Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har hänt i arbetslivet och vad bör göras? - arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter och livssituationer MOA -projektet MOA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har hänt i arbetslivet och vad bör göras? - arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter och livssituationer MOA -projektet MOA."— Presentationens avskrift:

1 Vad har hänt i arbetslivet och vad bör göras? - arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter och livssituationer MOA -projektet MOA -projektet Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män Annika Härenstam, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Rapporter: www.niwl.se www.sll.se/yrkesmedicin

2 Arbetsmarknaden Förändringar Organisationer Arbetsförhållanden Hälsa/ohälsa MOA-projektet, A Härenstam

3 Förändringar i arbetslivet under 1990-talet Risk- och problemförskjutning från kärna till periferi Koncern Dotterföretag Entreprenad Underentreprenad Aktieägare Koncernledning Företagsledning Operativa chefer Anställda Fast anställd Projektanställd Vikarie Tillfälligt anställd Behovsanställd Arbetslös Kärnverksamhet Serviceverksamhet Tillväxtsektor Nedskärningssektor A Härenstam,2001-04-04

4 Förändringar i arbetslivet under 1990-talet Individualisering av ansvar Ökad fjärrstyrning av strategiska beslut Svagare kollektiva strukturer Uttunnat arbetsgivaransvar Omstrukturering av FHV och färre skyddsombud Teknikutveckling A Härenstam,2001-04-04

5 Fragmentiserade verksamheter Upplösning av arbetsplatser som sociala system Färre ”vardagsmöten” mellan olika grupper Olika strategier i olika verksamhetstyper Ökade skillnader i anställnings- och arbetsvillkor Sämre arbetsmiljöstyrning Konsekvenser av förändringar i arbetslivet A Härenstam,2001-04-04 MOA-projektet, A Härenstam

6 Arbetskraften fördelad i olika typer av verksamheter Råvarufångst 4% Personalintensiv varuproduktion 12% Personalintensiv serviceproduktion 30% Välfärdsproduktion 34% Högteknologisk, IT och kunskapsbaserad industri och tjänsteproduktion 19% Enligt Eric Giertz, 1999 MOA-projektet, A Härenstam

7 Beskrivning av 64 arbetsplatser i 3 verksamhetstyper MOA-projektet, A Härenstam

8 Strategier i olika verksamhetstyper A Härenstam, MOA-projektet

9 Ökat inflytande, utvecklingsmöjligheter och arbetsbelastning och stöd MOA-projektet, A Härenstam

10 Hur påverkar dig förändringar på arbetsplatsen? MOA-projektet, A Härenstam

11 Externt bedömda arbetsförhållanden MOA-projektet, A Härenstam

12

13

14 Sämre möjligheter att kombinera arbete och familj Ökade ingångskrav på utbildning Minskad internutbildning och nedkvalificering för vissa grupper Ökad otrygghet Fler drabbas av arbetsrelaterad ohälsa Ökad sjukfrånvaro, fr a långtidssjukfrånvaro Fler förtidspensioneringar Konsekvenser av förändringar i arbetslivet A Härenstam,2001-04-04

15 Högteknologisk och kunskapsintensiva verksamheter Teknologidrivna förändringar Koncentration till kärnverksamheter Outsourcing Ökad kundorientering Mindre standardisering av produkter Mansdominerade arbetsplatser Globalisering Arbetskraftsbrist Bättre arbetsförhållanden för många A Härenstam,2001-04-04

16 Personalintensiv serviceproduktion Kontraktbaserad - kundstyrd Kedjeorganisering Ökad standardisering Ökad resultatmätning Flexibilitet genom lösa anställningar och kortare upplärningstider Svaga incitament för en god arbetsmiljö Risk för att dåliga arbetsförhållanden ”lönar sig” A Härenstam,2001-04-04

17 Välfärdsproduktion Avreglering Kostnadsdrivna förändringar Från förvaltning till organisation Från regel till resultatstyrning Konkurrensutsättning - privatisering Upphandling Ökad resultatmätning -kvalitetssäkring Färre inomprofessionella i strategiska beslutsnivåer A Härenstam,2001-04-04

18 Välfärdsproduktion Nedkvalificering av professionella grupper Chefer på distans (leder många enheter) Mer papper/siffror - mindre dialog/reflektion Ökade transaktionskostnader Färre administratörer/experter med överblick: - fler specialister i toppen - fler generalister i botten Ökat informationsflöde men svårare överblick A Härenstam,2001-04-04

19  Upphandlingen och kontraktens utformning (400 miljarder/år i offentlig sektor), påverkar starkt arbetsförhållandena  Beställare och upphandlare viktiga målgrupper för kunskap om samband med ohälsa  Behövs tydliga spelregler för arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret i kedjor av underentreprenader så att inte dålig arbetsmiljö gynnas och sprids  Lagstiftning, tillsyn mycket väsentlig men måste gå annorlunda till i dessa rörliga företag  Arbetsrätten och arbetstidslagstiftning behöver ses över och hur ska den följas upp?  Nya former för arbetsmiljöstyrning och kunskapsspridning, t ex genom arbetsgivarringar, regionala nätverk av myndigheter, företag och arbetsmiljöexperter  Kunskap om arbetsmiljö och hälsa och tillgång till expertkunskap, t ex genom företagshälsovård - ev. ej knutet till arbetsplats, kanske ett kommunalt/landstingsansvar?  Om tillsynen: bättre informationssystem behövs för att knyta samman kunskap om arbetsrelaterad ohälsa och som identifierar dåliga arbetsgivare/upphandlare av tjänster  Incitament (ekonomiska) behövs för goda arbetsvillkor  Kund- och konsumentgrupper viktiga påtryckare, här behövs information och upplysning  Etiska normer, jämför med miljöfrågan Mer om Personalintensiv service: (och till viss del personalintensiv tillverkning)

20  Det politiska systemet viktigt - ge arbetsro, bemyndiga operativa chefer, skapa tillit  Utvärdera genom att koppla avnämarutvärdering med arbetsmiljöutvärdering, bra undervisning, omsorgs- och vårdkvalitet kräver motiverade, friska anställda!  Underlätta för, skuldlägg ej operativa chefer, de har en nästintill omöjlig uppgift!  Öka stödresurser till basverksamheterna  Utbilda upphandlare/beställare i arbetsmiljöfrågor – har med kvalitet o produktivitet att göra!  Skapa arbetsro och tillit - undvik omorganisationer  Se över logistiken i informationsflödet, minska pappersmängden  Kvalitetssäkring med måtta och förnuft  Se över beslutsstruktur och administrativt stöd särskilt för operativa chefer med personalansvar så att ansvar, resurser och befogenheter hänger ihop  Se över kompetensstrukturen så att professionella använder sina kunskaper och utvecklas Mer om strategier för Välfärdstjänster

21 Ej tillgång till företagshälsovård Källa: SCB A Härenstam,2001-04-04

22 Uttröttad efter jobbet varje vecka Källa: SCB A Härenstam,2001-04-04

23 Slutsatser Olika strategier för att minska den arbetsrelaterade ohälsan i olika verksamheter Välfärdssektorn: arbetsro - färre omorganisationer bemyndiga chefer styrning av resurser till basen Personalintensiv service: regler för upphandling påtryckningar från kunder Högteknologisk och kunskapsintensiv produktion: Här finns incitament för en god arbetsmiljö En kulturfråga för branschen A Härenstam,2001-04-04

24 Kännetecken för det moderna arbetslivet Föränderlighet Föränderlighet Ökade skillnader mellan grupper Ökade skillnader mellan grupper Individualisering Individualisering Gränser upplöses Gränser upplöses Tidspress Tidspress Obalans mellan arbetssfär och privat sfär Obalans mellan arbetssfär och privat sfär MOA-projektet, A Härenstam

25 Vad präglar individens förhållanden i förvärvsarbetet och den privata sfären? Stödjande och belastande psykosociala faktorer Fysisk belastning Kemisk/fysikalisk exponering Anställningsförhållanden Balans arbete och fritid Arbetets förläggning i tid och rum Förändringar MOA-projektet, A Härenstam

26 Gränslösa Hindrade Låsta Rörliga Tunga, enformiga Exponerade Förändrade Kännetecken för de åtta kluster som identifierats i MOA-projektet Hyggliga MOA-projektet, A Härenstam

27 VAD Svårt avgränsa arbetsåtagandet Tidspress Lång arbetstid Obalans arbete/fritid Lite tid för avkoppling på fritiden VAR Privat sektor + offentligt bolag Symbolyrken, t.ex. inom data, media, projektledare, konsulter, jurister Ofta könssegregerade arbetsplatser Individstyrda organisationer Ökad centralstyrning VILKA Högutbildade tjänstemän < 45 år Heltidsarbetande partner, få har barn Hög levnadsstandard Familjemodell: Dubbelarbetande kvinna Kvinnor god kondition, män sämre Få rökare KONSEKVENSER Nedsatt psykiskt välbefinnande Stor andel sjukskrivningar (kvinnor) Hög lön GRÄNSLÖSA MOA-projektet, A Härenstam

28 Rätten att säga nej, sätta gränser Jämställdheten Återhämtningsmöjligheter Tidsperspektivet Företags och branschkulturen GRÄNSLÖSA UPPMÄRKSAMMA MOA-projektet, A Härenstam

29 VAD Tidsbundna arbeten, dåligt stöd Många ytliga kundkontakter Oregelbundna arbetstider Obalans arbete/fritid LÅSTA VAR Privat sektor T.ex. busschaufför, kassörska, kontorist, telemarketing, kundmottagning Många mansdominerade arbetsplatser Organisationer med stark och Ökande marknadsanpassning VILKA Arbetare + tjänstemän Låg utbildning Arbetslöshetserfarenhet Många har barn Traditionell familjemodell Dålig kondition KONSEKVENSER Mycket sömnproblem Kvinnor sänkt psykisk hälsa Många män har ohälsosymtom Medellön MOA-projektet, A Härenstam

30 LÅSTA Upphandlingen - bestämmer i hög grad arbetsvillkoren Utvecklingsmöjligheter, alternativa jobb Arbetstiderna - förläggning i tid och rum - påverkan och förutsägbarhet Pauser och variation i arbetet Ergonomin Sociala kontakter med arbetskamrater och chefer, inte bara kunder UPPMÄRKSAMMA MOA-projektet, A Härenstam

31 VAD Fler arbetsuppgifter Mer ansvar Många sociala arbetskontakter Många konflikter Hög fysisk och psykisk belastning Ökade kompetenskrav FÖRÄNDRADE VAR Privat och offentlig sektor T ex industriarbetare, lärare post och banktjänstemän, Mager organisation Omfattande personalminskningar VILKA Arbetare och tjänstemän många över 45 år Kvinnor ansvarar för hemarbetet Många män har god fysisk kondition KONSEKVENSER Hälsoproblem och nedsatt psykiskt välbefinnande vanligt för kvinnor Många sjukskrivningar MOA-projektet, A Härenstam

32 FÖRÄNDRADE Det sociala klimatet Arbetsintensitet - återhämtning Ledningens betydelse Trygghet och stöd Tillräckliga och varierande lärotider Svaga grupper/minoritetsgrupper Jämställdhet UPPMÄRKSAMMA MOA-projektet, A Härenstam

33 VAD Bra inflytande, stöd, bra ledning och tillräckliga resurser Kontorsarbetstid Balans mellan arbete och fritid och mycket tid för avkoppling HYGGLIGA VAR Privat sektor Könsblandade arbetsplatser Administrativa arbeten stabila organisationer Ej personalminskning VILKA Tjänstemän i olika åldrar Varierande utbildningsnivå Jämställda hemma Få rökare, bra kondition KONSEKVENSER Bra hälsa och livskvalitet Bra lön, särskilt för män MOA-projektet, A Härenstam

34 VAD Fysiskt krävande Tidsbundet arbete Dålig fys/kem arbetsmiljö Många ytliga kundkontakter Mycket hemarbete Exponerade VAR Privat sektor Människo- och tingyrken Serviceyrken m.m., t.ex. hotell, restaurang, bygg, transport Ökad marknadsanpassning VILKA Arbetare, unga, utländsk bakgrund vanligt Singlar + traditionell familjemodell Låg levnadsstandard Bra fysisk funktion, dålig kondition Stor andel rökare KONSEKVENSER Dålig hälsa, framför allt bland män Stor andel sjukskrivningar För hög energetisk belastning Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

35 Exponerade MOA-projektet, A Härenstam Arbetstiderna - förläggning i tid och rum - påverkan och förutsägbarhet Pauser och variation i arbetet Ergonomin och den fysiska belastningen Buller, passiv rökning med mera Utvecklingsmöjligheterna Anställningsvillkoren Information till kunder och beställare om arbetsmiljöns betydelse för kvalitén Uppmärksamma:

36 VAD Fysiskt belastande arbetsställningar Få sociala arbetskontakter Monotona arbetsuppgifter Osäkra anställningar Passiv fritid Tunga, enformiga VAR Privat sektor Tingyrken, städare, paketerare, livsmedelsarbetare, chaufför Centralstyrda organisationer Ökad resultatmätning VILKA Arbetare med låg utbildning Familjemodeller: Singel + dubbelarbetande kvinna Låg levnadsstandard Dålig fysisk funktion o kondition Många rökare KONSEKVENSER Sämst hälsa för kvinnor Sjukskrivning p.g.a. rörelseorgansbesvär Många män med för hög energetisk belastning Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

37 Tunga, enformiga MOA-projektet, A Härenstam Variation i arbetsuppgifter Ergonomin och den fysiska belastningen Fysisk träning Socialt stöd, sociala kontakter i arbetet Utvecklingsmöjligheterna Anställningsvillkoren Information till kunder och beställare om arbetsmiljöns betydelse för kvalitén Uppmärksamma:

38 VAD Fysiskt tunga arbeten Låga mentala krav Oreglerad arbetstid Aktiv fritid Mycket motion Rörliga VAR Småföretag Små mansdominerade arbetsplatser T ex småindustri, vaktbolag, anläggningsarbeten VILKA Arbetare och egna företagare, Många singlar Mycket god kondition KONSEKVENSER Bra hälsa för män MOA-projektet, A Härenstam

39 VAD Höga psykiska krav Hinder för att göra arbetet Tidspress Stimulerande socialt arbete Försämrade arbetsförhållanden Krävande hemarbete Lite tid för avkoppling Hindrade VAR Offentlig sektor T ex lärare, läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, polis, barnomsorg, Ökad resultatmätning VILKA Tjänstemän med hög utbildning Vård av anhörig vanligt Många rökare Många har dålig kondition KONSEKVENSER Kvinnor har ofta för hög fysisk belastning och hälsoproblem Låg lön MOA-projektet, A Härenstam

40 Hindrade Tydlighet i organisationen på alla nivåer Att ansvar och befogenheter hänger ihop Stödfunktioner på rätt plats Logistiken i informationsflöden och beslutsprocesser Arbetsro och tillit Kompetensstruktur och utvecklingsmöjligheter Upplevelser av skuld och otillräcklighet UPPMÄRKSAMMA MOA-projektet, A Härenstam

41 Kampen för människovärdet Förändringar i arbetslivet Föränderlighet Krav på kompetens Nedbrutna strukturer Ändrade positioner Ändrade relationer Tidsmiljö Gräns arbete - fritid Styrsystem, lönesystem Individualisering Individuella värden Kapacitet Integritet Intimitet Redbarhet Frihet Den privata sfären Konsekvenser Bakgrundsförhållanden Klassbakgrund, Kön, Position Erfarenheter, Livsfas Resurser, t ex social stöd Yttre omständigheter Arbetsgivare Bransch Verksamhetsområde MOA-projektet, A Härenstam

42 Stress yttrar sig på olika sätt och har olika ursprung och har olika ursprung Alltså måste strategierna för Alltså måste strategierna för att motverka stress se olika ut att motverka stress se olika ut Vad är problemet?Vad är problemet? Vem har makten? Vem har makten? Vem/vilka har ansvaret? Vem/vilka har ansvaret? Var finns resurserna? Var finns resurserna? Var finns kunskapen? Var finns kunskapen? Var finns motstånden? Var finns motstånden? Finns viljan att handla? Finns viljan att handla? MOA-projektet, A Härenstam


Ladda ner ppt "Vad har hänt i arbetslivet och vad bör göras? - arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter i olika verksamheter och livssituationer MOA -projektet MOA."

Liknande presentationer


Google-annonser