Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mark- och miljödomstolen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mark- och miljödomstolen"— Presentationens avskrift:

1 Mark- och miljödomstolen
Gunnar Barrefors Tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt Den 27 maj 2011

2 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Mark- och miljödomstolarna ska handlägga: De mål som har handlagts i miljödomstol Huvuddelen av de mål och ärenden enligt plan- och bygglagen som har handlagts i förvaltningsrätt och hos regeringen Huvuddelen av de mål som har handlagts i fastighetsdomstol Domkretsarna vilar på en administrativ indelningsgrund i län och kommuner och följer i stor utsträckning de tidigare miljödomstolarnas domkretsar Ändringarna trädde i kraft den 2 maj 2011 DOMSTOLSVERKET

3 Varför ändrad instansordningen för mål och ärenden enligt PBL?
Samordningsvinster vid överprövning av miljömål och mål enligt PBL, Prop :215 Både resurser och kompetens kan användas mer effektivt Enhetlig praxis i besläktade frågor Bättre kvalitet och snabbare handläggning av både målen enligt PBL och miljöbalken Tydligast när en åtgärd kräver både strandskyddsdispens och bygglov eller både anmälan enligt miljöbalken och bygglov

4

5 Domkretsen, 3 kap. 1 § Mål ”efter ansökan”… prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Mål som överklagats till mark- och milödomstol prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område förvaltningsmyndigheten eller kommunen som först har prövat ärendet ligger.

6 FD i Vänersborgs tingsrätt
Fastighetsmål (från fastighetsdomstolen/FD) FD i Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i Vänersborg Mål från regeringen PBL- mål FD i Skaraborgs tingsrätt Del av förvaltningsrätten i Karlstad FD i Värmlands tingsrätt Förvaltningsrätten i Göteborg FD i Göteborgs tingsrätt Del av förvaltningsrätten i Jönköping FD i Halmstads tingsrätt Del av FD i Örebro tingsrätt DOMSTOLSVERKET

7 Mark- och miljödomstolarna totalt
Indexökning: 217 DOMSTOLSVERKET

8 Måltyper vid mark- och miljödomstolarna
Mål i första instans tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, 9 och 11 kap. miljöbalken skadestånds- och ersättningsfrågor, 31 och 32 kap. miljöbalken utdömande av vite klandertalan enligt samfällighetslagen (fastighetsmål) Överklagade beslut (Ö-mål) överklagade tillstånd till miljöfarlig verksamhet (MPD) överklagade tillsynsbeslut avseende miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd eller områdesskydd, miljöbalken överklagade beslut om bygglov, rivningslov eller marklov, PBL överklagade beslut om detalj- och översiktsplaner, PBL överklagade lantmäteriförrättningar, fastighetsbildningslagen DOMSTOLSVERKET

9 Befattningar vid domstolen
Lagfarna domare har avlagt juristexamen eller är juris kandidat och utnämns av regeringen Tekniska råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar och utnämns av regeringen Beredningsjurister bereder Ö-mål, gör rättsutredningar, föredrar mål för avgörande samt är protokollförare vid sammanträden och syner Särskilda ledamöter är inte anställda vid domstolen, utan tjänstgör efter kallelse. De förordnas av Domarnämnden, som är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare. Domstolssekreterare förbereder och handlägger mål inför förhandling DOMSTOLSVERKET

10 Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt
Arbetslag 1 Enhetschef Arbetslag 2 Arbetslag 4 Arbetslag 6 Arbetslag 7 Arbetslag 8 Registrator Arbetslag 9 Arbetslag 3 Arbetslag 5 Enhet 2 Enhet 3 Ordförande Beredningsjurist Samordnare Samordnare Sekreterare Samordnare Samordnare Tekniska råd PBL Fastighet MFV VattenV MFV VattenV MFV Fastighet PBL

11 Charlotte Stenberg-Magnusson
Stefan Nilsson Enhetschef R 2 Susanne Mörkås R 4 Göran Stenman B 2 Sara Nordström S 2 Agneta Jansson S 4 Barbro Pantzar Pia Rudh Registrator S 1 Anna-Lena Ederby R 3 Ulf Klerfalk B 3 Henrik Pernmyr S 3 Martina Andersson R 5 Peter Ardö B 5 Emelie Steen S 5 Elisabeth Thim-Gustafsson Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt – Enhet 2 B 1 Charlotte Stenberg-Magnusson B 10 Eveline Savik B 4 Sofia Ardeke T 2 (PBL) Rolf Dalbert T 5 (Fastighet) Sören Karlsson T 3 (MFV) Jolanta Green T1 (Vatten) Roger Carlsson Ödmark T4 (MFV) Joen Morales

12 Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt – Enhet 3
Patrick Baerselman Enhetschef R 7 Gunnar Bergelin R 9 Bodil Svensson B 7 Giedre Mateikaite B 9 Anna Fahleryd S 7 Petra Almqvist S 9 Catrine Jenhall R 8 Ove Järvholm B8 Linda Darestam S 8 Ing-Marie Johansson Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt – Enhet 3 B 6 Eva Högmark S 6 Eva Stenqvist T8 (PBL) Hans Ringstedt T 7 (Fastighet) Gunnar Bergström T 6 (Vatten) Nils-Göran Nilsson T9 (MFV) Gunnar Barrefors

13 Domstolens sammansättning i mål där mark- och miljödomstolen är första instans, 2 kap. 4 §
Domstolen består som huvudregel av en lagfaren domare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter vid huvudförhandling och när målet annars avgörs i sak. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra särskilda ledamoten ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet. Om målet är av enkel beskaffenhet kan rätten begränsas till lagfaren domare och tekniskt råd. DOMSTOLSVERKET

14 Domstolens sammansättning i överklagade mål, 2 kap 6 §
I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen består rätten av en lagfaren domare och ett tekniskt råd när målen avgörs i sak. Om det är lämpligt kan det tekniska rådet bytas ut mot en lagfaren domare. Vid avgörande av tillståndsfråga enligt miljöbalken ska rätten ha motsvarande sammansättning som vid mål i första instans, såvida det inte är tillståndsfråga av enkel beskaffenhet. Om målets svårighetsgrad föranleder det får rätten ha samma sammansättning som enligt 4 § DOMSTOLSVERKET

15 En begränsad överprövning av av detaljplaner och områdesbestämmelser, prop 200910:215
S. 88 Prövningen ska endast avse om det överklagde beslutet strider mot någon rättsregel Inbegriper även om allmänna intressen tillgodoses, 3, 4, 5 kap miljöbalken S 134 Användande av stor samman- sättning kan bli relativt vanligt i överklagade planäreden enligt PBL. Därmed kommer som Boverket efterlyst behovet av av särskilda ledamöter med erfarenhet av frågor inom Boverkets verksamhetsområde att kunna tillgodoses

16 Handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol
4.1 § I mål där mark- och miljödomstol är första instans tillämpas vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol 5.1 § Vid handläggningen mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas ärendelagen 5.5§ Domar och beslut av mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. DOMSTOLSVERKET

17 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet för Rosenlundsverket
Begränsning av verksamheten (826 MW resp. bortledning av 34 milj m3 kylvatten per år Villkor avseende bl.a. Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Kemikalie- och avfallshanering kylvattenintag Kontrollfrågor Återställande Ytterligare utredning avseende buller och kylvattenbortledningens påverkan på fisk DOMSTOLSVERKET

18 Överklagat tillsynsbeslut, strandskydd,
Länsstyrelsen hade meddelat dispens dels från strandskyddet, för utbyggnad av brygga samt för uppförande av sex förrådsbyggnader av sjöbodskaraktär. När byggnaderna uppförts förelade Länsstyrelsen bodägarna att ta bort takutsprång överstigande 50 cm samt invändig panel mm. Miljödomstolen fastställde med vissa justeringar länsstyrelsens beslut. Miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. DOMSTOLSVERKET

19 DOMSTOLSVERKET

20 Exempel på överklagade tillsynsbeslut enligt miljöbalken
Kap 9, miljöfarlig verksamhet Vedeldning Flagglinor klockringning Skällande hundar Oväsen från lek/idrottsanläggningar Brummande värmepumpar Kap 7, områdesskydd Strandskydd

21 Högsta Förvaltningsdomstolen Fastighetsmål som överklagats
HD Fastighetsmål som överklagats Göta Hovrätt Hovrätten över Skåne och Blekinge Hovrätten för Västra Sverige Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Övre Norrland Svea Hovrätt PBL-mål som överklagats Kammarrätten i Stockholm Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten i Jönköping Kammarrätten i Sundsvall Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm DOMSTOLSVERKET

22 Mark- och miljööverdomstolen
Indexökning: 250 DOMSTOLSVERKET

23 Tidigare ordning Miljömål handlades av miljödomstolarna och miljööverdomstolen PBL-mål handlades i förvaltningsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten Ärenden om rättsverkande planer enligt PBL handlades efter överklagande av regeringen (miljödepartementet) Fastighetsmål handlades i fastighetsdomstol (25 tingsrätter) och i hovrätt och Högsta domstolen DOMSTOLSVERKET


Ladda ner ppt "Mark- och miljödomstolen"

Liknande presentationer


Google-annonser