Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Sveriges ståndpunkter – Sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 Anna Olofsson, Näringsdepartementet Härnösand 8 februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Sveriges ståndpunkter – Sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 Anna Olofsson, Näringsdepartementet Härnösand 8 februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Sveriges ståndpunkter – Sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 Anna Olofsson, Näringsdepartementet Härnösand 8 februari 2012

2 Näringsdepartementet EU:s sammanhållningspolitik i Sverige 2014-2020 Inriktning: Lokalt och regionalt inflytande och ansvar över prioriteringar och resurser Förstärkt strategisk inriktning som främjar ökad sektorssamordning Fokusering på ett fåtal prioriteringar och koncentration av resurser med ett tydligt tillväxtfokus Tydligt och synligt mervärde och komplementaritet; europeiska, nationella och regionala satsningar i samverkan Ta tillvara varje regions unika potential för att möta framtida utmaningar Förädla och vidareutveckla befintligt regelverk och organisation i syfte att främja stabilitet och kontinuitet.

3 Näringsdepartementet Det svenska genomförandet – principer och utgångspunkter Genomförandet av strukturfonderna i Sverige den kommande programperioden ska präglas av: –ett resultatorienterat arbetssätt/resultatkultur –ett förenklat genomförande med fokus på de som genomför projekten –en samordning mellan olika program och insatser för att undvika överlappning och främja synergier –en harmonisering av regelverk för att underlätta genomförandet av territoriella samarbetsprogram –främja en ökad medverkan av näringslivet

4 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (1) Välkomnar förslaget om koncentration på ett mindre antal prioriteter i linje med Europa 2020 målen, men måste ge möjlighet att beakta regionala särdrag. Positivt med ett gemensamt strategiskt ramverk för sammanhållningspolitikens fonder, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskefonden Motiverat med partnerskapskontrakt dock bör det vara tydligt vad det ska innehålla i relation till programdokumenten Nationell medfinansiering – grundläggande princip för ökad effektivitet SE vill se att medelsfördelningen mellan regionalfonden och socialfonden sker i förhandling med KOM Viktigt med principerna om proportionalitet och förenkling – se upp för nya administrativa krav

5 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (2) Glesheten SE stödjer förslaget att befolkningstätheten (glesheten) fortsatt ska vara ett kriterium för fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och kommer att bevaka att kriteriet ges tillräcklig tyngd i medelstilldelningen. SE stödjer förslaget om en särskild budgetpost för bl.a. de glesbefolkade regionerna, även om beloppet är lägre än dagens gleshetsbonus. SE kommer att verka för att skrivningarna i förslagen om att ägna särskild uppmärksamhet åt och möta de speciella svårigheterna i områden med naturliga och demografiska handikapp ges ett konkret innehåll, så att inte öronmärkningar eller andra restriktioner i förordningarna, försvårar möjligheten att ta tillvara potentialen i de glesa områdena.

6 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (3) Jämställdhet SE välkomnar KOM:s förslag att jämställdhet ska främjas och att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i förberedelser och genomförande av alla program. Makroregionala strategier Strategierna baserar sig på en budgetneutral grund och bygger på att befintliga medel prioriteras på ett sådant sätt att de gemensamt antagna målsättningarna nås. Där sådana strategier finns anser SE, att berörda program, liksom annan relevant EU-finansiering, ska ta hänsyn till dem, så att existerande finansieringsmöjligheter når de prioriterade insatserna.

7 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (4) Territoriell utveckling Visserligen kan ett nerifrån och upp perspektiv välkomnas, men samtidigt är det oklart hur detta går ihop med den tematiska koncentrationen för att nå målen i Europa 2020- strategin och hur det påverkar genomförandesystemet i sin helhet. Hållbar stadsutveckling SE ser städerna som viktiga tillväxtmotorer för omgivande regioner och landsbygd. SE ser positivt på att hållbar stadsutveckling uppmärksammas men anser att redan nu gällande förordning ger möjlighet att hantera stadsfrågorna.

8 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (5) Tematisk koncentration SE välkomnar koncentration på ett fåtal prioriteter i linje med målen för Europa 2020-strategin för att nå påtagliga resultat. Det får dock inte äventyra ett integrerat och tvärsektoriellt angreppssätt eller beaktandet av regionala särdrag. Konditionalitet SE är i princip positivt till förslaget om ex-ante konditionalitet vid förhandling om kontrakt/program, alltså villkor som definierats i förväg som ska vara uppfyllda för varje tematiskt mål, för att på så sätt underlätta ett effektivt genomförande. Villkoren måste vara transparenta, förutsägbara och möjliga att objektivt bedöma och ha en direkt koppling till SHP.

9 Näringsdepartementet Svenska regeringens syn på förordningsförslagen för SHP (6) Europeiskt territoriellt samarbete (ETC) SE stödjer KOM:s förslag om en ökad andel av resurserna till detta mål. SE kan tänka sig en ytterligare ökad andel. SE stödjer förslaget att behålla stabila geografiska stödberättigande regler för territoriellt samarbete samt den möjlighet till viss geografisk flexibilitet för MS som föreslås. SE stödjer den tematiska koncentrationen av insatserna. Samverkan mellan ETC-programmen och övriga program bör förstärkas, t.ex. genom bättre utnyttjande av interregionalt samarbete i de nationella och regionala programmen.

10 Näringsdepartementet Hearing Näringsdep Sammanhållnings- forum Bryssel 5 oktober: Lagförslag från KOM 29 juni: Förslag om kommande EU-budget Start förhandling ar Antagande av budget därefter lagstiftningspaket Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Ny programperiod börjar kontinuerlig dialog med berörda aktörer Offentli g konsult- ation om CSF Förhandlingar om pgm och kontrakt KOMs försla g till CSF 29 juni: Förslag om kommande

11 Näringsdepartementet 2012 Vår Sommar Höst Vinter Inriktning, innehåll och prioriteringar Programmeringsuppdrag Programstruktur och programgeografi Genomförandeorganisation Dialog och förankring Partner skaps kontrakt Konsultation gemensamt strategiskt ramverk ESF ERDF ETS


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Sveriges ståndpunkter – Sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 Anna Olofsson, Näringsdepartementet Härnösand 8 februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser