Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012"— Presentationens avskrift:

1 Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012
Uppdaterad

2 Innehåll UK mål med upphandlingen Marknadsförutsättningar och behov
Våra referenser Ramavtalets omfattning Villkor ”Nyttor”… med SKL Kommentus Objektsinformation Frågeställningar UM och leverantörer Avropsstöd Uppföljning Frågor och svar

3 Så tänkte jag när arbetade med FFUn
Målen vid upphandlingen av Bevakning och Larmtjänster var följande: - Pressa priserna utifrån lokal förutsättningar i den förnyade konkurrensutsättningen. - I ramavtalet reglera alla övergripande förutsättning, lokala förutsättningar regleras i det lokala objektsavtalet. - Betydligt mindre administrativt arbete vid förnyad konkurrensutsättning än upphandling

4 Marknadsförutsättningar
I Sverige finns ca 280 av länsstyrelsen auktoriserade bevakningsföretag. Branschens största aktör är Securitas (9000 anställda) följt av G4S (4000 anställda). Riksgenomsnitt, skadekostnader Beräkningar visar att den genomsnittliga kostnaden för kommunerna är för skadegörelse 22 kr per invånare och år. Motsvarande kostnad för skolbränder uppgår till 106 kr per invånare och år. Bevakning ska syfta till att förebygga och minska skador och innebära ökad trygghet och en total besparing för UM/UE. Mot bakgrund av att kommunernas kostnader för t ex skadegörelse uppgår till 200 miljoner kronor per år och samhällets kostnader för ett ökat antal skolbränder uppgår till cirka 1 miljard kronor, är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en prioriterad uppgift att minska tunga skadekostnader Källa: SäkerhetsBranschen är svenska bevakningsföretagens Riksorganisation Säkerhetsbranschen

5 Våra referenser Det finns 464 avropsberättigade på detta avtal.
7 avropar på detta avtal idag (juni-13) Landstinget Västernorrland, Stockholm Visitor Board AB, Ystads Kommun, Örnsköldsviks Kommun, Landstinget Jönköpings län, Falköpings Kommun, Åstorps Kommun

6 Ramavtalet omfattar Ramavtalen omfattar: Larmcentraltjänster
Ronderande bevakning Stationär bevakning Hundbevakning Larmåtgärd Ordningsvakt Störningsjour Skyddstäckning vid skada av glasrutor etc. Ramavtalen är geografiskt uppdelade per län. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

7 Villkor Bevakning och larmtjänster 2012
Avtalsperiod med möjlighet till förlängning ett (1) år. Genomförd av SKI i eget namn Totalt tretton (13) avtalade leverantörer Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning Objektsavtal (avtal mellan leverantör och UM/UE som görs efter avrop) mellan Leverantören och UM/UE kan tecknas med en löptid om maximalt fyra (4) år. Objektsavtal kan inte tecknas efter att ramavtalet upphört att gälla, under ramavtalstiden Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll) är avtalad. Anbudsområden A - Annonsförfarande för statliga myndigheter i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, B - Annonsförfarande för kommuner och kommunala bolag i Stockholms län, C - Annonsförfarande för kommuner Södermanlands och Östergötlands län, D - Annonsförfarande för kommuner, kommunala bolag och statliga myndigheter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköpings och Hallands län, E - Annonsförfarande för kommuner och staliga myndigheter i Västra Götalands län, F - Annonsförfarande för kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands- och Dalarnas G - Headhuntingförfarande för kommuner, kommunala bolag, statliga myndigheter och landsting i södra Sverige, H- Headhuntingförfarande för kommuner och staliga myndigheter i mellersta Sverige, I - Annons- och headhuntingförfarande för kommuner och statliga myndigheter i norra Sverige

8 Nyttor… med SKI:s Ramavtal
I våra avtal har vi revisions möjlighet på våra leverantörer som innebär regelbundna kontroller som t ex skattekontroller, även efter avtal är tecknat. Vi har kvalitetskrav vad gäller tjänstens utförande, etik och normer, drogpolicy, rekryteringsrutiner och kvalitetsledningssystem. När fordon används ska dessa i så hög utsträckning som möjligt uppfylla miljöbilsdefinitionen. I det ramavtal som är tecknat har vi marknadspriser i det lägre skiktet. I och med samordnat ramavtal rätt priser över tid, vi sköter prisjusteringar Komplett utbud av tjänster inom området, takpris för förnyad konkurrensutsättning som ger offertpris på ca 10-15% lägre än avtalet

9 Larmtjänstcentraler – vad gör de?
Larmcentralerna ska kunna motta larm från i första hand automatiska inbrotts- och överfallslarmanläggningar samt brandvarningssystem. Andra typer av larm som larmcentralen kan hantera är driftslarm och hisslarm. Det är ni som avropande myndighet som definierar vilka typer av larmanläggningar som ska ingå i de tjänster som omfattas av er kravspecifikation. Beskriv hur era larmtjänster ser ut idag. Larm ska kunna mottas och förmedlas under hela dygnet alla dagar om året med en svarstid som inte får överstiga 30 sekunder. Larm ska även rapporteras löpande utan tillkommande kostnad.

10 Larmtjänstcentraler – vad gör de?
Larmcentralsverksamhet omfattas av bestämmelserna i Lagen om bevakningsföretag och larmcentraler ska därav vara auktoriserade bevakningsföretag. Med larmcentral avses yrkesmässig bevakning via teknisk tillsyn, mottagning eller förmedling av larm. Särskilt krav vid auktorisation av larmcentral är att denna även ska vara certifierad som larmcentral enligt SSF 136:4 eller motsvarande norm inom Europeiska Unionen eller kunna antas uppfylla sådana krav Uppkoppling av larmanläggning med st. systemanvändare, enkel uppkoppling (Protokoll: SIA, Contact ID, SMS, L 400, LA 100 m.fl.) Olika larm: Driftslarm, enkel uppkoppling  Brandvarningslarm, per detektor Trygghetslarm, per ansluten person Hisslarm, per ansluten hiss Personlarm, per ansluten person Kameraövervakning 1-4 kameror, Kameraövervakning 5-10 kameror

11 Uppkoppling, Överföring
Övervakad uppkoppling Protokoll: Multicom, Safetel, FOAB, DualTech, m.fl. IP-överföring Protokoll: Bosch, Teletec m.fl. Övervakad uppkoppling Fördel, ni får veta ifall det sker ett avbrott som t ex elavbrott IP överföring Nackdel, mer känsligt p g a informationssamhällets svagheter

12 Larmtjänstcentraler – att tänka på
Tänk på att för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm gäller att larmcentralen ska ha avtal med berörd räddningstjänst som reglerar mellanhavanden såsom mottagande av larm samt utalarmering av dessa. Tänk också på att alla uppdateringar och ändringar av gällande instruktioner, kontaktuppgifter etc. ska vara kostnadsfria under hela avtalsperioden.

13 Bevakning – ronderande och stationär – vad är skillnaden?
Utförs av bevakningspersonal utrustade med fordon eller till fots. Väktaren besöker bevakningsobjekt under vissa tider på dygnet för att kontrollera att objektet är i säkert skick och att inga obehöriga vistas i eller runt objektet. Objekten kan vara förlagda till kontor eller större områden som exempelvis campusområden. Utförs en viss tid inom en överenskommen tidsperiod och omfattar en/flera kunder under rondering. Stationär Vid stationär bevakning svarar väktaren bland annat för att: Ge service av olika slag till kommunens/enhetens personal och besökare Ta emot, vägleda och anmäla besökare(receptionstjänst) Sköta bevakning, övervakning av entrén Övervaka lokaler med hjälp av CCTV(kamerasystem för företag) Rondering på objektet/platsen Stationär bevakning, väktare, schemalagd bevakning eller extra bevakning Receptionsbevakning, väktare, schemalagd bevakning eller extra bevakning

14 Godkänd hund Godkänd hund – Rondering genomförs med godkänd bevakningshund, detta används ofta vid bevakning i t.ex. industriområden för att skydda väktaren.

15 Larmåtgärd – vad innebär det?
Larmåtgärd med två (2) väktare, inkl. 30 min på plats Larmåtgärd med en (1) väktare, inkl. 30 min på plats Arbetstid i samband med larm, över 30 min på plats

16 Störningsjour – vad ingår?
Lägenhetsinnehavare informeras på plats om att han eller hon stör omgivningen och upprättande av en skriftlig rapport till uppdragsgivaren. Min två (2) väktare utför besöket.

17 Skyddstäckning vid skada – vad innebär det?
Skyddstäckning med glas, plast, plyfa eller motsvarande.

18 Frågeställningar Frågeställningar vid ifyllande av objektsavtal :
Bevakning Hur många väktare behövs? Hur stort är området? Hur många gånger ska rondering ske? Ska väktaren sitta i receptionen? Ska området bevakas dygnet runt/årets alla dagar? Hela eller delar av dygnet? Ska hund medfölja? Behövs en ordningsvakt eller väktare ?(se skillnaden bild 19) Finns det krav på inställelsetid vid larmutryckning? Larmcentraltjänster Vilken typ av larm har vi idag? Vilken typ av larm behöver vi i framtiden? Vilka tider behöver vi ha larmövervakning? Övervakad överföring ?

19 Ordningsvakt eller Väktare?
Skillnaden på väktare och ordningsvakt Väktare Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

20 Ordningsvakt eller Väktare?
Ordningsvakter Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av Polisen, som också sköter tillsynen

21 Kostnad Bevakning och larmtjänster
Län Stationär bevakning (1.1) kr/st Ronderande bevakning (1.5) kr/st Larmåtgärd, 2 väktare,30 min (3.1) kr/st Störningsjour kr/st Kamera-övervak-ning 5-10 kameror tot. Västerbotten 350 495 1500 900 6720 Örebro 269 259 1040 850 2100 Stockholm 300 408 1020 1530 6059 Jönköping 285 375 975 1300 2400 VGR 295 340 1395 4200 Skåne 275 379 1490 9600 Östergötland 294 Förnyad konkurrens-utsättning bedöms ge 10 – 15% lägre offertpris Resultat följs upp månadsvis Väktarkostnad idag 140 kr timlön 233 kr inkl. soc. 245 kr inkl. utb. och uniform Väktarkostnaden idag 140 kr timlön 233 kr inkl. soc. 245 kr inkl. utb. och uniform

22 Kontaktlista - leverantörer
Denna lista innehåller kontaktuppgifter avseende Leverantörernas kontaktperson/-er vid förnyad konkurrensutsättning. Det är till nedanstående e-post som du skickar bilaga 2, "Avropsmall" vid förnyad konkurrensutsättning. Leverantör Kontaktperson e-post Telefon Addici Security AB Owe Hammar Bevaknings Assistans M.L AB Micael Larsson Cubsec Bevakning AB Paolo Cristiani G4S Security Services AB Rolf Trelje Johan Lenander Götahus Hundbevakning AB Markus Johansson Inspira Bevakning AB Johan Räikkönen Malmö Industrivakter AB Berne Johansson Nokas Bevaknings AB Karl-Henrik Gustafsson Rapid Bevakning AB Fredrik Molin Securitas Sverige AB Patrik Holmberg Svensk Bevakningstjänst AB Jakob Kejerud Tempest Security AB Patrik Bengtsson Örestads Industribevakning AB Lars Löfberg

23 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Blekinge län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Dalarnas län Rapid Bevakning AB Svensk Bevakningstjänst AB Gotlands län Securitas Sverige AB Gävleborgs län Addici Security AB G4S Security Services AB

24 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Hallands län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB  Svensk Bevakningstjänst AB Jämtlands län Jönköpings län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Kalmar län

25 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Kronobergs län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Norrbottens län Skåne län Addici Security AB G4S Security Services AB Götahus Hundbevakning AB Malmö Industrivakter AB Nokas Bevakning AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Örestads Industribevakning AB

26 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Stockholm län Addici Security AB Bevakningsassistans M.L. AB Cubsec Bevakning AB G4S Security Services AB Rapid Bevakning AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Tempest Security AB Södermanlands län G4S Security Services AB Rapid Bevakning AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Tempest Security AB

27 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Uppsala län Addici Security AB Bevakningsassistans M.L. AB G4S Security Services AB Rapid Bevakning AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Tempest Security AB Värmlands län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Västerbottens län

28 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Västernorrlands län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Västmanslands län Rapid Bevakning AB Svensk Bevakningstjänst AB Västra Götalands län Addici Security AB Cubsec Bevakning AB G4S Security Services AB Nokas Bevakning AB Rapid Bevakning AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB

29 Geografiskt uppdelade leverantörer i bokstavsordning
Örebro län G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB Tempest Security AB Östergötlands län Addici Security AB G4S Security Services AB Securitas Sverige AB Svensk Bevakningstjänst AB

30 Vad händer innan anmält avrop
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att du, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att du som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. I vår avtalsdatabas hittar du samtliga ramavtal som vi har upphandlat. Ramavtalet Bevakning och Larmtjänster 2012 hittar ni på Ramavtal Bevakning och Larmtjänster Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Som inloggad kan du även avanmäla dig från avtal. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste du på förhand ha bekräftat din avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

31 Vad händer efter anmält avrop
Du får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om du använder Tendsign som avtalsdatabas kan du få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som anmält sig för Leverantör tar påföljande måndag kontakt med dig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur du vill att leverantören fortsatt ska agera Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

32 Avropsstöd Vägledning för förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Bevakning och Larmtjänster 2012 Mer utförlig information hittar du på vår hemsida, där det även finns mallar att fylla i Ramavtal Bevakning och Larmtjänster 2012

33 Förnyade konkurrensutsättningens steg (I)
Avropsmodellen är förnyad konkurrensutsättning. Du preciserar dina specifika behov vid avrop/beställning. Geografi och lägsta pris avgör sedan vilken leverantör som blir aktuell. Den geografiska uppdelningen har också bidragit till att mindre lokala leverantörer kommit med. 1. Du gör avrop på de tjänster(objektsbeskrivningar)som du önskar med beräknade volymer, inställelsetider och vilken tidsperiod beställningen/avropet avser. 2. Beställningen skickas till samtliga leverantörer som är antagna inom det län avropet avser, se antagna leverantörer per län 3. Ange en tidsfrist, hur lång tid leverantören har på sig att svara, (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till beställningens/avropets omfattning och art). 4. Leverantören svarar skriftligen (papper/elektronisk form) till dig.

34 Förnyade konkurrensutsättningens steg (II)
5. Svaren från Leverantören öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut.  6. Du utvärderar de inkomna svaren med hänsyn till lägsta pris. Dina efterfrågade tjänsters priser multipliceras med efterfrågat antal tjänster (beräknat antal under hela den tid avtalet avser gälla) och summeras till ett totalpris. Den leverantör som har det lägsta totalpriset vinner den förnyade konkurrensutsättningen. Beslut om leverantör/tilldelningsbeslut meddelas samtliga tillfrågade leverantörer. 7. Objektsavtal, se bild 39 upprättas mellan vinnande leverantören och dig.

35 Behovsanalys Förslag på frågeställningar att tänka igenom innan avrop/beställning Hur många väktare behövs? Hur stort är området? Hur många gånger ska rondering ske? Ska väktaren sitta i receptionen? Ska hund medfölja? Ska området bevakas dygnet runt/årets alla dagar? Behövs en ordningsvakt eller väktare? Finns det krav på inställelsetid vid larmutryckning? Vilken typ av larm har vi idag? Vilken typ av larm behöver vi i framtiden? Vilka tider behöver vi ha larmövervakning? Hela eller delar av dygnet?

36 Objektsavtal – vad innebär det?
Ett genomfört avrop ska alltid resultera i att ett objektsavtal (leveransavtal) tecknas mellan dig och leverantör. Detta gäller både för såväl tillfälliga som för långvariga uppdrag. Objektsavtalet ska säkerställa arbetsmetoder, service och kvalitet på avropade tjänster och reglerar den avropade tjänstens genomförande och det rättsliga förhållandet mellan avtalsparterna. Upprättad uppdragsbeskrivning och objektsförteckning för det aktuella avropet blir en del av det färdiga objektsavtalet. Tänk på att inte teckna för långa objektsavtal eftersom behovet kan komma att förändras under perioden så att det ursprungliga estimatet inte längre stämmer. Då ska ett nytt avrop genomföras. Objektsavtal kan inte ingås efter det att ramavtalet har löpt ut. Leverans kan dock ske vid en senare tidpunkt, om objektsavtal tecknats inom ramavtalets giltighetstid. Objektsavtal tecknade innan ramavtalets sista datum får inte överstiga ramavtalets avtalsperiod med mer än tre (3) månader.

37 Objektsavtal – vad ska fyllas i (I)
Kontaktuppgifter Förutsättningar, se nedan för förslag sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art), anbudets giltighetstid beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m.  Avropsprecisering, vad ni önskar beställa/avropa: Bevakning Behov av hund Larmåtgärd Störningsjour Skyddstäckning av glasrutor upp till 1 kvm Larmcentraltjänster Se bild på hur en objektsavtal ser ut

38 Objektsavtal – vad ska fyllas i (II)
I den avropsförfrågan (Avropsmall) som du skickar till Leverantören ingår följande; Kontaktuppgifter, Förutsättningar, Utvärdering  Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter i den förnyade konkurrensutsättningen. Det är till denna adress alt. e-post som Leverantören svarar med sitt anbud. Förutsättningar Sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art) Anbudets giltighetstid Beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m.  Utvärdering Vid den förnyad konkurrensutsättning ska utvärderingen ske med hänsyn till lägsta pris. Efterfrågade tjänsters priser multipliceras med efterfrågat antal (beräknat antal under hela den tid objektsavtalet avser gälla) och summeras till ett totalpris. Lägsta totalpriset vinner den förnyade konkurrensutsättningen.

39 Avtalstid + ev. förlängningsmöjlighet
Objektsavtal Avropsmall Bevakning och larmtjänster 2012 Gröna fällt ifylls av UM/UE Blå fällt ifylls av leverantören Kontaktuppgifter Avropande myndighet/ enhet Kontaktperson E-post Telefon Förutsättningar Sista dag för svar Abudets giltighetstid Avtalstid + ev. förlängningsmöjlighet Kontaktuppgifter leverantör Företag 1 Bevakning Pos Tjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms Enhet 1.1 Stationär bevakning, väktare, schemalagd bevakning Per timme 1.2 Stationär bevakning, väktare, extra bevakning 1.3 Receptionsbevakning, väktare, schemalagd bevakning 1.4 Receptionsbevakning, väktare, extra bevakning 1.5 Ronderande bevakning, väktare, schemalagd bevakning. Inkl. restid till objektet. 1.6 Ronderande bevakning, väktare, extra bevakning. Inkl. restid till objektet. 1.7 Tillägg om Pos ska utföras av ordningsvakt. Att fylla i: Kontaktuppgifter Förutsättningar, förslag nedan: sista dag för inkommande av anbud (tidsfristen ska vara skälig med hänsyn tagen till avropets omfattning och art), anbudets giltighetstid beskrivning av efterfrågade tjänster, volymer, ev. inställelsetider, m.m.  1. Bevakning - se bilder 13 och 18-20

40 Objektsavtal Att fylla i: 2. Hund - Se bild 14 och 18
Pos Tjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms 2.1 Godkänd hund 3 Larmåtgärd 3.1 Larmåtgärd med två (2) väktare, inkl. 30 min på plats 3.2 Larmåtgärd med en (1) väktare, inkl. 30 min på plats 3.3 Arbetstid i samband med larm, över 30 min på plats 4 Störningsjour 4.1 Lägenhetsinnehavare informeras på plats om att han eller hon stör omgivningen och upprättande av en skriftlig rapport till uppdragsgivaren. Min två (2) arbetstagare utför besöket. Att fylla i: 2. Hund - Se bild 14 och 18 3. Larmåtgärd – Se bild 15, 18 och 19 4. Störningsjour – se bild 16

41 Objektsavtal Att fylla i: 5. Skyddstäckning – se bild 17
5 Skyddstäckning av glasrutor upp till 1 kvm Pos Tjänst Antal (totalt under hela avtalstiden) Pris exkl. moms Enhet 5.1 Skyddstäckning med glas, plast, plyfa eller motsvarande. Per kvm 6 Larmcentraltjänster 6.1 , eUppkoppling av larmanläggning med 1-20 st systemanvändarenkel uppkoppling (Protokoll: SIA, Contact ID, SMS, L 400, LA 100 m.fl.) Per uppkoppling /år 6.2 Uppkoppling av larmanläggning med st systemanvändare, enkel uppkoppling. 6.3 Uppkoppling av larmanläggning med st systemanvändare, enkel uppkoppling. 6.4 Uppkoppling av larmanläggning med st systemanvändare, enkel uppkoppling. 6.5 Uppkoppling av larmanläggning med över 200 st systemanvändare, enkel uppkoppling. 6.6 Driftslarm, enkel uppkoppling 6.7 Brandvarningslarm, per detektor 6.9 Hisslarm, per ansluten hiss 6.10 Personlarm, per ansluten person 6.11 Kameraövervakning 1-4 kameror 6.12 Kameraövervakning 5-10 kameror 6.13 Övervakad uppkoppling Protokoll: Multicom, Safetel, FOAB, DualTech, m.fl. 6.14 IP-överföring Protokoll: Bosch, Teletec m.fl. Att fylla i: 5. Skyddstäckning – se bild 17 6. Larmcentraltjänster – när ni fyller i antal så ska ni tänka på att det gäller under hela avtalstiden, se även bilder 9-12 och 18 för mer information

42 Uppföljning Leverantör SKI
Månadsvis rapportering av avropad försäljning uppdelat på resp. avropande myndighet SKI Följsamhet lokalt mot centralt avtalade villkort och priser Omsättningsredovisning i regelbundenhet och rimlighet Krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning samt avtalad leveransförmåga Verktyg för kontroll, förutom direkta kontakter med leverantörer och UM/UE Redovisningar från leverantörer

43 Frågor och svar… Går det att göra en förnyad konkurrensutsättning på avtalet om vi har flera olika avtal idag som löper ut vid olika tillfällen? Förnyad konkurrensutsättning kan ändå göras vid ett tillfälle och låta objektavtalen träder i kraft vid olika tillfällen.  Om vi väljer att nyttja avtalet, måste all verksamhet inom vår myndighet/enhet nyttja avtalet eller kan avropet ske endast för en del av verksamheten? Ni anger omfattning av avropet vid den förnyade konkurrensutsättningen, hela verksamheten måste inte nyttja avtalet.

44 Kontakt för frågor Kundtjänst

45 SKL Kommentus Inköpscentral Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner


Ladda ner ppt "Hur du praktiskt tillämpar Bevakning och Larmtjänster 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser