Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNHJÄRTTEAMET Helsingborg PROCESSUTVECKLING 2007/2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNHJÄRTTEAMET Helsingborg PROCESSUTVECKLING 2007/2008."— Presentationens avskrift:

1 BARNHJÄRTTEAMET Helsingborg PROCESSUTVECKLING 2007/2008

2 Barnhjärtteamet Start ca 2000-2001 Befinner oss i kontinuerlig utveckling – ”hjulet rullar men olika snabbt” 2001-190 besök  2006 - 560 besök! Ännu ej nått kulmen –steady state Idag 10 medlemmar: läkare+läkare under utbildning, barnSSK, sekreterare, ”satellitkontakter”-akuten barnSSK, barnsköterska avd, paramedicinare - kurator +dietist+sjukgymnast+psykolog

3 Inledning- processutveckling Processbeskrivning – hjärtfel som upptäcks följt genom vården tills det är lagat För hela teamet en genomgång av helheten med alla involverade delprocesser – en mer systematiserad diskussion kring utveckling med mål-delmål Genom denna utbildning har vi fått legitimt skäl att avsätta mer tid för just utvecklings-arbetet!

4 HUVUDMÅL ETT BÄTTRE FUNKTIONELLT BARNHJÄRTTEAM ETT OPTIMALARE PATIENTOMHÄNDERTAGANDE FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

5 Bättre funktionellt team delmål Träffas oftare Avsatt tid för hjärtverksamheten för alla teammedlemmar – definiera medlemmarnas insatser

6 Optimalare patientomhändertagande delmål Läkarbesök +EKG via hjärtSSK på barnmott (idag på olika mott) Ostörd UKG mott (många interna rådfrågningar på mott.tid) Korta återbesökskön-många (halv)akut-tider, flexibelt kortfristigt kallande Korta återbesökskön- vissa till hjärtSSK-mott Korta återbesökskön-utbildning primärvård + interna kolleger samt skärpa remisskrav Hjärtblåsljudsmott.-vanligaste remissfråga Ny pat kallelseinfo- all info med minsta admin. tidsåtgång

7 Förbättrad arbetsmiljö delmål Ostörd UKG mottagning Sätta tydligare gränser vad verksamheten klarar (eg för alla teammedlemmar!)

8 Metoder – mätningar för analys * Pinnstatistik 2v – hösten 07 – besök,teltider,annat valfritt, + tidsåtgång (visar bättre arbetsinsatsen) – av varje teammedlem Verksamhetsbeskrivning av varje teammedlem Brainstorming kring verksamheten och förändrings/förbättrings-förslag med hela teamet Vi, teamet har börjat träffas oftare :1/v – lunchmöten – mer utrymme för disk-utveckling (även patientdisk)

9 Resultat av mätningarna/verksamhetsbeskriv ningarna med kommentarer Hjärtläkare Hjärtsjuksköterska Hjärtbarnakutsjuksköterska Hjärtsekreterare Hjärtbarnsköterska Hjärtdietist Hjärtkurator Hjärtsjukgymnast Hjärtpsykolog

10 Pinnstatistik v42+43 barnhjärtläkare

11 Pinnstatistik v42+43 barnhjärtläkare -resultat Ca 21 UKG/v – ca 3 av dessa halvakuta avd- konsulter/v (övertid) UKG dominerar ca 80% av hjärtbesöken Rådfrågning(störning) under mott ca 14/v många! Teltider ca 4-5/v – tidsbeställt, de flesta 10/v kortfristigt –jag ringer upp

12 Pinnstatistik v 42+43 barnhjärtläkare – första analys Mycket störningar- ev. sep rådfrågningstid dagligen Söka få in de flesta halv- akuta ukg på akuttider – finns sedan nyligen - sista tid varje mott.dag Söka få kollegerna på kliniken att ta hand om mer själv –fortbildning +fortlöpande påminnelse – int remisser drygt 1/3 av alla hjärtremisser(pågång acc sedan drygt 1år) UKG dominerar antal som tid kommer öka ytterl närmaste åren Yngre kollega under utbildning – börjar kunna hjälpa under 2008 Fortbildn./instruktion av primärvården planeras Formell hjärtSSK med ökad resurs – som ansökts sedan 1,5 år- kan avlasta i viss utsträckning

13 Pinnstatistik v42+43 hjärtbarnSSK –”spindel” Utlånad från neoavd 50% Spindelroll–egen mobil hjärttelefon(på när i tjänst) Flyt i läk.mott –egen roll Egen mott – handlings- plan; egen mott.struktur Tätt samarbete teamet Omvårdnads/undervisning sansvar –tid finns ej idag! Startat teammott. med dietist (samordningsvinst) 3-4 egna besök/v, ca 12 besök med dr/v(registr ej)

14 Pinnstatistik v42+42 barnakut-SSK Viktig satelitkontakt på barnakuten Ca 10-11 barn/v – hjärtbarn eller hjärt- frågeställningar Dessa barn nästan dagligen! Diskuterat pärm - kända hjärtbarn på BAM för bättre omhändertagande Ev PM för omhänder- tagande av hjärtbarn Sprida kunskap i barnakutgruppen

15 Pinnstatistik v42+43 mott.sekreterare ”admin.spindel” Hjärtmott.verksamheten speciell-mycket akuttider, mott med o utan ultraljud, olika besökstidslängd. Diktaten längre än normaldiktat(skrivs av alla sekret)+ trol mer admin. Ev ansvar för mer diff.verksamhetsstatistik! Önskar fasta dagar för de olika spec.uppgifterna! Akt mätn. för kort tid? (ev mäta längre tid?) Mäta hjärtdiktat+admin- tidsåtgång? (sekreterargr underbemannad )

16 Pinnstatistik v42+43 kurator Ensam på kliniken Mycket admin som ej syns i standardstatistik Mer än förväntat (besök/admin) –bör registreras för att synliggöras Ca 8 tim/v Ca 1,5 besök/v (motsvarar ca 30% av alla besök- extrapol 2006)

17 Pinnstatistik v42 dietist Ensam på kliniken! Träffar väldigt många! 8 besök/v hjärtbarn! (motsvarar nästan 30% av alla besöken-extrapol 2006) 7 tim/v ! Dock-många små nya hjärtbarn fn! Teambesök med hjärtSSK

18 Pinnstatistik v42 sjukgymnast En av 2 på kliniken 3 besök/v (motsvarar ca 15% av totalbesök – extrapol 2006) Skulle vilja veta exakta siffror för hjärtbarnen registrering!

19 Pinnstatistik v42+43 psykolog Ny på kliniken sedan 2 år Inga besök/teltider akt veckor 8/70 remisser hjärtbarn 2007 ca12%, 2 av dessa blev > 10 samtal

20 Pinnstatistik v42+43 satelithjärtbarnsköterska –mott, barnavd, dagvård Utlånad från avd till mott.verksamhet Mott.besök tillsammans med dr ca 6-7/v Skulle vilja kunna dokumentera i mellior Bidrar till bra kontakt mottagning-spädbarnsavd Samarbete med hjärtteamet Registrering av åtgärder kring hjärtbarn – ej själv involverat i allt

21 Genomförda-startade delmål Hjärtläkare: Ostörd ukgmott/sep kosult.tid; utbildning primärvård/int kolleger; sätta tydligare gränser(maxkapacitet) Hjärtsjuksköterska: EKG på läkmott; avlasta hjärtläkare; teammott med dietist Hjärtsekreterare: avsatt tid 5% för hjärtverks; flexibel bokning av halvakuta tider; ny kallelse- info; ansvar för diff verksamhetsstatistik Hjärtparamedicinare: avsatt tid för hjärtverks - minst10% Samtl hjärtteammedlemmar: träffas oftare; bättre definition/registrering av verksamhet/medlem

22 Rådfrågning(störning) under UKG mott 0,78 störningar/UKG tid ! För bättre patientomhändertagande För effektivare UKG mottagning med bättre kvalitet Alla konsultationer flyttas till 13-13.30 dagligen Markering med stor röd skylt! Efterlevs väl!

23 Hjärtläkare ledtal-formler För att remisser skall kunna bedömas+tider för köreduktion Prio åb inom 2-4v Oprio åb < 1 år inom 2 mån Oprio åb > 1 år inom 6 mån (Antal nybesök – avslutade)+ åb/ antal tider <0,6 UKG + COR i tid av tot arb tid <0,4 (<15 tim/v) (för att hinna med admin, teltider, undervisning, samt buffert för kö samt akuttider)

24 EKG görs på alla hjärtpatienter idag på fyslab- kallas in 40 min före åb på barnmott EKG på barnmott innebär: patientfördel+kostnadsbesparing Kortare totalbesökstid!(ca 25-30 min) Pat slipper 2 olika mott.besök Billigare för barnmedicin Dock ett visst merarbete – behov av mer HjärtSK/SSK resurs 6-700 EKG/år = minst ¾ SSK tjänst! Behovet av en hjärtSSK tjänst stärks(möjlig utan större kostnadsökning)

25 Regelbunden admin info för fortlöpande verksamhetskontroll Varannan månad – hur många som ej fått tid(kön) – uppgifterna alltid från förste i månaden Månader som oprio fått vänta längst Månader som prio fått vänta längst Bevakningar 3 mån fram Lediga tider 3 mån fram Total antal tider 3 mån fram Antal nybesök (ext rem + int rem) senaste 2 mån Antal avslutade besök senaste 2 mån Antal besök som fått nytt åb senaste 2 mån Antal besök som givit remisser(fyslab,rtg,Lund,annat) sista 2 mån

26 Viktigaste delmål ! Att vi träffas ofta – möjliggör fortsatt naturligt utvecklingsarbete Definition av teammedlemmarnas verksamhet + avsatt tid för detta

27 Hur går vi vidare.... ”Hjulet fortsätter rulla” Fullfölja de delmål som startats – söka sätta tidsgränser Hjärblåsljudsmott. (största remissgrupp) Bättre automatismer för hjärtteamintrod. Definiera ”storkonsumenter” för barnakuten + mottagning Hemsjukvård (alternativ till slutenvård) Hjärtskola Hjärtteamshemsida (personal,patient) Osv................

28 Barnhjärtteamet Helsingborg tackar för ordet


Ladda ner ppt "BARNHJÄRTTEAMET Helsingborg PROCESSUTVECKLING 2007/2008."

Liknande presentationer


Google-annonser