Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-21 1 Geodata och samverkan för Lantmäteriet Torsten Allvar Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet, Falun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-21 1 Geodata och samverkan för Lantmäteriet Torsten Allvar Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet, Falun."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-21 1 Geodata och samverkan för Lantmäteriet Torsten Allvar Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet, Falun

2 2014-11-21 2 Hur Lantmäteriet påverkas Ansvar enligt lag och regleringsbrev Att använda andras data Administrera tillhandahållande I förlängningen: Behov att ändra LMs produktutbud E-handel Översyn av samverkansformer

3 2014-11-21 3 Olika delar inom infrastrukturen för geodata Standard och reglerGeodataportalGeodata Vadreferenssystem i plan/höjdKatalogservice Skikt från Informationsansvariga enligt lag Standarder Vissa transformationstjänster Kommunala data Tekniskt ramverkFrivilliga data, övrigt Nyttjanderättsregler PUL Samordnad visningstjänst som enligt goda exempel t.ex. Schweiz, Katalonien etc PSI-lag och InspireTillgängliggöra metadata sekretesslagar Administration av samverkansorganisationen registerlagar etc kontaktpunkt mot EUDrift Ansvar Regering/Riksdag genom lag, författning, regleringsbrev mmGeodatasamverkanRespektive geodataägare SIS Formella standarder Informationsskiktvis samverkan under ledning av informationsansvarig myndighet Lantmäteriet i sin samordnarroll Finansiering Statlig finanisering i lagstiftningsarbetetParterna eller anslagAnslag regleringsbrevMarknadenMarknadsintäkter SIS Stanli - finansiering Avgifter i ärendehandläggning, t.ex. del i bygglovtaxan

4 2014-11-21 4 Lantmäteriet är producent och informationsansvarig för vissa geodata Lantmäteriets informationsansvar enligt Svensk miljödatalag

5 2014-11-21 5

6 6 Lantmäteriet som informationsansvarig myndighet Tema-ansvar enligt svensk lag 1.koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning 2.Geografiska rutnätssystem 3.Ortnamn och andra geografiska namn 4.Administrativa indelningar 5.Adresser 6.Fastighetsområden 8.Vattenområden, avrinningsområden, och annan hydrografi 10.Höjd- och djupförhållanden Marktäcke 11.Bilder av jordytan (ortofoto) 14.Statistiska enheter 15.Byggnaders läge 29.Områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner) 30.Livsmiljöer och naturtyper

7 2014-11-21 7

8 8 Lantmäteriets roller Samordningsansvar Tillhandahållandeansvar Ansvar att lagra och förvalta inkl infomodeller etc Ansvar för uppbyggnad i egen regi Ansvar för uppbyggnad och ajourhållning i samverkan

9 2014-11-21 9 Tillhandahållandeansvaret för Lantmäteriet Att förvalta ett tillhandahållandesystem med logistik och teknik för Lantmäteriets dataset Handlägga nyttjanderegler – PUL, sekretess, enl lag Prisuttag vid användarfinansiering Uppföljning och rapportering till staten

10 2014-11-21 10

11 2014-11-21 11 Leveransstatistik Tertial 1 2012 rapport Trycket på leveranser av geografisk information har under första tertialet varit mycket högt. Största anledningen är att flera kommuner anslutit sig till Geodatasamverkan från årsskiftet och börjat hämta ut de produkter som ingår. En annan anledning är att en ny avgiftsmodell för FoU trädde ikraft vid årsskiftet vilket lett till en ökad efterfrågan även från denna användarkategori. Det är dock glädjande att se att vi lyckats möta denna ökade efterfrågan med bibehållen leveransprecision. Utdrag ur Lantmäteriets tertialrapport 1 2012

12 2014-11-21 12

13 2014-11-21 13

14 2014-11-21 14 En lösning - Nätbutik -Kundkontakter -leveranser Namn Efternamn, 2014-11-21, Plats

15 2014-11-21 15 Beslut I-ledning 12/3 2012 Bygg en e-handelsplattform som anpassas och integreras mot nya och befintliga applikationer och bastjänster. Styrka: Går direkt på målbilden och en långsiktig hållbar lösning. Svaghet: Det kan ta längre tid innan vi har en e- butik på plats.

16 2014-11-21 16 Målsättning 2016 administration, kundkontakt

17 2014-11-21 17 Målsättning 2016 leverans

18 2014-11-21 18 Förvaltningsansvaret för Lantmäteriet Att bygga nationella databaser enligt beslutad teknisk specifikation Att följa upp och redovisa databasens kvalitet och metadata Att arbeta med kvalitetsförbättringar Att trygga finansieringen

19 2014-11-21 19

20 2014-11-21 20

21 2014-11-21 21 Uppbyggnads- och ajourhållningsansvar för Lantmäteriet kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad datainsamling Är annan organisation mer lämpad att ta över ansvaret för nationellt dataset Finn former för ajourhållning ”från ax till limpa” Samverka med källor t.ex. kommun, länsstyrelse, Trafikverket …

22 2014-11-21 22 Produktutbud från Lantmäteriet

23 2014-11-21 23 Tjänstetyper för geodataförsörjning Uppdatera – Lagra ny eller förändrad geodata via tjänster Direktutbyte – Informationsutbyte mellan system för samverkan, ajourhållning och synkronisering Direktåtkomst – mindre geodatamängd anpassad för direktkonsumtion Visning – Hämtning av avbildningar i form av kartor & bilder Nedladdning – nedladdning av hela geodatamängder (eller del av)

24 2014-11-21 24

25 2014-11-21 25

26 2014-11-21 26 Vilka E-tjänster är planerade?

27 2014-11-21 27 GeoVy Intern En intern webbapplikation för att söka och visa geografisk information och fastighetsinformation. Funktioner: Söka plats (ortnamn/adress) och fastighetsbeteckning, visa ortofoton, kartor och fastighetsinformation, utskrift av valfria utsnitt till pdf inkl. tilläggsinformation som kartrubrik, teckenförklaring. GeoVy skall ersätta desktopbaserade tittskåpet Autoka-Vy och FRWebb.

28 2014-11-21 28

29 2014-11-21 29

30 2014-11-21 30

31 2014-11-21 31 En strippad extern webbapplikation för att visa kartor och bilder samt sökning av plats (ortnamn/adress). Applikationen skall innehålla en enkel utskriftsfunktion (pdf med kartbild). GeoVy publik skall ersätta nuvarande Kartsök och Ortnamn. GeoVy Publik

32 2014-11-21 32 GeoVy Metadata (Nytt Geolex) Ny extern/intern webbapplikation för att söka och visa i aggregerade metadata (ex. produktionsplaner) OBS! Underliggande bastjänster för metadata görs också tillgängliga att integrera emot. Nya Geolex bör nyttja samma gränssnitt som GeoVy Publik. Kunder skall kunna titta på kartor samt samtidigt söka och visa metadata. Nya Geolex ska ersätta nuvarande e-tjänst Geolex.

33 2014-11-21 33

34 2014-11-21 34

35 2014-11-21 35

36 2014-11-21 36

37 2014-11-21 37 Hur komma åt geodata som datadelare Gå in i geodata.se Titta i produktkatalogen eller sök direkt i geodataportalen Data går att beställa hem som förut, t.ex. via en av Lantmäteriets vidareförädlare. Geodatasamverkansavtalet påverkar inga andra avtal. Vissa data går att se i portalens kartfönster Vissa data är tillgängliga utan licens, behov av licens syns bl.a. i produktkatalogen. Data med licenskrav blir tillgängliga genom datadelningen, i geodataportalen finns uppgifter om hur man kommer åt data samt länk. För Lantmäteriets data finns en länk till geodatasupport.se Från ett GIS-program t.ex. gratisprogramvaran Quantum- GIS kan du läsa upp data med hjälp av en adress och en inloggning ifall sådan behövs

38 2014-11-21 38 Exempel Quantum-GIS Ladda ner Browser och QGIS desktop Inställningar koordinatsystem SWEREF99 TM Starta projekt gå in i lägg till WMS-lager

39 2014-11-21 39

40 2014-11-21 40 Gå in i Geodataportalen

41 2014-11-21 41

42 2014-11-21 42

43 2014-11-21 43

44 2014-11-21 44

45 2014-11-21 45

46 2014-11-21 46

47 2014-11-21 47

48 2014-11-21 48

49 2014-11-21 49

50 2014-11-21 50

51 2014-11-21 51

52 2014-11-21 52 Portaler i andra länder Best practice http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms /index.jsp http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms /index.jsp

53 2014-11-21 53


Ladda ner ppt "2014-11-21 1 Geodata och samverkan för Lantmäteriet Torsten Allvar Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet, Falun."

Liknande presentationer


Google-annonser