Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! Bliwa Stiftelsen i samverkan med Ledarna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! Bliwa Stiftelsen i samverkan med Ledarna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! Bliwa Stiftelsen i samverkan med Ledarna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega

2 © Kontura International Hållbara chefer Det här föredraget kommer att handla om hur man utvecklar chefer mot hållbarhet över tid. © Kontura International

3 Programmet ger chefer som är  Effektivare  Hälsosammare  Mer motiverade © Kontura International

4 Utformning av programmet

5 En överblick av projektet Vad vet forskarna om hållbarhet hos chefer? I. Tolgert Andersson Leverans av program och resultat i nuet Kontura International Effektmätning mot kontrollgrupp Lunds Universitet Fas 1 Fas 2 Fas 3

6 © Kontura International Förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll Balans mellan arbete och privatliv Tydlighet: uppgift, roll, organisation Samband ansvar – befogenheter St ö d i organisa- tionen, egen chef Organisations- kultur H å llbara chefer God sj ä lvinsikt Kommunikativ förmåga

7 © Kontura International Känsla av sammanhang KASAM

8 © Kontura International KASAM Kontura har fokuserat KASAM på deltagarens arbetsliv. Antonovsky fokuserar på människans hela tillvaro.

9 © Kontura International Mönster av associationerna kring KASAM © Kontura International Meningsfullhet Meningslöshet Tillsammans gör vi saker som är viktiga för andra. Vi jobbar inte tillsammans. Begriplighet Obegriplighet Jag ser och förstår sammanhanget jag verkar i. Vad gör jag i detta sammanhang? Hanterbarhet Ohanterbarhet Det här kan jag genomföra. Det här är inte möjligt att genomföra.

10 © Kontura International Ledarskapets hörnstenar Uppdraget Varför finns vi till som organisation? Kulturen Vilka värderingar är viktiga för vår verksamhet? Vilka värderingar har vi? Kontraktet Mellan arbetsgivare och arbetstagare Länkandet Chefen är en del av ”skelettet” i organisationen Energin Är mina medarbetare motiverade? Har de lust att göra det de arbetar med? Samspelet För att åstadkomma rörelse, framdrift och energi Delegeringen Utgör grunden för de anställdas utveckling

11 © Kontura International Uppdraget Uppdraget skall alltid definieras utifrån kundens behov © Kontura International

12 Länkandet i en organisation

13 Att leda processer Vi jobbar processinriktat och på alla nivåer i organisationen, såväl styrelse och ledning som chefer och personal. Förankring skapar engagemang och långsiktighet Alla med Vi integrerar hårda och mjuka värden i alla våra leveranser. Strukturerna skapar tydliga ramar och hållpunkter. De emotionella drivkrafterna skapar rörelsen Hårt OCH mjukt Gå med det positiva Vi fångar de djupare positiv drivkrafterna som skapar lusten att utveckla. Kulturen använder vi som hävstång

14 © Kontura International Åtgärder som deltagaren skall genomföra Vilket är mitt uppdrag? Vad innebär det att vara chef i en organisation? Vill jag vara chef fullt ut?

15 © Kontura International Konturas utgångspunkter för programutformningen – ”spåren” vi lagt ut Spår 1 Ägarskapet/ansvarstagandet för utvecklingsprocessen skall ligga hos deltagaren Spår 2 Deltagaren skall förstå sammanhanget för sitt chefskap Spår 3 Deltagaren skall förstå verklighetsbildens innehåll och begränsningar Spår 4 Deltagaren skall lära sig att läsa beteenden Spår 5 Deltagarna skall spegla varandra och fungera som bollplank Konturas ambitioner och synsätt inför programstart

16 Programkarta Hållbart ledarskap, hälsa Problematiseringar verklighet Styrprocesser, länkning Arbetsplats vs hållbart l-skap Chefen vs medarbetare Hälsobetingelser & f-instrum Styrkefaktorer & utv.område Självkänsla, lust och vilja Kommunikation Egna ledarstilen, hälsobeting Pröva nya ledarinsatser Arbetsplatsen (fortsättning) Förhållningssätt Planering/hantering personal Tankemodeller & verktyg Tillämpning tankemodeller TMP Uppkomst & utveckling Kulturbärare, kulturkrockar Makt & olikheter Egna ledningsgruppen Sammanf. bild ledarskapet Kultur/värder. på arbetsplats Stress, krav, gränser, kontroll Strategier Balans arbete, fritid & familj Erfarenheter Planer & handling Återkoppling Nyckelfrågor Uppdraget Knivigheter & möjligheter Ledarskapets förutsättningar Mitt ledarskap Verka i förändring Lika & olika Den viktiga balansen Workshop Hemarbete

17 Pedagogiken

18 © Kontura International Att göra kunskap av erfarenheter INPUT Insikt Mönster Förklaring Verktyg Implement- ering Implement- ering

19 © Kontura International Pedagogiken 1 Reflektion, reflektion och mer reflektion Frågor, frågor och ännu fler reflektionsfrågor! Skapa sammanhang och ge överblick Ge grund för prioriteringar av vad som är måsten, viktigt och vad som kan vänta © Kontura International

20 Pedagogiken 2 Ge utrymme för erfarenhetsutbyte Träna, testa, pröva om och om igen © Kontura International

21 Träning Inga övningar, inga påhittade historier – bara gestaltningar av den egna situationen Därefter genomförande på hemmaplan följt av en utvärderande diskussion vid nästa workshop © Kontura International

22 Ägarskapet till lärprocessen

23 © Kontura International Deltagaren äger sin egen lärprocess När deltagaren själv tar ansvaret för sin lärprocess kan programmet anpassas till varje deltagares behov I många ledarutbildningar anpassar sig deltagarna till programmets utformning.

24 © Kontura International Skapa ett aktivt ägande av den egna lärprocessen hos deltagaren (1) Deltagaren söker sin kursplats med en motivering till att de vill gå programmet Deltagarens chef skriver under ansökan och att han/hon kommer att engagera sig Enkät föregår programstarten – Vad behöver jag utveckla?

25 © Kontura International Skapa ett aktivt ägande av den egna lärprocessen hos deltagaren (2) Allt innehåll sorteras i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för mig själv och för mina medarbetare Deltagaren omsätter lärandet i praktiken Deltagare diskuterar den egna utvecklingen löpande med sin chef Handlingsplaner skapas och genomförs

26 Resultat av programmet i nutid

27 © Kontura International Deltagarnas upplevda utveckling Individuella faktorerOrganisatoriska faktorer

28 © Kontura International Resultat från skattning före och efter programmet OmrådeFöreEfter Självinsikt3,154,34 Kommunikativa färdigheter3,284.17 Balans i livet3,044,01 Organisatoriska förutsättningar3,123,85 Stöd från övriga enheter3,223,86 Organisationskultur3,233,96 © Kontura International

29 Validering av programmet Hållbara Chefer Deltagarnas upplevda utveckling Mönstret i deltagarnas backspeglar efter varje workshop Mönstret i deltagarnas chefers utsagor om deltagarens utveckling i jobbet Mönstret i deltagarens handlingsplan för fortsatt utveckling efter programmet Mönstret i strategier för utveckling av hållbarhet på arbetsplatsen 3 prioriterade åtgärder ur deltagarnas listning av möjligheter till utveckling Individ Verksamhet

30 Slutsatser för kommande program

31 © Kontura International Slutsatser för framtida program (1) Det går att utveckla hållbarhet hos chefer Använd KASAM för att förstå verksamheten Hjälp deltagarna att se var de ska börja Sätt tydliga mål för programmet. Vad vill man uppnå? På vilket sätt skall deltagarna vara annorlunda efter genomgånget program? Engagera deltagarens chef © Kontura International,

32 © Kontura International Slutsatser för framtida program (2) Begär skriftlig motivering från deltagaren om varför man vill gå programmet Mät att programmet mött upp målen. Avtala mätmetod Deltagaren tar ställning till sitt chefskap Pedagogiken är avgörande Följ upp alla åtgärder som tagits i den egna verksamheten under programmet.

33 © Kontura International Kontura fortsätter med programmet på marknaden. Man ansöker om plats. Deltagarens chef förbinder sig att delta i valda delar. Alla nivåer i en organisation finns representerade i deltagargruppen. Syftet är att öka deltagarens kunskap om att arbeta i en organisation. Programmet riktar sig till såväl privata företag som offentliga myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge ett breddat perspektiv på chefsrollen. Hållbara Chefer®


Ladda ner ppt "Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! Bliwa Stiftelsen i samverkan med Ledarna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega."

Liknande presentationer


Google-annonser