Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tolkning och tillämpning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tolkning och tillämpning"— Presentationens avskrift:

1 Tolkning och tillämpning
Vad är juridik? Rättsregler Tolkning och tillämpning

2 BEVISNING GRUNDBEGREPP VAD - regelinnehållet - ”tvistigheten”
AV VEM - bevisbördan HUR - bevismedlen - beviskrav - bevisvärdering

3 Rättsfaktum Något som är av omedelbar betydelse för utgången av ett mål (omedelbart relevant faktum). Rättsfakta anges i rättsregler. Faktiska omständigheter som (ensamma eller i förening) kan leda till att en viss rättsföljd inträder.

4 Exempel: 4 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF)
En försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel har om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år rätt till ersättning i form av livränta för den inkomstförlust som uppkommer.

5 Rättsfakta Rättsföljd
- Försäkrad Arbetsskada Orsakssamband (till följd av) Nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst Minst en 15-del Varaktigt/minst ett år Rätt till livränta

6 Vad är tvistigt /vad behöver bevisas?
Alla rättsfakta? Betydelsen av myndighetens/motpartens inställning Notoritet / notoriska fakta

7 BEVISFAKTA HJÄLPFAKTA - allt annat
omständigheter som tillåter en viss slutsats eller resonemang (att ett rättsfaktum föreligger). medelbart relevant omständighet. Leder inte till rättsföljd har betydelse för ett rättsfaktums existens / icke-existens HJÄLPFAKTA - allt annat

8 RÄTTSFAKTA RÄTTSFÖLJD BEVISFAKTA BEVISFAKTA BEVISFAKTA BEVISFAKTA
HJÄLPFAKTA HJÄLPFAKTA HJÄLPFAKTA

9 UTGIFT (traktor) AVDRAG NÖDVÄNDIG KÖPAVTAL
Exempel: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader. (16 kap. 1 § Inkomstskattelagen) TRAKTOR- HANDLARE KÖPAVTAL TIPP-EX BERÄTTELSE UTGIFT (traktor) AVDRAG NÖDVÄNDIG LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

10 BEVISMEDEL Regler i lag: vissa bevismedel (20-27 §§ FPL)
regler i rättegångsbalken (35-41 kap) skriftliga bevis vittnesmål syn sakkunnigbevisning parts utsaga? LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

11 BEVISBÖRDAN Normalt sökanden/klaganden Undantag:
Vissa måltyper / frågor i vissa mål ”Hoppande bevisbörda” LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

12 BEVISKRAVET styrkt övertygande bevisning övervägande sannolikt
Hög grad av sannolikhet (eftertaxering) Övervägande skäl (2 kap. 1 § LAF) Visat antagligt LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

13 BEVISVÄRDERINGEN Principen om fri bevisprövning (35:1 RB)
Vad skall värderas? Begreppet trovärdighet - skilj från tillförlitlighet - kriterier? - hjälpfakta till hjälpfakta? LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

14 UTGIFT (traktor) AVDRAG NÖDVÄNDIG KÖPAVTAL
16 kap. 1 § Inkomstskattelagen: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader. TIPP-EX TRAKTOR- HANDLARE Stammar Flackar BERÄTTELSE KÖPAVTAL Sammanhållen UTGIFT (traktor) AVDRAG NÖDVÄNDIG LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN

15 TROVÄRDIGHET Sammanhållen berättelse? Motsägelser? Eskaleringar?
Beteende? Ursprungssannolikhet? Tidigare likartade berättelser? ”Magkänslan”?

16


Ladda ner ppt "Tolkning och tillämpning"

Liknande presentationer


Google-annonser