Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriets geodatatjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriets geodatatjänster"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriets geodatatjänster
Håkan Oscarsson De olika typer av tjänster som jag idag kommer att prata om är visningstjänster, nedladdningstjänster och direkttjänster.

2 Lantmäteriets tjänstekoncept
Fastighet Berga 1:99 Vad användaren ser Konsumerande applikation Applikationen ”XXX Fastighet” Accesspunkt, behörighet Lantmäteriets förmedlingsnod Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata KONCEPT Som en myndighet med uppgift att tillhandahålla data arbetar vi så långt som möjligt med standardiserade produkter som ska kunna användas av så många som möjligt. När man vill ha skräddarsydda lösningar vill vi att man ska vända sig till någon av våra vidareförädlare. Vi försöker hålla ner mängden funktionalitet och komplexiteten utan att tappa återanvändbarhet, dvs att många kan använda samma produkter i olika tillämpningar. När vi pratar om vårt tjänstekoncept för geodata pratar vi endast om maskin- till maskintjänster eller så kallade bastjänster. Dvs man måste ha någon form av klient för att kunna nyttja tjänsterna, som minst krävs en webbläsare och då får man bara xml på skärmen. Det är sedan klienten som gör det möjligt att titta och interagera med geodatatjänsterna. En tjänst levererar en kartbild, du som användare vill veta mer om något i kartan och klickar vilket gör att klienten anropar en annan tjänst och hämtar andra data utifrån ditt val som sedan kan sampresenteras. Följer teknisk standard som används mest (med viss eftersläpning) – just nu WMS, WMTS, WS samt FTP och Atomfeed. Snart troligen även REST. Följer i möjligaste mån datastandard för datautbytesmodellerna Ska möjliggöra egna urval och konsumtion av endast de som man behöver utan att bli allt för komplexa (avvägning) Vi delar upp våra tjänster i tre typer: Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter (Uttags- Tjänster)

3 Lantmäteriets geodatatjänster
Söktjänster för sökning efter geodata eller tjänster via registrerat metadata, Geodataportalen Visningstjänster för kartor och bilder (wms och wmts) - ortofoto, topografisk webbkarta, fastighetsindelning m.fl. - visningstjänster enligt Inspire Tjänster för nedladdning och uttag - Fastighetskartan på Geodataplatsen - adresser harmoniserade enligt Inspire - byggnader harmoniserade enligt Inspire Tjänster direktåtkomst E-tjänst Kartsök och Ortnamn

4 Geodatatjänsterna hittar du här:
information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-/

5 Visningstjänster Använd tjänsterna i dina egna system eller applikationer. Du kan inte använda tjänsterna direkt i din webbläsare. Rasterbilder Kommer titta lite närmare på Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Topografisk webbkarta Visning, cache Fastighetsindelning Visning Om vi hinner och får till tekniken kan vi titta på dem. Samtliga tjänster märkta med Inspire i sin titel är utvecklade enligt EU-direktivet Inspire.

6 Visningstjänster Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad
Kartinformationen är uppdelad i 12 informationsslag. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. Harmoniserad kartografi mellan skalorna. 12 Informationsslag Tända släcka Nedtonad Innehåller ett urval av topografisk information från flera av Lantmäteriets produkter: • Adresspunkter från Fastighetsregistret • Vägnamn från GSD-Fastighetskartan (OBS. inom tätortsområden) • GSD-Fastighetskartan • GSD-Terrängkartan • GSD-Vägkartan • GSD-Översiktskartan • GSD-Sverigekartan 1:1 miljon • GSD-Sverigekartan 1:5 miljon • Anpassad VectorMap, nivå 0 (en publik global geografisk databas) I produktbeskrivningen för tjänsten finns redovisat vilka produkter och information som visas mellan olika skalintervall

7 Visningstjänster Topografisk webbkarta Visning, cache
Högre prestanda och något sämre aktualitet. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. Tjänsten levererar en bakgrundskarta med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Istället för att skapa en ny bild vid varje anrop returnerar tjänsten små förgenererade bilder i fasta skalnivåer. Topografisk webbkarta Visning, cache är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda, något sämre aktualitet samt presenterar kartinformationen i fasta skalnivåer. Textsättningen är också något bättre i Topografisk webbkarta Visning, cache.

8 Topografisk webbkarta Visning, cache
14 zoomnivåer = 14 nivåer i pyramiden Minsta upplösning 4096 meter/pixel nivå 0 Högsta upplösning 0,5 meter/pixel nivå 13 En tile = 256 x 256 pixlar Minsta upplösning 1 bild = m Högsta upplösning 1 bild = 128 m Från översikt Europa till ca 1:7000

9 Fastighetsindelning Visning
Visningstjänster Fastighetsindelning Visning Tjänsten visar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt Tjänsten presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Hur informationen presenteras varierar från skalområde till skalområde. Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt. Några av skikten visar kvaliteten på gränspunkter och fastighetsgränser. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. För vart och ett av skikten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Genom att byta stil för ett skikt kan du påverka hur informationen i just det skiktet ska presenteras.

10 Tjänster för nedladdning/uttag
Tjänster för nedladdning/uttag I produktion: Fastighetskartan Publicerad på nedladdningsplats – ”Geodataplatsen” Adresser harmoniserade enligt Inspire Byggnader harmoniserade enligt Inspire Kopia ”Tjänst” Kopia Datamängd I dagslägget har Lantmäteriet tre stycken tjänster för nedladdning: Fastighetskartan Adresser harmoniserade enligt Inspire Byggnader harmoniserade enligt Inspire Bakgrund till geodataplatsen. Genom införandet av Geodatasamverkan har leveransvolymerna ökat kraftigt från Lantmäteriet. Vissa kommuner hörde även av sig med önskemål om att kunna hämta data med automatik, något man hade kunnat göra från våra Återförsäljare. För att hantera detta beslutades att sätta upp en lösning där parter inom geodatasamverkan kunde logga in och ladda ner geodata. Ett grundläggande krav är att man är med i geodatasamverkan

11 Geodataplatsen Nedladdningstjänst för uttag av GSD-produkter via Ftp
Produkter: GSD Fastighetskartan, vektor Format: Shape och MapInfo tab Dataset: Kommuner i respektive Sweref 99-zoner och Län i Sweref 99 TM Uppdateras varje vecka Komprimerade (packade) filer Inloggning krävs. kontakta Åtkomstpunkt: ftp://download.lantmateriet.se Hämta när du själv vill GSD-Fastighetskartan vektor Alla skikt: Topografi Administrativ indelning Planer, Bestämmelser och Rättigheter Höjdkurvor Kommer byggas ut med fler produkter: GSD-Höjddata, grid-format. Inte laserdatat. GSD-Ortofoto FME går att använda för att hämta filer

12 Direktåtkomsttjänster
Levererar informationsobjekt med geometri (när det finns) med högsta möjliga aktualitet Fastighet och samfällighet Rättighet Gemensamhetsanläggning (GA) Byggnad Planer och markreglerande bestämmelser Inskrivning Taxering Belägenhetsadress Samfällighetsförening Vi tillhandahåller Bastjänster Avser fråga – svar (direktåtkomst) Inom respektive tjänst finns ett antal möjliga frågor: Geografisk urval: ger refrenser till objekt Exempel: Ange koordinater för en punkt, ange koordinater för en linje, ange koordinater för en polygon Eller Hämtning av information med referens/id Exempel: Fastighetsnyckel, Uuid (objektidentitet) Vid hämtning av information kan man Hämta ”all” information inom informationsgruppen i svaret Hämta delar av innehållet i informationsgruppen i svaret Vi har försökt byggt upp tjänsterna på ett likartat sätt ”Mönster” så långt det är möjligt. Utöver dessa finns: Gränspunkt Direkt Ortnamn Direkt Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter Kartor i vektor

13 Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut?
Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut? Benämning på informationsdelmängd Sammanhållande abstrakt objekttyp innehållande identiteter och status Sammanlänkande objekt Objektidentitet Alternativt identitet Etikett Typ Objektstatus Geometri Geometriinformation ”Övrig information” Övrig information Basinformation Attribut Åtgärd Åtgärdsinformation Mönstret: Tunt, sammanlänkande objekt i ”mitten” innehållande nyckelbregrepp, etikett (beteckning), status samt eventuell typ. Geometri där det finns, t.ex. ej inskrivning och taxering. Basinformation, ett slags grundinfo. Historik, åtgärd etc. Historik Historisk information Relationer andra informationsslag Delmängder av information om objektet Informationsinnehåll i informationsdelmängden 13 13

14 Fastighet/Samfällighet*
* Fastighet och samfällighet är samma tjänst. Vilken information som levereras varierar beroende på om det är en fastighet eller samfällighet. Totalfråga inkl. geometri Geometri Totalfråga exkl. geometri Fastighet/samfällighet* Objektidentitet Fastighetsnyckel Objektstatus Åtgärd Andelar Äldre beteckning Basinformation Historik Exempel på mönstret från Fastighetstjänsten: Delar som går att hämta separat. Funktionalitet att hämta allt, med och utan geometri. Exempel på basinformation: länskod, kommunkod, fastighetsbeteckning, landareal, vattenareal Exempel på åtgärd: fastighetsrättsliga åtgärder (skiften, fastighetsregleringar, etc.) Exempel på äldre beteckningar: fastighetsbeteckning innan fastighetsbeteckningsreformen Exempel på historik: ursprung Exempel på andelar: andelar i samfälligheter, gemensamfälligheter 14

15 Direktåtkomsttjänster
Nya versioner sedan januari 2013 Januari 2014, nya versioner av Samfällighetsförening (1.1.0) Markreglering (1.3.1) Rättighet (1.3.0) Februari 2014, nya versioner av Fastighet (1.5.0) Referens Uppslag Adress (1.2.0) Referens Uppslag Org. (1.0) Taxering (1.3.0) Nya versioner som kommit sedan driftstart januari 2013. Fastigheter Inskrivning Rättigheter

16 Direktåtkomsttjänster
Uppslagstjänster som svarar med referenser Registerbeteckning (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Adress (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Organisation (ger referens till fastigheter och taxeringsenheter som organisationen är ägare till) Uppslagstjänster där man använder kända begrepp för att hitta nycklar som tjänsterna kräver. Registerbeteckning Direkt Sökkriteria: Registerområde, Trakt, Block, Enhet Referens Uppslag Adress Sökkriteria: Kommunnamn, Adressområde, Adressplatsnummer Referens Uppslag Organisation Sökkriteria: Organisationsnummer Viss logik finns inbyggd i tjänsterna ex, något ”börjar med”, ”exakt” Fritextsökning. Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter Kartor i vektor

17 Direktåtkomsttjänster, ändring i samband med nytt inskrivningsregister, september 2014
Gemensamhetsanläggning, > 1.4.0 ÖFF-online upphör!! I samband med nytt Inskrivningsregister kommer nya versioner av Inskrivning Direkt och Gemensamhetsanläggning Direkt. Båda finns ute för test fr.o.m. nu! ( ). Nuvarande teknik för tillhandahållande via direktåtkomst mot Fastighetsregistret, ÖFF-online, upphör.

18 Tack för att du lyssnat! Frågor!


Ladda ner ppt "Lantmäteriets geodatatjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser