Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DahménInstitutet för experimentell ekonomi & strukturell förändring för experimentell ekonomi & strukturell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DahménInstitutet för experimentell ekonomi & strukturell förändring för experimentell ekonomi & strukturell förändring."— Presentationens avskrift:

1 DahménInstitutet för experimentell ekonomi & strukturell förändring för experimentell ekonomi & strukturell förändring

2 VISION ; Dahmén Institutet skall vara det ledande nätverksnavet i Sverige för kunskapsutveckling och kompetensstöd när det gäller ledning, styrning och koordinering av strategiska utvecklingsprocesser i regionala och sektoriella innovationssystem och kluster. I visionen ligger att Institutet skall vara en organiserad mötesplats med internationell lyskraft för de forskningsmiljöer och kunskaps- strukturer som stödjer operationalisering av innovationssystems- och klusteransatser i praktisk politik och handlingsstöd. Dahméninstitutet

3 Nationell Ambition { VINNOVA,…} Att utveckla en stöd- och främjandeorganisation för kun- skapsutveckling, ledarskap och lärande i innovationssystem och kluster som stärker regioners och näringslivssektors uthålliga utvecklingskraft och internationella konkurrens- förmåga. Målsättning { VINNOVA,…} Den tilltänkta främjande organisationen skall utgöra ett stra- tegiskt verktyg för att öka förändringstakten och förändring- förmågan genom att korta ledtiderna,förbättra precisonen och öka kvaliteten i utveckling av effektiva Innovationssystem och kluster i regioner och sektorer Dahmén Institutet Bakgrund

4 VertikalHorisontell Intern Extern Kontroll Koordinering Damhén Institutet AutokratiNätverk MarknadByråkrati Koordinering via regler & föreskrifter regler & föreskrifter Koordinering via utbud & efterfråga utbud & efterfråga Koordinering via för- handling & ömsesidig tillit Koordinering via ägarmakt & dekret ägarmakt & dekret

5 VertikalHorisontell Intern Extern Forskarsamhället Företagarna Politik Förvaltning Universitet Främjande politikens ”koordineringsrymd” Kontroll Koordinering Frivilligorganisationer Dahmén- Institutet efter källa Arne Eriksson Positionering Dahmén Institutet

6 - Aktörer - Länkar - Processer - Kontext - Nivåer Avgränsningar - Geografi -Teknologi - Resursbas Marknad möjligheter konkurrenter Omgivning Arena Lokalt innovationssystem Dahmén Institutet

7 Policy innovationssystem * Exogena processer Vad & Varför Ramvillkor Hur & Vem Endogena processer Policyvad Policy * hur Positionering* *

8 Utveckling av ” endogena” Innovationssystem- & klusterstrategier” för ökad tillväxt input output Tillgångar Fysika anläggnings- strukturkapital rå-&insatsvaror Inmateriella kunskaps- human- socialtkapital Ökat BRP Företag produkter processer tjänster sysselsättning Innovations- & Entrepnörs- skap Mindset Värderingar Attityder Beteenden mekanismer Organiserande ledarskap Struktur- institutioner & organisationer, arbetsfördelning samhandling {Regioner} {Sektorer} Grundmodell Arena Kontext

9 Utveckling av ” endogena” Innovationsystem- & klusterstrategier” för ökad tillväxt. NätverksNätverks Gestaltnings-processer Strukturella -processer Nätverks -processer Tre Huvudprocesser i förändringsarbetet

10 Huvudinriktningar DahménInstitutet Experimentellt betingad policyutveckling om innovationssystem / kluster ”in progress” Experimentellt betingad kunskapsveckling om innovationssystem/kluster ”by doing” {praxis|} SYNTES PROCESS Dahmén Institutet

11 Policy Process Lokalt innovationssystem Vinnväxt projekt Närom gi vningen Dahmén institutetRegional utvecklingsmiljö - Koppling Dahmén Institutet VINNVÄXT Två Tio-åriga Åtaganden

12 informations-& Kunskapsstöd intensitet Implementering Organisation & struktur Konceptutveckling positionering handlingsprogram Analys-& beslutsstöd Kompetens-& handlingsstöd ” multidiciplinär följeforskning / monitoring ” idéutveckling externa insatser Processtöd Strategisk idé inkubation Organiserad samhandling – effektivare innovationssystem Implementering processtöd kopplingen Dahmén Institutet & VINNVÄXT kopplingen Dahmén Institutet & VINNVÄXTProcesstöd GESTALTNINGS-PROCESSER N ÄTVERKS-PROCESSER STRUKTUELLA-PROCESSER Huvud- processer processerHuvud- Genomförande Lärande och Mental- & Strukturförändring - Lärande och Mental- & Strukturförändring TID Carl-Otto Frykfors 2003 VINNVÄXT - projekt Dahmén- Institutet { } NÄTVERKS-PROCESSER

13 Forumnätverk för processtöd &erfarenhetsutbyte ” policyutveckling” ” bäst praxisutveckling” ” konsultpool” Syntesnätverk - dedicerade Fo-miljöer Organisationsstruktur 3-Organisatoriska delar ” informationshantering” Koordinering & kanslifunktion Dahmén Institutet

14 Forum för processtöd & erfarenhetsutbyte ” ” konsultpool” Syntesnätverk - dedicerade Fo-miljöer koordinerings- &kanslifunktion programstruktur programstruktur Programblock & -moduler ”Policyutveckling” - Syntes – endogen systemteori - Benschmark. & int. Fo-samarbete - Organiserad tvärdisciplinär följeforsk- ning till (VinnVäxt-proj) mfl. - Transdisciplinära forskningsansatser. ” ” Inno. Know. Managem.” - Opionsbildning & proaktiv info- & kunskapshantering. - Arenafunktionen- webbportal, års- konferenser workshops, seminarier, publikationer m.m. bäst Praxisutveckling” - Kompetensutv. - TH- Management Utv. av genomförandemetodiker roadmapping,foresights - Arenafunktionen- bäst praxis & erfarenhetsutbyte -Uppbyggnad av konsultpool för processtöd & intresseförening. Dahmén Institutet

15 Detta händer under våren och hösten 03 Etablering av forumnätverkEtablering av forumnätverk Kompetensutveckling - Triple Helix Management etapp 2. Utveckling av genomförandemetodiker- roadmapprocesser. Arenafunktionen- webbportal, seminarier,workshops Uppbyggnad av konsultativ resurspool för processtöd & Intresseförening. Kvalitetssäkring av utbildning och konsultativt processtöd Etablering av central syntesgrupp och FoU-nätverk dedicerade FoU-miljöerEtablering av central syntesgrupp och FoU-nätverk dedicerade FoU-miljöer. Formering av Seniorforskargrupp för syntes & policyutveckling. Internationell panel för benchmarking & internantionellt Fo-samarbete organiserad flerdiciplinär följeforskning till experiment. orient.utv. (VinnVäxt,TO). Transdisciplinära forskningsansatser. Fastställande av slutlig organisationsformFastställande av slutlig organisationsform Utredning om organisationsform och koordinerings-& kanslifunktioner Invigning och Formellt inrättande av Dahmén InstitutetInvigning och Formellt inrättande av Dahmén Institutet Internationellt Dahmén seminarium vid TCA-konferensen. Gbg. 15-16 sept.

16 VINNVÄXT kurser för Triple Helix team Introduktionskurs i Triple Helix Management – System och processkunskap Övningskurs i strategiskt beslutsfattande – Handlingskunskap Resultat hittills: Ökad medvetenhet och kunskap om regionala innovationsystem Brett deltagande (200 resp 100 deltagare) Lokala workshops runt om i landet Kompetensutveckling etapp 1 Forum- aktiviteter

17 Kompetensutveckling etapp 2 Syfte: Att tillsamman med användare och processtödjare (forskare och konsulter) utveckla idéer och koncept baserade på användarnas aktuella behov av ny kunskap/nya verktyg. Mål: Minst tre finansierade utvecklingsteman i tillämpning senast oktober 2003 Aktiviteter: Enkät i december/januari, utvecklingsworkshop mars 03 utveckling/implementering oktober 2003. Forum- aktiviteter

18 Utveckling av genomförandemetodiker Syfte: Inventera det internationella utbudet av kraftfulla genomförandemetodiker (t ex RoadMaptekniken) med syfte att anpassa och utveckla dessa metodiker för primärt VINNVÄXT & TO. Mål: I september/oktober 2003 erbjuda VINNVÄXT- processer ett utvecklingssamarbete rörande användning/vidareutveckling av dessa metodiker Aktiviteter: Workshop i januari, workshop i mars/april med användarna i fokus, erbjudande till VINNVÄXT-processer om ett samarbete med start i september. Forum- aktiviteter


Ladda ner ppt "DahménInstitutet för experimentell ekonomi & strukturell förändring för experimentell ekonomi & strukturell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser