Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett skolutvecklingsprogram blir till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett skolutvecklingsprogram blir till"— Presentationens avskrift:

1

2 Ett skolutvecklingsprogram blir till
Politiken vill - enas om ett program SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten

3 Vem jag är? Johan Adler Verksamhetschef Bakgrund

4 Det blir en box, en #sigbox
Avgränsa och fokusera Förpacka och kommunicera McKinsey, Fullan, Hattie, ESO 2011, Williams  Lärarna En förändrad undervisning BFL-IKT-SUA 21 CLS

5 Måluppfyllelse över tid
FLER NÅR SKOLMÅLEN – meritvärde, måluppfyllelse gymnasiebehörighet. kvitto på att Sigtunas skolutvecklingsprogram har varit framgångsrikt både när det gäller bredd och spets. – Inspirerande och motiverade lärare är en nyckelfaktor för att det ska fungera i skolan och i Sigtuna kommun har vi de lärare vi behöver för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Förändringen börjar i klassrummet och läraren är förändringsagenten. Rektor, förvaltning och politik har en uppgift – att ge läraren de bästa förutsättningarna. – Skolutvecklingsprogrammet har också satt målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har därför tagit fram nya lönekriterier för rektorer och lärare, så kopplingen mellan mål, resultat och lärarnas löner blir tydlig.

6 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
#sigbox

7 SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola #sigbox

8 Stora effekter För hög måluppfyllelse
Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 Lärande kan bara ske. - om eleverna förstår vad de lärt sig
Lärande kan bara ske - om eleverna förstår vad de lärt sig utgå från eleverna ! Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination! Dylan William #sigbox

10 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt förutsättningen #sigbox

11 Bedömning för lärande - Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa?
Formativ bedömning / feed forward för elevens lärande Summativ bedömning av elevens lärande Den skicklige lärarens undervisning # Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet - gör demokratisk skola # Synliggör och gör målen förståeliga. # Korrigerar undervisningen så alla är med # Ger bedömning för lärande. - #sigbox

12 SUA - språkutvecklande arbetssätt
Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer #sigbox

13 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

14 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

15 Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA Förhållningssätt Verktyg Förutsättning
Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning

16 FRITIDSHEMMEN & SIGTUNABOXEN
Fritidshemmets uppdrag Skollagen, Läroplanen och Allmänna råd Komplettera skolan (Utifrån sin kompetens) Stimulera elevernas utveckling och lärande Erbjuda en meningsfull fritid och rekreation Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov

17 Hur kan fritidshemmen komplettera skolan i att
utveckla elevernas kunskaper och förmågor?

18

19 Pedagogisk planering Vilket lärande/vilka förmågor ska utvecklas?
Varför ska detta utvecklas? Detta ska kopplas till Lgr 11 och utvecklingsprogrammet Vad vill vi uppnå? Vilka aktiviteter ska vi använda oss av? När ska vi utföra aktiviteten/utvecklingsområdet? Hur ska vi utvärdera resultatet? Vilket lärande har vi sett? Hur ska vi dokumentera arbetet?

20 Att förändra skolkulturer
Särbokultur Familjär kultur Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) #sigbox

21 LÄRANDE ORGANISATION för Systematiskt kollegialt lärande
Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande tillvaratar detta lärande nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) #sigbox

22 a & o FÖRANKRING + delaktighet
POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 FÖRVALTNING – 2 projektledare REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen #sigbox

23 HUR GÖR MAN DÅ ? ”Spray and Pray”
Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen #sigbox

24 HUR GÖR MAN DÅ ? Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet garanterar stödprocesser i minst 5 år (Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) #sigbox

25 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning. #sigbox

26 Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare Samtalsledare Lärare Elever #sigbox

27 Sigtunaboxen + + BFL + IKT + SUA = SANT! Samtalsledare Lärare
Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Moment 3 - april Moment 4 – maj + Samtalsledare Moment 1 – v.13 Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 Moment 3 Boråsutbildare IKT-utbildare Samtalsledare + Lärare

28 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

29 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

30 Formativ utvecklingsplan för lärare
För utveckling och synliggörande av lärares undervisning #sigbox

31 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav
Till viss del Utvecklat Väl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. #sigbox

32 Paradigmskifte #sigbox

33 Förbättringsarbete tar tid!
#sigbox

34 En samtalsledares tankar och synpunkter Johanna Olsson Norrbackaskolan
Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och min undervisning? ex elevdelaktighet, resultat. Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och samarbetet med kollegor? Fokus på undervisning? Min skolas nästa utmaning?

35 SIGTUNABOXEN #sigbox SIGTUNABOXEN
#sigbox #sigbox

36 Varför Sigtunaboxen, jo…..
Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

37 INBJUDAN STUDIEDAG 22/9 DYLAN WILIAM Sharing & caring – parallella lärarseminarier Kaffepaus Sharing & caring – parallella lärarseminarier Sharing & caring – parallella lärarseminarier Gemensam avslutning i aulan

38 ANMÄL DITT/ERT SEMINARIUM
Minst 3 bidrag /skola , max 5 45 min/seminarium SENAST TO 5 SEPT till Lasse Sundberg Hur jag/ vi gör Sigtunaboxen i undervisningen. Dilemma – detta tycker jag är knepigt. Hjälp? Ta gärna med elever


Ladda ner ppt "Ett skolutvecklingsprogram blir till"

Liknande presentationer


Google-annonser