Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A Lindberg Smittskydd i Sverige - 100 år efter unionsupplösningen Anders Lindberg smittskyddsläkare maj 2005 Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A Lindberg Smittskydd i Sverige - 100 år efter unionsupplösningen Anders Lindberg smittskyddsläkare maj 2005 Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset,"— Presentationens avskrift:

1 A Lindberg Smittskydd i Sverige - 100 år efter unionsupplösningen Anders Lindberg smittskyddsläkare maj 2005 Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset, 301 85 Halmstad anders.lindberg@lthalland.se

2 A Lindberg “Brödrafolkens väl”

3 A Lindberg ”Den narcisistiska kulten av små skillnader” Sigmund Freud: Genom att överdriva små olikheter som finns mellan i grunden likartade kulturer skapar man vi-känsla i den egna gruppen

4 A Lindberg

5

6 Klamydia 2004 - antal anmälningar Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S

7 A Lindberg STI 2004 - antal anmälningar Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S

8 A Lindberg Tarminfektioner 2004 - antal anmälningar Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S

9 A Lindberg MRSA 2004 - antal anmälningar Källa: Folkehelseinstituttet, N Smittskyddsinstituet, S

10 A Lindberg

11 Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Gävleborg Dalarna Uppsala Västmanland Stockholm Värmland Örebro Sörmland Västra Götaland Halland Östergötland Skåne Blekinge Kalmar Gotland Jönköping Kronoberg 21 landsting/regioner 290 kommuner

12 A Lindberg - biologisk/medicinsk - geografisk/social/kulturell… - psykologisk (rädsla, diskriminering…) - etisk (autonomi, ansvar, solidaritet …) - juridisk (skyldigheter och rättigheter…) Smitta - många dimensioner

13 A Lindberg Vi angår varandra!

14 A Lindberg Svenska smittskyddsförfattningar Smittskyddslag 2004:168 Smittskyddsförordning 2004:255 SOSFS 2004:5 (M) m fl Riksdagen Regeringen Socialstyrelsen Föreskrifter Allmänna råd mm SmL SmF Tillägg i SmL 1 jan 2005: ”Extraordinära smittskyddsåtgärder”

15 A Lindberg smittsamma anmälningspliktiga allmänfarliga Sjukdomar

16 A Lindberg Smittskyddslagen 1 § - tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 6 § - värna både om skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom

17 A Lindberg Aktörer Socialstyrelsen - tillsyn och samordning Smittskyddsinstitutet - statlig expertmyndighet Varje landsting - svarar för smittskyddsåtgärder inom landstingsområdet - i varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare Varje kommun - svarar för åtgärder mot ”objektburen smitta”

18 A Lindberg Ansvar Var och en… …uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder Den som vet eller har anledning att misstänka… smittsam sjukdom …skyldig att vidta de åtgärder som krävs… Den som vet eller har anledning att misstänka… allmänfarlig sjukdom… …skyldig att söka läkare…

19 A Lindberg Ansvar: information Den som vet eller har anledning att misstänka… allmänfarlig sjukdom… …skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma

20 A Lindberg Anmäl via webben www.sminet.se

21 A Lindberg Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler i syfte att hindra smitt- spridning för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom Förhållningsreglerna får endast avse 1.Inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet 2.förbud mot att donera blod och organ 3.förbud mot att dela injektionsverktyg 4.skyldighet att informera vårdgivare och andra som utför icke-medicinska ingrepp 5.skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap 6.skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning 7.skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner 8.skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare Förhållningsregler

22 A Lindberg Smittskyddsläkarnas SMITTSKYDDSBLAD www.slf.se/smittskydd

23 A Lindberg Smittskyddsläkaren skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att 1.se till att allmänheten har tillgång till information 2.ge råd och anvisningar för utsatta grupper 3.se till att förebyggande åtgärder vidtas 4.stödja behandlande läkare och andra 5.följa upp anmälningar och se till att åtgärder vidtas 6.bevaka att smittade får stöd och vård 7.fortlöpande följa smittskyddsläget Smittskyddsläkarens ansvar

24 A Lindberg

25 Allmänfarliga sjukdomar (SmL, bilaga) - campylobacterinfektion - difteri - infektion med entero- hemorragisk E. coli (EHEC) - giardiainfektion - gonorré - hepatit A-E - hiv-infektion - infektion med HTLV I eller II - klamydiainfektion - kolera - infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G - polio - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - smittkoppor - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - syfilis - tuberkulos - tyfoidfeber - virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nephropathia epidemica) 30 st

26 A Lindberg Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar (SmF, bil. 1) - infektion med atypiska mykobakterier - botulism - brucellos - infektion med cryptosporidium - denguefeber - echinokockinfektion - infektion med entamöba histolytica - gula febern - invasiv infektion  -hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS) - invasiv infektion med haemophilus influenzae - harpest (tularemi) - kikhosta - legionellainfektion - leptospirainfektion - listeriainfektion - malaria - invasiv meningokockinfektion - mässling - papegojsjuka - invasiv pneumokockinfektion - påssjuka - röda hund - sorkfeber (nephropathia epidemica) - stelkramp - trikinos - Q-feber - infektion med vancomycin- resistenta enterokocker (VRE) - vibrioinfektion exkl. kolera - viral meningoencefalit - yersiniainfektion 30 st

27 A Lindberg Smittspårningspliktiga sjukdomar [SoS föreskrifter SOSFS 2004:5 (M), bilaga] - botulism - brucellos - infektion med cryptosporidium - echinokockinfektion - infektion med Entamoeba histolytica - kikhosta - legionellainfektion - listeriainfektion - mässling 30 allmänfarliga +16 st - papegojsjuka - påssjuka - röda hund - trikinos - infektion med vancomycin resistenta enterokocker (VRE) - vibrioinfektion exkl. kolera - yersiniainfektion Alla allmänfarliga sjukdomar + följande


Ladda ner ppt "A Lindberg Smittskydd i Sverige - 100 år efter unionsupplösningen Anders Lindberg smittskyddsläkare maj 2005 Smittskyddsenheten Halland Länssjukhuset,"

Liknande presentationer


Google-annonser