Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik

2 EUs Strukturpolitik

3 Regional BNP per inv. 2001 för EU27 i köpkrafts paritet < 50
>= 125 Data saknas Index EU 25 = 100 Källa: Eurostat

4 Geografisk koncentration
Regioner under/ nära 75% -tröskeln BNP/inv. medelvärde under 75% i EU25 statistisk effekt: under 75% i EU15 över i EU25 "naturligt" över 75% till följd av tillväxt andra regioner Index EU 25 = 100 Art. 5+6 Allm. förordn. Källa: Eurostat

5 Mål Artikel 2 i Protokoll 6 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige: Stödberättigade områden bör vara (delar av) en region på NUTS II-nivå med en befolkningstäthet som är lägre eller lika med 8 invånare/km². (Stödberättigade områden uppräknade i bilaga)

6 Mycket glest befolkade områden 2000-06
Förordning 1260/1999 Artikel 3: I Mål 1 inkluderas områden som tidigare omfattats av Mål 6 Artikel 7.4: Ett särskilt stödprogram för perioden skall upprättas under Mål 1 för de svenska NUTS II regioner som inte har en BNP som understiger 75% av EUs genomsnitt, och som inte tillhör de regioner som tidigare omfattats av Mål 6, men som uppfyller kriterierna i Art. 2 i Protokoll 6 i anslutningsakten för Österrike,Finland och Sverige

7 Sammanhållningspolitiken 2007-2013
Konvergens Regioner med BNP/inv. under 75% av EU-genomsnittet "Statistisk effekt" regioner/ ut-fasningsregioner (nivå ca 2/3) - Bredare meny - Normal max. EU med- finansiering: 75% - Högre stödintensitet per capita Regional Konkurrenskraft och Sysselsättning Medlemsländerna föreslår lista över NUTS II regioner (inkl. mycket glest befolkade regioner som får högre stödintensitet !) In-fasningsregioner (nivå ca 1/3) - Mer fokuserad meny - Normal max. EU med-finansiering: 50% Lägre stödintensitet per capita

8 Sammanhållningspolitiken 2007-2013
Konvergensmenyn Innovation; Miljö/ förebyggande av risker; tillgänglighet; infrastruktur; mänskliga resurser; administrativ kapacitet Meny för Regional Konkurrenskraft och Sysselsättning Innovation Miljö/ förebyggande av risker Tillgänglighet Europeiska sysselssättningstrategin

9 Konvergens och regional konkurrenskraft
Den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) finansierar inom ramen för “Konvergens” målet: Forskning och teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap; informationssamhället; miljö; förebyggande av risker; turism; transportnätverk/TEN; energinätverk, förnyelsebar energi; investeringar inom utbildning och hälsa; stöd till SMF “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: 1. Innovation och kunskapsekonomin (FoTU, teknologi- överföring, innovation i SMF) 2. Miljö och förebyggande av risker (NATURA 2000 rehabilitering av förorenad mark; främjande av energieffektivitet och förnyelsebar energi) 3. Tillgänglighet – utanför urbana områden - till transport och telekommunikationtjänster av allmänt ekonomiskt intresse Art. 4, 5 ERUF Förordn.

10 Ekonomisk diversifiering i landsbygdsområden och områden beroende av fiske
Artikel 9 i Utkast till ERUF-förordning: Medlemsländer och regioner skall säkerställa komplementaritet och överensstämmelse mellan åtgärder finansierade från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och Europeiska Fiskefonden å ena sidan, och ERUF å den andra. När det gäller infrastruktur för att förbättra tillgänglighet, utveckling av nya ekonomiska aktiviteter utanför jordbruks- och fiskesektorn, samt utveckling av turism och landsbygdsfaciliteter skall Medlemsstaterna bestämma avskiljande kriterier för vad som skall finansieras från ERDF, EJFLU resp. EFF.

11 Fokus på sysselsättning
Den Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar inom ramen för “Konvergens” och “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: - ökad anpassningsförmåga hos anställda och företag; - ökad tillgänglighet till sysselsättning och deltagande på arbetsmarknaden; - stärkt social integrering av personer som är missgynnade och kamp mot diskriminering; - mobilising för reformer inom sysselsättningsområdet, och inkludering (partnerskap). “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: - expandera och förbättra investeringar i mänskligt kapital (utbildning, yrkesutbildning, doktorandstudier); - stärka institutionell kapacitet och effektivitet hos offentliga administrationer och andra organisationer (studier, utbildning för aktörer inom strukturfondsområdet). Art. 3 ESF Förordn Art. 2 ESF Reg.

12 Sammanhållnings- politiken 2007-2013 3 Mål Budget: € 336.1 bn
Program och nstrument Stödberättigade Prioriteringar Tilldelning Konvergens-målet % inklusive ett sârskilt program för yttersta randområden (EUR 264 bn.) Regionala och nationella program ERUF ESF Sammanhållnings- fonden Regions with a GDP/head 75% of average EU25 Statistical effect: 75% of EU15 and >75% in EU25 Member States GNI/head 90% EU25 average innovation; environment/ risk prevention; accessibility; infrastructure; human ressources; administrative capacity transport (TENs); sustainable transport; environment; renewable energy 67.34% = Mrd. EUR 8.38% = Mrd. EUR 23.86% = Mrd. EUR Sammanhållnings- politiken 3 Mål Budget: € bn (0.41% av EU-BNP) Regional konkurrenskraft och sysselsättning % (EUR 57.9 bn.) Regionala program (ERUF) och nationella program (ESF) Member States suggest a list of regions (NUTS I or II) "Phasing-in" Regions covered by objec- tive 1 beween and not covered by the convergence objective Innovation environment/risk prevention accessibility European employment strategy 83.44% = Mrd. EUR 16.56% = 9.58 Mrd. EUR Europeisk territoriellt samarbete % (EUR 13.2 bn.) Gräns och trans- nationella program och nätverk (ERUF) Border regions and greater regions of transnational co-operation innovation; environment/ risk prevention; accessibility culture, education 35.61% cross-border 12.12% ENI 47.73% transnat. 4.54% f. networks

13 Utkast - Allmän Strukturfondsförordning
Artikel Resurser för “Regional Konkurrenskraft och sysselsättning” Sex kriterier för beräkning av indikativ fördelning mellan Medlemsstater: stödberättigad befolkning (60) antal arbetslösa (15) antal arbetstillfällen för att nå 70% sysselsättningsgrad (10) antal sysselsatta med låg utbildningsnivå (10) befolkningstäthet (5) BNP över/under medelvärde i berörda regioner* Summan av 1-5 minskar/ökar med 5% beroende på om BNP är över/under medelvärdet *) 2001: 300 mio inv NUTS II regioner länder

14 Utkast Allmän Strukturfondsförordning
Artikel 52 – Ökad EU-medfinansiering 1.b) + 5 procentenheter för målet “Regional konkurrenskraft och sysselsättning" då insatser främst rör områden med geografiska eller naturliga handikapp: ö-medlemsländer stödberättigade under Sammanhållningsfonden och övriga öar utan huvudstäder eller fasta förbindelser med fastlandet bergsområden glest (under 50 inv./km²) och mycket glest (under 8 inv./km²) befolkade områden tidigare externa gränsområden (innan utvidgningen) Resultat: Upp till 55% EU-medfinansiering

15 Kommande steg – Ideal tidtabell
Juni 2005: Europeiska Rådets beslut om långtidsbudgeten, finansiella perspektiven Slutet 2005: Beslut av Rådet och Europeiska Parlamentet början 2006: Rådet antar strategiska Gemenskaps- riktlinjer om sammanhållning 2006: Förberedelser av program för perioden 1 jan 2007: Genomförandet startar

16 Utkast Konstitutionellt Fördrag
Artikel 3: Unionens målsättningar Den skall främja ekonomisk, social och territoriell (geografisk) sammanhållning Artikel 13.2: Områden med delat ansvar - ekonomisk, social och territoriell (geografisk) sammanhållning

17 Tack för visat intresse
På återseende!


Ladda ner ppt "Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser