Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES."— Presentationens avskrift:

1 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES Socionom med KPT steg 1, sociolog, företagare

2 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Milstolpar - Miltonnätverket Anders Milton bjöd in våren 2004 Mer gemensamt än åtskiljande Representanter i arbets- och referensgrupper Lära oss om varandras organisationer Medverkan i konferenser och seminarier

3 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

4 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

5 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Grundläggande värderingar “NSPH: s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd. “

6 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Medlemskriterier nationell nivå Organisationerna ska: Vara patient-, brukar- eller anhörigorganisation Vara rikstäckande Ansluta sig till NSPH: s organisatoriska plattform och grundläggande värderingar Vara demokratisk och medlemsstyrd Ha minst 1 000 medlemmar Vara intressepolitiskt verksam Vara beredd att aktivt delta i NSPH: s arbete

7 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

8 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH 1 Nätverk för 13 organisationer inom det psykiatriska området Organisationerna representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga Patienter, brukare och anhöriga ses som en resurs inom vård och omsorg

9 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH 2 Regeringsuppdrag mars 2007 Medverka till att implementera patienters -, brukares - och anhörigas erfarenheter och kunskaper i vård, behandling, omsorg och stöd till patienten/klienten. Bilda regionala/lokala NSPH För mer information se www.nsph.sewww.nsph.se

10 Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH:s ändamål: 1 att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder. att stödja och bidra till att utveckla patient, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället. att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning och på så sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker.

11 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH:s ändamål: 2 att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser - psykisk ohälsa och psyksiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar minimeras, att med sin särskilda kompetens medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning, att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information, att samarbeta med myndigheter och andra aktörer på nationell och regional nivå.

12 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Viktiga resultat Med ett stort antal samrådsorgan, arbetsgrupper, utbildningar – Sos, SKL, Metis Din egen makt – stärka sig själv Med starkare röst – representantutbildning Kunskap att hämta – goda exempel patienters och anhörigas medverkan i vård och omsorg Policydokument utbildning – personal Lokala - och regionala nätverk

13 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Uppdragslista NSPH Stöd till kommuner o. landsting ang. samverkan Case managementutbildning Integrerad psykiatri - Lysekilsmodellen CEPI - evidensbaserade psykosociala insatser Socialpsykiatrisk Forskningsenhet Utbildar patient-, brukar- och anhörigrepresentanter Nyckelhålsprojektet heldygnsvården inom psykiatrin genombrottsmetoden, slutenvårdens utformning Utbildning av baspersonal vård och omsorg Utveckling av högskoleutbildning för psykisk hälsa - inriktning komplicerad problematik (rättspsyk, psyk- missbruk- kriminalitet) Uppsökande verksamhet och social mobilisering- inventeringsprojektet Sociala insatser inkl. boende inför en ny vårdform (öppenvård med särskilda villkor)

14 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser forts Uppdragslista NSPH forts Nätverket för stöd till barn till föräldrar med psykisk sjukdom Nationella riktlinjer för depression & ångest Statistikgruppen Socialstyrelsen Psykisk hälsa barn och ungdomar, vårdgaranti SKL Nationellt suicidpreventivt råd NU!-enhetens och SKL kontaktmannaträffar Nationella riktlinjer om psykosociala insatser för personer med schizofreni Regeringsuppdrag om suicidprevention MM

15 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Egenmaktsstudier Studiecirkeln ”Din egen makt” erbjuds NSPH:s medlemsorganisationer och deras studieförbund. Studiematerialet trycks i bokform och cirkelledarseminarier genomförs i samarbete med studieförbunden. Mer information om Egenmaktsstudier finns på NSPH:s hemsida www.nsph.sewww.nsph.se

16 Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Representantutbildning Utbildningen ”Med starkare röst” för dem som vill representera den egna organisationen och/eller NSPH Utbildningen kan genomföras som studiecirkel, folkhögskolekurs eller i seminarieform. Marknadsförs tillsammans med SKL Mer information om representantutbildning finns på NSPH:s hemsida www.nsph.sewww.nsph.se

17 Information NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Kunskap att hämta Gothia förlag Hans Nordén författare En ovärderlig källa till förnyelse och utveckling Inspiration och idéer Kurslitteratur Lanserades i Almedalen tillsammans med SKL och Socialutskottets ordförande

18 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Policydokument - Utbildning Vård- och omsorgspersonal Rollfördelning Vårt perspektiv Sociala nätverkets betydelse Strategiska områden MR-perspektiv Delaktighet, inflytande & påverkan Lex Maria & Lex Sara Referenslitteratur

19 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Lokala/regionala NSPH nätverk

20 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Lokala/regionala NSPH – för bättre och ökad samverkan! Gått från den nationella nivån och uppmanat intresserade representanter för medlemsföreningarna att bilda regionala och lokala NSPH. Det är regionalt och lokalt som förändringen märks allra mest för våra medlemmar. Lokala och regionala NSPH erbjudas metod- och utvecklingsstöd, bland annat i form av inspiration, stödjande insatser och handledning. Nätverken delar grundtankarna i NSPHs plattform Är självstyrande och driver de frågor som är viktiga Deltar i utbildningar och har tillgång till NSPH:s material

21 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Regionala & lokala nätverk NSPH i Jönköpings län juni 2007 NSPH i Uppsala län feb 2008 NSPH i Göteborg april 2008 NSPH i Norrbotten nov 2008 NSPH i Örebro län nov 2008 På G är Skåne, Stockholms, Hallands, Östergötlands, Södermanlands, Gävleborgs, Jämtlands, Gottlands län m fl

22 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH i Göteborg NSPH i Göteborg består av följande föreningar: Attention i Göteborg Fontänhuset (Göteborgsfontänen) FUSiG / föreningen utbrända och stressutsatta Föreningen Autism i Göteborg OCD-Föreningen Ananke i Göteborg RFHL-Göteborg RSMH i Göteborg / Livet RSMH i Göteborg / Näckrosen Ångestsyndromsällskapet i Göteborg VNS Västsvenska nätverket för suicidprevention SPES - västra kretsen Aktivitetshusets vänner

23 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH i Göteborgs samverkansområden Politiskt och ekonomiskt stöd för nätverkets verksamhet och de ingående organisationerna Intressepolitiskt inflytande på ledningsnivå Ökat inflytande i vården Sociala, kulturella och kulturella aktiviteter för medlemmarna Medverkan i personalutbildning Ungdomsfrågor Socialpolitiska- och arbetsmarknadsfrågor Anhörigfrågor Forskning Brukarrevisisoner

24 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH i Jönköpings län Bildades 13 juni 2007 som nätverk Bildades 2 februari 2009 som ideell förening Medlemmar: Anneroxi/Bullemikontakt, Attention, IFS, RFHL, RSMH, SPES, SPH, RFA Ordförande – SPES Sekreterare – RSMH Kassör – IFS Informationsträff för medlemmarna Samarbete Fk och Af Fått landstingsbidrag

25 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser

26 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Samverkan Landstinget – NSPH i Jönköpings län 2007 - Politikernivå – budgetprocessen Kanslinivå – förberedelse budgetprocessen, prioritetsdiskussioner, viktiga förändringar (SoS, SKL) Ingår i länets styrgrupp för psykiatri Ingår i länets arbetsgrupp - missbruk/beroende Förvaltningsnivå – Psykiatriska kliniken inom resp. sjukvårdsområde – kontaktråd Samverkan med Socialstyrelsens tillsynsenhet Ingår i suicidpreventiva referensgruppen

27 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Skrivelser Tillsammans med psykiatrin skrivit till Hälsohögskolan om psykiatri i socionom-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastutbildningarna Polismästaren om medverkan i utbildning om kontakter med psykiskt sjuka

28 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Vårdcentralsprojektet Ett unikt utvecklings- och samverkansprojekt

29 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Samverkanspartners Landstinget - Primärvårdens FoU-enhet - Vårdcentralerna – Rosenhälsan i Huskvarna, Öxnehaga – och Nässjö vc NSPH i Jönköpings län (Nationell Samverkan för psykisk Hälsa) Socialstyrelsen NU!-enheten (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder) Linköpings universitet uppföljande studie

30 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Vårdcentralsprojektet - Syfte Inom området psykisk ohälsa Tillsammans utveckla, testa arbetsmetoder Öka inflytande och delaktighet för individen Ökad samverkan med anhöriga/närstående

31 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Vårdcentralsprojektet - Mål Identifiera och beskriva rutiner och metoder Öka den enskildes inflytande & delaktighet Öka anhörigas delaktighet Bättre läkemedelsuppföljning Bredda behandlingsmetoderna Ökad info om levnadsvanornas betydelse

32 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsmetoder Enkät till NSPHs medlemmar utsänd Nulägesbeskrivning & förbättringsförslag Uppföljning om ett år Bearbetas av FoU – NSPH i Jönköpings län Två NSPH representanter samarbetar med resp. vårdcentral

33 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsformer Nässjö vårdcentral Fokus depression yngre – 35 år Vårdplan Microteam (läkare & sjuksköterska) – kontinuitet i kontakterna

34 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsformer Rosenhälsan Huskvarna Identifiera målgruppen Förbättra omhändertagande och bemötande Fokus både på patient och närstående Uppmärksamma de med många vårdkontakter

35 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsformer Öxnehaga vårdcentral Arbeta med vårdkontrakt -1:a besöket Kommer överens om behandling & uppföljning Patient och läkare undertecknar Speciellt telefonnummer – uppringda

36 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsformer Alla tre vårdcentralerna Stimulera patient & anhöriga ökad aktivitet Ökad delaktighet Få ut mera av varje vårdkontakt Vardagsnära utvecklingsarbete

37 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Arbetsformer Socialstyrelsen Bidrar till att utveckla vården Säkra evidensbaserade metoder Patient, brukare och närstående i centrum Medverka till spridningen av resultaten

38 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Tidplan 1:a diskussion 29/5 2007 Prel projektplan augusti 2007 Referensgruppsmöte 24/9 2007 Informationsmöte Vårdcentraler 10/11 2007 Projektstart 1 mars 2008 Avslut våren 2009 Utvärdering FoU – NASP i Jönköpings län & Linköpings universitet Rapport november 2009

39 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Framgångsfaktorer Viktigt att snabbt satsa på något gemensamt, projekt eller annan satsning Inventering av vad varje organisation vill uppnå och förändra inom ramen för NSPH / lokalt / regionalt När vi jobbar ihop lär vi känna varandra Ser hur vi kan komplettera varandra Söka intressepolitiskt stöd för NSPH

40 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Vad kan samarbetet ge? Bättre bemötande i vården Bättre förståelse och samarbete Bättre vård – mindre rundgång Kvalitetssäkring genom revisioner Bättre utnyttjande av allas insatser Snabbare återhämtning Minskad stigmatisering

41 www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mera


Ladda ner ppt "Www.nsph.seInformation NSPH 6/2i 2009 Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa Margit Ferm NSPH AU Språkrör SPES."

Liknande presentationer


Google-annonser