Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIGTUNABOXEN Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIGTUNABOXEN Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl."— Presentationens avskrift:

1 SIGTUNABOXEN Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl – Skolutvecklare för grundskola

2 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
#sigbox

3 Kompetens- försörjning Svaga resultat Politiskt slagfält
Extern genomlysning Skolutvecklings- program Bred politisk enighet SIGBOX Verkstad #sigbox

4 Utgå från eleverna! Det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lärt sig. Därför måste vi anknyta till vad de tänkte , vilka mål de har, och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan Hattie, 2009 #sigbox #sigbox

5 IDAG Den enskilt viktigaste faktorn för att alla elever ska lyckas är den skicklige läraren Ett lotteri för eleven om den ska klara sig i matematik eller inte. #sigbox

6 Lärande kan bara ske - om eleverna förstår vad de lärt sig
Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination! Dylan William #sigbox

7 Inte så bra effekter…. För hög måluppfyllelse
Negativa effekter Byte av skola – 0,34 Lovskolor – 0,09 Försumbara effekter Nivågruppering 0,12 Måttliga effekter Klasstorlek 0,21 Friskolor 0,21 Tävlingsinriktat lärande 0,24 Hemläxor 0,29 Ämnesintegrering 0,39 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande #sigbox

8 Stora effekter För hög måluppfyllelse
Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola #sigbox

10 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt instrumentalitet #sigbox

11 Bedömning för lärande - Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa?
Formativ bedömning / feed forward för elevens lärande Summativ bedömning av elevens lärande Den skicklige lärarens undervisning # Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet - gör demokratisk skola # Synliggör och gör målen förståeliga. # Korrigerar undervisningen så alla är med # Ger bedömning för lärande. - #sigbox

12 SUA - språkutvecklande arbetssätt
Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer #sigbox

13 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 21 century learning skills
Samlingsbegrepp för de kompetenser vi behöver för att kunna bli en aktiv del av det kunskapsbaserad samhället. Denna kontext betonar den nya teknikens betydelse för hur vi samarbetar och kommunicerar. En konkret effekt av framväxandet av denna nya kunskapsgren är man i exempelvis Pisa-undersökningar kan komma att mäta andra förmågor hos våra elever, som till exempel elevers samarbetsförmåga eller förmåga till kreativitet och kritiskt tänkande. #sigbox

14 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

15 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

16 Några verktyg för Lärandet
#sigbox

17 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

18 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
#sigbox

19 LÄRANDE ORGANISATION Den organisation som
skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande tillvaratar detta lärande nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) #sigbox

20 LÄRANDE ORGANISATION En lärande organisation är en som
kontinuerligt ökar sin förmåga att skapa sin egen framtid och skapar de resultat de verkligen önskar, där nya och bredare tankemönster främjas, där kollektiv ambition frisätts och människor kontinuerligt lär sig hur de tillsammans ska lära sig (Senge 1995) #sigbox

21 Att förändra skolkulturer
Särbokultur Familjär kultur Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) #sigbox

22 ” The content first, then the process”
Dylan Wiliam #sigbox

23 a & o FÖRANKRING + delaktighet
POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 FÖRVALTNING – 2 projektledare REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen #sigbox

24 HUR GÖR MAN DÅ ? ”Spray and Pray”
Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen #sigbox

25 HUR GÖR MAN DÅ ? Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet garanterar stödprocesser i minst 5 år (Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) #sigbox

26 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning. #sigbox

27 Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare Samtalsledare Lärare Elever #sigbox

28 Sigtunaboxen + + BFL + IKT + SUA = SANT! Samtalsledare Lärare
Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Moment 3 - april Moment 4 – maj + Samtalsledare Moment 1 – v.13 Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 Moment 3 Boråsutbildare IKT-utbildare Samtalsledare + Lärare

29 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

30 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

31 UPPFÖLJNING Svedala-enkäten
Microsoftenkät, PILSR, 21 century learning skills lärare, rektor BFL, elev- lärar, rektorenkät #sigbox

32 Rektors pedagogiska ledarskap
HelenTimperleys 10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Princip nr 9 Rektors roll är betydande för att leda arbetet med tydlig vision med möjligheter, att leda lärande och att organisera tillfällen för lärande. Visionen måste vara kopplad till förbättrade elevresultat och dessa ska viss som stimulerade bevis för lärarna. Att leda lärares lärande gör genom att ge incitament till att omsätta de nya lärdomarna i praktiken. Timperley talar också om målträngsel och vikten av att denna förbättringsprocess får utrymme. #sigbox

33 Bottom-up Kris Pedagogiskt ledarskap = professionsutveckling
kollektivt ansvarstagande autonomi omvärldssanktion Relation till yrkets teoretiska grunder Bottom-up Analys Ifrågasättande - Systematik - Målmedvetenhet - genomtänkt Kris

34 Formativ utvecklingsplan för lärare
För utveckling och synliggörande av lärares undervisning #sigbox

35 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav
Till viss del Utvecklat Väl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. #sigbox

36 Paradigmskifte #sigbox

37 Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA Förhållningssätt Verktyg Förutsättning
Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva En rik klassrumsinteraktion Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning #sigbox

38 Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA Förhållningssätt Verktyg Förutsättning
Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning

39 FÖRÄNDRINGSARBETE #sigbox

40 Förbättringsarbete tar tid!
#sigbox

41 FORSKARFRÅGA & HYPOTES
Har professionellt samarbete i form av TLC haft betydelse för lärares kunskap och kompetens med fokus på bedömning för lärande, BFL ? Kvalitativ studie med kvantitativ ansats - en explorativ faktoranalys JA ! Studien har signifikant värde på att så är fallet Sambandsvärdet är 0, (under 0,05 råder signifikans) #sigbox

42 SIGTUNABOXEN #sigbox SIGTUNABOXEN
#sigbox #sigbox

43 Varför Sigtunaboxen, jo…..
Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd


Ladda ner ppt "SIGTUNABOXEN Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser