Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27/10/2004 1 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27/10/2004 1 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik"— Presentationens avskrift:

1 27/10/2004 1 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 27/10/2004 2 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner EUs Strukturpolitik 2000-06

3 27/10/2004 3 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Data saknas Index EU 25 = 100 Källa: Eurostat Regional BNP per inv. 2001 för EU27 i köpkrafts paritet

4 27/10/2004 4 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner under 75% i EU25 statistisk effekt: under 75% i EU15 över i EU25 "naturligt" över 75% till följd av tillväxt andra regioner Index EU 25 = 100 Källa: Eurostat Geografisk koncentration Regioner under/ nära 75% -tröskeln Art. 5+6 Allm. förordn. BNP/inv. medelvärde 1999-2000-2001

5 27/10/2004 5 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mål 6 1995 -1999 Artikel 2 i Protokoll 6 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige: Stödberättigade områden bör vara (delar av) en region på NUTS II-nivå med en befolkningstäthet som är lägre eller lika med 8 invånare/km². ( Stödberättigade områden uppräknade i bilaga )

6 27/10/2004 6 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mycket glest befolkade områden 2000-06 Förordning 1260/1999 Artikel 3: I Mål 1 inkluderas områden som tidigare omfattats av Mål 6 Artikel 7.4: Ett särskilt stödprogram för perioden 2000- 2006 skall upprättas under Mål 1 för de svenska NUTS II regioner som inte har en BNP som understiger 75% av EUs genomsnitt, och som inte tillhör de regioner som tidigare omfattats av Mål 6, men som uppfyller kriterierna i Art. 2 i Protokoll 6 i anslutningsakten för Österrike,Finland och Sverige

7 27/10/2004 7 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Sammanhållningspolitiken 2007-2013 Konvergens -Regioner med BNP/inv. under 75% av EU-genomsnittet -"Statistisk effekt" regioner/ ut- fasningsregioner (nivå ca 2/3) - Bredare meny - Normal max. EU med- finansiering: 75% - Högre stödintensitet per capita Regional Konkurrenskraft och Sysselsättning -Medlemsländerna föreslår lista över NUTS II regioner (inkl. mycket glest befolkade regioner som får högre stödintensitet !) -In-fasningsregioner (nivå ca 1/3) - Mer fokuserad meny - Normal max. EU med-finansiering: 50% -Lägre stödintensitet per capita

8 27/10/2004 8 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Sammanhållningspolitiken 2007-2013 Konvergensmenyn Innovation; Miljö/ förebyggande av risker; tillgänglighet; infrastruktur; mänskliga resurser; administrativ kapacitet Meny för Regional Konkurrenskraft och Sysselsättning Innovation Miljö/ förebyggande av risker Tillgänglighet Europeiska sysselssättningstrategin

9 27/10/2004 9 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Konvergens och regional konkurrenskraft Den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) finansierar inom ramen för “Konvergens” målet: Forskning och teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap; informationssamhället; miljö; förebyggande av risker; turism; transportnätverk/TEN; energinätverk, förnyelsebar energi; investeringar inom utbildning och hälsa; stöd till SMF “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: 1. Innovation och kunskapsekonomin (FoTU, teknologi- överföring, innovation i SMF) 2. Miljö och förebyggande av risker (NATURA 2000 rehabilitering av förorenad mark; främjande av energieffektivitet och förnyelsebar energi) 3. Tillgänglighet – utanför urbana områden - till transport och telekommunikationtjänster av allmänt ekonomiskt intresse Art. 4, 5 ERUF Förordn.

10 27/10/2004 10 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Ekonomisk diversifiering i landsbygdsområden och områden beroende av fiske Artikel 9 i Utkast till ERUF-förordning: Medlemsländer och regioner skall säkerställa komplementaritet och överensstämmelse mellan åtgärder finansierade från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och Europeiska Fiskefonden å ena sidan, och ERUF å den andra. När det gäller -infrastruktur för att förbättra tillgänglighet, -utveckling av nya ekonomiska aktiviteter utanför jordbruks- och fiskesektorn, samt -utveckling av turism och landsbygdsfaciliteter skall Medlemsstaterna bestämma avskiljande kriterier för vad som skall finansieras från ERDF, EJFLU resp. EFF.

11 27/10/2004 11 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Fokus på sysselsättning Den Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar inom ramen för “Konvergens” och “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: - ökad anpassningsförmåga hos anställda och företag; - ökad tillgänglighet till sysselsättning och deltagande på arbetsmarknaden; - stärkt social integrering av personer som är missgynnade och kamp mot diskriminering; - mobilising för reformer inom sysselsättningsområdet, och - inkludering (partnerskap). “Regional konkurrenskraft och sysselsättning” målet: - expandera och förbättra investeringar i mänskligt kapital (utbildning, yrkesutbildning, doktorandstudier); - stärka institutionell kapacitet och effektivitet hos offentliga administrationer och andra organisationer (studier, utbildning för aktörer inom strukturfondsområdet). Art. 2 ESF Reg.Art. 3 ESF Förordn

12 27/10/2004 12 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Konvergens-målet 78.5% inklusive ett sârskilt program för yttersta randområden (EUR 264 bn.) Program och nstrument StödberättigadePrioriteringarTilldelning Europeisk territoriellt samarbete 3.94% (EUR 13.2 bn.) Regional konkurrenskraft och sysselsättning 17.2% (EUR 57.9 bn.) Sammanhållnings- politiken 2007-2013 3 Mål Budget: € 336.1 bn (0.41% av EU-BNP) Regionala och nationella program ERUF ESF Sammanhållnings- fonden Regions with a GDP/head  75% of average EU25 Statistical effect: Regions with a GDP/head  75% of EU15 and >75% in EU25 Member States GNI/head  90% EU25 average innovation; environment/ risk prevention; accessibility; infrastructure; human ressources; administrative capacity transport (TENs); sustainable transport; environment; renewable energy 67.34% = 177.8 Mrd. EUR 8.38% = 22.14 Mrd. EUR 23.86% = 62.99 Mrd. EUR Regionala program (ERUF) och nationella program (ESF) Member States suggest a list of regions (NUTS I or II) "Phasing-in" Regions covered by objec- tive 1 beween 2000-06 and not covered by the convergence objective Innovation environment/risk prevention accessibility European employment strategy 83.44% = 48.31 Mrd. EUR 16.56% = 9.58 Mrd. EUR Gräns och trans- nationella program och nätverk (ERUF) Border regions and greater regions of transnational co-operation innovation; environment/ risk prevention; accessibility culture, education 35.61% cross-border 12.12% ENI 47.73% transnat. 4.54% f. networks

13 27/10/2004 13 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Utkast - Allmän Strukturfondsförordning Artikel 17 - Resurser för “Regional Konkurrenskraft och sysselsättning” Sex kriterier för beräkning av indikativ fördelning mellan Medlemsstater: 1.stödberättigad befolkning (60) 2.antal arbetslösa (15) 3.antal arbetstillfällen för att nå 70% sysselsättningsgrad (10) 4.antal sysselsatta med låg utbildningsnivå (10) 5.befolkningstäthet (5) 6.BNP över/under medelvärde i berörda regioner* Summan av 1-5 minskar/ökar med 5% beroende på om BNP är över/under medelvärdet *) 2001: 300 mio inv. - 156 NUTS II regioner - 19 länder

14 27/10/2004 14 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Utkast Allmän Strukturfondsförordning Artikel 52 – Ökad EU-medfinansiering 1.b) + 5 procentenheter för målet “Regional konkurrenskraft och sysselsättning" då insatser främst rör områden med geografiska eller naturliga handikapp: –ö-medlemsländer stödberättigade under Sammanhållningsfonden och övriga öar utan huvudstäder eller fasta förbindelser med fastlandet –bergsområden –glest (under 50 inv./km²) och mycket glest (under 8 inv./km²) befolkade områden –tidigare externa gränsområden (innan utvidgningen) Resultat: Upp till 55% EU-medfinansiering

15 27/10/2004 15 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Kommande steg – Ideal tidtabell Juni 2005: Europeiska Rådets beslut om långtidsbudgeten, finansiella perspektiven Slutet 2005: Beslut av Rådet och Europeiska Parlamentet början 2006: Rådet antar strategiska Gemenskaps- riktlinjer om sammanhållning 2006: Förberedelser av program för perioden 2007-2013 1 jan 2007: Genomförandet startar

16 27/10/2004 16 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Utkast Konstitutionellt Fördrag Artikel 3: Unionens målsättningar -Den skall främja ekonomisk, social och territoriell (geografisk) sammanhållning Artikel 13.2: Områden med delat ansvar - ekonomisk, social och territoriell (geografisk) sammanhållning

17 27/10/2004 17 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Tack för visat intresse På återseende!


Ladda ner ppt "27/10/2004 1 Sammanhållningspolitiken och mycket glest befolkade regioner Mycket glest befolkade regioner Ann-Kerstin Myleus, DG Regionalpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser