Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAS Kompetensutvecklingsdagar Tack för att vi fick komma!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAS Kompetensutvecklingsdagar Tack för att vi fick komma!!"— Presentationens avskrift:

1 MAS Kompetensutvecklingsdagar 2011-05-18 Tack för att vi fick komma!!
Informera om vår verksamhet Kan patientnämnderna arbeta för bli en bättre resurs för kommunen? Patientsynpunkter kan förbättra vården!

2 Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all hälso- och sjukvård

3 Patientnämndsverksamhet är lagstadgad
Inom varje landsting finns en Patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om Patientnämndsverksamhet

4 Sammanfattat Patientnämndens uppgifter:
Stödja och hjälpa patienter/anhöriga Främja kontakten mellan patienter/personal och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet Arbeta förebyggande - Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Förordna stödpersoner till patienter i psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande

5 Lagtexten säger…. I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting, 2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt 3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting.

6 Att bygga broar mellan patienten och vården är en av Patientnämndens viktigaste uppgifter när mötet inte blev bra

7 Patientnämndens organisation i Norrbotten
Politisk nämnd som består av sju ordinarie ledamöter med ersättare. Dessa sammanträder tre gånger per år. Nämnden biträds av utredare vid sekretariatet.

8 Ärende processen/gången hos Patientnämnden efter nationell mall (enhetlig struktur för gemensam statistik kom 1998)

9

10 Ur Norrbottens patientnämnds reglemente
”För att fullgöra sina uppgifter har nämnden rätt att från landstingets organ och anställda infordra de uppgifter samt få de upplysningar och det biträde nämnden behöver” Svar begärs inom en månad till nämnden (Norrbotten)

11 Vanliga kontaktorsaker
Bristande information/kommunikation Patientskada Försenad/felaktig diagnos Tillgänglighet Vårdgaranti/valfrihet/Second opinion Patienten upplever att läkare/vårdpersonal inte lyssnar eller blir trodd Vill ha hjälp och förhindra att andra drabbas

12 Socialstyrelsens vårdskademätning (2008)
8,6 % fick en undvikbar vårdskada 3 % avled En vårdskada – i genomsnitt sex extra vårddygn Få motsvarande studier gällande den kommunala hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Lex-Marior var 578 st. Av dessa kom 22% från den kommunala hälso- och sjukvården, av dessa resulterade 21 % i dödsfall, 27% i men och 52% var övergående.

13 Vi hänvisar/upplyser ofta till andra instanser att anmäla fel i vården:
Patientförsäkringen (LÖF), kommunerna har sina egna försäkringar Socialstyrelsen (HSAN) Läkemedelsförsäkringen

14 Utveckling av Patientnämndsärenden i Norrbotten

15 Ärendeutveckling/instans Sverige

16 Patientnämnden, ett samarbete mellan kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting.
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Överkalix, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Övertorneå, Kiruna.

17 Patientnämndens informationsmaterial
finns, förutom på svenska, på tre av minoritetsspråken som finns i Norrbottens län. Meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och finska.

18 Att komma i kontakt med Patientnämnden

19 Utredare, tel: Anders Frisk, Irene Lundqvist, Jessica Muhigana,

20 Tack!

21 Extrabilder…..

22 Socialstyrelsens vårdskademätning (2008)
Vid granskning av journaler identifierades 169 patienter (8,6 procent) som hade fått vårdskador. Drygt hälften av dessa patienter hade vårdskador som läkte under vårdtillfället eller inom en månad efter utskrivning och ytterligare en tredjedel av vårdskadorna hade läkt inom ett år. Nästan var tionde patient fick bestående men eller funktionsnedsättning och i 3 procent bidrog vårdskadan till att patienten avled. Vårdskadorna var vanligast i åldersgruppen 65 år och äldre. Någon statistiskt säkerställd skillnad i förekomsten av vårdskador mellan kvinnor och män framkom inte. En vårdskada medförde i genomsnitt sex extra vårddygn. Om resultaten extrapoleras till alla vårdtillfällen på sjukhus under ett år motsvarar det cirka vårdskador och cirka extra vård-dygn. Varje år drabbas ett betydande antal patienter av vårdskador. Detta innebär ett stort mänskligt lidande och tar en ansenlig del av vårdens resurser i anspråk

23 Stärkt ställning för patienten
Från 1 juli 2010 kom förändringar av Hälso- och sjukvårdslagen som berör följande områden: Vårdgaranti Fast vårdkontakt Förnyad medicinsk bedömning Vård hos annan vårdgivare.

24 Patienträttigheter i Norrbotten
Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Finns behov av språktolk eller tolk för döva och hörselskadade har patienten rätt till det. Lämnad information ska dokumenteras i patientjournalen. Patienter som vill se sina egna journaler har i allmänhet rätt till det. Patientens val ska vara avgörande när flera likvärdiga behandlingsalternativ finns som bedöms vara till nytta.

25 Vårdgaranti Garantin reglerar inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas vård som behörig personal beslutat om i samråd med patienten. (Inte för om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga.) 0 – 7 – Klarar inte landstinget att uppfylla vårdgarantin ska patienten få hjälp till vård i annat landsting utan extra kostnad. Ibland är det nödvändigt med undersökningar, exempelvis röntgen, före behandling. Tid som krävs för detta ingår inte i vårdgarantin.

26 Fast vårdkontakt Verksamhetschefen ansvarar för att patientens behov av trygghet, samordning, kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Om det behövs eller om en patient begär det ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.

27 Second opinion Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får en second opinion (ny medicinsk bedömning). Ovanstående gäller om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Landstingets ordinarie regler för sjukresor gäller.

28 Valfrihet Du kan söka vård vid vilken vårdcentral som helst i landet.
Med remiss från läkare kan du välja besök på en mottagning. Om vårdbehov fastställts eller bekräftats av läkare i Norrbotten kan du välja behandling i öppen eller sluten vård. Då krävs remiss från medicinskt ansvarig läkare vid sjukhus samt av habiliteringsläkare. Du måste själv ansvara för att hitta en vårdgivare och avtala tid för besök samt för valfrihetsblankett. Landstinget betalar vårdkostnader – du betalar resor, uppehälle och vårdavgifter. (Valfrihet gäller ej högspecialiserad vård.)

29 Vårdval Du rätt att lista dig vid vilken vårdcentral du vill i länet. Den vårdcentral du väljer får ersättning – en vårdpeng. Den som inte väljer tilldelas vårdcentral nära folkbokföringsadressen. För vårdval kontaktar du den vårdcentral du vill lista dig hos genom att ringa, skriva eller mejla. Du kan när som helst göra ett nytt val. Personer med skyddad identitet samt asylsökande kan inte listas. De kan söka vård på alla vårdcentraler. Alla vårdcentraler är skyldiga att ta emot akut sjuka patienter – oavsett var de är listade.


Ladda ner ppt "MAS Kompetensutvecklingsdagar Tack för att vi fick komma!!"

Liknande presentationer


Google-annonser