Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-kommissionens byggplatsdirektivet (92/57/EEG)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-kommissionens byggplatsdirektivet (92/57/EEG)"— Presentationens avskrift:

1 EU-kommissionens byggplatsdirektivet (92/57/EEG)
Under perioden år 2005 – 2008 inträffade inom byggbranschen 9000 olycksfall och 55 dödsolyckor

2 Arbetsmiljöregler bakom domen vid Solna tingsrätt
Solna tingsrätt meddelade idag sin dom i målet om arbetsolyckan vid Kista galleria sommaren 2008, där en person omkom och två skadades svårt.  Rättegången som avslutades i december ifjol är det enskilt största arbetsmiljömålet i Sverige. Fyra tjänstemän vid tre företag stod åtalade för arbetsmiljöbrott genom vållande till dödsfall eller kroppsskada.  Inblandade företag, ansvarig för projektering, montering och allmän samordning, riskerade höga företagsböter. Fällande dom meddelas för ingenjören som utfört konstruktionsritningen av den balk som brast och förorsakade olyckan samt det företag hon var anställd vid.  Påföljden blev dagsböter och villkorlig dom respektive företagsbot. Målet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljölagen som reglerar ansvaret för en god arbetsmiljö och att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs.  Av domen framgår att konstruktörer och andra som medverkar i projekteringen inom ramen för sina uppdrag ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas i såväl bygg- som bruksskedet (AML 3 kap 7 §).

3 Byggherren (eller entreprenör) skall utse BAS-P och BAS-U
Reglerna gäller alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning t.ex. Schaktning av jord, träarbeten, betongarbeten, montering av köksskåp, Grävning av kabel eller rörgravar, Rivning, Reparationer samt löpande och periodiskt underhåll, Ommålning, Skrapning av grusväg eller reparation av asfaltbeläggning m.m. Reglerna gäller ej sådant som kan klassas som drift av en byggnad eller en anläggning. t.ex. Städning och fönsterputsning, sotning, rengöring av ventilationssystem, rengöring eller byte av filter, gräsklippning och, röjning av träd och grenar i t.ex. ledningsgator, renhållning av vägar och gator Se fullständig förteckning i AFS 1996:11

4 Byggherren kan överlåta allt sitt ansvar till en uppdragstagare om uppdragstagaren självständigt styr projektet (total- och generalentreprenad) och om det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. (se 3 kap. 7 c § AML och 4 a § AFS 2008:16) .

5

6

7

8

9 Trots att en byggarbetsmiljösamordnare utsetts har dock byggherren (eller entreprenör) alltid kvar sitt ansvar

10 (BAS-P) Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
(se 3 kap 7 a § AML och 11-12, 12 b §§ AFS 2008:16) Delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Huvuduppgiften är att se till att byggprojektet planeras så att gällande arbetsmiljöregler kan följas Ansvara för att arbetsmiljöplan upprättas

11 BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare under arbetets utförande
BAS(U) ska se till att byggarbetet samordnas så att risker för olycksfall eller ohälsa förebyggs bl.a. genom att: Samordna olika arbetsmoment och i vilken ordningsföljd dessa utförs så att risker inte uppstår Inventera vilka arbetsmiljöregler som gäller för arbetet och säkerställa att alla följer dessa regler. Samordna riskinventeringar t.ex regelbundna skyddsronder Se till att obehöriga inte får tillträde till byggarbetsplatsen

12 När skall arbetsmiljöplan upprättas?
när det i byggnads- eller anläggningsarbetet ingår något riskfyllt arbete som nämns i särskild lista om byggprojektet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller om det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 OBS! Förhandsanmälan till AV skall då också göras. Exempel på riskfyllda arbeten  Arbete med risk för fall 2 meter Schaktnings- grävningsarbete med risk för ras.  Arbete i närheten av högspänningsledningar.  Arbete som medför risk för drunkning.  Arbete där sprängämnen används.  Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.  

13 Arbetsmiljöplan skall innehålla
De regler som skall tillämpas på byggarbetsmiljöplatsen En beskrivning över hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras Dessutom om särskilt farliga arbeten skall utföras: En beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att säkerställa att AML och AFS krav uppfylls. Om samtidigt annan verksamhet skall pågå under byggskedet skall detta beaktas dvs. ansvarsfördelning och samarbete skall klargöras.

14 Föreskrifter som berör bygg/ anläggningsarbete (fler än dessa kan vara aktuella beroende på projekttyp) Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, ändrad genom AFS 2007:11, AFS 2008:16 och AFS 2009:12. Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15 Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3 Ställningar AFS 1990:12 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6 Belastningsergonomi AFS 1998:1 Manuell hantering AFS 2000:01 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 Minderåriga AFS 1996:1

15 Vilka arbeten utför ni där det krävs BAS?
Gruppuppgift Vilka arbeten utför ni där det krävs BAS? I vilka av dessa arbeten kan ni inte skriva över BAS på utförare/ entreprenör? Hur gör ni när ni har egen personal som arbetar tillsammans med entreprenör? Ta ut ett eller några arbeten som kräver BAS och gör en förteckning vilka AFS-regler som kan bli aktuella för dessa arbeten.


Ladda ner ppt "EU-kommissionens byggplatsdirektivet (92/57/EEG)"

Liknande presentationer


Google-annonser