Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 01 25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 01 25."— Presentationens avskrift:

1 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 01 25

2 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Uppdraget Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. –Sociala bestämningsfaktorer –Vad är påverkbart, av vem och hur? –Mål, effektiva strategier, uppföljning –Ansvarsfördelning, styrning, organisation –Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser –Prioritet; barn och ungas uppväxtvillkor, sociala och ekonomiska förutsättningar, demokrati och delaktighet. Slutrapport december 2012

3 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Källa: Hälsans bestämningsfaktorer. Omarbetad från Dahlgren och Whitehead

4 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Strukturella bestämningsfaktorer för hälsa och vardagslivets villkor är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan länder, inom länder och inom städer. Vad orsakar skillnader i hälsa? WHO-kommissionen slutrapport, 2008

5 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

6 7228%100% 59% 84% 24 Skillnader Behörighet till gymnasiet Valdeltagande 39 66%27% Lågt socialt deltagande 38 39%77%Förvärvsarbetande 22 7320% 93% Simkunnighet 25 LägstHögstSkillnad 7.4 74.4 år81.8 år Medellivslängd Källa: Ur välfärdsredovisningen för Malmö 2010 11% 61% Barnfattigdom50 Malmö 2012 01 11

7 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommissionen 14 kommissionärer Ordförande, huvudsekreterare, informatör Senior advisers -Andra experter -Bred konsultation

8 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

9 Underlagsrapporterna Del 1 1) Vetenskapligt underlag, sociala determinanter 2) Effektiva insatser enligt forskning 3) Situationen i Malmö (data, beskrivning) 4) Förslag på åtgärdsområden Del 2 5) Konkreta åtgärdsförslag KAN/HUR ÄR BÖR ÅTGÄRDER/ HANDLING

10 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Barn och ungas uppväxtvillkor Förskola och skola samt omgivande faktorer. Språk, kognition, oavslutad skolgång: effektiva insatser som kan öka utbildningsnivån hos barn och ungdomar i Malmö (fem rapporter) Barn och ungdomars hälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, vårdkonsumtion. Bestämningsfaktorer som påverkar barns hälsa Socioekonomiska förutsättningar för barnfamiljer. Hur kan man förklara nivån på barnfattigdom i Malmö och vad är möjligt att påverka och förändra? Hur hanterar vi barnfamiljer som får försörjningsstöd i Malmö? Kunskapsunderlag våren 2012 – preliminär lista

11 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Sociala och ekonomiska förutsättningar Segregationsmönster kopplat till socioekonomi Flyktingmottagande (konferens 2/3) Anknytning till arbetsmarknad, långtidsarbetslöshet och hälsa Arbetsmiljö och hälsa Kön och skillnader i hälsa Näringslivets medverkan (referensgrupp, seminarium) Demokrati och inflytande Malmö, de två kunskapsstäderna, - sambandet mellan tillväxt och välfärd Malmö historiskt, vad kan vi lära från tidigare satsningar?

12 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Den hållbara staden Hållbar utveckling och hälsa Fysisk miljö och den byggda miljöns betydelse för hälsa Organisation, styrning, ekonomi Hur kan strategierna kan omsättas -implementering Organisatoriska förutsättningar - effektiv samverkan Hur ska vi mäta utvecklingen/ fördelning av hälsa Allokering av resurser, ekonomiska styrsystem, strategier för tidiga insatser/investeringar (Hälsoekonomiska analyser av strategier –sommar, höst)

13 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Basdata – Hur mår Malmö? Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö Sociala skillnader i hälsa bland barn och unga. Hur ser det ut? Mödrahälsovård Vårdkonsumtion Barnhälsovård Skolhälsovård Medellivslängd och dödlighet i förhållande till sociala determinanter (utbildning, inkomst), SCB Hur mår de äldre i Malmö? Välfärdsredovisningen

14 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Hälsodata Förskola Grundskola-omgivning Tillväxt/välfärd Delrapport Arbetslöshet hälsa Kön - hälsa Barnfattigdom Försörjningsstöd Socioekonomi Häsoekonomi IN Arbetsmiljö- hälsa Den byggda miljön Segregation Förskola Skolbarnomsorg Policy - implementering Flyktingbarns hälsa Gymnasieskola Tillväxt-välfärd del 2 Grundskola-inre arbete Rekommendationer Hälsoekonomiska bed. Slutrapport Underlagsrapporter Slutrapport Mäta hälsa Barns hälsa Mödrahälsovård Skolhälsovård Vårdkonsumtion Äldres hälsa SCB; medellivslängd Effektiv samverkan Hälsa och hållbarhet

15 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

16 Syfte med dialog Material till slutrapport Vidareutveckla och komplettera underlag – förberedelse för slutrapport Identifiera hinder och möjligheter för implementering av åtgärdsförslag

17 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Delrapporten mars 2012 Ge en klar bild av hur fördelningen (skillnader) av hälsa ser ut i Malmö Beskriva i vilken utsträckning skillnaderna förändras. Vad beror det på? Kan man dra några slutsatser från Malmös historia, utveckling och tidigare satsningar? Konsekvenser och möjliga effekter på hälsa, hållbarhet och ekonomi. Viktiga områden

18 Kommission för ett socialt hållbart Malmö KAN ÄR BÖR ÅTGÄRDER/ HANDLING

19 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Samtidigt kring kommissionen Ulighed i Sundhed – årsager og indsatser. Nu ska rapporten omsättas. 1 januari ny lag i Norge “The Norwegian Public Health Act”. WHO:s konferens: Social Determinants of Health; Rio Political Declaration on Social Determinants of Health Marmot- Europa: Consultation paper. Delrapport Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region WHO: Hälsa 2020, EU: Hälsa 2020 Human Development Report 2011, Stigliz ”Mis-measuring our lives” SKL ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” Medier Kommissionärernas /kommissionens sammanhang!

20 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Det hållbara Malmö Översikts Plan 2032 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Budget, målstyrning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö Jobbinkubator Nytt resurs- fördelningssystem Skolorganisation! Uppstart Malmö socialt

21 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Hela Malmö – en folkhälsopolicy Kommission Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor.

22 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Frågor Synpunkter! Era förhoppningar av vad kommissionen ska komma fram till. Förväntningar på delrapport och slutrapport Hur ser ni på er roll i arbetet?

23 Kommission för ett socialt hållbart Malmö HEMSIDA: www.malmo.se/kommissionwww.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.sewww.malmokommissionen.se


Ladda ner ppt "Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 01 25."

Liknande presentationer


Google-annonser