Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT"— Presentationens avskrift:

1 OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT
EwaMargreth

2 VÄLKOMMEN! EwaMargreth Östlid
Uppstartsansvarig, personlig assistans EwaMargreth

3 FRÖSUNDAS RESA 2009 ÄLDREOMSORG 1994 PERSONLIG ASSISTANS
EwaMargreth: Namnet Frösunda är mer än år gammalt, fruktbarhetsguden Frö fick bidra med sitt namn till både sundet och byn. Det var självklart för oss att vårt företag skulle bära samma namn när vi etablerade oss här. Vi startade 1989 med affärsidén att personer med funktions-nedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser. Frösunda Center erbjöd fysisk rehabilitering till personer med rörelsehinder. 1994 kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vilket skapade en stark efterfrågan på just vår kompetens och vårt engagemang. Dagens Frösunda bildades. 2004 sammanfördes flera olika omsorgsverksamheter till ett. Verksamheten har därefter utökats med äldreomsorg, skola och Individ och Familj. Vi finns över hela landet och i Norge. Fortfarande arbetar vi efter samma grundläggande värderingar som 1989 – omvårdnad, lyhördhet och utveckling från grunden. Våren 2010 förvärvade HG Capital Frösunda. HG Capital har specialiserad kompetens inom bland annat vård- och omsorgssektorn. Som ägare tillför HG Capital branschspecifik kompetens. 2009 ÄLDREOMSORG 1994 PERSONLIG ASSISTANS 2004 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 INDIVID OCH FAMILJ

4 EwaMargreth: Frösunda fyller 20 år. Följ med på en resa till det Frösunda vi är idag Frösundas resa startade 1994 med en liten verksamhet inom personlig assistans. Med åren har verksamheten både breddats och utvecklats. Frösunda grundades 1994, men våra rötter sträcker sig längre tillbaka i tiden – genom 1900-talets rörelse för mänskliga rättigheter och den ökande förståelsen för individer i behov av särskilt stöd. Från vårt ursprung i personlig assistans, genom politiska nyckelbeslut och en omsorgssektor som växer. Och in i framtiden – där innovationer skapar nya förutsättningar och vi fortsätter driva samhällsförändringen mot en värld där varje individs resurser tas tillvara. Framtidens omsorg – är individuellt utformad och avgörs av kunden Vår bakgrund inom personlig assistans har skapat grunden för vår kompetens och kunskap kring individuellt anpassat stöd till våra kunder. Det tar vi med oss när vi växer inom andra affärsområden och når fler kundgrupper.

5 BRETT TJÄNSTEUTBUD Personlig assistans Individ och familj
Personlig assistans egen regi HVB-hem Personlig assistans entreprenad Familjehem Ledsagning Resurspersonsboende Boendestöd och daglig sysselsättning Funktionsnedsättning Daglig verksamhet Boende Äldreomsorg Skola Äldreboende för personer med somatisk sjukdom och demenssjukdom. Coachning Korttidsvistelse EwaMargreth: Brett tjänsteutbud Det är viktigt att komma ihåg att vi har allt detta Det här är något vi är väldigt stolta över! Ibland när man är på sin egen verksamhet kanske man inte tänker på att Frösunda har allt det här! Ej Team Frösunda LSS och äldreomsorg

6 MISSION Vi får förtroende för att vi tar ansvar
Conny

7 VISION Vi är det självklara valet i Norden och en förebild för hur social omsorg drivs ansvarsfullt och med hög kvalitet. Conny

8 VÅRA VÄRDERINGAR RESPEKT Genom ett värdigt och individuellt bemötande skapar vi trygghet och glädje. ENGAGEMANG Vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer. NYFIKENHET Vi söker aktivt nya kunskaper som gör skillnad för våra kunder. Conny: Värderingar: Respekt - Genom ett värdigt och individuellt bemötande skapar vi trygghet och glädje. Engagemang - Vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer. Nyfikenhet - Vi söker aktivt nya kunskaper som gör skillnad för våra kunder. Våra värderingar utgör en grundsten för våra beteenden. Dvs, vad vi gör, konkret, dagligen, styrs ytterst av våra värderingar. Att påverka och förändra våra värderingar tar lång tid, är svårt och i många fall kan sker det bara marginella förändringar.

9 Så skapar vi kvalitet - kvalitetstriangeln
Eva S: Vårt erbjudande, vårt koncept i Frösunda är unikt eftersom vi gör det unikt för varje kund. Det betyder att det inte finns ett sätt som vi alltid gör på. Därför kan det även ibland vara mer utmanande och mer komplicerat att vara medarbetare eller chef hos oss. Genom att i botten i alla överenskommelser, gentemot olika kunder, alltid ha bottenplattan med exempelvis lagar och bemötande, så kommer vi många gånger att fylla det mesta av erbjudandet. Till det lägger vi sedan vårt ledarskap, vårt sätt att vara och agera i vardagen – tillsammans med de metoder som vi valt att använda. Alla våra metoder baseras ju i grunden på ett salutogent förhållningssätt. Dvs att vi utgår ifrån det som är starkt, istället för att fokusera på det som är svagt. Vårt ledarskap präglas av att vara nära och kommunikativt. Det är en stor utmaning – men det har vi sett fungerar över tid. Våra värderingar och det värderingsstyrda beteendet – är det som varje dag ska prägla varje kundmöte.

10 FRÖSUNDAS ORGANISATION
Conny

11 PERSONLIG ASSISTANS Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans som ska passa våra kunder och det de behöver. Det är du som bäst vet vad du behöver och vill ha. Finns 7 regioner. Mjölby tillhör region öst. Har 34 lokala assistanskontor i Sverige Vi har kundpanel i regionen. Aktiviteter utifrån kunders önskemål. Juridiskt stöd: egen kontaktperson som hjälper till med rådgivning, hjälp med ansökan och omprövning av beslut Här i Mjölby är det Elin. Conny

12 Inflytande vid rekrytering och anställning
Medbestämmande och delaktighet vid annonsutformning, urval, intervjuer samt anställning av assistent Kravspecifikation från kund eller företrädare Vikarieteam runt varje kund EwaMargreth

13 Assistansens utformning och Verksamhetsidé
Våra medarbetares uppdrag är att möta våra kunder med respekt, engagemang och nyfikenhet Personlig assistans utifrån kundens behov i förhållande till gällande beslut och regelverk Verkar för att en fungerande genomförandeplan för kund, helhet, närhet, samverkan, medinflytande. EwaMargreth

14 Trygghet och Kontinuitet
. Arbetssätt för att säkerställa kundens assistans: Genomförandeplan, individuell plan Kompetensutveckling och handledning. Dokumentation, rutiner. Team-samordnare på arbetsplatsen vid behov. EwaMargreth 14

15 Centrala Arbets- och Krisledningsavdelningen - för kunder och medarbetare
alltid tillgänglig under de tider som Frösundas kontor inte är öppna. hjälper att lösa det problem som uppstått genom stöd och arbetsledning. är utbildade i krishantering och arbetsmiljöfrågor. har tillgång till den information som är nödvändig för att lösa den situation som uppstått, exempelvis akut bemanning inom personlig assistans. EwaMargreth

16 TILLGÄNGLIGHET OCH ARBETSLEDNING
Vi säkerställer alltid den personliga assistansen Lokalt kontor i Mjölby där vi erbjuder olika aktiviteter. Samverkan med Försäkringskassan, kommun, landsting och intresseorganisationer EwaMargreth

17 KVALITETSSYSTEM OCH KVALITETSARBETE
Vårt mål är att erbjuda den bästa omsorgen. Därför har kvalitet och utveckling alltid haft en central roll i vårt arbete. Kvalitetsåret är den modell vi använder som innebär: Vi lyssnar på kunder och medarbetare genom vårt system för synpunkter som exempelvis kund- och medarbetarundersökning samt kundpanel. Att en verksamhetsplan för Frösunda och varje verksamhet upprättas efter de specifika behov och förbättringsområden som framkommer i våra undersökningar och förtroenderedovisning. Kvalitetsråd som går igenom rapporter och avvikelser som inkommit sedan föregående möte. Redovisning av hur vår verksamhet fungerar genom årlig Förtroendedovisning. EwaMargreth: Frösundas sätt att arbeta uppfyller kraven för ISO-certifikatet Lednings-och Kvalitetssystem 9001:2008. Iso-certifikatet är ett kvitto på att : Alla medarbetare arbetar aktivt för ständiga förbättringar. Vi arbetar med uppsatta kvalitetsmål för både kunder och medarbetare som vi noggrant mäter och följer upp. Blir granskade av oberoende och auktoriserade revisorer som objektivt bedömer vårt arbetssätt och måluppfyllelse. Målet är att hela tiden bli ännu bättre och ge högsta kvalitet för våra kunder. Vi arbetar med uppsatta kvalitetsmål som vi noggrant mäter och mäter och följer upp. Alla medarbetare och kunder arbetar aktivt för ständiga förbättringar. Vi blir granskade av interna och oberoende och auktoriserade revisorer som objektivt bedömer vårt arbetssätt och måluppfyllelse. Vi har beskrivna policyer, processer och rutiner

18 Transparens och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende
EwaMargreth Frösundas Förtroenderedovisning Den visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra Transparens och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. Frösundas förtroendevisning visar vårt arbete och är ett led i arbetet för en ökad transparens. Den bygger på vad vår verksamhet och hur våra kunder uppfattar det vi gör dagligen. Rapporten visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort under ett år och vad vi tänker göra inför nästa år. Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. Förtroenderedovisningen gör informationen tillgänglig och jämförbar och kommer att tas fram regelbundet. Detta innehåller Förtroenderedovisningen Förtroenderedoviningen beskriver Frösundas kvalitets- och ledningssystem och kvalitetsarbete, visar och redovisar hur vi ska utveckla verksamheten. Den innehåller även en sammanfattning av patientsäkerhetsberättelser och mätdata. För att visa hur våra medarbetare, kunder och beställare upplever vårt arbete lyfter Förtroenderedovisningen också fram en stor mängd medarbetar- och kundberättelser. På frosunda.se kan du ta del av vår Förtroenderedovisning som visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra 2014.

19 Eva Sjölund, HR-specialist 010 - 130 32 61 eva.sjolund@frosunda.se

20 KOMPETENSUTVECKLING FLER FÖRDELAR MED FRÖSUNDA
Våra yrkesroller – mål och ansvarsbeskrivning Specifikt utformade avdelning för Kompetensutveckling och Handledning Frösunda Akademin. Eva S

21 KUNDOMBUDMAN Finns till för att kunden alltid ska ha någon oberoende att vända sig till beträffande synpunkter/klagomål. Arbetar med hur kunden upplever kvaliteten. För den enskilde personens talan. Kundombudsmannen finns också till som stöd för våra chefer.  Eva S

22 INFORMATION MEDARBETARE
Verksamhetsövergång Anställningstrygghet. Inrangering Kollektivavtal. Branch G personlig assistans. Introduktion Frösunda Eva S

23 verksamhetsövergång Du som medarbetare gör ett aktivt val
Du som omfattas av verksamhetsövergången ska göra ett aktivt val om du vill att din anställning ska gå över till Frösunda eller inte Blankett delas ut till alla berörda medarbetare idag. Senast den 11 september behöver du lämna besked om ditt val. Vikarier som är behovsanställda omfattas inte av övergång. Eva S Anställningsavtalen för samtliga anställda i verksamheten övergår automatiskt till förvärvaren (på oförändrade villkor) (6b § LAS) Tillgodoräknande av anställningstid (3 § LAS) De anställda får tillgodoräkna sig anställningstiden hos överlåtaren (tidigare entreprenören) i sin anställning hos förvärvaren

24 TIDSPLAN Augusti Infomöten September Inrangering 11september
Sista dag att lämna besked om övergång Oktober Anställningsav-tal och mingel 1 november 2014 Verksamhets-övergång Eva S 24

25 MER INFORMATION Måndag - fredag: Kl. 08.00-09.00
Telefonlinje Måndag - fredag: Kl Tel: 010– De vikarier som är intresserade av anställning i Frösunda för fortsatt vikariat, hänvisas till vår microsite: Microsite: Eva M

26 FRÅGOR? EwaMargreth Vi ser verkligen fram emot att visa hur man gör Sveriges bästa äldreomsorg. För det krävs den bästa organisationen och smartaste metoderna – för vi har inte fler resurser än någon annan.

27 frosunda.se 27


Ladda ner ppt "OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT"

Liknande presentationer


Google-annonser