Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män"— Presentationens avskrift:

1 Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män
Vad har hänt i arbetslivet och vad bör göras? - arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter och livssituationer Annika Härenstam, Arbetslivsinstitutet, Stockholm MOA -projektet Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män Rapporter:

2 Förändringar Arbetsmarknaden Organisationer Arbetsförhållanden
Hälsa/ohälsa MOA-projektet, A Härenstam

3 Förändringar i arbetslivet under 1990-talet
Risk- och problemförskjutning från kärna till periferi Fast anställd Projektanställd Vikarie Tillfälligt anställd Behovsanställd Arbetslös Koncern Dotterföretag Entreprenad Underentreprenad Aktieägare Koncernledning Företagsledning Operativa chefer Anställda Tillväxtsektor Nedskärningssektor Kärnverksamhet Serviceverksamhet A Härenstam,

4 Förändringar i arbetslivet under 1990-talet
Individualisering av ansvar Ökad fjärrstyrning av strategiska beslut Svagare kollektiva strukturer Uttunnat arbetsgivaransvar Omstrukturering av FHV och färre skyddsombud Teknikutveckling A Härenstam,

5 Konsekvenser av förändringar i arbetslivet
Fragmentiserade verksamheter Upplösning av arbetsplatser som sociala system Färre ”vardagsmöten” mellan olika grupper Olika strategier i olika verksamhetstyper Ökade skillnader i anställnings- och arbetsvillkor Sämre arbetsmiljöstyrning MOA-projektet, A Härenstam A Härenstam,

6 Arbetskraften fördelad i olika typer av verksamheter
Råvarufångst Högteknologisk, IT och Personalintensiv kunskapsbaserad 4% varuproduktion industri och tjänsteproduktion 12% 19% Personalintensiv 30% 34% serviceproduktion Välfärdsproduktion MOA-projektet, A Härenstam Enligt Eric Giertz, 1999

7 Beskrivning av 64 arbetsplatser i 3 verksamhetstyper
MOA-projektet, A Härenstam

8 Strategier i olika verksamhetstyper
A Härenstam, MOA-projektet

9 Ökat inflytande, utvecklingsmöjligheter och arbetsbelastning och stöd
MOA-projektet, A Härenstam

10 Hur påverkar dig förändringar på arbetsplatsen?
MOA-projektet, A Härenstam

11 Externt bedömda arbetsförhållanden
MOA-projektet, A Härenstam

12

13

14 Konsekvenser av förändringar i arbetslivet
Sämre möjligheter att kombinera arbete och familj Ökade ingångskrav på utbildning Minskad internutbildning och nedkvalificering för vissa grupper Ökad otrygghet Fler drabbas av arbetsrelaterad ohälsa Ökad sjukfrånvaro, fr a långtidssjukfrånvaro Fler förtidspensioneringar A Härenstam,

15 Högteknologisk och kunskapsintensiva verksamheter
Teknologidrivna förändringar Koncentration till kärnverksamheter Outsourcing Ökad kundorientering Mindre standardisering av produkter Mansdominerade arbetsplatser Globalisering Arbetskraftsbrist Bättre arbetsförhållanden för många A Härenstam,

16 Personalintensiv serviceproduktion
Kontraktbaserad - kundstyrd Kedjeorganisering Ökad standardisering Ökad resultatmätning Flexibilitet genom lösa anställningar och kortare upplärningstider Svaga incitament för en god arbetsmiljö Risk för att dåliga arbetsförhållanden ”lönar sig” A Härenstam,

17 Välfärdsproduktion Avreglering Kostnadsdrivna förändringar
Från förvaltning till organisation Från regel till resultatstyrning Konkurrensutsättning - privatisering Upphandling Ökad resultatmätning -kvalitetssäkring Färre inomprofessionella i strategiska beslutsnivåer A Härenstam,

18 Välfärdsproduktion Nedkvalificering av professionella grupper
Chefer på distans (leder många enheter) Mer papper/siffror - mindre dialog/reflektion Ökade transaktionskostnader Färre administratörer/experter med överblick: - fler specialister i toppen - fler generalister i botten Ökat informationsflöde men svårare överblick A Härenstam,

19 Mer om Personalintensiv service: (och till viss del personalintensiv tillverkning)
Upphandlingen och kontraktens utformning (400 miljarder/år i offentlig sektor), påverkar starkt arbetsförhållandena Beställare och upphandlare viktiga målgrupper för kunskap om samband med ohälsa Behövs tydliga spelregler för arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret i kedjor av underentreprenader så att inte dålig arbetsmiljö gynnas och sprids Lagstiftning, tillsyn mycket väsentlig men måste gå annorlunda till i dessa rörliga företag Arbetsrätten och arbetstidslagstiftning behöver ses över och hur ska den följas upp? Nya former för arbetsmiljöstyrning och kunskapsspridning, t ex genom arbetsgivarringar, regionala nätverk av myndigheter, företag och arbetsmiljöexperter Kunskap om arbetsmiljö och hälsa och tillgång till expertkunskap, t ex genom företagshälsovård - ev. ej knutet till arbetsplats, kanske ett kommunalt/landstingsansvar? Om tillsynen: bättre informationssystem behövs för att knyta samman kunskap om arbetsrelaterad ohälsa och som identifierar dåliga arbetsgivare/upphandlare av tjänster Incitament (ekonomiska) behövs för goda arbetsvillkor Kund- och konsumentgrupper viktiga påtryckare, här behövs information och upplysning Etiska normer, jämför med miljöfrågan

20 Mer om strategier för Välfärdstjänster
Det politiska systemet viktigt - ge arbetsro, bemyndiga operativa chefer, skapa tillit Utvärdera genom att koppla avnämarutvärdering med arbetsmiljöutvärdering, bra undervisning, omsorgs- och vårdkvalitet kräver motiverade, friska anställda! Underlätta för, skuldlägg ej operativa chefer, de har en nästintill omöjlig uppgift! Öka stödresurser till basverksamheterna Utbilda upphandlare/beställare i arbetsmiljöfrågor – har med kvalitet o produktivitet att göra! Skapa arbetsro och tillit - undvik omorganisationer Se över logistiken i informationsflödet, minska pappersmängden Kvalitetssäkring med måtta och förnuft Se över beslutsstruktur och administrativt stöd särskilt för operativa chefer med personalansvar så att ansvar, resurser och befogenheter hänger ihop Se över kompetensstrukturen så att professionella använder sina kunskaper och utvecklas

21 Ej tillgång till företagshälsovård
Källa: SCB A Härenstam,

22 Uttröttad efter jobbet varje vecka
Källa: SCB A Härenstam,

23 Slutsatser Olika strategier för att minska den arbetsrelaterade
ohälsan i olika verksamheter Välfärdssektorn: arbetsro - färre omorganisationer bemyndiga chefer styrning av resurser till basen Personalintensiv service: regler för upphandling påtryckningar från kunder Högteknologisk och kunskapsintensiv produktion: Här finns incitament för en god arbetsmiljö En kulturfråga för branschen A Härenstam,

24 Kännetecken för det moderna arbetslivet
Föränderlighet Ökade skillnader mellan grupper Individualisering Gränser upplöses Tidspress Obalans mellan arbetssfär och privat sfär MOA-projektet, A Härenstam

25 Vad präglar individens förhållanden i
förvärvsarbetet och den privata sfären? Stödjande och belastande psykosociala faktorer Fysisk belastning Kemisk/fysikalisk exponering Anställningsförhållanden Balans arbete och fritid Arbetets förläggning i tid och rum Förändringar MOA-projektet, A Härenstam

26 Kännetecken för de åtta kluster som identifierats i MOA-projektet
Gränslösa Hindrade Förändrade Hyggliga Exponerade Rörliga Tunga, enformiga Låsta MOA-projektet, A Härenstam

27 GRÄNSLÖSA VAD Svårt avgränsa arbetsåtagandet Tidspress Lång arbetstid
Obalans arbete/fritid Lite tid för avkoppling på fritiden VAR Privat sektor + offentligt bolag Symbolyrken, t.ex. inom data, media, projektledare, konsulter, jurister Ofta könssegregerade arbetsplatser Individstyrda organisationer Ökad centralstyrning VILKA Högutbildade tjänstemän < 45 år Heltidsarbetande partner, få har barn Hög levnadsstandard Familjemodell: Dubbelarbetande kvinna Kvinnor god kondition, män sämre Få rökare KONSEKVENSER Nedsatt psykiskt välbefinnande Stor andel sjukskrivningar (kvinnor) Hög lön MOA-projektet, A Härenstam

28 GRÄNSLÖSA UPPMÄRKSAMMA Rätten att säga nej, sätta gränser
Jämställdheten Återhämtningsmöjligheter Tidsperspektivet Företags och branschkulturen MOA-projektet, A Härenstam

29 LÅSTA VAD Tidsbundna arbeten, dåligt stöd Många ytliga kundkontakter
Oregelbundna arbetstider Obalans arbete/fritid VILKA Arbetare + tjänstemän Låg utbildning Arbetslöshetserfarenhet Många har barn Traditionell familjemodell Dålig kondition VAR Privat sektor T.ex. busschaufför, kassörska, kontorist, telemarketing, kundmottagning Många mansdominerade arbetsplatser Organisationer med stark och Ökande marknadsanpassning KONSEKVENSER Mycket sömnproblem Kvinnor sänkt psykisk hälsa Många män har ohälsosymtom Medellön MOA-projektet, A Härenstam

30 LÅSTA UPPMÄRKSAMMA Upphandlingen - bestämmer i hög grad arbetsvillkoren Utvecklingsmöjligheter, alternativa jobb Arbetstiderna - förläggning i tid och rum - påverkan och förutsägbarhet Pauser och variation i arbetet Ergonomin Sociala kontakter med arbetskamrater och chefer, inte bara kunder MOA-projektet, A Härenstam

31 FÖRÄNDRADE VAD Fler arbetsuppgifter Mer ansvar
Många sociala arbetskontakter Många konflikter Hög fysisk och psykisk belastning Ökade kompetenskrav VAR Privat och offentlig sektor T ex industriarbetare, lärare post och banktjänstemän, Mager organisation Omfattande personalminskningar VILKA Arbetare och tjänstemän många över 45 år Kvinnor ansvarar för hemarbetet Många män har god fysisk kondition KONSEKVENSER Hälsoproblem och nedsatt psykiskt välbefinnande vanligt för kvinnor Många sjukskrivningar MOA-projektet, A Härenstam

32 FÖRÄNDRADE UPPMÄRKSAMMA Det sociala klimatet
Arbetsintensitet - återhämtning Ledningens betydelse Trygghet och stöd Tillräckliga och varierande lärotider Svaga grupper/minoritetsgrupper Jämställdhet MOA-projektet, A Härenstam

33 HYGGLIGA VAD Bra inflytande, stöd, bra ledning och tillräckliga resurser Kontorsarbetstid Balans mellan arbete och fritid och mycket tid för avkoppling VAR Privat sektor Könsblandade arbetsplatser Administrativa arbeten stabila organisationer Ej personalminskning VILKA Tjänstemän i olika åldrar Varierande utbildningsnivå Jämställda hemma Få rökare, bra kondition KONSEKVENSER Bra hälsa och livskvalitet Bra lön, särskilt för män MOA-projektet, A Härenstam

34 Exponerade VAD Fysiskt krävande Tidsbundet arbete Dålig fys/kem arbetsmiljö Många ytliga kundkontakter Mycket hemarbete VAR Privat sektor Människo- och tingyrken Serviceyrken m.m., t.ex. hotell, restaurang, bygg, transport Ökad marknadsanpassning VILKA Arbetare, unga, utländsk bakgrund vanligt Singlar + traditionell familjemodell Låg levnadsstandard Bra fysisk funktion, dålig kondition Stor andel rökare KONSEKVENSER Dålig hälsa, framför allt bland män Stor andel sjukskrivningar För hög energetisk belastning Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

35 Exponerade Uppmärksamma: Arbetstiderna - förläggning i tid och rum
- påverkan och förutsägbarhet Pauser och variation i arbetet Ergonomin och den fysiska belastningen Buller, passiv rökning med mera Utvecklingsmöjligheterna Anställningsvillkoren Information till kunder och beställare om arbetsmiljöns betydelse för kvalitén MOA-projektet, A Härenstam

36 Tunga, enformiga VAD Fysiskt belastande arbetsställningar Få sociala arbetskontakter Monotona arbetsuppgifter Osäkra anställningar Passiv fritid VAR Privat sektor Tingyrken, städare, paketerare, livsmedelsarbetare, chaufför Centralstyrda organisationer Ökad resultatmätning VILKA Arbetare med låg utbildning Familjemodeller: Singel + dubbelarbetande kvinna Låg levnadsstandard Dålig fysisk funktion o kondition Många rökare KONSEKVENSER Sämst hälsa för kvinnor Sjukskrivning p.g.a. rörelseorgansbesvär Många män med för hög energetisk belastning Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

37 Tunga, enformiga Uppmärksamma: Variation i arbetsuppgifter
Ergonomin och den fysiska belastningen Fysisk träning Socialt stöd, sociala kontakter i arbetet Utvecklingsmöjligheterna Anställningsvillkoren Information till kunder och beställare om arbetsmiljöns betydelse för kvalitén MOA-projektet, A Härenstam

38 Rörliga VAD Fysiskt tunga arbeten Låga mentala krav
Oreglerad arbetstid Aktiv fritid Mycket motion VAR Småföretag Små mansdominerade arbetsplatser T ex småindustri, vaktbolag, anläggningsarbeten VILKA Arbetare och egna företagare, Många singlar Mycket god kondition KONSEKVENSER Bra hälsa för män MOA-projektet, A Härenstam

39 Hindrade VAD Höga psykiska krav Hinder för att göra arbetet Tidspress
Stimulerande socialt arbete Försämrade arbetsförhållanden Krävande hemarbete Lite tid för avkoppling VAR Offentlig sektor T ex lärare, läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, polis, barnomsorg, Ökad resultatmätning VILKA Tjänstemän med hög utbildning Vård av anhörig vanligt Många rökare Många har dålig kondition KONSEKVENSER Kvinnor har ofta för hög fysisk belastning och hälsoproblem Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

40 Hindrade UPPMÄRKSAMMA Tydlighet i organisationen på alla nivåer
Att ansvar och befogenheter hänger ihop Stödfunktioner på rätt plats Logistiken i informationsflöden och beslutsprocesser Arbetsro och tillit Kompetensstruktur och utvecklingsmöjligheter Upplevelser av skuld och otillräcklighet MOA-projektet, A Härenstam

41 Kampen för människovärdet
Yttre omständigheter Arbetsgivare Bransch Verksamhetsområde Bakgrundsförhållanden Klassbakgrund, Kön, Position Erfarenheter, Livsfas Individuella värden Förändringar i arbetslivet Föränderlighet Krav på kompetens Nedbrutna strukturer Ändrade positioner Ändrade relationer Tidsmiljö Gräns arbete - fritid Styrsystem, lönesystem Individualisering Kapacitet Integritet Intimitet Redbarhet Frihet Den privata sfären Resurser, t ex social stöd Konsekvenser MOA-projektet, A Härenstam

42 Stress yttrar sig på olika sätt
och har olika ursprung Alltså måste strategierna för att motverka stress se olika ut Vad är problemet? Vem har makten? Vem/vilka har ansvaret? Var finns resurserna? Var finns kunskapen? Var finns motstånden? Finns viljan att handla? MOA-projektet, A Härenstam


Ladda ner ppt "Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män"

Liknande presentationer


Google-annonser