Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för strategiska beslut; utvidgad SWOTANALYS Kartläggning av oss själva – arena – kontext –Business blindspots Omvärld och trendspaning Steg 1SWOT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för strategiska beslut; utvidgad SWOTANALYS Kartläggning av oss själva – arena – kontext –Business blindspots Omvärld och trendspaning Steg 1SWOT."— Presentationens avskrift:

1 Underlag för strategiska beslut; utvidgad SWOTANALYS Kartläggning av oss själva – arena – kontext –Business blindspots Omvärld och trendspaning Steg 1SWOT Steg 2Hot och möjlighetsmatris Steg 3VRIO Analys och Slutsatser; –vilka är vi – vad ska vi åstadkomma – hur gör vi det Action; vad, vem, när och hur

2 Fria val ”utbildning och lärande grupp 2” Gillet 2011-02-18 valångest konkurrens Ökad jämförelse Ökad individualisering Nationella styrdokument politik Potentiella föräldrar Sociala media tillväxtzon Delaktighet och inflytande Skola v s pedagogisk omsorg Virituellt lärande ansvarsfrihet KONTEXT föräldrakooperativ transport friskolor Företags förskolor företag Universitet/ utbildningar ARENA personalkooperativ uak Barn o ungdomar Nuvarande föräldrar Självstyrande skolor Utbildning och lärande (vi)

3 Demografi ”utbildning och lärande grupp 1” Gillet 2011-02-18 arbetsvillkor Blivande medarbetare Ökad jämförelse Lagar o avtal valbarhet miljö forskning Sociala media infrastruktur Världsläget Politiska viljan Virituellt lärande rättighetstrend KONTEXT Media Teknisk utveckling mätbarhetstrend EU kunder världsekonomi flyktingströmmar Interna leverantörer politiker konkurrenter Externa leverantörer fackförbund Uppsala universitet ARENA Skolverket uak Elever och Barn föräldrar Utbildning och lärande (vi)

4 RISKINVENTERING Utbildning och lärande 2010 IT –utvecklingen Anpassning/flexibilitet Läraravtalet Kompetensförsörjning Rekrytering för framtiden Styrning Resurser Röda tråden Bemötande Klarar ej leveranslöften Kvalitetsarbete Ej konkurrenskraftiga resultat Rött = stor risk, ej förberedda Orange = lägre risk, något förberedda Grönt = låg risk, förberedelser gjorda

5 TRENDANALYS Grundskolan 2010 Globalisering Svårigheter med kompetensförsörjning 2/3-delssamhället existerar, motsättningar mellan grupper Kunder och intressenter ställer allt högre krav Fetma och ohälsa sprider sig Miljömedvetenheten ökar

6 Affärsområde Grundskola 10 mars 2011 Deltagare Lars Romanus, affärsområdeschef Åsa Wiberg, vice affärsområdeschef Anders Pettersson, vice affärsområdeschef Helena Lundvik, vice affärsområdeschef Barbro Rinander och Martin Nilsson; processledare

7 Varför SWOT ? Åskådliggör ett företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden. En systematisk och bred granskning av ett företag och dess omgivning. Ska bygga på fakta! SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Mål Egenanalys: Bestämma lämplig strategi för att omvandla svagheter till styrkor, undvika hoten och utnyttja möjligheterna Omvärldsanalys: Identifiera de väsentligaste trenderna och drivkrafterna i omvärlden för att skapa en robust strategi.

8 Business BLINDSPOTS - grundskola Grundlösa antaganden: –Vi är bättre (än konkurrenterna) på att ta hand om elever –Vi har ett samhällsansvar –Det var bättre förr! – Vi hade mer resurser förr. Myter –Vi (kommunala grundskolan) kommer alltid att finnas kvar –Vård & bildning kommer att finnas kvar –Vi är en öppen organisation Tabun –Dolda agendor –Möten i slutna rum och informella möten

9 Steg 1: SWOT-analys av affärsområde grundskola Styrkor Vilka fördelar har organisationen? Vad gör man bra? Svagheter Vad skulle man kunna göra bättre? Vad gör man mindre bra? Vad ska man helst undvika? Möjligheter Vilka intressanta trender kan vi se i omvärlden? Vilka förändringar vad gäller tex teknikutveckling, lagstiftning, demografiska mönster kan verka till vår fördel? Hot Vilka hinder kan förväntas uppstå? Vad händer i omvärlden som kan försvåra för oss? InterntInternt ExterntExternt

10 SWOT-analys av affärsområde grundskola Styrkor Kompletterande hög kompetens i stab och ledning Bra kunskap om nuläge och framtid Sammanhållning i rektorsgruppen och väl utvecklade och många nätverk Tillgång till AO Resurs & kunskap Svagheter Ledning, styrning och kommunikation. Arbetsbelastning i organisationen, te x förutsättningar för rektor Samarbete med en del AO Brister i ”röda tråden” Strategier för lönebildning saknas Möjligheter Skollagen och de nya styrdokumenten. Den samlade läroplanen. Krav på ökad delaktighet för elever. Befolkningsökning – ökat elevantal Hot Oklara beslut och tolkningar av roller och ansvar i styrmodellen. Rekrytering och behålla ledare och lärare Segregeringen InterntInternt ExterntExternt Positivt Negativt

11 Steg 2: Hot och möjlighetsmatris Hotmatris Identifiera farligaste hoten Bedöm sannolikhet och påverkan Möjlighetsmatris Identifiera bästa möjligheterna Bedöm sannolikhet och påverkan

12 Möjlighetsmatris PåverkanPåverkan Hög Låg Sannolikhet KRAV PÅ ELEVERS DELAKTIGHET ÖKAR NYA STYR- DOKUMENTEN ; LÄROPLAN O SKOLLAG BESLUT OM HUVUDMANN ASKAPET INGET VINSINTRESSE BARA ETT GENUINT INTRESSE FÖR MÄNNISKOR TILLVÄXT GER ÖKAT ELEVANTAL LÄRARLEGITIMATION ÖKAT SAMARBETE MED VÅRA KONKURRENT ER STÖRRE FRISKOLA LÄGGS NER EN MER MOGEN MARKNAD LAGSTIFTNING MOT VINSTER I UTBILDNINGSFÖRETAG

13 Hotmatris PåverkanPåverkan Hög Låg Sannolikhet SJÄLVSTYRE SOM FENOMEN KVARSTÅR ANMÄLNINGS- FLOD AV ELEVÄRENDEN LÄGRE MARKNADS ANDEL / ÖKAD KONK. FR FRISKOLOR ALLTFÖR MÅNGA HYSER MISSTRO MOT OSS POL. BESLUT OM FLYTT AV STÖDRESURSER UTANFÖR ORGANISATIONEN LOKAL BRIST INGEN FRAMGÅNG I ATT FINNA ROLLER MELLAN ARB,GIV O FACK ALLTFÖR NEG FOKUS FR SKOLINSP. STYRELSEN LYSSNAR MER PÅ ANDRA ÄN SINA LEDARE O LEDNINGEN LYCKAS INTE FÅ DEM ATT FÖRSTÅ SITT UPPDRAG OKLARA FÖRUTSÄTTN. KRING LOKALER O ERSÄTTNINGAR REKRYTERING AV KOMPETENTA LEDARE LÄRARYRKETS STATUS MINSKAR – SVÅRT REKRYTERA OTYDLIGHET O KOMMUNIKATIONS BRIST INOM V&B FRIA SKOLVALETS KONSEKVENSER: ÖKAD SEGREGERING O LANDSORTSSKOLORNA KONKURRERAS UT OTYDLIGHET I ROLLER O ANSVAR INOM KOMMUNEN - UAK GÅR IN I ”HUR”-FRÅGOR, UPPF.MODELLEN VILL POLITIKEN HA EGEN REGIN KVAR? OUTTALAT MÅL? INGEN ÖPPEN DISKUSSION

14 Steg 3: VRIO-analys Value-Rare-Imitate-Organisation Värde Medför styrkan någon möjlighet för organisationen att respondera på hot eller möjligheter i organisationens omvärld? Ger den en konkurrensfördel ur ett kundperspektiv? Raritet /sällsynthet/ Besitter konkurrenterna samma styrka? Är det många andra som besitter samma styrka? Imiterbarhet/kopiera Är det kostsamt att imitera styrkan? Ju svårare att imitera desto större strategiskt värde. Timing är en styrka som ger ett tidsförsprång och viktig del i att utveckla ett strategiskt övertag. Organisation Är man organiserad så att man kan utnyttja styrkan på bästa sätt? Ju bättre organisationen kan utnyttja sina styrkor desto värdefullare är dessa vilket ger en långsiktig konkurrensfördel.

15 Tydliggör styrkorna från SWOT-analysen med en VRIO-matris Är styrkorna/resurserna värdefulla, sällsynta (rariteter), svåra att imitera samt effektivt organiserade? StyrkaVärdeRaritetImiteraOrg B C D E

16 VRIO-matris Grundskolan StyrkaVärdeRaritetImiteraOrg A Tillgång till AO Resurs & kunskap Ja ? B C D E

17 SWOT-analys, konvertering Styrkor Vilka fördelar har organisationen? Vad gör man bra? Svagheter Vad skulle man kunna göra bättre? Vad gör man mindre bra? Vad ska man helst undvika? Möjligheter Vilka intressanta trender kan vi se i omvärlden? Vilka förändringar vad gäller tex teknikutveckling, lagstiftning, demografiska mönster kan verka till vår fördel? Hot Vilka hinder kan förväntas uppstå? Vad händer i omvärlden som kan försvåra för oss? InterntInternt externtexternt 1/ Konvertera hot till möjligheter 2/ Matcha styrkor och möjligheter 3/ Konvertera svagheter till styrkor

18 Action - vad ska vi nu fokusera på? Vilka hot ska vi arbeta mest med för att konvertera till möjligheter? Vilka svagheter måste konverteras till styrkor eller hanteras? Vilka styrkor kan matchas mot möjligheter? Vilka är (eller kan bli) våra unika styrkor som vi ska organisera för och som ska kommuniceras?

19 Dokumentation Styrkor, grundskolan (samtliga gula lappar, underlag till bild 10) Kompletterande hög kompetens i stab och ledning Ledningsgruppen – sammanhållning, kompletterar varann, kompetens, har kul Bra stödjande system – ekonomi, resursteam, kvalitetssystem Bra koll på ekonomin utifrån de förutsättningar som sätts på arenan Tillgång till AO ROK Bra kunskap om nuläge och planering för framtiden Bra resultatutveckling över tid (elever och ekonomi) Sammanhållning i rektorsgruppen och väl utvecklade och många nätverk Affärsområdesledningen har starkt mandat bland rektorerna Enheterna vill tillhöra V&B, affärsområdet enar grundskolan

20 Dokumentation Svagheter, grundskolan (samtliga gula lappar, underlag till bild 10) Ledning, styrning och kommunikation Informella möten ses som positivt Bristande förtroende för affärsområdet hos den egna politiska ledningen Dåliga relationer till betalande kund Bristande intresse från den egna förvaltningsledningen för grundskolans verksamhet Brist i ansvarstagande och stöd från V&B:s ledning för affärsområdet Bristande information och kommunikation inom V&B: - skapar oro i huset - försvårar för vice affärsområdeschefer i arbetet med att leda rektorer Arbetsbelastning i organisationen, t ex förutsättningar för rektor att vara ledare och att planera verksamheten Svårt behålla kompetenta ledare & medarbetare Ledningsgruppen hinner inte delge varann information Ledningsgruppens mötesstruktur Ingen tid för eget arbete och reflektion Ledningens sammansättning speglar inte samhället Brister i samarbetet med gymnasiet och förskolan Intern konkurrens mellan enheter inom affärsområdet Strategier för lönebildning saknas Skoljuridisk kompetens saknas 15 % av lärarna är ej behöriga Organisationens storlek kan vara ett hinder för utveckling


Ladda ner ppt "Underlag för strategiska beslut; utvidgad SWOTANALYS Kartläggning av oss själva – arena – kontext –Business blindspots Omvärld och trendspaning Steg 1SWOT."

Liknande presentationer


Google-annonser