Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola Lars Sundberg, utvecklingsledare för IKT och skola Sigtuna kommun Twitter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola Lars Sundberg, utvecklingsledare för IKT och skola Sigtuna kommun Twitter:"— Presentationens avskrift:

1 Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola Lars Sundberg, utvecklingsledare för IKT och skola Sigtuna kommun Lars.sundberg@sigtuna.se Twitter: @sundberg_lasse Twitter: #sigbox

2

3 Läget 2010 i Sigtuna kommun…

4 Ett skolutvecklingsprogram blir till Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten

5 Det blir en box, en #sigbox Avgränsa och fokusera Förpacka och kommunicera McKinsey, Fullan, Hattie, ESO 2011, Williams  Lärarna En förändrad undervisning BFL-IKT-SUA 21 CLS

6 www.sigtuna.se SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT! ”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

7 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt förutsättningen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

8 Stora effekter Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 SUA - språkutvecklande arbetssätt Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

10 www.sigtuna.se Learning Design: 21C Skills Framework Samarbete Tar eleverna gemensamt ansvar för sitt arbete? Fattar de viktiga beslut tillsammans? Beroendeförhållande mellan de olika delarna i arbetet? Kunskapsbyggande Hur utmanas eleven att tolka, analysera, sammanställa och utvärdera information? Tillämpning i nya situationer? Ämnesintegration? Självreglering Planerarar och utvärderar eleven sitt arbete och förbättrar det baserat på feedback/feedforward? Får eleven en bra målbild och hjälp i att välja strategi för att ta sig dit? Kamratbedömning? Verklighetsbaserad problemlösning och innovation Hur utmanar vi och utvecklar elevens problemlösningsförmåga? Hur används data eller situationer från verkligheten i detta? Användning av IKT för lärande Är eleven passiva användare av IKT, aktiva användare eller utvecklare av en IKT-produkt för en verklig publik? Effektiv kommunikation Förväntas det av eleven att hen ska kommunicera sina egna idéer och tankar?? Backas de upp av fakta/bevis? Utformning för målgrupp?

11 Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA FörhållningssättVerktyg Förutsättning Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning

12 LÄRANDE ORGANISATION för Systematiskt kollegialt lärande Den organisation som A)skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande B) tillvaratar detta lärande C)nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

13 a & o FÖRANKRING + delaktighet 1.POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 2.FÖRVALTNING – 2 projektledare 3.REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

14 ”Spray and Pray” Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

15 Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet -garanterar stödprocesser i minst 5 år ( Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

16 www.sigtuna.se Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Samtalsledare IKT-utbildare Boråsutbildare Lärare Elever SUA-utbildare http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

17 www.sigtuna.se Moment 1 – v.13 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 2 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 3 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 3 - april Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 4 – maj Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Samtalsledare Sigtunaboxen BFL + IKT + SUA = SANT! + Lärare + IKT-utbildare Boråsutbildare Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/

18 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

19

20 Formativ utvecklingsplan för lärare För utveckling och synliggörande av lärares undervisning http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

21 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav Till viss delUtvecklatVäl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

22 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

23

24 Pussel Fungera som stöd för LÄRANDET i skolan Dela Kommunicera Publicera OCH Fungera som stöd för lärandet KOMPETENSUVECKLINGSINSATSER i skolan och kommunen OCH Fungera som stöd i utvecklande av PROJEKT- OCH PROCESSINRIKTADE arbetssätt på förvaltningen

25

26 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

27 Varför Sigtunaboxen, jo….. Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

28 Starkt förbättrade betyg i Sigtuna kommun Nått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Gymnasiebehörighet Yrkes-Högskole- 20142013201420132014201320142013 Åk 978,960,4224,1189,584,974,583,772,1 Åk 860,258,1194,3178,471,873,371,670,5 Åk 765,455,6186,6174,678,573,977,973,1 Åk 681,869,3209,2203,286,783,186,483,1 18,5%....

29 Måluppfyllelse över tid


Ladda ner ppt "Sigtunaboxen - 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola Lars Sundberg, utvecklingsledare för IKT och skola Sigtuna kommun Twitter:"

Liknande presentationer


Google-annonser