Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D.  Stiftelse grundad av Chalmers Tekniska Högskola 1984  Ca 61 MSEK årlig omsättning  62 anställda varav 31 med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D.  Stiftelse grundad av Chalmers Tekniska Högskola 1984  Ca 61 MSEK årlig omsättning  62 anställda varav 31 med."— Presentationens avskrift:

1 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D

2  Stiftelse grundad av Chalmers Tekniska Högskola 1984  Ca 61 MSEK årlig omsättning  62 anställda varav 31 med doktorsexamen  Lokal förankring  Global närvaro

3 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D CIT:s Uppdrag Att omvandla styrkan hos Chalmers till konkreta affärsfördelar för näringslivet –Forskning och utveckling för industrin på kommersiella villkor –Stärka Chalmers band med näringslivet –Vara kommersiella ingången till Chalmers

4 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Tjänster  Projektledning  Forskning och utveckling  Teknikspaning  Tekniköversättning  Specialistseminarier  Workshops och konferenser  Teknisk audit  Teknisk due diligence  EU kontor  Key Account Management  Resursbesättning

5 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Socialfondsprogrammet Förberedelser  ESF-rådet: www.esf.sewww.esf.se  Socialfondsprogrammet  Programområde 1 och 2  Utlysningar  Tvärkriterier  Nationella urvalskriterier  Medfinansiering Skriv ansökan  Ansökan  Förprojektering  Genomförande  Transnationalitet  Uppföljning/Utvärdering  Övriga förutsättningar

6 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D 2007-2013: En ny programperiod för ESF

7 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Sverige 6 mrd. kr varav Västsverige ca 1,3 mrd. kr PO1 Kompetensförsörjning PO2 Ökat arbetskraftsutbud Tilldelning av ESF-medel i Sverige:

8 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D PO1 Kompetensförsörjning – för redan anställda 1. Bidra till kompetensutveckling för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. 2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. 3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

9 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D PO2 Ökat arbetskraftsutbud – för de som står utanför arbetsmarknaden 1.Jämställdhet – Kvinnor och mäns lika förutsättningar i arbetslivet. 2. Underlätta ungas etablering i arbetslivet 3. Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. 4.Återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

10 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Kompetensutveckling för sysselsatta  Läs utlysningen!  Förprojektering – förstudie/behovsanalys/nulägesanalys –Vilken kompetens behövs utifrån företagets strategi?  Genomförande – Av den behövda kompetensutvecklingen.  Utvärdering/Uppföljning  100 % i bidrag!

11 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Medfinansiering (PO2)  Samtliga projekt inom programområde 2 ska medfinansieras endast med offentliga medel.  På projektnivå ska säkerställas: Minst 25 % medfinansiering i förprojekteringen Minst 60 % medfinansiering i genomförandet  Exempel av medfinansieringsmöjligheter: –Ersättning till deltagare i projektet –Offentligt bidrag i annat än pengar –Offentliga kontanta medel tillförda projektet

12 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Ansökan om förprojektering  Tydlig problemformulering. Vilket ”problem” har identifierats och vad behövs utredas för att kunna förändras i ett genomförande.  Tydlig koppling till aktuell utlysning.  Kartläggning och säkerställande av förutsättningarna för projektidén- hur göra?  Idéer om målgrupp, projektverksamhet, målsättningar och förväntade effekter.  Hur involvera samverkansaktörer?  Hur förankra hos målgrupp/deltagare?  Motivera projektnyttan.  Projektperiod - max 6 månader.  Aktuella utlysningar Aktuella utlysningar

13 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Förprojektering resultat  Tydligt hur den genomförts och vilka behov har identifierats utifrån problemställningen i ansökan.  Definierad och avgränsad målgrupp.  Vilka kompetensbehov finns – utbildningsplan.  Hur organisera och genomföra projektet.  Beskiver åtgärder – jämställdhetsintegrering.  Beskriver åtgärder – tillgänglighetsintegrering.  Tydligt hur arbeta med uppföljning och utvärdering, strategiskt påverkansarbete, ekonomi/admin mm.

14 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Genomförande  I genomförandefasen omsätts resultatet av förprojekteringen i handling.  Projektet ska vara startklart.  Beskriv hur förprojekteringen gått till och resultat, aktiviteterna ska vara direkt kopplade till det.  Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering – åtgärder som ska genomföras.  Nationella kriterier.  Mervärde, inte ordinarie verksamhet.  Uppföljning, utvärdering, strategisk påverkan.  Projektperiod - PO1 max 18 månader PO2 max 3 år

15 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Tvärkriterier – Jämställdhet och tillgänglighet  Integrera jämställdhet och tillgänglighet i projektets genomförande.  synliggöra kvinnor och mäns situation i projektproblematiken  Målet är att åstadkomma en förändring av normen  Innovativa lösningar  Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning omfattar :  Fysisk tillgänglighet  Tillgänglig verksamhet  Kommunikativ tillgänglighet  Informativ tillgänglighet

16 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Nationella urvalskriterier  Lärande miljöer  Innovativ verksamhet  Samverkan  Strategisk påverkan  Läs utlysningen!

17 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Lärande miljöer  Vad sker i övergången mellan studier/arbetsliv?  Hur kan det informella lärandet på arbetsplatsen och i vardagen tas till vara?  Små steg i kombination med tillvaratagande av det befintliga.  Samverkan för utveckling av lärande miljöer kan engagera t ex utbildningsväsende, arbetsmarknadens myndigheter och parter, arbetsgivare och social ekonomi.  Nära koppling till strategisk påverkan.  Bredare perspektiv – individ/arbetsplats/samhälle/EU

18 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Innovativ verksamhet  Projektidéer ska svara mot verkliga behov.  Projektaktiviteter ska identifiera lösningar som idag inte erbjuds/är etablerade.  Idéerna ska visa på fördelar jämfört med befintliga möjligheter, metoder, verktyg.  Potentiella användare är insatta och förberedda.  Vad vill projektet uppnå, och hur?  Koppling till strategisk påverkan.  Tänk nytt.  Pröva nytt.  Nya sociala uppfinningar.

19 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Samverkan  Sammansättning, metod, arbetssätt, process etc.  Identifiera, utforma och pröva nya lösningar på ett, för flera aktörer, identifierat problem.  Omsätta, infoga och genomföra bättre lösningar som ersätter sämre fungerande arbetssätt, metoder, verktyg, förhållningssätt....  Vilka aktörer är viktiga för att nå projektets mål?  Nya aktörer och vilken målgrupp?  Hur ska de involveras: Referensgrupper, representanter, nyckelpersoner, nätverk, partnerskap...

20 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Strategisk påverkan  VAD ska man sprida?  Vilka är projektets viktigaste resultat?  Vilka av dessa resultat/produkter innehåller inslag av nytänkande eller nyskapande?  Förutsättningar för implementering?  VEM ska informeras eller engageras?  Varför – vad vill vi uppnå med att vända oss till just dessa målgrupper?  HUR ska man informera och engagera?  NÄR ska man informera eller engagera?

21 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Transnationalitet Syftar i huvudsak till innovativt utvecklingsarbete och ömsesidigt utbyte samt lärande på EU nivå. För en mer mobil arbetsmarknad. T ex:  samarbete mellan två projekt i två eller flera medlemsstater (jmf. Equal)  samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på specifikt problem eller ämne  samarbete mellan nationella organisationer ex myndigheter, grupper av experter etc.  20% av projektbudgeten

22 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Utvärdering/Uppföljning  Extern eller intern? Professionell kompetens ?  Integrera i projektplanen.  Genom uppföljningen ska man samla in information och dokumentera verksamheten och resultatet genom tänkta rutiner.  Utvärderingen ska vara ett stöd i projektgenomförandet och bidra till att öka projektresultatens genomslag.  Projektägare får större ansvar att följa upp och utvärdera sina insatser i syfte att bidra till lärande och strategisk påverkan.

23 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Övriga förutsättningar  Mervärde  Ägarskapet –Projektägaren är ansvarig och ska i allt väsentligt driva projektet. –Projektorganisation ska finnas hos projektägaren.  Projektekonomi –Faktiska kostnader (lön) –Affärsmässighet och kostnadseffektivitet – upphandling alt. offerter ska visas  Momsredovisningsskyldighet - tala alltid med Skattemyndigheten  Statsstödsreglerna – max 200 000 euro/per till ett org.nr.

24 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D Utlysningar Ordinarie  2 feb 2009 – 26 mars 2009 projektstart 11 juni  4 maj 2009 – 14 aug 2009 projektstart november  2 nov 2009 – 8 jan 2010 Extra utlysning  Omställning  Målgrupp anställda som hotas av uppsägning  Af bör vara en part  26 mars –Projektstart 18/8 Titta alltid på samverkan och strategisk påverkan!

25 CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D

26 Tveka inte! Sök! Mia Björkil mia.bjorkil@cit.chalmers.semia.bjorkil@cit.chalmers.se www.transnationality.eu Kontaktperson i Västsverige: Louise Stiernström 031 707 73 87 louise.stiernstrom@esf.se


Ladda ner ppt "CHALMERS INDUSTRITEKNIK Commercial R&D.  Stiftelse grundad av Chalmers Tekniska Högskola 1984  Ca 61 MSEK årlig omsättning  62 anställda varav 31 med."

Liknande presentationer


Google-annonser