Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa
Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES Socionom med KPT steg 1, sociolog, företagare Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

2 Milstolpar - Miltonnätverket
Anders Milton bjöd in våren 2004 Mer gemensamt än åtskiljande Representanter i arbets- och referensgrupper Lära oss om varandras organisationer Medverkan i konferenser och seminarier Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

3 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

4 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

5 Grundläggande värderingar
“NSPH: s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd. “ Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

6 Medlemskriterier nationell nivå
Organisationerna ska: Vara patient-, brukar- eller anhörigorganisation Vara rikstäckande Ansluta sig till NSPH: s organisatoriska plattform och grundläggande värderingar Vara demokratisk och medlemsstyrd Ha minst medlemmar Vara intressepolitiskt verksam Vara beredd att aktivt delta i NSPH: s arbete Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

7 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

8 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH Nätverk för 13 organisationer inom det psykiatriska området Organisationerna representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga Patienter, brukare och anhöriga ses som en resurs inom vård och omsorg Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

9 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH Regeringsuppdrag mars 2007 Medverka till att implementera patienters -, brukares - och anhörigas erfarenheter och kunskaper i vård, behandling, omsorg och stöd till patienten/klienten. Bilda regionala/lokala NSPH För mer information se Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

10 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH:s ändamål: 1 att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder. att stödja och bidra till att utveckla patient, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället. att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning och på så sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker. Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

11 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH:s ändamål: 2 att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser - psykisk ohälsa och psyksiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar minimeras, att med sin särskilda kompetens medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning, att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information, att samarbeta med myndigheter och andra aktörer på nationell och regional nivå. Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

12 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Viktiga resultat Med ett stort antal samrådsorgan, arbetsgrupper, utbildningar – Sos, SKL, Metis Din egen makt – stärka sig själv Med starkare röst – representantutbildning Kunskap att hämta – goda exempel patienters och anhörigas medverkan i vård och omsorg Policydokument utbildning – personal Lokala - och regionala nätverk Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

13 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Uppdragslista NSPH Stöd till kommuner o. landsting ang. samverkan   Case managementutbildning Integrerad psykiatri - Lysekilsmodellen   CEPI - evidensbaserade psykosociala insatser Socialpsykiatrisk Forskningsenhet Utbildar patient-, brukar- och anhörigrepresentanter Nyckelhålsprojektet heldygnsvården inom psykiatrin genombrottsmetoden, slutenvårdens utformning Utbildning av baspersonal vård och omsorg Utveckling av högskoleutbildning för psykisk hälsa - inriktning komplicerad problematik (rättspsyk, psyk- missbruk- kriminalitet) Uppsökande verksamhet och social mobilisering- inventeringsprojektet   Sociala insatser inkl. boende inför en ny vårdform (öppenvård med särskilda villkor) Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

14 Uppdragslista NSPH forts
Nätverket för stöd till barn till föräldrar med psykisk sjukdom Nationella riktlinjer för depression & ångest Statistikgruppen  Socialstyrelsen Psykisk hälsa barn och ungdomar, vårdgaranti SKL Nationellt suicidpreventivt råd NU!-enhetens och SKL kontaktmannaträffar   Nationella riktlinjer om psykosociala insatser för personer med schizofreni Regeringsuppdrag om suicidprevention MM Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

15 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Egenmaktsstudier Studiecirkeln ”Din egen makt” erbjuds NSPH:s medlemsorganisationer och deras studieförbund. Studiematerialet trycks i bokform och cirkelledarseminarier genomförs i samarbete med studieförbunden. Mer information om Egenmaktsstudier finns på NSPH:s hemsida Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

16 Representantutbildning
Utbildningen ”Med starkare röst” för dem som vill representera den egna organisationen och/eller NSPH Utbildningen kan genomföras som studiecirkel, folkhögskolekurs eller i seminarieform. Marknadsförs tillsammans med SKL Mer information om representantutbildning finns på NSPH:s hemsida Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

17 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Kunskap att hämta Gothia förlag Hans Nordén författare En ovärderlig källa till förnyelse och utveckling Inspiration och idéer Kurslitteratur Lanserades i Almedalen tillsammans med SKL och Socialutskottets ordförande Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

18 Policydokument - Utbildning
Vård- och omsorgspersonal Rollfördelning Vårt perspektiv Sociala nätverkets betydelse Strategiska områden MR-perspektiv Delaktighet, inflytande & påverkan Lex Maria & Lex Sara Referenslitteratur Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

19 Lokala/regionala NSPH nätverk
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

20 Lokala/regionala NSPH – för bättre och ökad samverkan!
Gått från den nationella nivån och uppmanat intresserade representanter för medlemsföreningarna att bilda regionala och lokala NSPH. Det är regionalt och lokalt som förändringen märks allra mest för våra medlemmar. Lokala och regionala NSPH erbjudas metod- och utvecklingsstöd, bland annat i form av inspiration, stödjande insatser och handledning. Nätverken delar grundtankarna i NSPHs plattform Är självstyrande och driver de frågor som är viktiga Deltar i utbildningar och har tillgång till NSPH:s material Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

21 Regionala & lokala nätverk
NSPH i Jönköpings län juni 2007 NSPH i Uppsala län feb 2008 NSPH i Göteborg april 2008 NSPH i Norrbotten nov 2008 NSPH i Örebro län nov 2008 På G är Skåne, Stockholms, Hallands, Östergötlands, Södermanlands, Gävleborgs, Jämtlands, Gottlands län m fl Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

22 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH i Göteborg NSPH i Göteborg består av följande föreningar: Attention i Göteborg Fontänhuset (Göteborgsfontänen) FUSiG / föreningen utbrända och stressutsatta Föreningen Autism i Göteborg OCD-Föreningen Ananke i Göteborg RFHL-Göteborg RSMH i Göteborg / Livet RSMH i Göteborg / Näckrosen Ångestsyndromsällskapet i Göteborg VNS Västsvenska nätverket för suicidprevention SPES - västra kretsen Aktivitetshusets vänner Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

23 NSPH i Göteborgs samverkansområden
Politiskt och ekonomiskt stöd för nätverkets verksamhet och de ingående organisationerna Intressepolitiskt inflytande på ledningsnivå Ökat inflytande i vården Sociala, kulturella och kulturella aktiviteter för medlemmarna Medverkan i personalutbildning Ungdomsfrågor Socialpolitiska- och arbetsmarknadsfrågor Anhörigfrågor Forskning Brukarrevisisoner Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

24 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
NSPH i Jönköpings län Bildades 13 juni 2007 som nätverk Bildades 2 februari 2009 som ideell förening Medlemmar: Anneroxi/Bullemikontakt, Attention, IFS, RFHL, RSMH, SPES, SPH, RFA Ordförande – SPES Sekreterare – RSMH Kassör – IFS Informationsträff för medlemmarna Samarbete Fk och Af Fått landstingsbidrag Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

25 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

26 Samverkan Landstinget – NSPH i Jönköpings län 2007 -
Politikernivå – budgetprocessen Kanslinivå – förberedelse budgetprocessen, prioritetsdiskussioner, viktiga förändringar (SoS, SKL) Ingår i länets styrgrupp för psykiatri Ingår i länets arbetsgrupp - missbruk/beroende Förvaltningsnivå – Psykiatriska kliniken inom resp. sjukvårdsområde – kontaktråd Samverkan med Socialstyrelsens tillsynsenhet Ingår i suicidpreventiva referensgruppen Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

27 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Skrivelser Tillsammans med psykiatrin skrivit till Hälsohögskolan om psykiatri i socionom-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastutbildningarna Polismästaren om medverkan i utbildning om kontakter med psykiskt sjuka Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

28 Vårdcentralsprojektet
Ett unikt utvecklings- och samverkansprojekt Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

29 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Samverkanspartners Landstinget - Primärvårdens FoU-enhet - Vårdcentralerna – Rosenhälsan i Huskvarna, Öxnehaga – och Nässjö vc NSPH i Jönköpings län (Nationell Samverkan för psykisk Hälsa) Socialstyrelsen NU!-enheten (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder) Linköpings universitet uppföljande studie Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

30 Vårdcentralsprojektet - Syfte
Inom området psykisk ohälsa Tillsammans utveckla, testa arbetsmetoder Öka inflytande och delaktighet för individen Ökad samverkan med anhöriga/närstående Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

31 Vårdcentralsprojektet - Mål
Identifiera och beskriva rutiner och metoder Öka den enskildes inflytande & delaktighet Öka anhörigas delaktighet Bättre läkemedelsuppföljning Bredda behandlingsmetoderna Ökad info om levnadsvanornas betydelse Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

32 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsmetoder Enkät till NSPHs medlemmar utsänd Nulägesbeskrivning & förbättringsförslag Uppföljning om ett år Bearbetas av FoU – NSPH i Jönköpings län Två NSPH representanter samarbetar med resp. vårdcentral Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

33 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsformer Nässjö vårdcentral Fokus depression yngre – 35 år Vårdplan Microteam (läkare & sjuksköterska) – kontinuitet i kontakterna Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

34 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsformer Rosenhälsan Huskvarna Identifiera målgruppen Förbättra omhändertagande och bemötande Fokus både på patient och närstående Uppmärksamma de med många vårdkontakter Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

35 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsformer Öxnehaga vårdcentral Arbeta med vårdkontrakt -1:a besöket Kommer överens om behandling & uppföljning Patient och läkare undertecknar Speciellt telefonnummer – uppringda Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

36 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsformer Alla tre vårdcentralerna Stimulera patient & anhöriga ökad aktivitet Ökad delaktighet Få ut mera av varje vårdkontakt Vardagsnära utvecklingsarbete Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

37 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Arbetsformer Socialstyrelsen Bidrar till att utveckla vården Säkra evidensbaserade metoder Patient, brukare och närstående i centrum Medverka till spridningen av resultaten Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

38 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Tidplan 1:a diskussion 29/5 2007 Prel projektplan augusti 2007 Referensgruppsmöte 24/9 2007 Informationsmöte Vårdcentraler 10/ Projektstart 1 mars 2008 Avslut våren 2009 Utvärdering FoU – NASP i Jönköpings län & Linköpings universitet Rapport november 2009 Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

39 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Framgångsfaktorer Viktigt att snabbt satsa på något gemensamt, projekt eller annan satsning Inventering av vad varje organisation vill uppnå och förändra inom ramen för NSPH / lokalt / regionalt När vi jobbar ihop lär vi känna varandra Ser hur vi kan komplettera varandra Söka intressepolitiskt stöd för NSPH Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

40 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser
Vad kan samarbetet ge? Bättre bemötande i vården Bättre förståelse och samarbete Bättre vård – mindre rundgång Kvalitetssäkring genom revisioner Bättre utnyttjande av allas insatser Snabbare återhämtning Minskad stigmatisering Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

41 Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mera
Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser 41


Ladda ner ppt "NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser