Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt fackspråk – vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt fackspråk – vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 Nationellt fackspråk – vad är det?
Bengt Kron Socialstyrelsen

2 Nationellt fackspråk – vad är det?
En benämning på delarna i fackspråket för vård och omsorg

3 Det nationella fackspråket för vård och omsorg
Socialstyrelsens termbank Klassifikationer och kodverk Snomed CT

4 Nationellt fackspråk – vad är det?
En benämning på delarna i fackspråket för vård och omsorg Namn på ett projekt som drivits av Social-styrelsen under 2007 – 2011

5 Nationell strategi för eHälsa
Sex insatsområden: Tillgänglighet för medborgarna Åtkomst till information över organisatoriska gränser Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system Teknisk infrastruktur Informationsstruktur, terminologier och standarder Lagar och regelverk

6 Socialdepartementets uppdrag till Socialstyrelsen
... ta ett övergripande nationellt och strategiskt ansvar för att individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig uppföljningsbar tillgänglig ... utarbeta, tillhandahålla och förvalta en nationell terminologi- och klassifikationsresurs

7 Varför ett nationellt fackspråk?
Bidra till ökad patientsäkerhet informationen ska vara entydig missförstånd och otydligheter i kommunikation inom vård och omsorg ska undvikas Ge förutsättningar för hög kvalitet inom dokumentation inom vård och omsorg verksamhetsuppföljning statistik öppna jämförelser forskning

8 Projektets resultat Översättning av Snomed CT
Nationella metoder inom fackspråket har utarbetats till exempel översättning mappning identifiering och analys av informationsinnehåll synonymhantering Organisation för förvaltning av det nationella fackspråket Deltagande i ett antal utvecklings- och tillämpningsprojekt

9 SNOMED CT i stora drag

10 SNOMED CT Namn: Beskrivning: Huvudsyfte:
Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms Beskrivning: En terminologi för dokumentation inom hälso- och sjukvård Huvudsyfte: Kodad representation av företeelser inom hälso- och sjukvård

11 Termer och begrepp Term - ett ord eller uttryck som är speciellt för ett visst ämnesområde Begrepp – betydelsen, meningen, för en viss term BIL

12 Vad utmärker SNOMED CT som klinisk terminologi?
Består av begrepp som används i hälso- och sjukvård Begreppen är knutna till koder - en kod per begrepp Varje begrepp har flera beskrivningar (termer) Begreppen definieras med hjälp av relationer Omfattningen

13 Omfattningen 292 074 aktiva begrepp
aktiva engelska termer (beskrivningar) ≈ aktiva svenska termer definierande relationer Om man begrundar varje aktiv engelsk term i en minut och om man arbetar 40 timmar per vecka, så skulle det ta 350 veckor, drygt 6,5 år. Omfattningen är en viktig aspekt vid analys och bedömning av olika terminologier

14 International Health Terminology Standards Development Organisation(IHTSDO)
Äger och förvaltar SNOMED CT En non-profitorganisation med säte i Danmark Medlemsländernas bidrag ger möjligheter till förvaltning, förbättring och distribution av SNOMED CT

15 Medlemsländer Australien Kanada Cypern Danmark Estland Litauen
Nya Zealand Singapore Slovakien Slovenien Spanien Sverige Holland England USA

16 Snomed CT på svenska Snomed CT är nu översatt till svenska
Översättningen tog tre år Om du vill ha licens för Snomed CT, gå till Licensen är gratis

17 Syfte och nytta

18 Syfte med SNOMED CT (1) Tillhandahålla ett konsekvent sätt att
registrera lagra återanvända aggregera data från strukturerade elektroniska journaler

19 Syfte med SNOMED CT (2) Bidra till semantisk interoperabilitet
förmågan att utväxla information mellan datorsystem så att mottagande system utan manuell intervention kan tolka informationens innebörd och använda informationen i det egna systemet

20 Den kliniska informationens livscykel
Användargränssnitt Beslutsstöd Rapporter & analys Bildskärm Datafångst Sekundär- användning t ex nationella register, forskning, ersättning Lagring Kommunikation Kommunikation Kommunikation Andra system och applikationer Idé: David Markwell CIC Ltd

21 Innehållet i SNOMED CT

22 Hierarkiernas andel av totala antalet aktiva begrepp

23 Hierarkin kliniskt fynd (97139 begrepp)
Fynd t ex Feber Hjärtklappning Värmeutslag Normalt blodtryck Sjukdomar t ex Hjärtsjukdom Tibiafraktur (skenbensfraktur) Malign tumör i kolon

24 Snomed CT ICD-10

25 Hierarkin åtgärder (51337 begrepp)
Aktivitet som utförs avsiktligt i en vårdprocess t ex Patientutbildning Kirurgisk åtgärd Kolecystektomi Röntgenundersökning av handled Utskrivning till hemmet Familjerådgivning

26 Snomed CT KVÅ

27 Situation som rör specifikt sammanhang (3242 begrepp)
Begrepp som innehåller upplysningar om sammanhanget Vem, när och huruvida (om) Vem Rör det patienten eller någon annan? När Gäller det något som är aktuellt, något som tidigare har hänt eller något i framtiden Huruvida (om) Förekommer fyndet, förekommer inte fyndet eller är det okänt? Har åtgärden utförts, har åtgärden inte utförts eller ska den utföras?

28 Klassifikationer och terminologier

29 Klassifikationer Aktör: läkare eller läkarsekreterare
När: efter vårdkontakten Tillgänglig information: journaldata från den senaste vårdkontakten Mål: att identifiera en sammanfattande beskrivning för vårdkontaktens innehåll

30 Snomed CT Aktör: vårdpersonal När: under vårdkontakten
Tillgänglig information: det som vårdpersonalen observerar, undersöker och åtgärdar Mål: dokumentation om patienten och om vårdkontakten i enlighet med professionella normer

31 Exempel: en KOL-patient med feber
Beskrivning med Snomed CT: Anamnes: sjukdomskänsla och trötthet ( ), väsande andning ( ) Allmäntillstånd: feber ( ) Fynd vid auskultation: lågfrekventa ronki ( ), krepitationer vid andning ( ) Bedömning: kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion ( ) Klassifikationsbeskrivning: J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion

32 FRÅGA: Innebär detta att användarna måste skriva långa siffersträngar då de använder Snomed CT? SVAR: Nej. Koderna finns bakom skärmen och användarna fortsätter att använda ord på samma sätt som tidigare -

33 SNOMED CT:s struktur

34 Vad består SNOMED CT av? Kärnkomponenter Begreppskoder
Beskrivningar (termer) Relationer

35 Begreppskoder En kod per betydelse, en betydelse per kod
Siffersträngar 6 till 18 positioner långa (mest 8 – 9 positioner) betyder normalt EKG betyder snarkande andning

36 22298006 Fully Specified Name (FSN): Preferred Term - eng
myocardial infarction (disorder) Preferred Term - eng myocardial infarction Rekommenderad term - sv hjärtinfarkt Synonym - eng myocardial infarct heart attack MI - Myocardial infarction cardiac infarction infarction of heart

37 Är-en-relationer skapar en hierarki - över- och underordnade begrepp
Demens av frontallobstyp - dementia of frontal lobe type är en = frontallobsdegeneration är en = demens Är-en-relationer skapar en hierarki - över- och underordnade begrepp Överordnade begrepp, ”föräldrar” är mer generella. Underordnade begrepp, ”barn” är mer specifika. De ärver samtliga det överordnade begreppets egenskaper. ”Is-a” används för dessa relationer Frontallobs- degeneration Demens är en är en Demens av frontallobstyp

38 Demens av frontallobstyp - 278857002
är en = frontallobsdegeneration är en = demens associerad morfologi = degeneration fyndplats = frontallob, struktur attributrelationer

39 degeneration frontallobs- degeneration demens frontallob är en är en associerad morfologi fyndplats demens av frontallobstyp

40 Begreppen hanteras maskinellt
Den enhetliga modelleringen gör att respektive begrepps plats i hierarkin kan bestämmas maskinellt

41 Samspelet med informationsmodellen

42 Hur ska detta beskrivas digitalt. Patienten NN har malignt melanom
Hur ska detta beskrivas digitalt? Patienten NN har malignt melanom. Han opereras och melanomet tas bort. Efter operationen tillstöter en sårinfektion.

43 Beskrivet enbart med terminologi
Begrepp Information som saknas: Patientidentifikation Sjukdom Kirurgisk åtgärd Tidpunkter Sambandet mellan excisionen och infektionen Melanom Infektion Excision Beskrivet med samma terminologi inbäddad i en informationsmodell Patient Melanom Excision har sjukdom får behandling identifikation tidpunkt komplikation Infektion

44 Konklusion Standardiserade terminologier behöver informationsmodeller
Informationsmodeller behöver standardiserade terminologier Standardiserade terminologier måste användas tillsammans med informationsmodeller för att uppnå semantisk interoperabilitet

45 Nationell eHälsa - ansvarsfördelningen i Sverige
Ansvaret för frågor om informationsmodeller ligger hos Center för eHälsa i samverkan Ansvaret för frågor om klinisk terminologi ligger hos Socialstyrelsen

46 Hur ska SNOMED CT användas i den elektroniska journalen?

47 Användning av SNOMED CT i den elektroniska journalen?
Många tror att det är möjligt att automatiskt SNOMED CT-koda fritext men kvaliteten är inte tillräcklig för en god och säker vård För närvarande rekommenderas användning av SNOMED CT endast i de delar av journalen som är strukturerade

48 Ett exempel på strukturerad datafångst av rökvanor
Suggests a Model of Use consisting of codes assigned values of “true”, “false” or “unknown”.

49 Strukturerad information
Information som karaktäriseras av begränsningar för användaren avseende ämnesval svarsalternativ terminologi informationen finns i en struktur och relateras till annan information genom ett regelverk

50 Användning av SNOMED CT idag

51 Vad används Snomed CT till?
Klinisk dokumentation Forskning Rapporter till register, smittskyddsmyndigheter Beslutsstöd Kvalitetsuppföljning Informationssystem för laboratorier Läkemedel Radiologi Ersättning

52 Organisationer som använder SNOMED CT i rutinsjukvården
NHS, England Kaiser Permanente, USA Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

53 Installationer inom avgränsade områden
Problemlistor vid Intermountain Healthcare, Kaiser Permanente, Mayo Clinic, Nebraska University Medical Center, Regenstrief Institute m fl (Snomed CT är nationell terminologistandard för problemlistor i USA) Läkemedelsdokumentation (Snomed CT är nationell terminologistandard för läkemedel i USA) Palliativ vård, ambulatorisk dokumentation, ovarialcancer, epikriser (Kanada) För mer information se

54 Hur förändras SNOMED CT?
Förslag från medlemsländer eller enskilda licenstagare Förslag från kommittéer och arbetsgrupper inom IHTSDO

55 Uppdateringar För närvarande två versioner per år Varför uppdateringar
Nya begrepp Ändrade relationer Begrepp görs inaktiva Ändringar i refsets mm Varför uppdateringar SNOMED CT:s omfattning gör att det alltid finns behov av kompletteringar och förbättringar Nya diagnostiska och terapeutiska metoder

56 Extensioner av Snomed CT
Ett antal Snomed CT-koder får disponeras av annan organisation än IHTSDO Extensioner ska innehålla begrepp som inte behövs i den internationella utgåvan Sverige har frihet att införa egna begrepp som ingår i den svenska versionen av Snomed CT

57 Vad händer de kommande fyra åren?
Utbildning av nyckelpersoner – utbilda utbildarna Etablera en nationell förvaltning av fackspråket Genomföra utvecklings- och tillämpningsprojekt tillsammans med blivande användare för gemensam kunskapsuppbyggnad nationella projekt till exempel kvalitetsregister lokala och regionala projekt

58 Tack för uppmärksamheten!

59 Missförstånd (1) Interoperabilitetsproblemen kan lösas om man bara
får alla att använda samma ord gör en lång lista innehållande alla fackord som professionen använder gör ett lexikon som innehåller alla fält som kan tänkas behöva fyllas i (till exempel postkod, telefonnummer) slår ihop listor från olika specialiteter använder sig av natural language processing eller Google-liknande indexeringar och sökningar

60 Missförstånd (2) För att uppnå interoperabilitet måste
vårdpersonalen koda allt man använda sig av allt som finns i SNOMED CT dokumentera mer än vad man egentligen behöver dokumentera fynd som gör anspråk på att uttrycka större säkerhet än vad man egentligen har fog för

61 Ord är inte tillräckligt
Det finns nationella, regionala och lokala variationer i vad ord betyder Samma ord kan ha flera betydelser (homonymer) Tvetydiga förkortningar är vanliga Ordkombinationer har en annan betydelse än varje ord för sig Samma fras kan betyda olika saker för skilda professioner Samma ord eller fras kan ha olika betydelser beroende på vad man just håller på med Signifikanta betydelseskillnader döljs ofta då man använder sig av samma ord Tillförlitlig kommunikation stöds av ontologiska distinktioner som inte kommer fram i dagligt tal Formella definitioner står ofta i motsättning till dagligt tal Betydelsen för ett ord som beskriver en allmän företeelse kan över tid förändras till att beskriva en mer specifik företeelse

62 Vad SNOMED CT inte är (1) SNOMED CT är inte ett försök att
Standardisera vårdpersonalens språk Att få alla inom hälso- och sjukvården att tala samma språk SNOMED CT har inga anspråk på att vara språkpolis Vårdpersonalen bestämmer vad orden betyder genom det sätt på vilket orden används Begreppsbetydelsen i SNOMED CT är anpassad till den mening vårdpersonalen ger ord och fraser som används i arbetet

63 Vad SNOMED CT inte är (2) SNOMED CT försöker inte att självständigt skapa standarder SNOMED CT följer publicerade standarder om sådana finns Exempel: ISBT (International Society of Blood Transfusion) har tagit fram en terminologi för ytantigener på röda blodkroppar SNOMED CT strävar efter att återspegla och integrera sådana standarder så att den kan användas tillsammans med andra

64 Vad SNOMED CT inte är (3) SNOMED CT är inte en komplett kunskapsdatabas Representerar endast kunskap som är sann för alla instanser Innehåller inte kunskap som inte förekommer för alla instanser Exempel: blindtarmsinflammation Alltid sant = inflammation i det maskformade bihanget, appendix Inte sant för alla instanser = illamående, matleda, lätt feber, buksmärta först centralt och sedan smärtvandring ner till nedre högra bukkvadranten, ökat antal cirkulerande vita blodkroppar


Ladda ner ppt "Nationellt fackspråk – vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser