Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAUMATEAM ATLS Standardiserad undersökning - EKG - labprover IVA operation röntgen övervakningsavdelning PCI hjärtövervakning IVA vårdavdelning IVA TRIAGE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAUMATEAM ATLS Standardiserad undersökning - EKG - labprover IVA operation röntgen övervakningsavdelning PCI hjärtövervakning IVA vårdavdelning IVA TRIAGE."— Presentationens avskrift:

1

2 TRAUMATEAM ATLS Standardiserad undersökning - EKG - labprover IVA operation röntgen övervakningsavdelning PCI hjärtövervakning IVA vårdavdelning IVA TRIAGE strukturerad diagnostik vätska, O 2, antibiotika Tidig IVA-kontakt vårdavdelning

3 Mortalitet vid svår sepsis Angus DC et al Crit Care Med 2001;29:1303 Vincent JL Crit Care Med 1999;21:1790 Antal sviktande organ

4 Kvinna 65 år Reumatoid artrit (Prednisolon 7,5 mg x 1), tidigare hjärtinfarkt, coeliaki Reumatoid artrit (Prednisolon 7,5 mg x 1), tidigare hjärtinfarkt, coeliaki Senaste dygnet trött, vaknat med dyspné Senaste dygnet trött, vaknat med dyspné Dag 1 f.m. Söker akut på sjukhus A Dag 1 f.m. Söker akut på sjukhus A

5 Triage kl 9:51 Triage kl 9:51 Bed (kl ?): 1/ Lungemboli – UCG ua Bed (kl ?): 1/ Lungemboli – UCG ua 2/ Njursvikt – platsbrist på njurmedicin inlägges MAVA kl.13:00 2/ Njursvikt – platsbrist på njurmedicin inlägges MAVA kl.13:00 BT104/62 – 85/60 puls136 temp35,3 ° AF21 pH7,25 pCO22,5 pO216,8 BE<-15 laktat6 LPK5,1 CRP340 krea457 D-dimer6,25 Kvinna 65 år

6 Inlägges MAVA kl 13:00 Inlägges MAVA kl 13:00 Fortsatt hypoton 90/40 Konfusion Fortsatt anurisk Misslyckad nålsättning Ul njurar – ingen hydronefros 18.15 Avdelningsläkare bedömer patienten – misstänker sepsis Kvinna 65 år Till IVA 18:30 Akuten 9:51 6,5 tim 3 tim } 9,5 tim

7 IVA 3 veckor, akutsjukhus 7 veckor Till IVA 18:30 - svår septisk chock Till IVA 18:30 - svår septisk chock respirator, vätska, erytrocytkoncentrat, noradrenalin, dobutamin… Blod- och urinodlingar: E.coli komplikationer: nosokomiala infektioner Blod- och urinodlingar: E.coli komplikationer: nosokomiala infektioner Dag 15 över till Infektions-IVA, extububerad dag 21 Dag 15 över till Infektions-IVA, extububerad dag 21 Dag 48 över till rehabiliteringsavdelning Dag 48 över till rehabiliteringsavdelning Kvinna 65 år

8 2008 44 sidor 64 rekommendationer - initial resuscitation (37 rek) - supportive management (27 rek)

9 ”… the greatest outcome improvement can be made through education and process change for those caring for severe sepsis patients in the non-ICU setting and across the spectrum of acute care.” Surviving Sepsis Campaign: Internationsl guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008

10 Med sepsis avses infektionsorsakad systeminflammatorisk reaktion (SIRS). SIRS har definierats som uppfyllandet av minst två av fyra kriterier 1: Feber >38 o C eller 38 o C eller <36 o C, 2: Hjärtfrekvens >90/min, 3: Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 20/min eller PaCO2 <4 kPa, 4: LPK >12 x 109/l; 10% omogna former

11 Svår sepsis definieras som sepsis med hypotoni, hypoperfusion och/eller någon sviktande organfunktion. Svår sepsis kan diagnosticeras vid verifierad infektion även om SIRS kriterier saknas.

12 Kriterier för hypotension, hypoperfusion och organdysfunktion vid svår sepsis och septisk chock hos vuxna Hypotension Systoliskt blodtryck ≤90 mmHg eller medelartärtryck <70 mmHg Hypoperfusion P-laktat >1mmol över övre normalgränsen eller BE ≤-5 mmol/l Organdysfunktion Renal: oliguri 45 µmol/l Respiratorisk: PaO2/FiO2 ≤33 (PaO2 på 7,0 kPa vid luftandning), dock ≤27 (PaO2 på 5,6 kPa vid luftandning) om lungan är fokus för infektionen Hematologisk: trombocyter 1,5 eller APTT >60 sek CNS: akut förändring av mentalt status, t ex konfusion Hepatisk: S-bilirubin >70 µmol/l

13 Septisk chock som är den mest allvarliga utvecklingen av sepsissjukdomen definieras som svår sepsis med hypotension trots adekvat vätsketillförsel.

14 Om svår sepsis och septisk chock Utveckling av svår sepsis sker som regel inom de första 24 timmarna efter ankomst till sjukhus. Utveckling av svår sepsis sker som regel inom de första 24 timmarna efter ankomst till sjukhus. Hög mortalitetsrisk, 10- 40 %, chock 20-60 % Hög mortalitetsrisk, 10- 40 %, chock 20-60 % Ju fler organsystem som sviktar desto allvarligare. Ju fler organsystem som sviktar desto allvarligare. Ju längre tid till insatt adekvat behandling, desto sämre blir prognosen. Ju längre tid till insatt adekvat behandling, desto sämre blir prognosen. Därför är tidig identifikation av största vikt! Därför är tidig identifikation av största vikt!

15 Programgruppens bedömning av fysiologiska tecken som kan tala för utveckling mot svår sepsis/septisk chock Varningstecken Allvarligt tecken Mycket allvarligt tecken Andning (luftandning) Saturation < 95 % < 90 % < 87 % < 90 % med syrgas PaO2 < 10 kPa < 8 kPa < 7 kPa Andningsfrekvens > 20/min > 25/min > 30/min Blodtryck (mmHg) Systoliskt BT < 100 < 90 < 90 trots vätskebolus MAP < 75 < 70 <70 trots vätskebolus <70 trots vätskebolus CNS MedvetandenivåDesorientering Motorisk oro Sänkt medvetandegrad GCS14 <13 RLS-852 > 3> 3> 3> 3 Hjärtfrekvens Sinusrytm  90  110 > 130 Temperatur < 36 Urinproduktion < 0,5 ml/kg 0,5 ml/kg/h trots vätskebolus

16 SyrgasSyrgas VätskaVätska Blodprover inklusive artärgas med laktatBlodprover inklusive artärgas med laktat OdlingarOdlingar AntibiotikaAntibiotika Övrig behandlingÖvrig behandling ÖvervakningÖvervakning Omedelbart omhändertagande!

17 Syrgasbehandling Saturation 91-95% Näsgrimma:2-3 liter syrgas Näsgrimma: 2-3 liter syrgas Saturation <90% Syrgasmask: 5-15 liter syrgas Syrgasmask: 5-15 liter syrgasMål Normaliserad saturation eller >93%

18 SyrgasSyrgas VätskaVätska Blodprover inklusive artärgas med laktatBlodprover inklusive artärgas med laktat OdlingarOdlingar AntibiotikaAntibiotika Övrig behandlingÖvrig behandling ÖvervakningÖvervakning Omedelbart omhändertagande!

19 Vätskebehandling Vätsketillförsel under 30 min: (500–)1000 ml kristalloid eller (300–)500 ml kolloid Upprepa beroende på svar och tolerans tills cirkulationsmålen är uppnådda

20 SyrgasSyrgas VätskaVätska Blodprover inklusive artärgas med laktatBlodprover inklusive artärgas med laktat OdlingarOdlingar AntibiotikaAntibiotika Övrig behandlingÖvrig behandling ÖvervakningÖvervakning Omedelbart omhändertagande!

21 Blodprov för akutanalys Hb, EVF, LPK, CRP Na, K, Kreat PK, APTT, TPK Bil, ALP, ASAT, ALAT P-glucos Arteriell blodgas med laktat Överväg hjärtenzymer

22

23 04812162024283236h CRP PCT 259.60 kr 32.45 kr

24 SyrgasSyrgas VätskaVätska Blodprover inklusive artärgas med laktatBlodprover inklusive artärgas med laktat OdlingarOdlingar AntibiotikaAntibiotika Övrig behandlingÖvrig behandling ÖvervakningÖvervakning Omedelbart omhändertagande!

25 Mikrobiologisk diagnostik Blododling Blododling Övriga odlingar (får ej fördröja insättande av antibiotika! Övriga odlingar (får ej fördröja insättande av antibiotika! –Urin –Misstänkt fokus –Överväg riktad virusdiagnostik –Överväg pnc- och legionellantigen i urin

26 SyrgasSyrgas VätskaVätska Blodprover inklusive artärgas med laktatBlodprover inklusive artärgas med laktat OdlingarOdlingar AntibiotikaAntibiotika Övrig behandlingÖvrig behandling ÖvervakningÖvervakning Omedelbart omhändertagande!

27 Kumar, Crit Care Med 2006 För varje timmes fördröjning av antibiotikainsättande sjönk överlevnaden med 8%!

28

29 Vid misstanke om pneumoni: Bensylpc 3g alt Claforan  /Cefotaxim  1 g + makrolid Antibiotikabehandling Skall sättas in inom 60 min! Skall sättas in inom 60 min!

30 Vid misstanke om urosepsis: Claforan/Cefotaxim 1g+ aminoglykosid Antibiotikabehandling Skall sättas in inom 60 min!

31 Vid misstanke om infektion utgången från bukorgan eller genitalia: Tazocin  4g alt Tienam  /Meronem  1 g + ev aminoglykosid Antibiotikabehandling Skall sättas in inom 60 min!

32 Misstänkt mjukdelsinfektion: Bensylpc 3 g alt Ekvacillin 2 g + Klindamycin 600 mg (vid misstanke nekrotiserande fasciit) Antibiotikabehandling Skall sättas in inom 60 min!

33 Okänt fokus: Claforan  /Cefotaxim  1 g + aminoglykosid Antibiotikabehandling Skall sättas in inom 60 min! Skall sättas in inom 60 min!

34 Antibiotikabehandling Aminoglykosid Nebcina , Netilyn  4-5 mg/kg i engångsdos med koncentrations- bestämning efter 8 tim och ev på morgonen nästföljande dag 2 mg/kg – vid stark misstanke om anuri eller grav njursvikt

35 ÖvervakningAndningsfrekvensSaturation Systoliskt och diastoliskt blodtryck/ medelartärblodtryck (MAP) HjärtfrekvensMedvetandegradTimdiuresKroppstemperatur

36 Behandlingsmål efter påbörjad behandling Inom 1 timme Blodtryck MAP >70 mmHg el systoliskt blodtryck >90 mmHg Saturation >93 % Inom 6 timmar Urinproduktion>0,5 ml/kg/h (utan diuretika) LaktatnivåSjunkande Inom 24 timmar Andningsfrekvens Normaliserad Hjärtfrekvens Normaliserad

37 Kvalitetsmål för omhändertagande av patient med svår sepsis/septisk chock: 1. Fysiologiska parametrar skall dokumenteras på patienter som transporteras med ambulans till akutmottagning. 2. På akutmottagningen skall blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, saturation och medvetandegrad omedelbart registreras på patienter med misstänkt svår infektion och dessa patienter skall snarast bedömas av läkare. 3. För patienter inneliggande på sjukhus skall finnas system för övervakning som utan fördröjning identifierar patienter som utvecklar svår sepsis eller septisk chock. 4. I bedömning av patient med svår sepsis ingår provtagning med arteriell blodgas och laktat.

38 Kvalitetsmål för omhändertagande av patient med svår sepsis/septisk chock: 5. Patienter med svår sepsis skall inom 60 minuter efter ankomst till akutmottagning eller identifiering på vårdavdelning ha blododlats och fått adekvat empirisk antibiotika intravenöst. 6. Till patienter med hypotension eller hypoperfusion skall kristalloid vätska ≥(500)-1000 ml (alternativt kolloid lösning ≥300-500 ml) ha givits inom 60 minuter efter ankomst till akutmottagning eller identifiering på vårdavdelning. 7. Vid terapisvikt på initial behandling skall patienten bedömas av intensivvårdsläkare avseende fortsatt omhändertagande på intensivvårdsenhet. 8. Vid transport mellan sjukhus skall patient som är cirkulatoriskt eller respiratoriskt instabil övervakas av personal med kompetens och möjlighet att åtgärda försämringar i tillståndet.


Ladda ner ppt "TRAUMATEAM ATLS Standardiserad undersökning - EKG - labprover IVA operation röntgen övervakningsavdelning PCI hjärtövervakning IVA vårdavdelning IVA TRIAGE."

Liknande presentationer


Google-annonser