Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sigtuna.se Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sigtuna.se Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl."— Presentationens avskrift:

1 www.sigtuna.se Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl – Skolutvecklare för grundskola SIGTUNABOXEN

2 Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

3 Kompetens- försörjning Svaga resultat Politiskt slagfält Extern genomlysning Skolutvecklings - program Bred politisk enighet SIGBOXVerkstad http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

4 Utgå från eleverna! Det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lärt sig. Därför måste vi anknyta till vad de tänkte, vilka mål de har, och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan Hattie, 2009 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

5 IDAG Den enskilt viktigaste faktorn för att alla elever ska lyckas är den skicklige läraren Ett lotteri för eleven om den ska klara sig i matematik eller inte. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

6 Lärande kan bara ske - om eleverna förstår vad de lärt sig Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination! Dylan William http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

7 Inte så bra effekter…. Negativa effekter Byte av skola – 0,34 Lovskolor – 0,09 Försumbara effekter Nivågruppering 0,12 Måttliga effekter Klasstorlek 0,21 Friskolor 0,21 Tävlingsinriktat lärande 0,24 Hemläxor 0,29 Ämnesintegrering 0,39 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

8 Stora effekter Förskoleaktiviteter 0,48 Motivation 0,48 Utomhuspedagogik 0,52 Kamrathandledning 0,55 Ord- och lästräningsprogram 0,67 Störst effekt Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72 För hög måluppfyllelse enligt John Hattie, Synligt lärande

9 www.sigtuna.se SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT! ”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

10 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt instrumentalitet http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

11 Bedömning för lärande - Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa ? Formativ bedömning / feed forward för elevens lärande Summativ bedömning av elevens lärande Den skicklige lärarens undervisning # Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet - gör demokratisk skola. # Synliggör och gör målen förståeliga. # Korrigerar undervisningen så alla är med # Ger bedömning för lärande. - http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

12 SUA - språkutvecklande arbetssätt Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter En rik klassrumsinteraktion Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

13 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 21 century learning skills Samlingsbegrepp för de kompetenser vi behöver för att kunna bli en aktiv del av det kunskapsbaserad samhället. Denna kontext betonar den nya teknikens betydelse för hur vi samarbetar och kommunicerar. En konkret effekt av framväxandet av denna nya kunskapsgren är man i exempelvis Pisa-undersökningar kan komma att mäta andra förmågor hos våra elever, som till exempel elevers samarbetsförmåga eller förmåga till kreativitet och kritiskt tänkande. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

14

15

16 Några verktyg för Lärandet http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

17 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

18 Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

19 LÄRANDE ORGANISATION Den organisation som A)skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande B) tillvaratar detta lärande C)nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg, Ohlsson 2000) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

20 LÄRANDE ORGANISATION En lärande organisation är en som kontinuerligt ökar sin förmåga att skapa sin egen framtid och skapar de resultat de verkligen önskar, där nya och bredare tankemönster främjas, där kollektiv ambition frisätts och människor kontinuerligt lär sig hur de tillsammans ska lära sig. (Senge 1995) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

21 Att förändra skolkulturer Särbokultur Familjär kultur Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

22 ” The content first, then the process” Dylan Wiliam http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

23 a & o FÖRANKRING + delaktighet 1.POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 2.FÖRVALTNING – 2 projektledare 3.REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

24 ”Spray and Pray” Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

25 Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när - den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven eleverna har, - genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet -garanterar stödprocesser i minst 5 år ( Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) HUR GÖR MAN DÅ ? http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

26 Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning. Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

27 www.sigtuna.se Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h. Samtalsledare IKT-utbildare Boråsutbildare Lärare Elever SUA-utbildare http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

28 www.sigtuna.se Moment 1 – v.13 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 2 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 3 Arbetsuppgift er Dela Reflektera Analysera Moment 1 - februari Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 2 – mars Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 3 - april Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Moment 4 – maj Arbetsuppgifter Dela Reflektera Analysera Samtalsledare Sigtunaboxen BFL + IKT + SUA = SANT! + Lärare + IKT-utbildare Boråsutbildare Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/

29 http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

30

31 UPPFÖLJNING Svedala-enkäten Microsoftenkät, PILSR, 21 century learning skills lärare, rektor BFL, elev- lärar, rektorenkät http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

32 Rektors pedagogiska ledarskap HelenTimperleys 10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Princip nr 9 Rektors roll är betydande för att leda arbetet med tydlig vision med möjligheter, att leda lärande och att organisera tillfällen för lärande. Visionen måste vara kopplad till förbättrade elevresultat och dessa ska viss som stimulerade bevis för lärarna. Att leda lärares lärande gör genom att ge incitament till att omsätta de nya lärdomarna i praktiken. Timperley talar också om målträngsel och vikten av att denna förbättringsprocess får utrymme. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

33 Pedagogiskt ledarskap = professionsutveckling kollektivt ansvarstagande autonomi omvärldssanktion Relation till yrkets teoretiska grunder Bottom-up Analys Ifrågasättande - Systematik - Målmedvetenhet - genomtänkt Kris

34 Formativ utvecklingsplan för lärare För utveckling och synliggörande av lärares undervisning http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

35 Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen Tydliggör mål och kunskapskrav Till viss delUtvecklatVäl utvecklat Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som digitalt, Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer. Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen. Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

36 Paradigmskifte http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

37 Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA FörhållningssättVerktyg Förutsättning Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva En rik klassrumsinteraktion Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter Kontextrik undervisning Eleverna ges stöttning http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

38 Tydliggöra mål och kunskapskrav Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Hur hänger det ihop! BFL IKT- 21 Century learning skills SUA FörhållningssättVerktyg Förutsättning Kunskapsbyggande Självreglering Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Kollaboration Innovation och problemlösning Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning

39 FÖRÄNDRINGSARBETE http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

40 Förbättringsarbete tar tid! http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

41 FORSKARFRÅGA & HYPOTES Har professionellt samarbete i form av TLC haft betydelse för lärares kunskap och kompetens med fokus på bedömning för lärande, BFL ? Kvalitativ studie med kvantitativ ansats - en explorativ faktoranalys JA ! Studien har signifikant värde på att så är fallet Sambandsvärdet är 0,01 (under 0,05 råder signifikans) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

42 SIGTUNABOXEN http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

43 Varför Sigtunaboxen, jo….. Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd


Ladda ner ppt "Www.sigtuna.se Systematisk kollegialt lärande och högre resultat för framtiden och nu Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola Pi Högdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser