Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sigtuna.se. Ett skolutvecklingsprogram blir till Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sigtuna.se. Ett skolutvecklingsprogram blir till Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 www.sigtuna.se

2 Ett skolutvecklingsprogram blir till Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten

3 Vem jag är? Johan Adler Verksamhetschef Bakgrund

4 Det blir en box, en #sigbox Avgränsa och fokusera Förpacka och kommunicera McKinsey, Fullan, Hattie, ESO 2011, Williams  Lärarna En förändrad undervisning BFL-IKT-SUA 21 CLS

5 Måluppfyllelse över tid

6 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

7 www.sigtuna.se SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT! ”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

8 Stora effekter Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 Lärande kan bara ske - om eleverna förstår vad de lärt sig - utgå från eleverna ! Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination! Dylan William http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

10 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt förutsättningen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

11 Bedömning för lärande - Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa ? Formativ bedömning / feed forward för elevens lärande Summativ bedömning av elevens lärande Den skicklige lärarens undervisning # Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet - gör demokratisk skola. # Synliggör och gör målen förståeliga. # Korrigerar undervisningen så alla är med # Ger bedömning för lärande. - http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

12 SUA - språkutvecklande arbetssätt Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

13 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

14 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

15 Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA FörhållningssättVerktyg Förutsättning Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning

16 FRITIDSHEMMEN & SIGTUNABOXEN Fritidshemmets uppdrag Skollagen, Läroplanen och Allmänna råd Komplettera skolan (Utifrån sin kompetens) Stimulera elevernas utveckling och lärande Erbjuda en meningsfull fritid och rekreation Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov

17 Hur kan fritidshemmen komplettera skolan i att utveckla elevernas kunskaper och förmågor?

18

19 Pedagogisk planering Vilket lärande/vilka förmågor ska utvecklas? Varför ska detta utvecklas? Detta ska kopplas till Lgr 11 och utvecklingsprogrammet Vad vill vi uppnå? Vilka aktiviteter ska vi använda oss av? När ska vi utföra aktiviteten/utvecklingsområdet? Hur ska vi utvärdera resultatet? Vilket lärande har vi sett? Hur ska vi dokumentera arbetet?

20 Att förändra skolkulturer Särbokultur Familjär kultur Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

21 LÄRANDE ORGANISATION för Systematiskt kollegialt lärande Den organisation som A)skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande B) tillvaratar detta lärande C)nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

22 a & o FÖRANKRING + delaktighet 1.POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 2.FÖRVALTNING – 2 projektledare 3.REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

23 ”Spray and Pray” Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

24 Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet -garanterar stödprocesser i minst 5 år ( Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

25 Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning. Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

26 www.sigtuna.se Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Samtalsledare IKT-utbildare Boråsutbildare Lärare Elever SUA-utbildare http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

27 www.sigtuna.se Moment 1 – v.13 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 2 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 3 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 3 - april Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 4 – maj Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Samtalsledare Sigtunaboxen BFL + IKT + SUA = SANT! + Lärare + IKT-utbildare Boråsutbildare Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/

28 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

29

30 Formativ utvecklingsplan för lärare För utveckling och synliggörande av lärares undervisning http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

31 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav Till viss delUtvecklatVäl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

32 Paradigmskifte http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

33 Förbättringsarbete tar tid! http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

34 En samtalsledares tankar och synpunkter Johanna Olsson Norrbackaskolan 1.Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och min undervisning? ex elevdelaktighet, resultat. 2.Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och samarbetet med kollegor? Fokus på undervisning? 3.Min skolas nästa utmaning?

35 SIGTUNABOXEN http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

36 Varför Sigtunaboxen, jo….. Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

37 INBJUDAN STUDIEDAG 22/9 8.30 -12.00 DYLAN WILIAM 13.30-14.15Sharing & caring – parallella lärarseminarier 14.15-14.45Kaffepaus 15.00-15.45Sharing & caring – parallella lärarseminarier 15.55- 16.40Sharing & caring – parallella lärarseminarier 16.40-17.00Gemensam avslutning i aulan

38 ANMÄL DITT/ERT SEMINARIUM Minst 3 bidrag /skola, max 5 45 min/seminarium SENAST TO 5 SEPT till Lasse Sundberg Hur jag/ vi gör Sigtunaboxen i undervisningen. Dilemma – detta tycker jag är knepigt. Hjälp? Ta gärna med elever


Ladda ner ppt "Www.sigtuna.se. Ett skolutvecklingsprogram blir till Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser