamhällets svagheter 11

12 Larmtjänstcentraler – att tänka på  Tänk på att för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm gäller att larmcentralen ska ha avtal med berörd räddningstjänst som reglerar mellanhavanden såsom mottagande av larm samt utalarmering av dessa.  Tänk också på att alla uppdateringar och ändringar av gällande instruktioner, kontaktuppgifter etc. ska vara kostnadsfria under hela avtalsperioden. 12

13 Bevakning – ronderande och stationär – vad är skillnaden? 13 Ronderande Utförs av bevakningspersonal utrustade med fordon eller till fots. Väktaren besöker bevakningsobjekt under vissa tider på dygnet för att kontrollera att objektet är i säkert skick och att inga obehöriga vistas i eller runt objektet. Objekten kan vara förlagda till kontor eller större områden som exempelvis campusområden. Utförs en viss tid inom en överenskommen tidsperiod och omfattar en/flera kunder under rondering. Stationär Vid stationär bevakning svarar väktaren bland annat för att: –Ge service av olika slag till kommunens/enhetens personal och besökare –Ta emot, vägleda och anmäla besökare(receptionstjänst) –Sköta bevakning, övervakning av entrén –Övervaka lokaler med hjälp av CCTV(kamerasystem för företag) –Rondering på objektet/platsen Stationär bevakning, väktare, schemalagd bevakning eller extra bevakning Receptionsbevakning, väktare, schemalagd bevakning eller extra bevakning

14 Godkänd hund  Godkänd hund – Rondering genomförs med godkänd bevakningshund, detta används ofta vid bevakning i t.ex. industriområden för att skydda väktaren. 14

15 Larmåtgärd – vad innebär det? 15 Larmåtgärd  Larmåtgärd med två (2) väktare, inkl. 30 min på plats  Larmåtgärd med en (1) väktare, inkl. 30 min på plats  Arbetstid i samband med larm, över 30 min på plats

16 Störningsjour – vad ingår? 16  Lägenhetsinnehavare informeras på plats om att han eller hon stör omgivningen och upprättande av en skriftlig rapport till uppdragsgivaren. Min två (2) väktare utför besöket.

17 Skyddstäckning vid skada – vad innebär det? 17  Skyddstäckning med glas, plast, plyfa eller motsvarande.

18 Frågeställningar Frågeställningar vid ifyllande av objektsavtal : Bevakning –Hur många väktare behövs? –Hur stort är området? –Hur många gånger ska rondering ske? –Ska väktaren sitta i receptionen? –Ska området bevakas dygnet runt/årets alla dagar? –Hela eller delar av dygnet? Ska hund medfölja? Behövs en ordningsvakt eller väktare ? (se skillnaden bild 19) Finns det krav på inställelsetid vid larmutryckning? Larmcentraltjänster –Vilken typ av larm har vi idag? –Vilken typ av larm behöver vi i framtiden? –Vilka tider behöver vi ha larmövervakning? –Övervakad överföring ? 18

19 Ordningsvakt eller Väktare? Skillnaden på väktare och ordningsvakt Väktare –Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare. 19

20 Ordningsvakt eller Väktare? Ordningsvakter –Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av Polisen, som också sköter tillsynen 20

21 Kostnad Bevakning och larmtjänster LänStationär bevakning (1.1) kr/st Ronderande bevakning (1.5) kr/st Larmåtgärd, 2 väktare,30 min (3.1) kr/st Störningsj our kr/st Kamera- övervak- ning 5-10 kameror tot. Västerbotten35049515009006720 Örebro26925910408502100 Stockholm300408102015306059 Jönköping28537597513002400 VGR2953401395 4200 Skåne2753791490 9600 Östergötland294408102015306059 1.Förnyad konkurrens- utsättning bedöms ge 10 – 15% lägre offertpris 2.Resultat följs upp månadsvis Väktarkostnaden idag -140 kr timlön -233 kr inkl. soc. -245 kr inkl. utb. och uniform Väktarkostnad idag -140 kr timlön -233 kr inkl. soc. -245 kr inkl. utb. och uniform 21

22 Kontaktlista - leverantörer Kontaktlista Denna lista innehåller kontaktuppgifter avseende Leverantörernas kontaktperson/-er vid förnyad konkurrensutsättning. Det är till nedanstående e-post som du skickar bilaga 2, "Avropsmall" vid förnyad konkurrensutsättning. LeverantörKontaktpersone-postTelefon Addici Security ABOwe Hammarowe.hammar@addici.com070-622 08 33 Bevaknings Assistans M.L ABMicael Larssonmicael@bevakningsassistans.se070-4215077 Cubsec Bevakning ABPaolo Cristianianbud@cubsec.se031-761 90 03 G4S Security Services ABRolf Treljegovernment@se.g4s.com010-222 24 76 Johan Lenander 010-222 20 21 Götahus Hundbevakning ABMarkus Johanssonmarkus.johansson@gotahus.se0733-252522 Inspira Bevakning ABJohan Räikkönenjohan.raikkonen@inspira.se070-101 69 37 Malmö Industrivakter ABBerne Johanssonberne@industrivakt.se040-436470 Nokas Bevaknings ABKarl-Henrik Gustafssonkarl-henrik.gustafsson@nokas.se0730-32 20 41 Rapid Bevakning ABFredrik Molinfredrik.molin@rapidbevakning.se08-564 212 57 Securitas Sverige ABPatrik Holmbergforfragan@securitas.se010-470 18 21 Svensk Bevakningstjänst ABJakob Kejerudvhs@bevakningstjanst.com08-619 50 87 Tempest Security ABPatrik Bengtssonpatrik.bengtsson@tempest.se08-661 77 60 Örestads Industribevakning ABLars Löfberglars.lofberg@orestadsbevakning.se040-21 35 10 22

23 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Blekinge län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Dalarnas län  G4S Security Services AB  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Gotlands län  Securitas Sverige AB  Gävleborgs län  Addici Security AB  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB 23

24 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Hallands län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Jämtlands län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Jönköpings län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Kalmar län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB 24

25 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Kronobergs län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Norrbottens län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Skåne län  Addici Security AB  G4S Security Services AB  Götahus Hundbevakning AB  Malmö Industrivakter AB  Nokas Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Örestads Industribevakning AB 25

26 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Stockholm län  Addici Security AB  Bevakningsassistans M.L. AB  Cubsec Bevakning AB  G4S Security Services AB  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Tempest Security AB  Södermanlands län  G4S Security Services AB  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Tempest Security AB 26

27 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Uppsala län  Addici Security AB  Bevakningsassistans M.L. AB  G4S Security Services AB  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Tempest Security AB  Värmlands län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Västerbottens län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB 27

28 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Västernorrlands län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Västmanslands län  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Västra Götalands län  Addici Security AB  Cubsec Bevakning AB  G4S Security Services AB  Nokas Bevakning AB  Rapid Bevakning AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB 28

29 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning  Örebro län  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB  Tempest Security AB  Östergötlands län  Addici Security AB  G4S Security Services AB  Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB 29

30 Vad händer innan anmält avrop För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att du, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att du som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. 1.I vår avtalsdatabas hittar du samtliga ramavtal som vi har upphandlat. Ramavtalet Bevakning och Larmtjänster 2012 hittar ni på Ramavtal Bevakning och Larmtjänster Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Som inloggad kan du även avanmäla dig från avtal.Ramavtal Bevakning och Larmtjänster Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste du på förhand ha bekräftat din avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet. 30

31 Vad händer efter anmält avrop 1.Du får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan 2.Om du använder Tendsign som avtalsdatabas kan du få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan 3.Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som anmält sig för 4.Leverantör tar påföljande måndag kontakt med dig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen 5.Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur du vill att leverantören fortsatt ska agera 6.Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören 7.Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst 31

32 Avropsstöd  Vägledning för förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Bevakning och Larmtjänster 2012  Mer utförlig information hittar du på vår hemsida, där det även finns mallar att fylla i Ramavtal Bevakning och Larmtjänster 2012Ramavtal Bevakning och Larmtjänster 2012 32

33 Förnyade konkurrensutsättningens steg (I) Avropsmodellen är förnyad konkurrensutsättning. Du preciserar dina specifika behov vid avrop/beställning. Geografi och lägsta pris avgör sedan vilken leverantör som blir aktuell. Den geografiska uppdelningen har också bidragit till att mindre lokala leverantörer kommit med. 1. Du gör avrop på de tjänster(objektsbeskrivningar)som du önskar med beräknade volymer, inställelsetider och vilken tidsperiod beställningen/avropet avser. 2. Beställningen skickas till samtliga leverantörer som är antagna inom det län avropet avser, se antagna leverantörer per län 3. Ange en tidsfrist, hur lång tid leverantören har på sig att svara, (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till beställningens/avropets omfattning och art). 4. Leverantören svarar skriftligen (papper/elektronisk form) till dig. 33

34 Förnyade konkurrensutsättningens steg (II) 5. Svaren från Leverantören öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut. 6. Du utvärderar de inkomna svaren med hänsyn till lägsta pris. Dina efterfrågade tjänsters priser multipliceras med efterfrågat antal tjänster (beräknat antal under hela den tid avtalet avser gälla) och summeras till ett totalpris. Den leverantör som har det lägsta totalpriset vinner den förnyade konkurrensutsättningen. Beslut om leverantör/tilldelningsbeslut meddelas samtliga tillfrågade leverantörer. 7. Objektsavtal, se bild 39 upprättas mellan vinnande leverantören och dig. 34

35 Behovsanalys Förslag på frågeställningar att tänka igenom innan avrop/beställning  Hur många väktare behövs?  Hur stort är området?  Hur många gånger ska rondering ske?  Ska väktaren sitta i receptionen?  Ska hund medfölja?  Ska området bevakas dygnet runt/årets alla dagar?  Behövs en ordningsvakt eller väktare?  Finns det krav på inställelsetid vid larmutryckning?  Vilken typ av larm har vi idag?  Vilken typ av larm behöver vi i framtiden?  Vilka tider behöver vi ha larmövervakning?  Hela eller delar av dygnet? 35

36 Objektsavtal – vad innebär det?  Ett genomfört avrop ska alltid resultera i att ett objektsavtal (leveransavtal) tecknas mellan dig och leverantör.  Detta gäller både för såväl tillfälliga som för långvariga uppdrag. Objektsavtalet ska säkerställa arbetsmetoder, service och kvalitet på avropade tjänster och reglerar den avropade tjänstens genomförande och det rättsliga förhållandet mellan avtalsparterna.  Upprättad uppdragsbeskrivning och objektsförteckning för det aktuella avropet blir en del av det färdiga objektsavtalet.  Tänk på att inte teckna för långa objektsavtal eftersom behovet kan komma att förändras under perioden så att det ursprungliga estimatet inte längre stämmer. Då ska ett nytt avrop genomföras.  Objektsavtal kan inte ingås efter det att ramavtalet har löpt ut. Leverans kan dock ske vid en senare tidpunkt, om objektsavtal tecknats inom ramavtalets giltighetstid.  Objektsavtal tecknade innan ramavtalets sista datum får inte överstiga ramavtalets avtalsperiod med mer än tre (3) månader. 36

37 Objektsavtal – vad ska fyllas i (I) Kontaktuppgifter Förutsättningar, se nedan för förslag  sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art),  anbudets giltighetstid  beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m. 1. Avropsprecisering, vad ni önskar beställa/avropa:  Bevakning  Behov av hund  Larmåtgärd  Störningsjour  Skyddstäckning av glasrutor upp till 1 kvm  Larmcentraltjänster  Se bild 37-38 på hur en objektsavtal ser ut 37

38 Objektsavtal – vad ska fyllas i (II) I den avropsförfrågan (Avropsmall) som du skickar till Leverantören ingår följande; Kontaktuppgifter, Förutsättningar, Utvärdering – Kontaktuppgifter  Kontaktuppgifter i den förnyade konkurrensutsättningen. Det är till denna adress alt. e-post som Leverantören svarar med sitt anbud. –Förutsättningar  Sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art) Anbudets giltighetstid  Beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m. –Utvärdering  Vid den förnyad konkurrensutsättning ska utvärderingen ske med hänsyn till lägsta pris.  Efterfrågade tjänsters priser multipliceras med efterfrågat antal (beräknat antal under hela den tid objektsavtalet avser gälla) och summeras till ett totalpris. Lägsta totalpriset vinner den förnyade konkurrensutsättningen. 38

39 Objektsavtal Avropsmall Bevakning och larmtjänster 2012 Gröna fällt ifylls av UM/UE Blå fällt ifylls av leverantören Kontaktuppgifter Avropande myndighet/ enhetKontaktpersonE-postTelefon Förutsättningar Sista dag för svarAbudets giltighetstidAvtalstid + ev. förlängningsmöjlighet Kontaktuppgifter leverantör FöretagKontaktpersonE-postTelefon 1 Bevakning PosTjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. momsEnhet 1.1 Stationär bevakning, väktare, schemalagd bevakning Per timme 1.2Stationär bevakning, väktare, extra bevakning Per timme 1.3 Receptionsbevakning, väktare, schemalagd bevakning Per timme 1.4 Receptionsbevakning, väktare, extra bevakning Per timme 1.5 Ronderande bevakning, väktare, schemalagd bevakning. Inkl. restid till objektet. Per timme 1.6 Ronderande bevakning, väktare, extra bevakning. Inkl. restid till objektet. Per timme 1.7 Tillägg om Pos 1.1-1.6 ska utföras av ordningsvakt. Per timme Att fylla i: Kontaktuppgifter Förutsättningar, förslag nedan:  sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art),  anbudets giltighetstid  beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m. 1. Bevakning - se bilder 13 och 18-20 39

40 Objektsavtal 2 Hund PosTjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms 2.1Godkänd hund 3 Larmåtgärd PosTjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms 3.1 Larmåtgärd med två (2) väktare, inkl. 30 min på plats 3.2 Larmåtgärd med en (1) väktare, inkl. 30 min på plats 3.3 Arbetstid i samband med larm, över 30 min på plats 4 Störningsjour PosTjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms 4.1 Lägenhetsinnehavare informeras på plats om att han eller hon stör omgivningen och upprättande av en skriftlig rapport till uppdragsgivaren. Min två (2) arbetstagare utför besöket. Att fylla i: 2. Hund - Se bild 14 och 18 3. Larmåtgärd – Se bild 15, 18 och 19 4. Störningsjour – se bild 16 40

41 Objektsavtal 5 Skyddstäckning av glasrutor upp till 1 kvm PosTjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. momsEnhet 5.1 Skyddstäckning med glas, plast, plyfa eller motsvarande. Per kvm 6 Larmcentraltjänster Pos Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. momsEnhet 6.1, eUppkoppling av larmanläggning med 1- 20 st systemanvändarenkel uppkoppling (Protokoll: SIA, Contact ID, SMS, L 400, LA 100 m.fl.) Per uppkoppling /år 6.2 Uppkoppling av larmanläggning med 21- 50 st systemanvändare, enkel uppkoppling. Per uppkoppling /år 6.3 Uppkoppling av larmanläggning med 51- 100 st systemanvändare, enkel uppkoppling. Per uppkoppling /år 6.4 Uppkoppling av larmanläggning med 101- 200 st systemanvändare, enkel uppkoppling. Per uppkoppling /år 6.5 Uppkoppling av larmanläggning med över 200 st systemanvändare, enkel uppkoppling. Per uppkoppling /år 6.6 Driftslarm, enkel uppkoppling Per uppkoppling /år 6.7 Brandvarningslarm, per detektor Per uppkoppling /år 6.9 Hisslarm, per ansluten hiss Per uppkoppling /år 6.10 Personlarm, per ansluten person Per uppkoppling /år 6.11 Kameraövervakning 1-4 kameror Per uppkoppling /år 6.12 Kameraövervakning 5-10 kameror Per uppkoppling /år 6.13 Övervakad uppkoppling Protokoll: Multicom, Safetel, FOAB, DualTech, m.fl. Per uppkoppling /år 6.14 IP-överföring Protokoll: Bosch, Teletec m.fl. Per uppkoppling /år Att fylla i: 5. Skyddstäckning – se bild 17 6. Larmcentraltjänster – när ni fyller i antal så ska ni tänka på att det gäller under hela avtalstiden, se även bilder 9-12 och 18 för mer information 41

42 42 Uppföljning Leverantör Månadsvis rapportering av avropad försäljning uppdelat på resp. avropande myndighet SKI Följsamhet lokalt mot centralt avtalade villkort och priser Omsättningsredovisning i regelbundenhet och rimlighet Krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning samt avtalad leveransförmåga Verktyg för kontroll, förutom direkta kontakter med leverantörer och UM/UE Redovisningar från leverantörer

43 Frågor och svar…  Går det att göra en förnyad konkurrensutsättning på avtalet om vi har flera olika avtal idag som löper ut vid olika tillfällen? –Förnyad konkurrensutsättning kan ändå göras vid ett tillfälle och låta objektavtalen träder i kraft vid olika tillfällen.  Om vi väljer att nyttja avtalet, måste all verksamhet inom vår myndighet/enhet nyttja avtalet eller kan avropet ske endast för en del av verksamheten? –Ni anger omfattning av avropet vid den förnyade konkurrensutsättningen, hela verksamheten måste inte nyttja avtalet. 43

44 Kontakt för frågor 44 Kundtjänst 08-525 029 96

45 SKL Kommentus Inköpscentral Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner


Ladda ner ppt "Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012 Uppdaterad 2013-06-03."

Liknande presentationer


Google-annonser