Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från stor mätning SAS Group Club Sweden Hösten 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från stor mätning SAS Group Club Sweden Hösten 2005"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från stor mätning SAS Group Club Sweden Hösten 2005

2 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Sammanfattning
Många är medlemmar i klubben av sociala skäl. Man vill träffa kollegor och utöva sina intressen. Man vill också få kunskap om SAS olika verksam-hetsområden, knyta kontakter och träffa nya vänner. Vissa vill ha möjligheten att utöva sina fritids-intressen tillsammans med sin familj. Att få erbjudanden och information uppges också vara skäl för medlemskap för många respondenter. En ”vi-känsla” upplevs av många som viktigt med bolagiseringen och den ökande interna konkurrensen. Bland de som är medlemmar men som inte deltar på några evenemang är den huvudsakliga orsaken tidsbrist. Många respondenter, oavsett om de är medlemmar eller inte, uppger att Klubben är för Stockholms-fokuserad och att tiden att ta sig till/från Stockholm, kostnaden samt osäkerheten associerad med ID-biljetter är huvudskäl till varför man inte deltar. Personal som arbetar skift och som är flygande har överlag uppgett större oförmåga att delta på grund av svårighet att planera sin tid. En del respondenter tror att SAS Klubben har en facklig roll i SAS. För många är den privatekonomiska situationen ett hinder för deltagande. En större variation av typen av aktiviteter efterfrågas. Hänsyn behöver tas till ekonomi, civilstånd, familjesituation och arbets-förhållanden vid planering av evenemang. Andra menar att Klubbens medlemmar primärt är äldre anställda och pensionärer. Många som är yngre har svårt att finna kollegor i samma åldersgrupp och har heller inte fått någon information om Klubben i samband med deras anställning. För anställda i CSC råder viss förvirring kring deras möjligheter att vara medlemmar. Detsamma gäller de som tidigare varit anställda hos SAS Commuter. Många respondenter, oavsett om de är medlemmar eller inte, har uppgett att bristande information är en orsak till varför man inte deltar eller är medlem. Informationen måste vara tydligare och komma oftare enligt många. Portalen får många negativa kommentarer. Tidsbrist uppges vara huvudorsaken till varför man inte är medlem, tillsammans med ointresse.

3 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Rekommendationer
Annonsera stort i ett kommande nummer av Inside (innan medlemsavgiften dras) om SAS Klubben, dess roll, sektioner, ekonomi etc. Gå ut med ett introduktionserbjudande till nya medlemmar och förklara varför de skall vara med (what’s in it for them). Gå ut med en värvningskampanj till befintliga medlemmar. Gå ut till redan befintliga medlemmar om ett förnyat medlemskap. Ge samtidigt möjlighet att uppge den mailadress som skall användas för information/ kommunikation. Lansera en ny site på Portalen samtidigt. Säkerställa utrymme i Inside där viss information är konstant medan viss information varierar från nummer till nummer. Matcha medlemsregister mot mailregister. Förenkla anmälnings- och avanmälningsprocesser. Ny och stor satsning på sport. Diskutera vad som kan göras för att möjliggöra att fler flygande och skiftgående kan delta. Diskutera vad som kan göras för att möjliggöra att fler som bor utanför Stockholm kan delta. Erbjuda stor variation i typen av evenemang. Ta hänsyn till olika intressen, ekonomi, civilstånd, familjesituation och arbetsförhållanden vid planering av evenemang. Beakta inkomna önskemål. Se över prisnivån på evenemangen. Differentiera priserna mellan koncernbolag/icke koncernbolag samt anställd/anhörig för att ge större rabatter till anställda vid medverkan. Säkerställa lång framförhållning vid annonsering av kommande evenemang. Gå ut med säsongsplanering via mail och Inside. Genomföra Roadshow för att marknadsföra klubben och dess möjligheter. Ge erbjudande till anställda att starta nya och mer moderna sektioner. Förbättra kontakten och samarbetet mellan styrelsen och sektionerna. Distribuera information om vilka rabatter som ges till SAS-anställda. Ny mätning av medlemmarnas uppfattning om Klubben hösten 2006.

4 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Om mätningen
Bakgrund och syfte Syftet med enkäten var att undersöka samtliga anställdas uppfattning och åsikt om SAS Klubben, oavsett om de är medlemmar i klubben eller inte. Syftet var också att insamla önskemål och förslag om framtida evenemang och inriktning. I de fall den anställde inte är medlem i klubben var syftet att undersöka varför den anställde inte är medlem och vad som fordras för att den skall välja att gå med i klubben. Metod Enkäten utformades i Questback som en webbundersökning och distribuerades via mail (Outlook). Totalt bestod enkäten av 19 frågor – 6 bakgrundsvariabler som besvarades av samtliga, 8 undersökningsvariabler som besvarades av de som uppgett att de är medlemmar och 5 undersökningsvariabler som besvarades av de som uppgett att de inte är medlemmar i klubben idag. Undersökningen genomfördes under perioden 5 oktober – 14 oktober 2005. Som underlag till distributionen av enkäten användes en lista som mottagits från HR. Antalet mottagare var och alla var anställda i något av SAS koncernbolag i Sverige. Av respondenter har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 33 %. För att stimulera svarsfrekvensen utlovades trisslotter till de första 500 som svarade på enkäten. Lotterna tog slut på 1 timma och 50 minuter. Efter en automatiskt genererad påminnelse den 11 oktober inkom ytterligare 908 svar. För mer information om mätningen samt vid behov av specialanalyser, kontakta Jasmin Utter, STONC-B på eller

5 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Några reflektioner
Två respondenter har under mätperioden uttryckt sitt ogillande – en som numer tillhör CSC och har en negativ erfarenhet av SAS Klubben samt en som tillhör STOPR och som uttryckte sitt ogillande över massutskick. Många har inte läst ingressen och har meddelat att de inte är medlemmar alternativt inte känner till SAS Klubben och kan därför inte svara på enkäten. Dessa respondenter har fått närmare förklaring på varför de bör svara. Många respondenter förefaller inte känna till vilket bolag de tillhör. Många som tillhör CSC är ovetandes om att de kan vara med i SAS Klubben. Många respondenter som tillhör SGS och STS har inte möjlighet att komma ut på Internet från sina datorer och kunde därför inte svara. Sektionerna Motor och Yoga föll dessvärre bort som svarsalternativ. Vissa har haft problem med att kunna utnyttja alternativet ”Annat bolag, nämligen”. Problemet har inte kunnat återskapas.

6 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). 55 % av respondenterna uppger att de är män. 45 % av respondenterna uppger att de är kvinnor.

7 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). 9 % av respondenterna uppger att de är mellan 21 och 30 år. 23 % av respondenterna uppger att de är mellan 31 och 40 år. 36 % av respondenterna uppger att de är mellan 41 och 50 år. 27 % av respondenterna uppger att de är mellan 51 och 60 år. 5 % av respondenterna uppger att de är mellan 61 och 65 år. 0,2 % av respondenterna uppger att de är över 65 år. Ingen av respondenterna har uppgett att de är under 20 år.

8 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag tillhör
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). Största antalet respondenter uppger att de är anställda i SAS Airline Sweden Därefter kommer SAS Technical Services och Scandinavian Airlines Sverige AB. Det är troligt att personal tillhörandes SAS Component uppett att de är anställda i STS. Resultatet måste dock behandlas med viss försiktighet då det under fältarbetets gång visat sig att många respondenter inte vet vilket bolag de tillhör.

9 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). 20 % av respondenterna uppger att de är kollektivanställda. 62 % av respondenterna uppger att de är tjänstemän. 10 % av respondenterna uppger att de är cabin crew. 8 % av respondenterna uppger att de är piloter. 0,4 % av respondenterna uppger att de är pensionärer.

10 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). 12 % av respondenterna uppger att de är ensamstående utan barn. 11 % av respondenterna uppger att de är ensamstående med barn. 14 % av respondenterna uppger att de är sambo/gifta utan barn. 63 % av respondenterna uppger att de är sambo/gifta med barn.

11 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är idag
Besvarades av samtliga respondenter (2 458). 57 % av respondenterna uppger att de är medlemmar i SAS Klubben idag. 34 % av respondenterna uppger att de inte är medlemmar i SAS Klubben idag. 9 % av respondenterna uppger att de inte vet om de är medlemmar i SAS Klubben.

12 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Jag är idag medlem av följande sektion/er
Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. Bland respondenterna är de flesta medlemmar av SAS Ski, Golf och Konst. Motorsektionen och Yoga-sektionen saknas som svarsalternativ. Motorsektionen är en av klubbens största mätt i antalet medlemmar.

13 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Varför är Du medlem i SAS Klubben?
Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från de respondenter som uppgett att de är medlemmar i Klubben. Många av respondenterna uppger att de är medlemmar av klubben av sociala skäl, dvs. för att träffa likasinnade kollegor för att utöva gemensamma intressen samt för att få kunskap om SAS olika verksamhetsområden. Att knyta nya kontakter och träffa nya vänner uppges också vara ett skäl. Några respondenter har poängterat möjligheten att kunna utöva sina fritidsintressen med sin familj. Möjligheten att få ta del av rabatter och erbjudanden uppges vara attraktivt för många medlemmar. Evenemang som är svåra att arrangera själv eller att göra billiga resor där allting omhändertagits av andra upplevs som intressant av många. Klubben ses också som ett sätt att få information om vad som sker och vad som erbjuds. Vissa menar att de vill stödja klubben, att det är berikande att vara medlem samt att som medlem får man en “vi-känsla”. En del medlemmar har gjort aktiva val och beslutat om vilka sektioner de vill vara medlem i, medan andra av olika skäl, inte gjort det. En del av respondenterna uppger att de är medlemmar av historiska skäl och gammal vana, medan andra gått med för att kunna delta i specifika evenemang. Vissa är osäkra på varför de är medlemmar alls. Några av respondenterna har gett uttryck för ett större behov på lokal nivå och att aktiviteterna också måste anpassas för de som inte bor i Stockholm. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

14 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilka evenemang brukar du delta i?
Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. 39 % av respondenterna uppger att de deltar i evenemang som sektionerna arrangerar. 16 % av respondenterna uppger att de deltar i evenemang som SAS Klubbens styrelse arrangerar. 11 % av respondenterna uppger att de deltagit i Weekendutväxlingar. 4 % av respondenterna uppger att de brukar delta i evenemang men inte känner till arrangören. 30 % av respondenterna uppger att de inte brukar delta i några evenemang.

15 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Orsaken till varför Du inte brukar delta i några evenemang? Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från de respondenter som uppgett att de är medlemmar i Klubben. Den absolut mest förekommande orsaken till att man inte deltar i evenemang är tidsbrist. Det finns flera orsaker till tidsbrister; en är familjesituation och en annan är sjukdom. Vissa personalgrupper arbetar i skift och har svårt att ta ledighet för att delta i evenemang. Flygande har svårt att anmäla sig i tid på grund av schema-läggningen. Några respondenter har uppgett att information är ett problem. Dels är vissa inbjudningar för anonyma och ibland läses de för sent för att kunna anmäla sig till evenemang. Många har gett uttryck för önskemål om att kunna ta med anhöriga till olika evenemang. En del vill inte resa på evenemang om det inte finns andra med som respondenten känner sedan tidigare. Respondentens ekonomiska situation är en begränsande faktor ibland. Vissa evenemang upplevs också som dyra. För många respondenter är evenemangen inte attraktiva då det upplevs som allt för många av dem är anpassade för personal som bor och arbetar i Stockholm. En del respondenter har uppgett att orsaken till att de inte brukar delta i några evenemang helt enkelt är för att de inte är intresserade. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

16 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilken är din åsikt om evenemang
Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. Majoriteten av respondenterna uppger att de tycker mängden evenemang och typen av evenemang är mycket bra eller bra. Variationen mellan evenemangen får däremot något sämre omdöme. Mängden evenemang Typen av evenemang Variationen mellan evenemang

17 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilken är din åsikt om evenemang
Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. Majoriteten av respondenterna uppger att de tycker informationen om kommande evenemang är mycket bra eller bra. Priset för att delta i evenemangen får marginellt lägre betyg. Informationen om kommande evenemang Priset för att delta i evenemangen

18 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilken är din åsikt om evenemang
Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. Såväl helhetsintrycket av evenemangen som i vilken grad evenemangen motsvarar förväntningarna får höga omdömen. Däremot är det en påfallande stor andel av respondenterna som uppgett att de inte vet i vilken grad evenemangen motsvarat deras förväntningar. Helhetsintrycket av evenemangen I vilken grad evenemangen motsvarade förväntningarna

19 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilken är din åsikt om informationen från klubben generellt? Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. 14 % av respondenterna uppger att informationen från Klubben är mycket bra. 49 % av respondenterna uppger att informationen från Klubben är ganska bra. 22 % av respondenterna uppger att informationen från Klubben är varken eller. 7 % av respondenterna uppger att informationen från Klubben är ganska dålig. 2 % av respondenterna uppger att informationen från Klubben är mycket dålig 7 % av respondenterna har svarat vet ej.

20 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vilken är din åsikt om informationen från sektionerna du är medlem i? Besvarades av respondenter bland de som uppgett att de är medlemmar. 23 % av respondenterna uppger att informationen från den/de sektionerna de är medlemmar i är mycket bra. 36 % av respondenterna uppger att informationen från den/de sektionerna de är medlemmar i är ganska bra. 17 % av respondenterna uppger att informationen från den/de sektionerna de är medlemmar i är varken eller. 5 % av respondenterna uppger att informationen från den/de sektionerna de är medlemmar i är ganska dålig. 2 % av respondenterna uppger att informationen från den/de sektionerna de är medlemmar i är mycket dålig 16 % av respondenterna har svarat vet ej.

21 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vad är SAS Klubben för dig?
Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från de respondenter som uppgett att de inte är medlemmar i Klubben. Vanligaste uppfattningen är att Klubben är en personalklubb, en intresseförening för likasinnade i vilken man kan utöva sina intressen tillsammans med kollegor. Några respondenter som uppgivit att de vet vad Klubben är anser att Klubben har en facklig roll. Många av respondenterna uppger att SAS Klubben är en klubb för stockholmare med aktiviteter bäst anpassade för de som bor i Stockholmsområdet. En del menar att SAS Klubben består av äldre, och i vissa fall, pensionerad personal. Ca 1/3 av svaren reflekterar att respondenterna inte känner till SAS Klubben och dess verksamhet. Några menar att de inte hört talas om Klubben före enkäten. Detta gäller speciellt respondenter som är nyanställda som säger att de inte mottagit någon information om Klubben alls. De flesta respondenter som hört talas om Klubben har antingen fått information från kollegor som är medlemmar, via Inside eller via uppsatta affischer. Många respondenter uppger att de inte förstår kopplingen mellan SAS Klubben och dess sektioner. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

22 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Varför har Du valt att inte vara med i SAS Klubben? Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från de respondenter som uppgett att de inte är medlemmar i Klubben. Många av respondenterna har uppgett bristande tid som den primära förklaringen till varför man inte är medlem i Klubben. Utöver tid är bristande information om Klubben den huvudsakliga orsaken samt att det inte ”blivit av” att man anmält sig. Vissa menar också att de inte är intresserade av eller har något behov av ett medlemskap. Ibland uppger man också att man inte känner till vad Klubben har att erbjuda. Några respondenter uppger att de har fått ett ointresserat bemötande när de försökt bli medlemmar. En del personal som numera tillhör CSC menar att de inte längre får vara medlemmar medan andra som tidigare tillhörde SAS Commuter saknar information alternativt har ett dåligt intryck av Klubben baserat på en tro att det är en fack-förening. Några respondenter tror att de blivit medlemmar i och med deras anställning i koncernen. Vissa respondenter uppger att de inte vill blanda arbete och privatliv och andra har blivit uppsagda alternativt sagt upp sig och är därför inte medlemmar. Aktiviteterna uppfattas i många fall som Stockholmsorienterade och många respondenter bor på andra orter i Sverige. Ett deltagande upplevs av dessa respondenter som dyrt och tidskrävande. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

23 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vad fordras för att Du skall bli medlem i Klubben? Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från de respondenter som uppgett att de inte är medlemmar i Klubben. Förutom mer tid, vilket är ett område många respondenter berört genom enkäten, eftersöks mer information. Vad är det Klubben erbjuder och varför skall man vara med? Vissa efterlyser introduktionserbjudande eller värvningskampanj. En del respondenter uppger att de försöker anmäla sig till Klubben men att ingen tar emot deras anmälan. Respondenterna uppger också att det måste vara enkelt att anmäla sig, och gå ur Klubben när man så önskar. Andra önskar att det skall genomföras flera aktiviteter som familjen kan delta i. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

24 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Vad kan göras bättre?
Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från samtliga respondenter, oavsett om de är medlemmar i Klubben eller inte. SAS Klubben uppfattas som anonym av många respondenter. Överlag efterlyses mer information från SAS Klubben, både i form av omfattning och frekvens. Detta gäller framförallt från sektionerna men även från styrelsen. Portalen upplevs som otydlig, ofullständig och svår att finna. Fullständig information om sektionerna finns exempelvis inte. Flera av respondenterna efterfrågar att mail sänds till deras hemadresser då SAS-mailen inte läses lika ofta. Generellt har många respondenter lyft fram att informationen behöver komma i god tid för att möjliggöra planering. Många efterfrågar någon form av planeringsschema inför kommande säsong/år. Variation mellan evenemangen gällande omfattning, målgrupp och prisnivå efterfrågas. Förfarandet med ID-biljetter känns osäkert och kostsamt för en del respondenter. Vissa upplever att sektionerna visat ointresse för sina medlemmar och att få nya. Andra menar att det finns ett behov för SAS Klubben i och med att koncernen är splittrad, bland annat till följd av bolagiseringarna. Vissa sektioner upplevs som omoderna och man efterfrågar lite annan typ av inriktning. Vissa respondenter har förklarat sig villiga till att betala ett högre pris om anhörig får följa med på evenemang. Tydligare information om vilka rabatter som finns. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

25 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Förslag och önskemål om framtida evenemang Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från samtliga respondenter, oavsett om de är medlemmar i Klubben eller inte. Generellt är det stor spridning på typen v evenemang som efterfrågas. Vissa är nöjda med det som erbjuds idag och många har också uttryckt sin uppskattning över det som har arrangerats från våren 2005 och framåt. Vissa efterfrågar evenemang som är korta och som innebär minimalt resande (inget flyg) och låga kostnader. Andra är intresserade av längre resor, såväl i Europa som längre bort. I vissa fall önskar man också olika typer av tema-resor. Många vill ha aktiviteter där familjen kan delta, medan andra är mer intresserade av att resa utan familjen. Stor efterfrågan på evenemang och aktiviteter som är kopplade till sport. Då Klubben och dess sektioner upplevs som anonym har en del respondenter uttryckt önskemål om “prova på” för att de anställda skall få mer information om vad som erbjuds. Överlag finns ett behov av att hålla ihop “SAS-andan”. Det finns en viss underliggande oro att den skall erodera i takt med att bolagen krymper. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.

26 SAS Group Club Sweden – Stor enkätundersökning hösten 2005 Andra kommentarer
Nedanstående är en sammanställning av de svar som inkommit. Sammanställningen reflekterar svaren från samtliga respondenter, oavsett om de är medlemmar i Klubben eller inte. Att döma av svaren finns det många som är anställda i koncernen som inte vet att det finns en personalklubb eller vad dess roll är. Många respondenter menar att en dylik klubb behövs i dessa tider. Fortsatt anges begränsningar i tid samt bristande information som huvudskälen till att man inte är engagerad i verksamheten eller inte känner till den alls. Personer som är ensamstående ger uttryck för ett behov av att träffa andra människor Personer som är lite yngre har svårt att träffa andra i samma ålderkategori. Det finns också ett generellt behov av enklare social samvaro mellan de anställda inom koncernen. Många av respondenterna uttrycker sin belåtenhet med det arbete som Klubben utför för med-lemmarna. Överlag efterlyses en ökad proaktivitet från SAS Klubbens sida. Öppna här för att läsa samtliga inkomna kommentarer.


Ladda ner ppt "Resultat från stor mätning SAS Group Club Sweden Hösten 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser