Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 3 Vem kommer ihåg?  Hur uppstod den första korruptionen i mänsklighetens historia?  Efter vilken profets död började avgudadyrkan att komma till?  Vilka var avbilderna som kom att namnges och dyrkas?  Hur lång tid var tiden mellan profeten Adam och profeten Nuh?  Under hur många år agerade Nuh som profet bland sitt folk?

3 www.islamforelasningar.se  Förnekarnas förgörelse Profeten Nuh Nuhs bön till Gud (Allah) Nuhs bön i koranen kring önskan av förnekarnas förgörelse: ”Och Nuh [sade till Gud]: "Herre! Låt ingen av dem som förnekar sanningen bli kvar på jorden; om Du låter dem bli kvar, kommer de att leda Dina tjänare vilse och de kan inte lämna i arv annat än [ytterligare] sedligt fördärv och gudlöshet.” (Koranen 71:26 - 27)

4 www.islamforelasningar.se  Nuh blev beordrad till att bygga en ark Profeten Nuh Byggandet av arken Guds (Allahs) befallning i koranen: ”Bygg under Vår uppsikt och enligt Våra anvisningar den ark [som skall bli din räddning] och tala inte till Mig till förmån för dem som begår orätt - de skall dränkas [av den stora floden]." (Koranen 11:37)

5 www.islamforelasningar.se  Nuh börjar bygga arken  Folket hånar Nuh när de bygger Profeten Nuh Gud (Allah) återger i koranen: ”Och [Nuh] byggde arken. Varje gång [några av] folkets äldste gick förbi, gjorde de narr av honom. Han sade: "Vill ni göra narr av oss [skall ni veta att] liksom ni gör narr av oss gör vi narr av er.” (Koranen 11:38)

6 www.islamforelasningar.se Profeten Nuh Gud (Allah) återger även i koranen att: ”Och ni skall [i sinom tid] få se vem som kommer att drabbas av ett förnedrande straff [i denna värld] och som skall utlämnas åt helvetets ändlösa lidande!” (Koranen 11:39)

7 www.islamforelasningar.se  Floden börjar Profeten Nuh Översvämningen Gud (Allah) säger i koranen: ”[Så fortgick det] till dess Vår befallning gavs, och vattenmassorna forsade fram över jorden och Vi sade [till Nuh]: "Tag ombord på denna [ark] ett par av varje [djurslag, hane och hona], samt din familj, utom den som redan är dömd, och de [övriga] troende." De som delade hans tro var nämligen bara ett fåtal.” (Koranen 11:40)

8 www.islamforelasningar.se  De som steg ombord på arken Profeten Nuh Nuh sa till sina egna: ”Gå ombord på denna [ark]! I Guds namn skall den segla på denna färd och [i Guds namn] skall vi [en dag] få kasta ankar! Min Herre är ständigt förlåtande, barmhärtig. När arken lyftes av vågorna, höga som berg, ropade Nuh till sin son, som drog sig avsides: "Käre son! Kom ombord till oss och bli inte kvar tillsammans med förnekarna!" [Men sonen] svarade: "Jag skall ta min tillflykt till ett berg där jag har skydd mot vattnet." [Nuh] sade: "I dag finns inget skydd mot Guds beslut utom för den som Han förbarmar Sig över." Och vågorna reste sig som en mur mellan dem och [sonen] dränktes med de övriga.” (Koranen 11:41 - 43)

9 www.islamforelasningar.se  Beskrivning av floden Profeten Nuh Resan i arken börjar Gud (Allah) säger i koranen: ”Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll, och källor springa fram ur marken så att vattnen möttes - allt i enlighet med [Guds] beslut.” (Koranen 54:11 – 12)

10 www.islamforelasningar.se  Tiden som de var i arken Profeten Nuh Gud (Allah) säger i koranen: ”Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik, och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare.” (Koranen 54:13 – 14)

11 www.islamforelasningar.se  Floden upphör Profeten Nuh När floden försvinner Guds (Allahs) befallning i koranen: "Du jord, svälj ditt vatten! Du himmel, hejda [ditt regn]!" Och vattnet sjönk undan. Guds vilja hade skett och [arken] kom till vila på berget Al- Djudee. Då ljöd ropet: "Det är ute med de orättfärdiga!" (Koranen 11:44)

12 www.islamforelasningar.se Profeten Nuh  De troende stiger i land Gud (Allah) ger tillåtelse för dem att komma ut: ”Och [Gud talade och] sade: "Nuh! Stig nu i land! Vår fred är med dig och Vi ger dig och alla [rättfärdiga] efterkommande till dem som är med dig Vår välsignelse. Men vad [andra bland dessa] efterkommande beträffar skall de få glädjas [åt livet under en tid] och därefter skall Vi låta dem utstå ett plågsamt straff." (Koranen 11:48)

13 www.islamforelasningar.se Profeten Nuh Nuhs död  Nuh levde länge till efter arken  Olika uppfattningar kring vart han begravdes ?

14 www.islamforelasningar.se Profeten Nuh Profeten Muhammad (saws) om Nuh på dödsbädden: Abdullah Ibn Amr Ibn Al - 'As (ra) återgav att Profeten Muhammad (saws) sade: ”När döden närmade sig Allah's Budbärare Nuh så sade han till sina söner: 'Sannerligen så kommer jag nu ge er råd som skall föra er långt, och befalla er att göra två saker, och varna er från att göra två saker. Jag manar er att tro att det inte finns någon gud utom Allah, och om de sju himlarna och de sju jordarna lades i den ena vågskålen och orden ”det finns ingen gud utom Allah” lades i den andra, så skulle den senare väga mer än den första. Jag varnar er från att sätta någon vid Allah's Sida och jag varnar er mot högmod.”(Al - Bukhari)  Nuhs sista ord till hans söner

15 www.islamforelasningar.se Profeten Nuh Avslutning - Session 3

16 Session 3 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser