Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsmätning 1998 ”de fyra södernämnderna i Bohuslandstinget”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsmätning 1998 ”de fyra södernämnderna i Bohuslandstinget”"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsmätning 1998 ”de fyra södernämnderna i Bohuslandstinget”
Gisella Koutsiou, Hälso- och sjukvårdskansliet Eva Sennemark, Kulturdialog

2 Förord Vi har nu nöjet att presentera resultatet av kvalitetsenkäten, vilken delades ut i september 1998. Undersökningen har genomförts på uppdrag av politikerna i Härryda, Partille, Mölndals och Öckerö hälso- och sjukvårdsnämnd. Ambitionsnivån i rapporten är att den skall kunna tjäna som ett underlag för egna reflektioner, liksom för diskussioner mellan politiker och personalgrupper.

3 Uppdraget Att skaffa en ögonblicksbild över hur patienterna upplever att de offentliga och de privata verksamheterna fungerar. Att ställa frågor om tillgänglighet, bemötande och information. Att skaffa en bild av ålder, kön och civilstånd om de svarande.

4 Metod - urval - bortfall
De sju enkätfrågorna utarbetades av politikerna i de fyra hälso- och sjukvårdsnämnderna. Tolv enheter ingick i mätningen varav åtta privata- och fyra offentliga mottagningar. Varje mottagning fick 100 enkäter och dessa distribuerades av personal vid respektive enhet under veckorna 38 och 39. Samtliga patienter som skulle till läkare tillfrågades om de ville besvara enkäten. Tabell 1.1 visar ungefärligt antal läkartjänster och kringpersonal fördelade på de olika mottagningarna. För Öckerö VC och Sävedalens VC ingår AT-läkare i läkartjänsterna.

5 Personaltäthet per läkare, tabell 1.1
Enhetens namn Invånare-97 Prestationer Läkare-98 Personal -98 Furulund Sävedalens VC ,8 9,15 Sävedalens läk.mott ,5 Partille privatvård ,5 2,5 Hindås läk.mott ,6 2,1 Hälsan hus Rävlanda ,8 Hönö VC ,8 2,2 Hönö Hedens läk.mott ,3 Öckerö VC ,92 5,6 Läkargruppen Brohälsan ,4 5,9 Mölndals läk.mott ,1 0 Totalt ,12 36,05

6 Svarsfrekvens - population
Totalt delades 1097 enkäter ut varav (1022) 1018 besvarades Antalet besvarade på privata mottagningar uppgick till 684(8st enheter) och 334 på offentliga mottagningar (4 st enheter) Åldern varierar mellan år. Kvinnor är överrepresenterade med 579/1018, män 382/1018, ej angivna 57/1018 Sammanboende/gifta totalt 706, ensamboende 224, ej angivna 88

7 Resultat - Tillgänglighet
Generellt var resultatet mycket positivt, det föreligger en viss variation mellan de olika enheterna, vilket framgår av tabell 1.2. Andelen patienter som ansåg att det var mycket lätt varierar mellan 92% (Hönö Heden) och 29% (Sävedalens VC). 96,3% ansåg att det var mycket lätt eller lätt att få kontakt med mottagningen. Svårast att nå mottagningen var det på Sävedalens VC (22%). På sexenheter, samtliga privata, har ingen patient uppgivit att det var svårt att nå fram till mottagningen.

8 Resultat - Väntetid Totalt ansåg 96% att väntetiden var tillfredställande eller acceptabel, medan endast 3% ansåg att den var för lång. Av de sistnämnda fanns de flesta på Öckerö VC(40%). Rävlanda Hönö Hedens läkarmottagning toppade med 94% som angav tillfredställande väntetid.

9 Resultat - Information om provtagning och aktuell sjukdom
Även informationsdelen ger en hög svars-frekvens på alternativet ja absolut. Resultatet kan tolkas som att patienten anser sig ha fått information om provtagning och om sin sjukdom. Totalt har 86% (876)svarat ja absolut på frågan om information om provtagning. Tveksamma eller de som svarat nej inte alls uppgår till 13% på en enhet (Sävedalens VC). Nästan var tredje patient (28%) var tveksam angående information om sin sjukdom på Hindås läkarmottagning. Andelen patienter som svarat nej inte alls uppgick till 1% av det totala antalet.

10 Resultat - Behövt utstå mer oro, smärta eller obehag än rimligt?
På frågan om de behövt utstå mer oro, smärta eller obehag än de ansåg vara rimligt svarade 80% (817) nej inte alls. Spridningen på enheterna är mellan 91% (59) för Hönö Hedens läkarmottagning och 67% (62) för Öckerö VC. Där liksom på Sävedalens VC är var fjärde patient tveksamma eller anser att de har fått utstå obehag.

11 Resultat - Samband mellan information om sjukdom och att utstå mer obehag
F5 Utstå obehag F4 Info-sjkd Ja, absolut Tveksamt Nej, inte alls Ej angivet Totalt Ja, absolut Tveksamt Nej inte alls Ej angivet Totalt Av de 86 personer som uppgett att de har fått utstå obehag upplever drygt var femte (21) också att de fått otillräcklig information om sin sjukdom. Av de 86 tveksamma har drygt var fjärde (26) uppgett att de inte fått tillräckligt med information.

12 Resultat - Tid för samtal
De flesta patienter, 87% (887) var nöjda med den tid de fått för samtal med läkaren. Även på de vårdcentraler som ligger lägst i andel, Sävedalens och Öckerö VC, är tre av fyra patienter nöjda. Andelen tveksamma eller patienter som svarat nej inte alls uppgår som högst till 12% och är på Sävedalens VC och Öckerö vårdcentraler. Hönö VC har nästan samma. siffra, 11%.

13 Resultat - Tid för samtal
Samband mellan tid för samtal hos läkaren och att utstå obehag (fråga 5 och 6) F5 Utstå obehag F6 Tid-samtal Ja, absolut Tveksamt Nej, inte alls Ej svarat Totalt Ja, absolut Tveksamt Nej, inte alls Ej angivet Totalt Det finns ett visst samband för tid för samtal med att uttrycka en viss tveksamhet och /eller nej inte alls på frågan om huruvida man bedömde att man fick tid för samtal relaterat till att man har angett att man har fått utstå obehag. 83 % (738) av de som svarade ja, absolut på tid för samtal anser heller inte att de fått utstå mer obehag än rimligt.

14 Resultat - Vidare hjälp efter besöket?
Även med hjälp efter läkarbesöket var fyra av fem patienter (79%) nöjda. Endast 6% var tveksamma. Om man studerar vårdcentralerna separat framgår att andelen tveksamma är högst för Hindås läkarmottagning med 17%, där också 5% uppgett sig inte få någon hjälp alls. Minst andel tveksamma hade Hönö Hedens Läkarmottagning och Mölndals läkarmottagning med vardera 2%.

15 Resultat - Jämförelse mellan privat och offentlig mottagning

16 Jämförelse mellan privat och offentlig mottagning
Klistra in %diagram tillgänglighet, väntetid

17 Jämförelse mellan privat och offentlig mottagning
Klistra in %diagram provtagning, information om sjukdom

18 Jämförelse mellan privat och offentlig mottagning
Klistra in %diagram Utstå smärta, fanns tid för samtal och efterhjälp

19 Diskussion Sammanfattningsvis kan sägas att vården på de tolv enheterna fungerar bra. Majoriteten av patienterna upplever hög grad av tillgänglighet, acceptabla väntetider, god information och hjälp samt tillräckligt med tid för samtal och frågor. De privata mottagningarna har en högre procent nöjda patienter, vilket även avspeglar sig i de personliga synpunkter som lämnats.

20 Diskussion Av resultatet kan man dra slutsatsen att några verksamheter bör se över sina rutiner, organisation och de förutsättningar som personalen arbetar under. Personaltätheten per läkare varierar, de privata har 1,26 personal/läkare och de offentliga 1,4 personal/läkare. Med det positiva resultat som privata mottagningar har skulle man kunna anta att de skulle haft en högre personaltäthet än de offentliga.

21 Diskussion Vid en jämförelse med VG enkäten kan man dra slutsatsen att trygghetskravet och tillgänglighetskravet är uppfyllt, om vi utgår från fråga 6 respektive fråga 1. Sammantaget kan man tolka resultaten som om att vi har en högre andel nöjda patienter än de enheter som ingick i VG enkäten. (Dock mkt osäkert eftersom mycket fler frågor ställdes iVG)

22


Ladda ner ppt "Kvalitetsmätning 1998 ”de fyra södernämnderna i Bohuslandstinget”"

Liknande presentationer


Google-annonser