Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsvägledning enligt PBL/PBF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsvägledning enligt PBL/PBF"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsvägledning enligt PBL/PBF
Länsbyggdag 30 januari 2013 Länsstyrelsen och Boverket

2 Program 09:30-10:00 Kaffe 10:00-12:00 Tillsynsvägledning 12:00-13:15 Lunch på egen hand 13:15-15:00 Bygglovfrågor och kaffe

3 Byggenkäten 2012 Antalet lovärenden varierar mellan 79 och 1150.
Totalt innebär det 4252 lovärenden 55 invånare per ärende och 1 ärende per 2,8 km2. 15 – 134 invånare per ärende Kalmar kommun hamnar närmare snittet med 54 invånare per ärende.

4 Handläggning Antalet berörda tjänstemän - Varierar mellan 0,8 och 10 personer. Total årsarbetstid - Varierar mellan 0,4 och 9,5 å.a. Lovprocessen - Varierar mellan 0,4 och 4,4 å.a. Byggprocessen - Varierar mellan 0,4 och 2 å.a. Administration - Varierar mellan 0,5 och 2,8 å.a. Tillsyn - Varierar mellan 0,1 och 0,4 å.a.

5 Bemanning Fråga 6: Har bemanningen förändrats sedan den 2 maj 2011?
4 kommuner har ökat bemanningen, 6 kommuner har oförändrad bemanning och 2 kommuner har minskat årsarbetstiden inom verksamheten.

6 Kompetens Fråga 8: Har byggandsnämnden tillgång till person med arkitektutbildning? Samtliga kommuner har tillgång till person med arkitektutbildning men endast hälften av kommunerna har anställd personal med arkitektutbildning. Fråga 9: Har byggnadsnämnden tillgång till person med byggnadsteknisk utbildning? Samtliga. Fråga 10: Har byggnadsnämnden tillgång till en person med juridisk utbildning? 5 av länets kommuner har tillgång till juridisk kompetens på något sätt medan de övriga 7 helt saknar tillgång till jurist. Fråga 11: Har byggnadsnämnden tillgång till personal med antikvarisk utbildning? 3 kommuner har tillgång till personal med antikvarisk utbildning, 2 har tillgång till antikvarie på annat sätt medan 7 kommuner saknar tillgång till antikvarie.

7 Tillsynsplanering Fråga 15: Har byggnadsnämnden någon planering för sin tillsyn? En kommun har planerat sin tillsyn medan planering pågår i en kommun. Övriga tio kommuner har inte påbörjat arbetet. Tips! Boverkets webbseminarium om tillsyn enligt PBL 16 maj 09:00-12:00

8 Förelägganden Fråga 17: Hur många beslut om förelägganden enligt 10 kap äldre PBL och 11 kap nya PBL har utfärdats under 2011? Egeninitierade 5 kommuner saknar egeninitierade ärenden. I de övriga varierar antalet mellan 1 och 10 st. Anmälda ärenden 1 kommun har inga anmälda ärenden. I de övriga varierar antalet mellan 1 och 24 st.

9 Byggsanktionsavgifter
Fråga 18: Har BN beslutat om byggsanktionsavgifter under 2011? Endast 2 kommuner har fattat beslut om byggsanktionsavgifter under   Fråga 19: Finns det några problem förbundna med lagstiftningen om byggnadsnämndernas tillsynsarbete? Hälften av länets kommuner anser att det finns problem medan nästan hälften är av motsatt uppfattning. En kommun vet inte.

10 Vägledning –om vad?

11 Vägledning – på vilket sätt?

12 Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan

13 Tillsynsvägledningsplanen
4 Länsbygg-/plandagar, eventuellt medverkan från Boverket Återkoppling till kommunerna Kommunbesök, 6 kommuner Vägledning via hemsida, telefon och mejl Uppmärksamma och informera kommunerna om viktiga förändringar i PBL/PBF samt vidareförmedla information från Boverket m fl Enkät till kommunerna, utvärdering Revidering av tillsynsvägledningsplanen

14 Aktuella frågor Hur planera tillsynen i kommunen? Metoder för tillsyn? Rutiner och riktlinjer vid ingripande? Hur formuleras korrekta beslut? Nya byggsanktionsavgifter? När? Handräckning, när? Hur?

15 Finns det tillräckligt många KA? När krävs intyg från sakkunnig?
Kontrollansvariga Måste KA bo i kommunen? Finns det tillräckligt många KA? När krävs intyg från sakkunnig?

16 Bygglovfrågor från kommunerna
Formalia – vad ska ett beslut innehålla? PBL 9:39-40 Grundkrav: beslutsmening och motivering samt överklagandehänvisning Tjänsteskrivelser - inga lagkrav, men den är en offentlig handling

17 Frågor att diskutera Mätregler: SIS och Boken om lov...bilaga 3
Varsamhet och rivning utanför detaljplan Avsteg från tillgänglighetskraven Gamla ärenden i nya PBL Lämplighetsprövning, sjönära läge 2 kap. § 5, punkt 5 Campingändamål, stugor på ofri grund Vård eller boende?


Ladda ner ppt "Tillsynsvägledning enligt PBL/PBF"

Liknande presentationer


Google-annonser