Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet FUNKTION FÖR ALLA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet FUNKTION FÖR ALLA"— Presentationens avskrift:

1 Projektet FUNKTION FÖR ALLA
Trafikverket 24 september 2014 Karin Larsson-Tängdén

2 Funktion för alla Helhetssyn Kunskapsresa Komplext och enkelt
Bra för alla Stolt

3 Hållbar utveckling och gemensamma mål 2014 - 2017
83 % resenärsnöjdhet 2017 80 % resenärsnöjdhet 2014 83 % medarbetarnöjdhet 2017 80 % medarbetarnöjdhet 2014 Swedavias styrelse beslutade nyligen (26 april) om den strategiska hållbarhetsplan som vi på Swedavia har arbetat fram under våren. Planen har en delvis ny benämning - begreppet hållbarhet finns nu med i namnet just för att betona att vi vill styra vårt företag på ett långsiktigt hållbart sätt kopplat till lönsamheten. För oss innebär hållbarheten att vi väger samman fyra olika perspektiv som vi styr emot; kund – social utveckling – ekonomi – miljöhänsyn. De mål som vi nu styr emot är 80 procents resenärsnöjdhet 2014, 80 procents medarbetarnöjdhet 2014, 9 procents avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel samt noll procents utsläpp av fossil koldioxid [För mer konkreta mål för 2013, se gemensam affärsplan samt lokala affärsplaner] Planen stakar ut huvudinriktningen för Swedavia med betoning på utmaningar och möjligheter fram till 2017, även om den också innehåller en inriktning fram till Den är utgångspunkt inför det affärsplanearbete som vi snart går in i när vi prioriterar vad som är viktgast under 2014 för att styra mot målen. 9 % avkastning på eget kapital Minska till 3200 ton CO2 2017 Nollutsläpp av fossilt CO

4 Bra ska göras bättre – hög ambition
Swedavia har i många år arbetat med ledsagning enligt gällande EU-förordning Daglig verksamhet ger bred erfarenhet assistanser per år inom Swedavia ledsagningar samt ensamåkande barn i juni på Arlanda Arlandas resenärsundersökning visar 94% nöjdhet

5 ”Funktion för alla” projektets syfte och mål
Genomlysa alla områden som berör funktionsnedsatta och deras resande med flyg. Nulägesbeskrivning Underlätta och stimulera flygandet för resenärer med funktionsnedsättning. Öka antalet resenärer vilket innebär ökande intäkter för Swedavia. Leverera förslag till fortsatt strukturerat arbete med tillgänglighetsfrågor inom Swedavia. 

6 Varför så stor satsning?
En viktig del i Swedavias hållbarhetsarbete Hög ambitionsnivå. Ägarnas intentioner: ”Transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning” Fler upptäcker möjligheten att flyga och vi stimulerar till högre tillgänglighet Vi får fler resenärer till våra flygplatser vilket ger en bättre affär

7 Två utmaningar Förbättra möjligheterna för funktionsnedsatta att flyga själva Så många som möjligt känner till möjligheten att flyga med assistens

8 Stor målgrupp 1,7 miljoner är äldre än 65 år en starkt ökande grupp
2030 är var femte svensk 65+ 1,7 miljoner anser sig ha en funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Antal (uppskattat) Andel (procent) Nedsatt rörelseförmåga 7,2 I hög grad nedsatt rörelseförmåga 4,3 Nedsatt hörsel 17,3 Nedsatt syn 3,8 Tabell 1 Personer med olika typer av funktionsnedsättning, 2010–2011 Källa: Trafikanalys, 2013a och SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (2013) som samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

9 Många olika funktionsnedsättningar
Rörelsehindrade och synskadade vanligast i assistans Ca 40 olika funktionsnedsättnings-organisationer. Anpassning är mångfacetterad och komplicerad

10 Hur har vi arbetat? Strukturerat projektet / många dialoger / process / kunskapsinhämtning Identifierat Swedavias utvecklingsområden Testat och greppat ”lågt hängande frukter”; käpphållare vid diskar, kabinstolar, hörselslingor, trappklättrare Samarbetat och förankrat arbetet internt Referensgrupp från alla Swedavias flygplatser. Regelbunden uppföljning

11 Vad är gjort? Inventerat flygplatsernas arbete med assistans
Inventerat alla terminaler Inventerat web och app Samarbetat med Jämtland- Härjedalens Turism angående en tillgänglig region (Tillgänglighetsdatabasen Västra Götaland)

12 Samarbeten Projektarbete tillsammans med Designhögskolan i Umeå

13 Assistans-verksamheten
Inventering av flygplatserna Hjälpmedel och fordon Utbildning Pick up points Bytespunkter

14 Att utveckla Samordning av inköp av hjälpmedel och fordon för assistans. Kvalitetsäkring och igenkänning Lyft av resenärer i trapp ska endast ske i absoluta undantagsfall. Fokusera på förbättrad arbetsmiljö speciellt i kabin

15 Att utveckla Dialog med flygbolag och handlingbolag för att få en ömsesidig förståelse för resenärernas behov. Dialog med flygbolag och resenärer med syfte att höja andelen föranmälningar av assistans. Grundläggande utbildning om resenärer med funktionsnedsättning för alla medarbetare.

16 Tydliggöra ansvaret vid bytespunkter genom samverkan med olika trafikslag som tex tåg, buss och färdtjänst.

17 Terminalinventering Swedavia utarbetar ”Planeringsförutsättningar för god tillgänglighet” Flygplatserna upprättar en åtgärdsplan som är kort- och långsiktig med tillgänglighetsgranskningen som grund Standardisering av olika rum införs i byggprocessen med hänsyn taget till tillgänglighet

18 Hjälpmedel som taktila stråk, hörslingor m m får en Swedaviastandard så igenkänning kan ske på alla flygplatser Tillgänglighetsperspektivet infogas i Byggprocessen Designmanual Grafisk manual Terminalutvecklings- handboken.

19 Information och kommunikation
- det viktigaste av allt Tillgänglighetsgranskning av Swedavias webbplats och appar (278 sidor) Prova på seminarium

20 Webplatsen tillgänglighetscertifieras
Förbättra informationen på web angående service till resenärer med särskilda behov Utarbeta information angående resenärers rättighet till assistans

21 Kommersiella affären En unik person i en grupp kan vara utgångspunkten för valet av konsumtion, resmål och transportsätt för en hel gruppen. Gruppen äldre ökar snabbt. Har tid, har pengar, vill resa, van med flyg och Kommer att kräva anpassning när de väljer konsumtion, resmål och transportsätt. År 2030 är var femte svensk, 2060 var fjärde Har företag idag råd att inte jobba med tillgänglighetfrågor?

22 Sammanfattning Vi har fått mer kunskap
Med kunskap och nulägesbeskrivningar kan vi ta medvetna beslut Vi kan planera på kort sikt, lite längre och i framtidsprojekt EU-projekt med Funka nu AB Tillgänglighet ska in i den dagliga verksamheten Resan har bara startat


Ladda ner ppt "Projektet FUNKTION FÖR ALLA"

Liknande presentationer


Google-annonser