Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för stöd och utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för stöd och utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Enheten för stöd och utveckling
ESU Enheten för stöd och utveckling

2 ESUs uppdrag och ansvar
Antagning till kommunens särskilda undervisningsgrupper samt mottagande i särskola. Biträdande enhetschef. Kostnader för barn/elever placerade i andra kommuner. Bedömning o beviljande av tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd. Bedömning och beviljande av handikapphjälpmedel. Antagning Häverö resursskola. Samverkan med socialtjänsten. Rådrummet i samverkan med socialtjänsten. Syftet är att arbeta förebyggande med rådgivande, tidiga insatser för barn och ungdom. Mobila Skolteamet. Samverkan med socialtjänsten. Kuratorer och specialpedagog. På uppdrag av rektorer f – 9. Resurspedagog bedömer behov av stimulansplats på förskola och fritidshem. Skolpliktsbevakning. ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

3 Enheten för Stöd och Utveckling, ESU
Organisation & person Enheten för Stöd och Utveckling, ESU Enhetschef Helena Walukiewicz Ekonomi/Administration Monica Persson Handläggare Agneta Eriksson Skolkuratorer Maria Ståhl, vik Yvonne Österman Rosa Rahbar, vik Monica Norström Alexandra Scurtu Berit Pettersson Anna Johansson Specialpedagoger Hans-Åke Sperne Åsa Nilsson Carina Larsson Resurspedagog Solweig Björkehag-Åhs Förvaltningschef Åse Modin Ledningsgrupp Bitr. enhetschef Benita Johansson-Burlin Mobila skolteamet Björn Törnqvist (ESU) Nina Goude (Socialtjänsten) Rådrummet ESU Barn o Elevhälsan Socialtjänsten ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

4 Enhetschef Chefsuppgifter Deltagande i BUS o utökad ledningsgrupp
Antagning till Häverö resursskola o mobila Skolteamet Beviljande av externa skolplatser Tilläggsbelopp förskola - gymnasium Skolpliktsbevakning Övriga uppdrag från ledning gruppen. ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

5 Bitr. enhetschef Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper
Grundsärskola, gymnasiesärskola Tilläggsbelopp Externa kommunplaceringar i förskola/skola Handläggningstiden är 4 veckor ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

6 Ekonomi & administration
Budget o budgetuppföljning Tilläggsbelopp Fakturahantering Administration ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

7 Skolkuratorer Stödsamtal med elever, föräldrar och skolpersonal.
Förändringsarbete med grupper och klasser. Mobilisering av nätverk och möten runt elever. Handledning av skolpersonal, enskilt eller i grupp. Konsultativa samtal med rektorer och personal. Utbildningar för elever, lärare och föräldrar. Krishantering. Rådgivning och förmedling av kontakt med socialtjänst, BUP och andra verksamheter. Förebyggande arbete mot droger i samarbete med föräldrar - Effekt. ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

8 Resurspedagog Utreder barns behov av extra stöd och stimulans på förskola och fritidshem I samverkan med föräldrar och berörd personal. Timmar av särskilda skäl enligt Skollagen Handläggningstiden är 4 veckor ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

9 Specialpedagoger Riktar sig främst till förskole- och skolpersonal i deras arbete kring barns och elevers utveckling och lärande. Konsultativt, handledande och fortbildande arbetssätt. Resp. förskolechef/rektor är uppdragsgivare. Uppdragen skickas skriftligen till ESU:s enhetschef. ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

10 Mobila skolteamet Samverkan mellan socialtjänstens öppenvård och ESU, Barn- och skolkontoret Förebyggande arbete i elevens när- och skolmiljö. Psykosocial problematik. Skolgång kombinerad med annat stöd. Socialtjänsten utreder behovet av stödinsats. Mobilisera och samverka med elevens nätverk (föräldrar, skola, socialtjänst, BUP m. fl.) Styrdokument: socialtjänstens vårdplan och skolans åtgärdsprogram. ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

11 Rådrummet Någon att prata med – professionell samtalspartner.
Förälder, barn, personal inom förskola/skola. Bollplank – tips, nya infallsvinklar. Snabb hjälp, möjlighet till samtal. Telefon: , Onsdagar och torsdagar Hjälpen är gratis och du får vara anonym ESU/BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

12 Personalförteckning ESU
Postadress: Box 803, Norrtälje, Fax Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje Leding & Administration Kort nr. Mobil tel. Helena Walukiewicz Enhetschef Benita Johansson-Burlin Bitr. enhetschef Monica Persson Ekonom/administratör Handläggare Agneta Eriksson Resurspedagog Solweig Björkehag Åhs Kuratorer Maria Ståhl, vik Långsjö, Bålbro Monica Norström Roslags, Grind, Park, Drottningdal, Vätö Alexandra Scurtu Grind, Norrsund, Väddö, Singö, Grisslehamn, BjörköA Bodil Forsberg tjänstledig Anders Berg tjänstledig Yvonne Österman Länna, Riala, Frötuna, Köpmanholm (0175-2) Rosa Rahbar, vik Lommarn, Rådmansö, Kvisthamra Berit Pettersson Hallsta, Skebo, Gottsta, Herräng Anna Johansson Svanberga, Rånäs, Edsbro, Närtuna Special pedagoger Hans-Åke Sperne Åsa Nilsson Carina Larsson Mobila Skolteamet Nina Goude Mobila skolteamet, soc tj Björn Törnqvist Mobila skolteamet


Ladda ner ppt "Enheten för stöd och utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser