Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk etik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk etik."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk etik

2 Medicinsk etik Omfattar frågor om: abort dödshjälp stamcellsforskning
kloning provrörsbefruktning patientsekretess surrogatmödrar vård i livets slutskede

3 ABORT – de filosofiska argumenten
Michel Tooley’s argument för abort (1) Önskan om fortsatt liv är nödvändigt för rätten till liv. (2) Ofödda och spädbarn har inga önskningar (3) Alltså har ofödda och spädbarn inte rätten till liv

4 Kritik av Tooley Premiss (2) accepteras, men premiss (1) kan kritiseras: Enligt (2) saknar följande grupper rätt till liv: - den psykiskt labile som vill begå självmord - den som hjärntvättats till att begå självmord (kamikatze-piloten, självmordssektmedlemmar) - den tillfälligt medvetslöse

5 Tooley modifierar argumentet
(1) En faktisk önskan om fortsatt liv (eller en önskan om fortsatt liv som personen skulle haft om det inte vore för psykisk labilitet eller hjärntvätt) är nödvändig för rätten till liv. (2) Ofödda och spädbarn har inga sådana önskningar (3) Alltså har ofödda och spädbarn inte rätten till liv

6 Tooley modifierar argumentet
Självmordskandidaten, kamikatzepiloter och självmordssektmedlemmar skulle velat vela vidare om de inte var psykiskt labila eller hjärntvättade. Tooley om den tillfälligt medvetslöse: Den medvetslöse hade dåtida önskningar att leva vidare och därför har han rätt till liv. Men varför inte då hänvisa till framtida önskningar? Tooley: Jo, men bara faktiska framtida önskningar räknas och om vi aborterar dem kommer de ju inte ha några framtida önskningar.

7 Kritik av Tooleys modifierade argument
Resonemanget verkar ad hoc då den psykiskt labile och kamikatzepiloten har rätt till liv eftersom de skulle önskat sig livet om situationen vore normal. Men varför gäller inte detta även ofödda? Vore situationen normal skulle fostret fötts och utvecklat en verklig önskan till fortsatt existens. Varför är hjärntvätt och labilitet ”onormalt” men inte abort? Och varför inte få döda självmordskandidaten. Då kommer ju den personen inte ha några faktiskt framtida önskningar om fortsatt existens.

8 Kritik av Tooleys modifierade argument
Motexemplen ger intryck av att hela analysen är ofullständig och allt för komplex för att vara tillförlitlig. Analysen dör de tusen modifikationernas död. Tooley verkar acceptera kritiken och utformar ett argument utifrån ”intressen” istället. (Men mer om det senare)

9 Lees argument om aktiv potentialitet
Varför ska allt hänga på ”önskan”? Varför kan inte potentiella egenskaper vara relevanta? Tooleys svar: Potentiella personer har endast potentiella (inte faktiska) rättigheter Lee: Men aktiv potentialitet är moraliskt relevant.

10 Aktiv potentialitet Aktiv potentialitet = förmågan att aktivt orsaka förändring; en inneboende aktiv förmåga. Exempel: elden har den aktiva potentialiteten att bränna upp en vedklabbe. Vedklabben har den passiva potentialiteten att brinna upp. Embryot/fostret har den aktiva potentialiteten att utveckla alla de egenskaper som är typiska för en fullvuxen människa. Aktiv potentialitet vittnar om väsensenhet

11 Mer kritik från Lee Är det endast mentala tillstånd som är intrinsikalt värdefulla? Är människan själv bara en värdelös behållare för värdefulla mentala tillstånd? I så fall är det inte fel att offra ett barn om det skulle möjliggöra två barn i framtiden (då får man ju två ”behållare” som kan innehålla värde, istället för bara en)

12 Mer kritik från Lee Men om människan är intrinsikalt värdefull så är hon det till sitt väsen, och den aktiva potentialen visar att hon är sitt väsen allt från befruktningen. Personbegreppet borde därför utvidgas och bör inte endast hänga på önskningar. Tooley är konsekvent och argumenterar för spädbarnsdråp. Den som har starka intutioner mot detta har därmed skäl att förkasta Tooleys argument

13 Tooleys modifierade argument
(1) Intresse för fortsatt liv är nödvändigt för rätten till liv (2) Ofödda och spädbarn har inte intresse för fortsatt liv (3) Alltså har ofödda och spädbarn inte rätten till liv

14 Lees kritik av Tooleys modifikationer
Om barn, slavar, medvetslösa och kamikatze-piloter kan ha intressen utan önskningar, varför kan inte ofödda och spädbarn ha det? Tooley svarar: Ofödda och spädbarn har intressen men de har inte moraliskt relevanta intressen för rättigheter För att vara ett rättssubjekt måste man vara kapabel att ha intressen som involverar en kapacitet för önskningar – men det har inte embryon/foster. (Tooley skiljer mellan kapacitet och potential.)

15 Lees kritik av Tooleys modifikationer
Lee: Konstig analys av rättigheter. Frihet för en slav är gott i sig, inte pga andra önskemål som kan tillmötesgås pga friheten Tooley placerar förbrytelsen mot slaven på fel ställe. Rättigheter handlar mer om den skada som åsamkas individen, mer än om vilka önskningar individen har eller kan få

16 Lees kritik , forts En människa är en viss sorts ”sak” och vissa saker gynnar eller missgynnar henne rent objektivt, oberoende av önskemål. Den verkliga frågan är om abort gynnar eller missgynnar fostret. Det ligger i mänskliga embryons och fosters intresse att inte dödas eller skadas.

17 Lees kritik , forts Tooley igen: Nutida intressen och framtida önskningar måste hållas ihop av ett och samma medvetandesubjekt, men foster / spädbarn är inte identiska med den person som fostret / spädbarnet senare kommer att bli. Lee: Är det sant? Erfarenheter i tidig barndom påverkar våra psyken som vuxna. Där finns en psykologisk kontinuitet från början.

18 Mollenkotts argument (1) En ”person” kan definieras som en levande varelse med känslor, medvetande och självmedvetande (2) En ofödd varelse saknar dessa egenskaper (3) Alltså är en ofödd varelse inte en person (4) Alltså är det inte allvarligt fel att döda en ofödd

19 Argument mot Mollenkott
Abort kan vara fel även om ofödda inte är personer (att tortera en katt är fel även om en katt inte är en person) De flesta skäl som gör det fel att fel att döda en vuxen är närvarande även när en ofödd dödas: man berövar offret dess framtid. Fostret har en framtid som din och min och har därför rätt till liv

20 Argument mot Mollekott
Argument utifrån personskap blandar ihop funktion med existens (väsen) - ”Vara” är grunden för ”göra” - Rimligare att säga att något fungerar som en person därför att det är en person inte att något blir en person först när det börjar fungera som en person - En funktionell person-definition utesluter också den tillfälligt medvetslöse och komatosa, samt spädbarn och även djupt sovande.

21 - Något som kan träda in och ut ur en funktion måste ha en mer grundläggande enhet, en personlig identitet. Annars blir det obegripligt att tala om att en och samma person träder in eller ut ur en viss funktion. - Utan en sådan enhet så är funktions-förändringar =väsensförändringar. Men detta är absurt.

22 - Aktiv potentialitet för alla de typiska mänskliga egenskaperna utgör ett starkt skäl för att denna enhet uppstår i befruktningsögonblicket. - En vuxen människas personliga identitet är densamma alltifrån befruktningsögonblicket eftersom där finns en väsensenhet. - Det är pga att det ofödda människolivet har detta personliga väsen som hon i en nära framtid kommer att exemplifiera flera typiska mänskliga funktioner

23 Ett argument för att ofödda är personer
(1) Om X har en underliggande enhet med aktiv potentialitet att utveckla alla typiska funktioner för personskap, så är X en person (2) Befruktade mänskliga ägg, embryon och foster har en underliggande enhet med aktiv potentialitet att utveckla alla typiska funktioner för personskap. (3) Alltså är befruktade mänskliga ägg, embryon och foster personer.

24 - Typiskt mänskliga funktioner är därför ett tillräckligt men inte nödvändigt villkor för personskap. - En vuxen människas personliga identitet är grunden för hennes människovärde - Men den personliga identiteten blir till i befruktningsögonblicket, och utgör grunden för att alla typiska personliga egenskaper utvecklas, och kan ”komma och gå”.

25 - Det är alltså denna underliggande enheten som är det nödvändiga och tillräckliga villkoret för personskap (hos människor). - Människovärde knyts till personskap (dvs till denna enhet) - Detta förklarar varför medvetslösa, komatosa, djupt sovande och spädbarn också är personer.

26 Schwarz tankeexperiment
Handlar om den ev. moraliska skillnaden mellan medvetslösa och ofödda: Två barn föds: Det första barnet föds i ett komatozt tillstånd. Det ligger i koma i nio år och vaknar sedan upp. Det andra barnet föds och får därmed både medvetande och självmedvetande. Därefter hamnar barnet i koma under nio år.

27 Schwarz tankeexperiment
Är det moraliskt fel att döda det andra barnet (eftersom det varit medvetet/självmedvetet) men inte det första? Säger inte vår moraliska intuition att det är lika fel att döda i båda fallen? I så fall visar det att det inte finns någon moralisk relevant skillnad mellan foster och den medvetslöse/komatoze personen

28 Gradualist-argumentet
Sumner: Pro-choice är extrema när de menar att utvecklade foster är icke-personer. Pro-life positionen är extrem när de menar att befruktade ägg är personer. Wennberg: Rätten till liv växer i proportion till fostrets växt och utveckling. Embryon har alltså ett visst värde, men att döda det är inte lika fel som att döda ett 24 veckors foster, vilket i sin tur inte är lika fel att döda som en nyfödd

29 Gradualismen - invändningar
Om människovärdet kommer i grader innan födseln, varför kommer det inte i grader efter födseln? En mänsklig organism kan inte bli mer eller mindre mänsklig, utan kan endast fungera mer eller mindre mänskligt. Man börjar inte existera i grader. Skilj mellan organism och artefakter, samt mellan organism utveckling och mekanistisk utveckling. En bil blir till grader, men en organism börjar inte leva i grader.

30 Gradualismen forts. Intuitionen säger att det är moralisk skillnad mellan ett befruktat ägg och ett foster. Därför är gradualismen rimlig Svar 1: Denna intuition kan bygga på okunskap om prenatal utveckling. Svar 2: Många abortmotståndares intuition säger dem att befruktade ägg har fullt människovärde. Svar 3: Vi kan förklara varför vår moraliska intuitioner ofta brister när det gäller ofödda: moraliska intuitioner formas i hög grad av upplevda relationer, och zygoten är allt för outvecklad för att upplevas så. Svar 4: Våra moraliska intuitioner är inte ”kalibrerade” för en teknologisk utveckling som kan döda ofödda.

31 Gradualismen forts. Skillnaderna mellan födda och ofödda människor är moraliskt irrelevanta: SUMB (eng SLED): - Storlek (Size) - Utvecklingsgrad (Level of development) - Miljö (Environment) - Beroendegrad (Degree of dependency)

32 Violinistargumentet Judith Jarvis-Thompsons argument:
Du kidnappas och spänns fast i en säng med ditt blodomlopp ihopkopplat med en man i sängen bredvid Mannen är en världsberömd violinist som har en unik sjukdom och bara du kan hjälpa honom överleva. Du är den enda matchande människan på jorden och du behöver bara ligga fastspänd i nio månader. Sedan kommer violinisten kunna klara sig själv och överleva utan dig.

33 Violinistargumentet forts.
Thompsons retoriska fråga: Har du inte rätt att vid tillfälle frigöra dig från ihopkopplingen och fly därifrån? Har du inte rätt till din kropp? I så fall har även den gravida kvinnan den rätten.

34 Violinistargumentet forts.
Styrkor med argumentet: - Violinisten (och fostret) kan erkännas ha fullt människovärde. - Inte ens en unikt (och utilitaristiskt) värdefull människas (den världsberömde och unike violinistens) liv väger tyngre än ”rätten till din kropp”. Argumentet är ett analogiargument. En moraliskt relevant skillnad krossar således argumentets tyngd.

35 Violinistargumentet - invändningar
Moraliskt relevanta skillnader: 1. Orsak vs inte orsak (till personens behovssituation): Du är inte ansvar för violinistens behov, men kvinnan är medansvarig för fostrets behov (undantag: våldtäkt) 2. Döda vs att låta dö: Det kan vara moraliskt tillåtet att låta någon dö (violinisten), men det innebär inte att det är okey att döda (abort)

36 3. Föräldraansvar vs icke-föräldraansvar: man har kanske inte en skyldighet att ställa upp för ”vem som helst”, men som förälder har man ansvar att åtminstone se till att ens biologiska avkomma inte dör. 4. Graviditet vs medicinsk behandling: en graviditet är en naturlig föräldra-barn-relatio som ingår i varje människas tidiga utveckling. Men ihopkopplingen (eller en njurdonation) är inte en naturlig relation som ingår i varje människas utveckling. 5. Graviditet vs ihopkoppling: Att ligga fastbunden i nio månader är inte analogt med en graviditet. Som gravid har man långt mer frihet över sin kropp.

37 Peter Singers argument
Singer beskriver och bemöter abortkritikerns argument: (1) Det är fel att döda en oskyldig människa (2) Ett mänskligt foster är en oskyldig människa (3) Därför är det fel att döda ett mänskligt foster Singer håller med om premiss (2)

38 Singer forts. Singers skäl för att anta premiss (2):
- Det finns ingen moraliskt signifikant skiljelinje i utvecklingen från befruktat ägg till fullvuxen människa. - Födelse: geografisk placering (i eller utanför livmodern) är irrelevant för vad något ÄR.

39 Singer forts. - Livsduglighet: beroendegrad avgör aldrig annars vad något är, eller om det har människovärde (jfr med en person i respirator eller ett spädbarn). Livsduglighet beror dessutom på teknisk utveckling, vilket gör kriteriet godtyckligt. - Medvetande: Hjärnaktivitet har uppmätts efter ca 40 dgrs graviditet. Så ett rudimentärt medvetande kanske finns tidigt. (Dessutom så har väl medvetslösa fullt människovärde? Obs ej Singers argument)

40 Singer forts. De vanliga politiskt liberala argumenten för abort kan inte rubba det abortkritiska argumentet: - ”Illegala aborter”: Men det är inte ett argument ang abort, utan lagstiftning (lagen kan ibland tillåta något som är moralisk felaktigt) - ”Abort är en privatmoralisk fråga och man borde få göra som man vill så länge man inte skadar någon annan”: Men detta förutsätter vad som ska bevisas - ”Kvinnans rätt till sin kropp” (Thompsons argument): Men detta förutsätter en icke-utilitaristisk etik. Singer å andra sidan tycker att man borde handla så att man maximerar värde, vilket innebär att man borde se till att violinisten (fostret) överlever.

41 Singers slutsats Singer förnekar premiss (1) (Det är fel att döda en oskyldig människa) Moral ska inte knytas till ”människor” utan till ”personskap” och foster är inte personer. Inte heller spädbarn är ”personer” och Singer försvarar därför möjligheten till spädbarnsdråp.

42 Pragmatiska argument Illegala aborter ökar om abort förbjuds viket får skadiga konsekvenser för kvinnor Svar 1: En restriktiv abortlag kommer troligen minska antalet aborter precis som restriktiva prostitutions- och narkotikalagar minimerar dessa företeelser. Riskminimering för de som gör fel kan inte avgöra frågan. Svar 2: I Polen innebar den restriktiva abortlagen en förbättring av kvinnohälsan eftersom den bidrog till att hålla antalet aborter (och därpå följande ohälsa) på en miniminivå.


Ladda ner ppt "Medicinsk etik."

Liknande presentationer


Google-annonser