Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhet en konkurrensfördel?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhet en konkurrensfördel?"— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhet en konkurrensfördel?
27 september 2011

2 ”Länder som minskar klyftorna mellan könen har lägre fattigdom och snabbare ekonomisk tillväxt och mindre korruption” Världsbanken 2000

3 Vad är jämställdhet?

4 Jämlikhet/ jämställdhet
Alla människors lika värde FN:s konvention om mänskliga rättigheter från 1948, artikel 2 Kvinnor och män har lika värde Kvinnor och män ska ha lika makt att forma samhället och sina liv

5 Jämställdhet – Mål (prop.07/08:95)
Kvinnor och män ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att kunna uppnå detta är att kvinnor och män har samma rättigheter möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet – Mål (prop.07/08:95)

6 Jämställdhetspolitiska Mål
Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Jämställdhetspolitiska Mål

7 Biologiskt kön o Genus Biologiskt kön kvinnor/män xy
Socialt och kulturellt konstruerat kön som utgår från en social tolkning av biologiskt kön ”Doing gender” göra kön Genus är föränderligt Föreställningar, ideér och handlingar som formar socialt kön

8 REPAIR en hudlotion Din hud behöver hjälp! Även denna milda årstid får
din hud att torkar ut och spricka. Du kan känna det och det syns. Men hjälpen är nära.

9 REPAIR - en hudlotion ”När huden jobbar övertid!”
Hårt fysisk arbete, torrt klimat och hantering av kemikalier, olja, trä, jord och betong etc. torkar ut huden…

10

11 Genusordning/maktrelationer
SOU 1999:44 Demokrati och makt En social struktur som skapar en ordning Manlig norm Över- /underordning Isärhållande av könen

12 Diskriminering/likabehandling /discrimo/jag avskiljer
Behandla olika Särbehandling av individer eller grupper/kvotering/positiv särbehandling Olikartad behandling av vad som borde behandlas likartat Objektivt försvarbart?

13 Likabehandling/ ickediskriminering; en förutsättning för varje individs möjligheter till utveckling och att bejaka hela sin personlighet

14 Mångfald Mångfald intersektionalitet /maktrelationer

15 Norm (avvikelse från…)

16 Intersektionalitet = analys av maktperspektiv
”När dominerande gruppers erfarenheter och perspektiv (vilket inte är lika med en majoritet) framstår som allmängiltiga och betraktas som en norm osynliggörs andra grupper och framställs som stereotypa och avvikande.” (Mångfaldsboken, Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik, s 13)

17 Inkluderande miljö? Hur olika får vi vara?
Ömsesidig tolerans /respekt?

18 Arena för förändring

19 Analys

20 Demokrati / Representation Rättsregler FN EU-rätt Rättvisa
Fördelning av resurser Ekonomisk tillväxt – lönsamhet Drivkrafter

21 Tillväxt lönsamhet PR, Varumärke / employment branding
Attraktiv arbetsgivare/ Ta tillvara kompetens och resurser/ Likabehandling Verksamhet / produkter Kund/bemötande Kvalitet CSR Tillväxt lönsamhet

22 Skattefinansierad verksamhet måste svara upp mot medborgares rättigheter, intressen och krav
Konsumenter/brukares ökade kunskaper och medvetenhet om jämställdhet Ex medarbetare vill arbeta på företag org som arbetar med CSR och som har en bra värdegrund Varför?

23 Kvinnor och män / flickor och pojkar får ta del av verksamhet på lika villkor/ tillgång till resurser/ individuellt behov tillgodosett resurser

24 MR, jämställdhet, upprätthållande av god affärsetik, miljöhänsyn, hälsa, antikorruptionsåtgärder
Dow Jones Sustainability Index mäter värdet Ökad lönsamhet med 12% högre börsvärde, nöjda aktieägare IKEA, ICA, Folksam, Bodyshop, H&M bla CSR – ökad lönsamhet

25 Företag med stor kvinnlig representation i styrelsen är mer lönsamma i resultat efter finansnetto, större tillgångar, avkastning, aktievärde (Fortune 500 listan, Catalyst 2004, Adler R, 2007, danska studier av företag, til gagn för bundslinjen..? (Kossowska, A-M,mfl Århus 2005) Lönnquist mfl 2007, Uppsats Uppsala universitet, företagsekonomiska inst. ) Kvinnor/blandade arbetslag har en positiv effekt på lönsamhet och resultat

26 - ”Brett utvecklingsarbete leder till resultatförbättringar”
Ökad produktivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, bättre arbetsklimat, kreativitet, samarbete(Jämt lönsamt 2003) - Samband mellan jämställda företag/organisationer och lönsamhet (NUTEK jämställdhet och lönsamhet 1999) - Indexator ”genusmedveten ledning och styrning av företaget är lönsam” (det lönar sig 2010) - Kompetensutveckling har stor betydelse för företagens möjligheter till utveckling och framgång (SOU 1992:7) Jämställdhet

27 Mångfald positiva effekter i org
Högre effektivitet, förbättrad ledarskapskvalitet och förmåga att rekrytera och utveckla medarbetare (Försvarshögskolan rapport, Johansson mfl 2001) Mångfald positiva effekter i org

28 värdesatt och använd kulturell mångfald har positiva effekter på organisationens resultat (Cox 1993)
Hur vi uppskattas i organisationen påverkar, engagemang i arbetet, tillfredställelse, identifikation med AG Hög uppskattning påverkar prestationsresultat och leder till större möjlighet till avancemang, högre kompensation, ökad arbetsprestation Mångfald forskning

29 Blandade arbetslag forskning
Kreativitet och effektivitet ökar totalt sett med blandade arbetslag (Bantel & Jackson, Arbetslivsfonden) Identifiera möjligheter och hot, vara mer handlingskraftiga (Jackson 1992, Lönnquist 2007) Lägre sjukfrånvaro (Alexandersson 1996) Rekrytering av heterogena grupper skapar kreativitet (Kanter 1997) Blandade arbetslag forskning

30 Individnivå: lägre frånvaro, ökad trivsel, bättre samarbetsförmåga, mer flexibla arbetsplatser, bättre befordringsmöjligheter Organisationsnivå: färre konflikter mellan grupper, lägre personalomsättning, ökad kreativitet, högre produktivitet och effektivitet Samhällsnivå: högre efterfrågan på arbetskraft (Mlekov & Widell 2003) sammanfattning

31 Insatser som är utformade utifrån både kvinnors och mäns / flickors och pojkars behov ger bättre effekt och blir då mer kostnadseffektiva. Jämställdhetsarbete blir därmed en resurs i utvecklingsarbetet. Lönsamt?

32 Attraktiv arbetsgivare
Värdegrund/ ledarskap Rekrytering Löner Kompetensutveckling/karriärsutveckling Föräldraledighet Arbetsmiljö fysisk psykisk Attraktiv arbetsgivare

33 Lönsamheten förutsätter att:
Mångfalden tas tillvara, uppskattas och värdesätts istället för att betraktas som ett problem Lönsamheten förutsätter att:


Ladda ner ppt "Jämställdhet en konkurrensfördel?"

Liknande presentationer


Google-annonser