Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av Kunskap till Praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av Kunskap till Praktik."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av Kunskap till Praktik.
Utvärderingen leds av professor Mats Fridell medarbetare är: Robert Holmberg, lektor från Lunds universitet, Johan Billsten, doktorand och Ylva Benderix, lektor från Linneuniversitetet

2 SKL:s stöd syftar till att underlätta implementeringen av de Nationella riktlinjerna Utvärderingen ska ge kunskap om implementeringsprocessen och belysa vad som främjar resp. försvårar införandet av nya metoder och arbetssätt.

3 Med implementering menar vi:
..de procedurer som används för att införa nya metoder eller ny kunskap i en verksamhet, och säkerställa att metoderna eller kunskaperna kommer att finnas kvar under tillräckligt lång tid, för att ge en effekt. Implementering omfattar därför också de strategier som används för att förankra och kvalitetssäkra insatserna från beslut till genomförande (Holmberg & Fridell, 2006). Definitionen ligger nära andra forskares (Fixsen et a, 2009)

4 Evidensbaserade metoder som MI, ÅP, CRA, HAP
Centralt i utvärderingen är också att undersöka i vilken utsträckning har man ökat eller ökat användning av: Evidensbaserade metoder som MI, ÅP, CRA, HAP Standardiserade instrument som ASI, AUDIT, DOK etc. Kunskap Till Praktik har utbildat 180 personer vilka har utbildat 800 personer - Samverkan län har skriftliga överenskommelser på regional nivå, har brutits ned till ca 100 av våra 290 kommuner i Sverige. samordnad vårdplanering vid samsjuklighet Brukarorganisationernas och brukarens inflytande 14 brukarråd har bildats och en metod för brukarstyrd brukarrevision har utvecklats

5 Att skilja på Kunskap till Praktik- satsningen i termer av:
Produktivitet (dissemination) och Implementering (= effektivitet & kvalitet) Utvärderingen skiljer sig på flera punkter från andra, mer avgränsade implementeringsprojekt (som implementering av en enda väldefinierad behandlingsmetod (Fixen m fl, 2005)

6 När startade utvärderingen?
Forskningsprojektet startade först efter att ”Kunskap till Praktik” inletts och därmed kunde ingen egentlig förmätning genomföras. Vi försökte därför skapa oss en bild av utgångsläget i landets kommuner utifrån olika nationella register och projekt som funnits före KunskapTill Praktik (tex ASI-utbildningar, Riskbruksprojektet med AUDIT-utbildn, MI osv)

7 Dessa blev våra base- line data:
Projektmedel från länsstyrelserna till ASI, Riskbruksprojektet o.s.v. Öppna jämförelser 2008 och 2010 (socialstyrelsens kvalitetsbedömningar) IMS enkäter om evidensbaserad praktik, ”chefsenkät” (Sundell et al 2008) Användandet av ASI och DOK i kommunerna från 2005 och framåt… Regionala och lokala rapporter om insatser från 2008 och framåt Kontroll av sk felmarginaler, underrapportering i ASI-Net (genomförda ASI-intervjuer som ”sparats i pärm”ute på enheterna (samma med DOK)

8 Urvalsförfarande och urval
Via telefonsamtal till landets kommun och landstings växlar samlades info in om befintliga verksamheter inom missbruks och beroende vården. Kommuner delades in i interventionskommuner (de som initialt deltog i Kunskap till praktik) samt jämförelsekommuner (de som ännu inte deltog) Personal och chefer (n= 3080) har hittills följts med Web-enkäter sedan vt 2010.

9 WEB – enkäten frågor som:
- Har du någon spec. funktion i ”Kunskap till Praktik”? Är du utbildad i någon av följande metoder: ASI, AUDIT, DOK, MI, HAP, ÅP Vilka av dessa använder du i ditt arbete? För vilka behandlingsmetoder har du utbildning: läkemedel, 12-steg, KBT, CRA, Fam-terapi osv. Frågor kring samverkan: vilka? Intresse av mera samarbete? Kunskap om innehåll i Riktlinjerna Brukarinflytande i egna verksamheten? - Egna förkunskaper om riskbruk, missbruk o beroende

10 ORC – Organizational Readiness for change Upphovsman: Simpson också WEB-enkät Vad mäter detta instrument? Frågeformulär med 116 frågor i den ursprungliga förlagan som mäter aspekter av organisationens beredskap för förändring. Avsett för: Bedömning av initiala faktorer i en organisation som underlättar eller försvårar implementerig av nya aktiviteter, samt som ett mått som kan spegla förändring över tid.

11 ORC – Organizational Readiness for Change
Frågeområden: Hur man ser på krav som ställs på verksamheten Relationerna och kommunikationen mellan personal i verksamheten Upplevelser av stöd från ledningen Uppfattning av behov av nya metoder i verksamheten Synen på målet med verksamheten Förtroende för ledning Behov av internutbildningar Grad av arbetsbelastning Tid (för den enskilde) att sköta sitt jobb Behov av att utveckla nya utvärderingsmetoder Nöjdhet med de arbetsuppgifter man har

12 Exempel på övrig datainsamling: Kvalitativa intervjuer och enkäter
- SKL:s Projektledare- Utvecklingsledare - Styrgrupperna i samtliga län Processledare i varje län Nyckelpersoner , utbildare, metodstödjare Expertgruppen för att diskutera ev. programteorier, förstå tankar bakom hur man arbetar, följa utvecklingen i genomförandet av överenskommelsen att utbilda, metodstödja, stimulera samverkan mellan huvudmän o öka brukarinflytande.

13 Bevakning av Nationella baskursen
I nov 2011 hade personer deltagit, av dessa har utvärderingsgruppen fått ta del av e:mail adresser varav ca bedömts relevanta för en enkät-uppföljning. En kunskapskontroll av vad deltagarna kommer ihåg av BAS-kurserna 1 år efter genomgången kurs har delats ut till 2100 deltagare, 75% har svarat (nytta, kunskap- innehållet, attityder, utbildningsmaterialet som skapats för att användas som diskussions-underlag) Deltagare kommer successivt att tillfrågas om att medverka och kontaktas även under 2012 och ev 2013.

14 Nätverksbyggande En viktigt aspekt av utvärderingsarbetet har varit att försöka skapa och hålla en aktiv kontakt med ”Kunskap till Praktik´s ledning och deltagare som styrgrupper, processledare, nyckelpersoner, utbildare och brukarorganisationer. Vi har fått allt stöd och hjälp som vi bett om och detta har underlättat mycket för oss!

15 Utvärderingen har 3 mätpunkter
1= Base-line 2= När många insatser i det nationella projektet genomförts 3= efter det att Kunskap till Praktik avslutats för att studera: Ökar brukarinflytandet i missbruks o beroendevården? Långsiktig överlevnad av bärande rutiner, tex ASI ? Kunskaper och tillämpningar i praktisk missbruks och beroendevård tex användning av HAP, ÅP, MI ? - Ökar samverkan (för personer med samsjuklighet?) + Skattning av tidsfaktorns betydelse vad o hur lång tid behövs för att implementera t.e.x. Nationella riktlinjer

16 TACK!


Ladda ner ppt "Utvärdering av Kunskap till Praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser