Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNOVATION Projekterfarenheter från Biotech Umeå – ett kluster inom life science för tillväxt i norra Sverige Kurt Strömgren, Uminova Innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNOVATION Projekterfarenheter från Biotech Umeå – ett kluster inom life science för tillväxt i norra Sverige Kurt Strömgren, Uminova Innovation."— Presentationens avskrift:

1 INNOVATION Projekterfarenheter från Biotech Umeå – ett kluster inom life science för tillväxt i norra Sverige Kurt Strömgren, Uminova Innovation & Biotech Umeå, , , Klusterbildningar är en viktig del av regional utveckling för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft Olika faser i ett klusters tillväxt innebär olika aktiviteter och samverkan med olika aktörer för att stärka entreprenörernas och företagens möjligheter ur ett innovations- och affärsnyttoperspektiv.

2 Kluster - vad är det? Kluster är geografiska koncentrationer av relaterade företag och andra aktörer som är ömsesidigt beroende av varandra och som även påverkar varandra. I ett klusterinitiativ pågår ett organiserat utvecklingssamarbete mellan näringsliv, akademi, och samhälle knutet till ett speciellt verksamhetsområde. Källa för definition: Tillväxtverket, Halvtidsutvärdering, Klusterprogrammet

3 Upplägg i stort, fredag 2010-10-01
Beskrivning av Biotech Umeå inklusive övergripande målsättningar Våra erfarenheter, exempel - Prioritering och varför? Aktiviteter i projektsatsningen och gentemot vilka målgrupper? Målsättning, indikatorer och mätning av utfall Vilka behov och metoder kan vara generella för att bättre kunna arbeta med regional utveckling och tillväxt i SME:s? Sammanfattning

4 Biotech Umeå Strategisk ansats för att bättre synliggöra klustret och dess styrkor Öka industriella och finansiella investeringar – fokus regionala SME:s Hållbar tillväxt i befintliga företag och nya företag med fler arbetstillfällen inom Life Science industrin i regionen. Görs huvudsakligen genom marknadskommunikation och riktade aktiviteter under varumärket Biotech Umeå, för Life Science som helhet i regionen och med Umeåregionen som bas. Även viss del kommersialiseringsstöd / innovationsutveckling för FoU-nära medicinsk teknik & vård/omsorg. Biotech Umeå finansieras av: Länsstyrelsen i Västerbottens län t o m , Region Västerbotten fr o m Västerbottens Läns Landsting Umeå Kommun Umeå Universitet Uminova Innovation FOI EU Regionala utvecklingsfonden, Regionala strukturfondsprogrammet

5 Biotech Umeå Klusterbildningen sysselsätter ca 3 000 personer
Tillväxt + 94 % i antalet nya företag åren , är nu drygt 60 st företag. Forskningen och företagandet inom Life Science i Umeå omsätter > 2 Miljarder SEK Forskning i världsklass Ett väl fungerande innovationssystem Traditioner byggt på närhet och samarbete

6 Biotech Umeå’s definition på bioteknik och life science
Läkemedel/diagnostik Företag som säljer service till biotechföretag och pharma; t.ex. analyser, Kliniska prövningar, regulatoriska tjänster Medicinsk teknik E-hälsa tillämpningar. Utvecklare av utrustning ”biotech tools”. Bio-IT. Livsmedel Bioenergi Industriell bioteknik (tvättmedelsenzymer, biologisk blekning av papper, lakning av malm med bakterier etc). Miljöteknik

7 Life Science-cluster i Sverige
Umeå Stockholm, Uppsala Göteborg Malmö, Lund

8 Olika faser i ett klusters uppbyggnad ger olika behov.
Startfasen: Förankring av klusteridén hos berörda aktörer Biotech Umeå såg dagens ljus år Projektfinansiering fr om Val av varumärke. Parallell till biotekniktagarföreningen i Umeå. Biotech Umeå var marknadsföringsorganisation. Visionen tydliggjordes. Synliggörande av forskning var en av stöttepelarna. Tillväxt- och genomförandefasen: Från ord till handling. Komplettering av klustret med nya aktörer som kan utveckla och stödja processen. Strategiperspektiv. Ökat fokus på marknadskommunikation gentemot identifierade målgrupper. Ökat samarbete i klustret. Analyser. Benchmarking. Samarbete på nationell nivå gentemot politiker, näringsdepartementet mm. Företagens behov tydliggörs tydligare, för kommande aktiviteter. Mognadsfasen: Fastare form av strukturen. Förnyelsearbete så att inte klustret stagnerar.

9 Operativ laguppställning Biotech Umeå
Kurt Strömgren Manager & Affärscoach Magdalena Krajewska Marknadsansvarig Hanna Olsson, 30% Marknadskommunikation Övrigt - Patric Stafshede, affärscoach är på väg till Uminova Invest som ny vd 1 okt -2010

10 Styrgrupp för Biotech Umeå
Ulf Edlund, prorektor, Umeå universitet Håkan Johansson, näringslivssekr. Umeå kommun Anders Bucht / Emilie Näslund-Salomonson, forskare, FOI Eva Grahn-Håkansson, vd Essum AB Jörgen Niemann, tillväxtstrateg, Västerbottens läns landsting Nils-Olof Forsgren, vd Uminova Innovation

11 Biotech Umeå – ett samarbete
. Forskning Innovationssystem Industri Biotekniktagarföreningen UmeåBIO Creative Antibiotics Swetree technologies Betagenon Umecrine Merck Sequant Umetrics Etc. VLL - Norrlands universitetssjukhus CMTF Affärsutv. AB SweTree Technologies Spin-off företag och licenser Umeå universitet Uminova Innovation Uminova Science Park Umeå Biotech Incubator Uminova Invest SLU –skogsvetenskap & naturresurser/lantbruksvetenskap Totalförsvarets forskningsinstitut Innovationsbron Region Norr Connect Norr

12 Starka forskningsområden
Infektion Hur mikroorganismer som virus och bakterier orsakar sjukdom; t.ex. Helicobacter pylori Cancer Förbättringar av prevention, diagnos och behandling Nervsystemet Förhindra nervcellsdöd, ersätta döda celler och/eller stimulera till nybildning av nervceller Metabola sjukdomar Molekylär mekanism bakom fetma & diabetes Biokemi Livets kemi; t.ex. hur bakterier orsakar sjukdom, varför proteiner veckar sig felaktigt Växt och skogsforskning Mer effektivt och miljövänligt skogs- och jordbruk Medicinsk teknik och e-hälsa För en mer effektiv samt säkrare och bättre Vård och omsorg

13 Fler än 60 st Life Scienceföretag i regionen
Läkemedel & diagnostika Medicinsk teknik, diagnostik & tjänster inom vård & omsorg Växtbioteknik Bioteknik, utrustning och tjänster Probiotiska produkter Bio-produktion Miljö-bioteknik Adenovir Adenovir Pharma Apoteket Prod. & Lab. AstraZeneca Drug Product Supply Betagenon Creative Antibiotics Helicure Nordic Biomarker Omnio Omnio Healer Swedish Orphan Int. Manufacturing Uman Diagnostics Umecrine Umecrine Cognition Umecrine Mood Zovec Argentum Axongen Bioresonator CMTF Affärsutveckling Demenskunskap Norr DDD North Karlsson & Novak Medical Life Scintel Likvor Manudex Medicvent Medirob Megra Studio Microoptik i Umeå Micus Memobi Nutrium Qbion RSA Biomedical Strålen STT Condigi, Umeå UpToIt Videoakt Bionema BioRoc SweTreeTech- nologies A+ Science Umeå Acureomics Agrisera Alexo-Tech GE Healthcare, Umeå plant InRoBiomedTek IT-instrumentteknik MerckSeQuant Nordic Chemquest Techtum Lab Umbilicus Nordica UmBio Umetrics Essum Norrmejerier Probac Profarina neXyte SwedClone Exposmeter Fenix Environmental Pelagia Miljökonsult

14 Mål och aktiviteter Tillväxt och nya arbets- tillfällen i bef. företag
Riskkapital och Industriella investeringar Nya företag Mål: Målgrupp: SMEs Riskkapitalister, Ledning i Life science industri Innovationssystem Akademiker Förväntat utfall: Företagen blir kvar och växer i regionen Nya etableringar av företag från andra regioner/länder Regionen blir intressant för både industriella och finansiella investeringar Entreprenörskap Nyföretagande Aktiviteter: Marknadsföring, nätverkande, seminarier, workshops, mässdeltagande mm, Riktade aktiviteter, coaching Samarbete med och del i andra organisationer: Uminova Innovation (Innova, Biotech Umeå, InfoTech Umeå, EEN), UBI, VLL – Innovationssluss, CMTF Affärsutveckling, Invest:Sweden, VIA, Connect, Innovationsbron, SwedenBIO, mfl

15 SWOT-analys - iakttagelser
Styrkor – att tillvarata och utveckla Kompetent personal som stannar Regional samsyn kring långsiktighet i satsningen USP synliggörs genom goda exemplens makt Nollpunkts- och attitydundersökning Fortsatt regionalt samarbete viktigt (forskning, innovationssystem, företag) Varumärket Biotech Umeå – viktigt att förvalta och utveckla. Svagheter - att beakta och undanröja Långsiktig finans Synlighet internationellt Små SME:s, små affärer Jämställdhet Förebilder synliggörs. Regionala mötesplatser (workshops, minimässor) Kompetensutveckling i nystartade SME:s inkl. genomlysning av behoven, t ex regulatorik, certifiering, kunskap om internationella affärer, utveckla styrelsearbete, hur beter du dig i dialog med en riskkapitalist, hur pratar du med media. Finansiella och industriella investeringar till regionen (egna arr, deltagande i andras)

16 Forts. SWOT-analys Möjligheter – att tillvarata
Utveckla samarbeten med andra kluster och regioner Utveckla samarbeten med nationella och internationella aktörer för gemensamma frågeställningar (ex SwedenBIO, EuroBIO) Utveckla samarbeten med riskkapitalbolag som redan investerat i regionen. Utveckla möjligheterna för industriella investerings- och partneringmöjligheter för framförallt SME:s i regionen. Utveckla tjänster som framförallt SME:s frågar efter. Hot – att kringgå Otydlig bild av klustret, om olika aktörer kommunicerar olika bilder Konkurrens från tillväxtmarknader i Asien, hur lär vi oss av dessa, hur samarbeta med andra marknader inom EU. Koncernledningar för större företag utanför Sverige, innebär att det är svårt att nå dessa för utveckling av vår region.

17 Företagsledare lokalt & internationellt, riskkapitalister, media, forskare, alumner, företagens vänner, politiker, allmänhet Dvs beslutsfattare, opinionsledare, förebilder, förmedlare

18 Rubriker i marknads- och aktivitetsplanen
Aktiviteter för att synliggöra Umeåregionens Life Science Egna arrangemang, mässor och mässdeltagande Seminarier & workshops Möten med & arr. för riskkapitalister och företag. Omvärldsbevakning / Informationsscanning Målgrupps- & attitydundersökning Genomlysning av Life Scienceföretagen i regionen Samarbeten - för större tyngd i regionen och ambition om ökade regionala, nationella och internationella samarbeten Använd vårt nätverk och bygg ditt eget dvs - kontaktskapande och förmedlande verksamhet.

19

20 Indikatorer – Kommersialiseringsstöd
Indikatorer och Målsättningar, tre år – Strategi och marknadskommunikation. Arbetstillfällen, nya st, mäts i årsredov. Deltagande företag st (utfall – , ca 200 st) Riskkapital ökande (utfall : 44 Mkr, 59 Mkr, 110 Mkr, 25 Mkr) Bidra till 6 till 8 st riskkapitalsatsningar i regionala life science SME:s Omsättning i SME:s ökande, mäts i årsredov. Indikatorer – Kommersialiseringsstöd 30 st nya innovationsutvecklingsprojekt 7 nya företag, med 8 st nya arbetstillfällen

21 Indikatorer Svårt att mäta, beror även på vilken tidshorisont.
Ibland överlappning mot andra projekt. Hur ge bestående effekter? Vad händer efter projektavslut?

22 Vilka behov kan vara generella?
Modeller, verktyg, analyser kring SME:s kompetensbehov i olika faser av företagsutveckling (FoU-nära) samt för hur olika insatser ska utvärderas, samt hur man enkelt (?) kan arbeta med aktiviteter för företag med mål om tillväxt. Praktiska förslag på aktiviteter för jämställdhet, integrerat i företagsutveckling som konkurrensfaktor. Och hur bättre tydliggöra nyttan av detta för enskilt företag? Tillvarata internationella erfarenheter - för anpassning till nationell tillämpning. Långsiktig finansiering, hur jobbar man bäst med det och i samarbete med klusterrepresentanter? Vi styr själva inte finansieringen. Hur tillvaratas och kommuniceras resultaten från projektföljeforskningsinsatser och programföljeforskare till andra projektsatsningar och till Tillväxtverket? Era reflexioner ?

23 Sammanfattning Beskrivning av klusterbildningen Biotech Umeå inklusive övergripande målsättningar Våra erfarenheter, vad har vi lärt oss - Prioritering och varför? SWOT-analysen … Aktiviteter i projektsatsningen och gentemot vilka målgrupper? Kommunikationstrappa, identifiera de viktigaste målgrupperna, aktiviteter. Målsättning, indikatorer och mätning av utfall. Indikatorer - Tidshorisont, överlappning, bestående effekter, vad händer efter projektavslut Generella behov och metoder för att bättre kunna arbeta med regional utveckling och tillväxt i SME:s.

24 Visiting adresse: Uminova Science Park Tvistevägen 47 Ph +46-(0)90-15 48 40 info@biotechumea.se
BioTech Umeå Uminova Innovation AB Box 7978 UMEÅ

25 Tack! TACK ! Forskning i världsklass
Ett väl fungerande innovationssystem Traditioner byggt på närhet och samarbete TACK ! Sysselsätter ca personer Tillväxt +94 % i antalet nya företag, år Life science F&U omsätter >2 miljarder kr


Ladda ner ppt "INNOVATION Projekterfarenheter från Biotech Umeå – ett kluster inom life science för tillväxt i norra Sverige Kurt Strömgren, Uminova Innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser