Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid En nulägesanalys och utvärdering av organisering, strategier och samverkan Februari 2014 Jenny Halldén, Klara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid En nulägesanalys och utvärdering av organisering, strategier och samverkan Februari 2014 Jenny Halldén, Klara."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid En nulägesanalys och utvärdering av organisering, strategier och samverkan Februari 2014 Jenny Halldén, Klara Spangenberg

2 Kontigo – en presentation Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

3 Om Kontigo ● Fokus på folkhälsa och social hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Även fokus på regional tillväxt och näringslivsutveckling. ● Fristående konsultföretag specialiserad på utvärdering, analys och processledning för kunder som vill samhällsutveckling ● Lång erfarenhet av analys, utvärdering och följeforskning av projekt och program både regionalt, nationellt och internationellt ● Lång erfarenhet av processledning från uppdrag regionalt och nationellt ● Kontor i Stockholm, Umeå och Öresundsregionen ● Cirka 20 konsulter och tre delägare ● Utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri 2012 Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

4 Agenda ● Kort om uppdraget ● Mål strategier och uppdrag ● Organisering av folkhälsoarbetet ● Samverkan ● Mandat och påverkan ● Slutsatser – styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

5 Uppdragets syfte och genomförande Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

6 Om uppdraget – bakgrund ● Planering för kommande regionalt folkhälsoarbete pågår ● Folkhälsoberedningen har gett Kontigo i uppdrag att genomföra en nulägesbeskrivning och utvärdering av folkhälsoarbetet i Skåne ● Kontigo fick uppdraget i juni 2013 ● Syfte:  Att utifra ̊ n ett folkha ̈ lsovetenskapligt perspektiv utva ̈ rdera folkha ̈ lsoarbetets organisering i Ska ̊ ne samt ge fo ̈ rslag på hur det framtida folkha ̈ lsoarbetet i Ska ̊ ne bo ̈ r organiseras och utvecklas. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

7 Om uppdraget – övergripande frågeställningar ● Vilka ma ̊ l och strategier finns fo ̈ r folkha ̈ lsoarbetet i Ska ̊ ne på regional och lokal nivå och hur tolkas dessa? ● Hur a ̈ r folkha ̈ lsouppdraget beskrivet i budget, riktlinjer, strategier och uppdrag och hur har intentionerna implementerats och fo ̈ ljts upp? ● Hur a ̈ r folkha ̈ lsoarbetet organiserat på regional och kommunal nivå och hur fungerar denna organisation? Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

8 Om uppdraget – metod och material ● Enkätundersökning till folkhälsosamordnare och politiker på kommunal nivå. ● Fokusgrupper med kommunala folkhälsosamordnare och tjänstemän på Region Skåne. ● Kvalitativa telefonintervjuer med tjänstemän och politiker på Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, forskare från Malmö högskola och idéburen sektor. ● Sakkunnig inom folkhälsa, Medicine doktor i socialmedicin KI, Karin Melinder. ● Utgått från tidigare forskning och framgångsfaktorer för ett fungerande folkhälsoarbetet: ● Tvärsektoriellt samarbetet och samverkan ● Långsiktighet ● Professionell kompetens ● Undersökt beröringspunkter med utvärderingen av folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

9 Sammanfattning av utvärderingens resultat Mål strategier och uppdrag Organisering av folkhälsoarbetet på regional och lokal nivå Samverkan Mandat och påverkan Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

10 Mål, strategier och uppdrag – regional nivå ● Den regionala folkha ̈ lsostrategin fo ̈ r Ska ̊ ne 2010-2013 är ett centralt dokument – i teorin det viktigaste styrdokumentet för folkhälsofrågor på regional nivå. ● Folkhälsa inklusive mål för folkhälsoarbetet presenteras också i det regionala utvecklingsprogrammet, Region Skånes budget och verksamhetsplaner. ● Även inom andra verksamhetsområden, t.ex. kultur, finns mål relaterade till folkhälsa i bl.a. Den regionala kulturplanen 2013-2015. ● Folkhälsa en självklar del också inom hälso- och sjukvård, de flesta av Region Skånes medarbetare arbetar med (folk) hälsa varje dag. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

11 Mål, strategier och uppdrag – lokal nivå ● Stora skillnader mellan kommuner sett till framtagna mål och strategier för folkhälsoarbetet. ● 55 procent av de svarande kommunerna har ett eller flera politiskt antagna kommuno ̈ vergripande styrdokument och/eller ma ̊ l fo ̈ r folkha ̈ lsofra ̊ gor.  Skåne under riksgenomsnittet (68 procent av kommunerna hade mål för folkhälsa 2010 enl. Lokalt och regionalt folkha ̈ lsoarbete. Kunskapsunderlag fo ̈ r Folkha ̈ lsopolitisk rapport). ● I drygt 50 procent av kommunernas a ̊ rsbera ̈ ttelser och redovisning, o ̈ vergripande ma ̊ l och strategier samt i en eller flera av fo ̈ rvaltningarnas a ̊ rsbera ̈ ttelser/redovisning a ̈ r folkha ̈ lsoperspektivet integrerat. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

12 Mål, strategier och uppdrag – tolkning och implementering ● Tja ̈ nstema ̈ n regionalt och lokalt betonar att de nationella ma ̊ len a ̈ r styrande i det regionala och lokala folkha ̈ lsoarbetet. ● Folkha ̈ lsostrategin pa ̊ verkar i begra ̈ nsad utstra ̈ ckning inriktningen på det regionala och lokala folkha ̈ lsoarbetet. ● Otydlighet och ev. godtycklighet i hur de regionala målen tillkommit och prioriterats. ● För breda (”jämlik hälsa”) och för smala mål (mål kring t.ex. alkoholkonsumtion) ger ingen tydlig styrning och ledning. ● Lokalt är hälsoläget i kommunen styrande varför Region Skånes kunskapsunderlag är viktigt. ● Politiker på regional och kommunal nivå betonar vikten av att kunna fo ̈ lja upp folkha ̈ lsoarbetet, t.ex. genom välfärdsbokslut. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

13 Styrning och organisering av folkhälsoarbetet ● Tjänstemannaorganisationen – placeringen av enheten under avdelningen Regional utveckling framstår som god. ● Utvärderingen visar att det finns behov av omorganisering av enheten inom Regional Utveckling. Möjliga förslag är: ● Placera under koncernledningen ● Flyttas upp ett snäpp inom RU ● Avvecklas och integrera i all verksamhet ● Politiska organiseringen – tre vägar att gå: ● Behålla Folkhälsoberedningen ● Skapa egen folkhälsonämnd ● Integrera folkhälsa i Regionala tillväxtnämnden ● Viss otydlighet i rollfördelning med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

14 Styrning och organisering av folkhälsoarbetet i kommunerna ● Stora skillnader i organisering mellan kommunerna. ● Folkhälsoplanerare finns i 65 % av Skånes kommuner. 73 % i riket. ● Många av dessa återfinns på deltidstjänster (ca 55 % på mindre än halvtid). ● Utmaning att hantera folkhälsofrågorna i kommuner utan folkhälsosamordnare eller då samordnaren är anställd på liten tjänst. ● Till viss del bristande styrning av folkhälsofrågorna på kommunal nivå: ● Folkhälsoarbetet är beroende av enskilda individers engagemang både på tjänstemanna- och politisk nivå. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

15 Regional och kommunal samverkan ● Outvecklad samverkan mellan enheten för folkhälsa och social hållbarhet och H&S. Även samverkan inom Regional Utveckling kan utvecklas och stärkas. ● Stor skillnad mellan kommunerna i om/hur de samverkar med andra. ● Lyfts både som styrka och som svaghet ● Kommunerna mest nöjda med samverkan med regionala aktörer. ● Region Skåne bidrar främst med kunskapsproduktion till kommunerna. ● Behov av ökad mellankommunal samverkan. Främst små kommuner. ● Samverkan är personbunden, snarare än kommunen som organisation. ● Kunskap och samverkan nära länkat – bristande kunskap om vad folkhälsa innebär och dess bidrag i ord arbetet försvårar samverkan. Kunskap efterfrågas. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

16 Samverkan med idéburen sektor & akademi ● Överenskommelsen med Social ekonomi skapar goda förutsättningar för samverkan. ● Positiv bild till formaliserad samverkan bland intervjupersoner. Minskar personbundenhet. ● Dock finns risk att vissa organisationer exkluderas. ● Utökad formell samverkan med idéburen sektor efterfrågas. Breddad samverkan efterfrågas. ● God forskningskompetens inom enheten. ● Utökad samverkan med akademin efterfrågas delvis. ● Viss oro bland vissa intervjupersoner för att enhetens arbete blir alltför forskningsinriktat. Kan skapa glapp till praktiken och gentemot kommuner. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

17 Mandat och påverkan ● Folkhälsofrågornas mandat och möjlighet till påverkan påverkas av enhetens placering långt ner i organisationen/Region Skåne. ● Folkhälsa ses inte som fullt ut prioriterat på politisk nivå. ● Inte heller inom tjänstemannaorganisationen. ● Kommunerna – skilda förutsättningar skapar skillnader i mandat och påverkan. ● 60 % av tjänstemännen anser att folkhälsa är prioriterat eller delvis prioriterat ● Större möjlighet till påverkan i små än i stora kommuner ● Utvecklad integrering av folkhälsofrågorna i regionala utvecklingsfrågorna kan skapa ökat mandat. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

18 Slutsatser och rekommendationer Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

19 Slutsatser – styrkor ● Det finns styrdokument avseende folkhälsa både regionalt och lokalt – i sig en styrka. ● Enighet kring att samverkan är viktig samt kring att folkhälsofrågorna bör integreras i Regionala utvecklingsstrategin (RUS). ● Positivt att folkhälsofrågorna kopplas till de regionala utvecklingsfrågorna. ● Kunskapsunderlag är viktiga. ● Samverkan med ideell sektor, främst genom nätverket Social ekonomi är en styrka för regionen. Nätverket skapar långsiktighet i samverkan. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

20 Slutsatser – svagheter ● Den regionala folkhälsostrategin används i begränsad utsträckning både av Region Skåne och kommunerna. ● Folkhälsoarbetet inom Regional utveckling integreras inte i hela verksamheten och samverkan med de andra utvecklingsområdena är delvis bristande. ● Enhetens placering försvårar inflytande och påverkansmöjligheter. ● Bristande kunskap om folkhälsa inom både H&S och Reg Utveckling försvårar samverkansmöjligheterna. ● H&S känner sig inte fullt ut efterfrågade eller använda av enheten. ● Stora skillnader mellan kommunerna sett till resurser och organisering av folkhälsoarbetet samt begränsad samverkan mellan kommunerna. ● Personbundet arbete i kommunerna. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

21 Slutsatser – förbättringsmöjligheter ● Integrera folkhälsofrågorna i RUS – skapar förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete och samverkan och säkrar långsiktighet. ● Enheten har viktig roll i kunskapsspridning för att säkerställa att frågorna inte tappas bort eller tunnas ut, samt i framtagande av indikatorer och uppföljningssystem ● Viktigt med resurser knutna till arbetet ● Utöka samverkan mellan enheten och övriga områden inom Regional utveckling, samt mellan H&S och RU. ● Utveckla arbetet med kunskapsutveckling, kunskapssamverkan och kunskapsspridning ● Förmedla innebörd oh betydelse av folkhälsoarbetet ● Sprid fungerande metoder och arbetssätt – konkreta förslag hur ex kommuner kan och bör arbeta ● Ex hälsoekonomiska beräkningar och utvärderingar/välfärdsbokslut efterfrågas ● Utveckla indikatorer för uppföljning ● Skapa och stöd samverkan kring folkhälsofrågor mellan kommunerna och Region Skåne ytterligare. ● Temagrupper bra, men behov av ytterligare stöd finns ● Kan bidra till ökad långsiktighet och minskat personberoende ● Bredda och stärk samverkan med den idéburna sektorn och andra aktörer (ex akademin). Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25

22 Målsättningar för Skåne enligt folkhälsostrategin ● Den ojämlika hälsan skall minska. De geografiska skillnaderna i hälsa ska minskas. Delaktigheten och inflytandet skall öka och utanförskapet skall minska. ● Övervikten skall minska med 5 procent. Andelen fysiskt aktiva individer skall öka med 10 procent. ● Fler individer ska uppleva att de kan påverka sin hälsoutveckling i positiv riktning. Insatser skall riktas till de grupper som är särskilt utsatta bland barn/ungdomar och unga kvinnor. ● Konsumtionen av alkohol skall minskas ner till 2000 års nivå, bruk av narkotika och dopning skall minska. Andelen individer med spelberoende skall minska. Tobaksbruket skall fortsätta att minska. Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid - Kontigo AB 2014.02.25


Ladda ner ppt "Folkhälsoarbete i Skåne – nuläge och framtid En nulägesanalys och utvärdering av organisering, strategier och samverkan Februari 2014 Jenny Halldén, Klara."

Liknande presentationer


Google-annonser