Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodata och samverkan för Lantmäteriet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodata och samverkan för Lantmäteriet"— Presentationens avskrift:

1 Geodata och samverkan för Lantmäteriet
Torsten Allvar Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet, Falun

2 Hur Lantmäteriet påverkas
Ansvar enligt lag och regleringsbrev Att använda andras data Administrera tillhandahållande I förlängningen: Behov att ändra LMs produktutbud E-handel Översyn av samverkansformer

3 Olika delar inom infrastrukturen för geodata
Standard och regler Geodataportal Geodata Vad referenssystem i plan/höjd Katalogservice Skikt från Informationsansvariga enligt lag Standarder Vissa transformationstjänster Kommunala data Tekniskt ramverk Frivilliga data, övrigt Nyttjanderättsregler PUL Samordnad visningstjänst som enligt goda exempel t.ex. Schweiz, Katalonien etc PSI-lag och Inspire Tillgängliggöra metadata sekretesslagar  Administration av samverkansorganisationen registerlagar etc kontaktpunkt mot EU Drift Ansvar Regering/Riksdag genom lag, författning, regleringsbrev mm Geodatasamverkan Respektive geodataägare SIS Formella standarder Informationsskiktvis samverkan under ledning av informationsansvarig myndighet Lantmäteriet i sin samordnarroll Finansiering Statlig finanisering i lagstiftningsarbetet Parterna eller anslag Anslag regleringsbrev Marknaden Marknadsintäkter SIS Stanli - finansiering Avgifter i ärendehandläggning, t.ex. del i bygglovtaxan

4 Lantmäteriet är producent och informationsansvarig för vissa geodata
Lantmäteriets informationsansvar enligt Svensk miljödatalag

5

6 Lantmäteriet som informationsansvarig myndighet Tema-ansvar enligt svensk lag
koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning Geografiska rutnätssystem Ortnamn och andra geografiska namn Administrativa indelningar Adresser Fastighetsområden Vattenområden, avrinningsområden, och annan hydrografi Höjd- och djupförhållanden Marktäcke Bilder av jordytan (ortofoto) Statistiska enheter Byggnaders läge Områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner) Livsmiljöer och naturtyper

7

8 Lantmäteriets roller Samordningsansvar Tillhandahållandeansvar
Ansvar att lagra och förvalta inkl infomodeller etc Ansvar för uppbyggnad i egen regi Ansvar för uppbyggnad och ajourhållning i samverkan

9 Tillhandahållandeansvaret för Lantmäteriet
Att förvalta ett tillhandahållandesystem med logistik och teknik för Lantmäteriets dataset Handlägga nyttjanderegler – PUL, sekretess, enl lag Prisuttag vid användarfinansiering Uppföljning och rapportering till staten

10

11 Utdrag ur Lantmäteriets tertialrapport 1 2012
Leveransstatistik Tertial rapport Trycket på leveranser av geografisk information har under första tertialet varit mycket högt. Största anledningen är att flera kommuner anslutit sig till Geodatasamverkan från årsskiftet och börjat hämta ut de produkter som ingår. En annan anledning är att en ny avgiftsmodell för FoU trädde ikraft vid årsskiftet vilket lett till en ökad efterfrågan även från denna användarkategori. Det är dock glädjande att se att vi lyckats möta denna ökade efterfrågan med bibehållen leveransprecision.

12

13

14 Kundkontakter leveranser
En lösning - Nätbutik Kundkontakter leveranser Namn Efternamn, , Plats

15 Beslut I-ledning 12/3 2012 Bygg en e-handelsplattform som anpassas och integreras mot nya och befintliga applikationer och bastjänster. Styrka: Går direkt på målbilden och en långsiktig hållbar lösning. Svaghet: Det kan ta längre tid innan vi har en e-butik på plats.

16 Målsättning 2016 administration, kundkontakt

17 Målsättning 2016 leverans

18 Förvaltningsansvaret för Lantmäteriet
Att bygga nationella databaser enligt beslutad teknisk specifikation Att följa upp och redovisa databasens kvalitet och metadata Att arbeta med kvalitetsförbättringar Att trygga finansieringen

19

20

21 Uppbyggnads- och ajourhållningsansvar för Lantmäteriet
kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad datainsamling Är annan organisation mer lämpad att ta över ansvaret för nationellt dataset Finn former för ajourhållning ”från ax till limpa” Samverka med källor t.ex. kommun, länsstyrelse, Trafikverket …

22 Produktutbud från Lantmäteriet

23 Tjänstetyper för geodataförsörjning
Uppdatera – Lagra ny eller förändrad geodata via tjänster Direktutbyte – Informationsutbyte mellan system för samverkan, ajourhållning och synkronisering Direktåtkomst – mindre geodatamängd anpassad för direktkonsumtion Visning – Hämtning av avbildningar i form av kartor & bilder Nedladdning – nedladdning av hela geodatamängder (eller del av)

24

25

26 Vilka E-tjänster är planerade?
26

27 GeoVy Intern En intern webbapplikation för att söka och visa geografisk information och fastighetsinformation. Funktioner: Söka plats (ortnamn/adress) och fastighetsbeteckning, visa ortofoton, kartor och fastighetsinformation, utskrift av valfria utsnitt till pdf inkl. tilläggsinformation som kartrubrik, teckenförklaring. GeoVy skall ersätta desktopbaserade tittskåpet Autoka-Vy och FRWebb.

28

29

30

31 GeoVy Publik En strippad extern webbapplikation för att visa kartor och bilder samt sökning av plats (ortnamn/adress). Applikationen skall innehålla en enkel utskriftsfunktion (pdf med kartbild). GeoVy publik skall ersätta nuvarande Kartsök och Ortnamn.

32 GeoVy Metadata (Nytt Geolex)
Ny extern/intern webbapplikation för att söka och visa i aggregerade metadata (ex. produktionsplaner) OBS! Underliggande bastjänster för metadata görs också tillgängliga att integrera emot. Nya Geolex bör nyttja samma gränssnitt som GeoVy Publik. Kunder skall kunna titta på kartor samt samtidigt söka och visa metadata. Nya Geolex ska ersätta nuvarande e-tjänst Geolex.

33

34

35

36

37 Hur komma åt geodata som datadelare
Gå in i geodata.se Titta i produktkatalogen eller sök direkt i geodataportalen Data går att beställa hem som förut, t.ex. via en av Lantmäteriets vidareförädlare. Geodatasamverkansavtalet påverkar inga andra avtal. Vissa data går att se i portalens kartfönster Vissa data är tillgängliga utan licens, behov av licens syns bl.a. i produktkatalogen. Data med licenskrav blir tillgängliga genom datadelningen, i geodataportalen finns uppgifter om hur man kommer åt data samt länk. För Lantmäteriets data finns en länk till geodatasupport.se Från ett GIS-program t.ex. gratisprogramvaran Quantum-GIS kan du läsa upp data med hjälp av en adress och en inloggning ifall sådan behövs

38 Exempel Quantum-GIS Ladda ner Browser och QGIS desktop
Inställningar koordinatsystem SWEREF99 TM Starta projekt gå in i lägg till WMS-lager

39

40 Gå in i Geodataportalen

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Portaler i andra länder Best practice

53


Ladda ner ppt "Geodata och samverkan för Lantmäteriet"

Liknande presentationer


Google-annonser