Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! att föra statistik på BVC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! att föra statistik på BVC"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! att föra statistik på BVC
Gör så här: Tryck Enter eller klicka med vänster musknapp i bilden för att gå vidare! Tryck Backsteg eller Vänster pil för att backa ett steg. För att avsluta tryck Esc. Välkommen! att föra statistik på BVC

2 Varför statistik? Vi är skyldiga enligt lag att bedriva kvalitetsarbete Statistik efterfrågas nationellt Vaccinationer (Folkhälsomyndigheten) Amning (Socialstyrelsen) Rökning (Socialstyrelsen) Kan följa hälsoläget i barnpopulationen Övergripande utvärdering av metoder Lokal utvärdering av verksamhet

3 Bakgrund Individbaserad statistik har samlats in sedan 1984
Till en början användes pappersblanketter med central inmatning av extern konsult Data sammanställdes i stordator t o m 1995 Basta introducerades 1998

4 Basta Är en statistik- och informationsdatabas
Inmatning sker vid källan (BVC) mot central server via landstingets nätverk Är kopplat till befolkningsregistret uppdateras var 14.e dag Nyfödda, in- och utflyttning, namnändringar Centralt initierad rapportproduktion Central systemadministration

5 Basta Datorstödd statistikinmatning Valideringsövervakad
Du blir påmind att mata in data och upplyst om du gör fel Ger hög statistikkvalité Ger kontroll över barnpopulationen Du kan skapa lokala listor och etiketter över barn på din BVC Du kan se lokal verksamhetsuppföljning via rapporter

6 Basta rapporter Kontaktstatistik Vaccinationer Språk, hörsel, syn
mottagning/hembesök Sjuksköterska/läkare telefon föräldragrupper Vaccinationer Språk, hörsel, syn Allergirisk Amning Remiss/konsultation Barnsjukdomar Föräldrars rökning Tillväxt Hem från BB Första barn EPDS

7 Basta användarstöd Basta utbildning och support Bastaforum, webbsida
Central eller lokal utbildning och uppföljning efter önskemål Bastaforum, webbsida Barnhälsovårdens webb/bastaforum Aktuell systeminformation och användar-instruktion. Kan nås via BastaCentralen. Supportkontakt Marie Blomberg Thomas Wallby Maria Engström 018 –

8 Basta-Centralen Detta är länken till Bastaforum. På Bastaforum finns aktuell information om systemet som det är viktigt att du tar del av. Kontrollera därför informationen dagligen!

9 Basta-Centralen Här ser du vem som är inloggad användare och vilket BVC-nummer som användaren är knuten till.

10 Basta-Centralen Ett klick här växlar till blankettinmatningsfönstret

11 Basta-Centralen Här ändrar du ditt lösenord.

12 Basta-Centralen Basta uppdateras var 14:e dag med information från befolkningsregistret, en s.k. avisering. Basta producerar en rapport över förändring-arna på din BVC som du kan se via denna länk. Information om när en ny avisering kommit finns på Bastaforum. I rapporten finns informa-tion om nyfödda, nyinflytta-de, utflyttade, namnänd-ringar mm.

13 Basta-Centralen Här finns en lista över alla BVC som är knutna till samma BVC-grupp (vårdcentral eller motsvarande)

14 Basta-Centralen Om du klickar på det lilla handtaget till vänster om ditt BVC-nummer...

15 Basta-Centralen ... så öppnar sig en lista över aktuella årskullar. Under varje årskull finns de barn som är födda detta år och är listade på din BVC. Du öppnar årskullen genom att klicka på handtaget till vänster om den årskull du vill se. Om du klickar på ett barn i listan öppnas barnets blankett i blankettinmat-ningsfönstret.

16 Basta-Centralen Klicka här när du vill avsluta Basta. Detta avslutar Basta på ett korrekt sätt och sparar automatiskt alla icke sparade data.

17 Blankettinmatningsfönstret
För att ta fram en blankett skriver du in barnets personnummer i rutan, 10 siffror utan mellanrum. Barnets blankett söks fram då den 10:e siffran skrivs in.

18 Blankettinmatningsfönstret
Här ser du: Personuppgifter på barnet Aktuell period Aktuell BVC

19 Blankettinmatningsfönstret
När du startar Basta öppnar du alltid årets blanketter. Ibland kan det finnas behov att öppna blanketter i tidigare period, t.ex. då data från föregående period kontrolleras inför årsrapporten. Här kan du ändra uppgift om period om du behöver 2014

20 Blankettinmatningsfönstret
Här är perioden ändrad till år 2013. Alla blanketter som öppnas efter ändringen kommer att tillhöra period För att återgå till årets period ändrar du uppgiften i periodrutan. 2013

21 Blankettinmatningsfönstret
Här ser du de blanketter du haft öppna under aktuell inloggning Här slår du på påminnelsesystemet för vaccinationer. (Rekommenderas att alltid ha det påslaget) Här kan du ta fram historik över ändringar i folkbokföringen för barnet.

22 Blankettinmatningsfönstret
Du öppnar en sektion för inmatning genom att klicka på motsvarande sektion i översiktsbilden. Om du t.ex. Ska fylla i uppgifter om vaccinationer klickar du här.

23 Blankettinmatningsfönstret
När du öppnar en blankett kommer du alltid in i sektion 2, mottagningsbesök, eftersom det är den allra vanligaste uppgiften att mata in.

24 Blankettinmatningsfönstret
Gröna markeringa syns i översiktsbilden då du matar in data. Gröna markeringar talar också om att data ännu inte är sparade till databasen. Data sparas alltid automatiskt när du tar fram nästa blankett eller om du avslutar Basta.

25 Blankettinmatningsfönstret
När data har sparats in till databasen ändras markringar-nas färg till svart

26 Blankettinmatningsfönstret
Röda markeringar och textfält visas då du skriver in något felaktigt, t.ex. månadsnummer 15. Så länge du har röda markeringar går blanketten inte att spara. När du rättat felaktiga data försvinner rödmarkeringen.

27 Blankettinmatningsfönstret
Gula textfält visas som påminnelser om att du ska fylla i någon uppgift. De sektioner där data ska fyllas i är också gulmarkerade. Om du klickar på en gulmarkerad sektion visas i textfältet information om vilken uppgift som du förväntas fylla i. När du fyllt i uppgiften försvinner påminnelsefälten.

28 Till statistikblanketten

29 Sekt 2 Besök på mott Här fyller du i varje gång barnet besöker din BVC-mottagning. Besök markeras med månadens nummer, t.ex. juli = 7. Besök hos sjuksköterska fylls i på rad 1-3, hos läkare på rad 4-6 be­roende på typ av läkare. ST-läkare som har BVC under handledning noteras som ”Annan läkare”. Alla besök hos konsultbarnläkare noteras under barnläkare. Då barnet besöker läkare på BVC ska även ett besök hos sjuksköterska noteras i de fall då sjuksköterskan självständigt utför någon bedömning, beslut eller behandling. Då läkare utfärdar recept på BVC utan att barnet är närvarande noteras detta som ett besök. Under övrigt fyller du i om barnet varit på besök hos t ex tandhygienist. Barn bosatta i Uppsala kommun hörselundersöks på audiologmottagningen på Akademiska sjukhuset vid 4 år. Dessa besök ska inte noteras som besök på BVC. Undersökning av ortoptist på BVC räknas inte som besök på BVC, utan som ett utlokaliserat besök på barnögonmottagning, och skall ej fyllas i här.

30 Sekt 2 Besök på mott Besök hos konsultbarnläkare noteras här.
7 8 9 1 0 4 7 Besök hos konsultbarnläkare noteras här. ST-läkare = Annan läkare T.ex audionom, T-hyg. OBS! Ej ortoptist!

31 Sekt 3 Telefonkontakt Fyll i här när Du talar i telefon med någon angående barnet oavsett om Du blir uppringd eller själv ringer upp. Telefonkontakt angående barnet med annan än föräldrarna fyller Du också i här. Telefonkontakten ska, för att statistikföras, vara av sådan karaktär att den leder till en notering i barnets journal. Telefonkontakt markeras med månadens nummer, t ex juli = 7.

32 Sekt 3 Telefonkontakt Endast sjuksköterska finns! 7 8 1 0 9 4

33 Sekt 4 Besök i hemmet Här fyller du i varje gång du gör ett hembesök hos barnet. Även förgäves hembesök noteras, dvs när du genomför ett planerat hembesök men ingen är hemma då du anländer. Hembesök markeras med månadens nummer, t.ex. juli = 7. Besök i förskolan som medför en anteckning i journalen registreras som hembesök.

34 Sekt 4 Besök i hemmet Det första hembesöket till familjer med nyfödda barn, adoptivbarn och nyanlända invandrarfamiljer som syftar till att skapa en relation till familjen och presentera BVC.s verksamhet noteras i ruta ”Första hembesöket”. Övriga hembesök noteras på rad 2.

35 Sekt 4 Besök i hemmet Uppgift om lagrat hembesöksdatum kan avläsas i rutan ”Lagrat datum” i blankettinmatningsfönstrets nedre högra hörn, (”datumhörnet”), om markören ställs i aktuell besöksruta. I Basta sparas uppgift om exakt besöksdatum när det gäller hembesök av sjuksköterska hos barnfamiljer. Besöken statistikförs med månadsnummer men dessutom lagras datum för besöket.

36 Sekt 4 Besök i hemmet Om hembesöket statistikförs någon annan dag än den dag hembesöket gjordes måste datum justeras innan månadsnummer matas in. Justering av datum görs med hjälp av pilknapparna till höger om uppgiften om ”Besöksdatum” i datumhörnet.

37 Sekt 4 Besök i hemmet Vänsterpil bläddrar bakåt i tiden

38 Sekt 4 Besök i hemmet Högerpil bläddrar framåt i tiden. Programmet hoppar automatiskt över lördagar och söndagar. Inställt datum gäller för alla inmatningar som görs till dess att datumvärdet återställs eller Basta startas om.

39 Sekt 4 Besök i hemmet Ett klick på knappen med ett likhetstecken (”=”) återställer dagens datum.

40 Sekt 4 Besök i hemmet Om man behöver ändra datum för ett redan inmatat hembesök ställer man markören i aktuell besöksruta. Därefter ändras datum med hjälp av pilknapparna i datumhörnet. När rätt datum ställts in, klicka på knappen ”Ändra till”.

41 Sekt 5 Deltagit i föräldragrupp
Fyll i här varje gång föräldrarna deltar i föräldrautbildning. Välj rad "Moder ensam", "Fader ensam" eller "Båda föräldrarna" beroende på vad som gäller i det aktuella fallet. Deltagande markeras med månadens nummer, t ex juli = 7. Om föräldrar till ett tvilling/trillingpar deltar noteras detta på samtliga barns blanketter.

42 Sekt 5 Deltagit i föräldragrupp
Enskilt besök i samband med föräldragrupp noteras dessutom som ett besök i sektion 2 Om mor kommer ensam 3 Om far kommer ensam 3 Om båda föräldrarna kommer 3

43 Sekt 6 Givna vaccinationer
Alla vaccinationer som barnet får fyller Du i här. Difteri/tetanus, Kikhosta, Polio och Hib markeras som fyra separata vaccinationer även om de ges som en kombinationsvaccination. Vaccinationer markeras med månadens nummer, t ex juli = 7. Första dosen av ett vaccin fylls i på första raden (1:a), andra dosen på andra raden (2:a) osv. Sätt ett kryss på raden "Tackat nej" om föräldrarna helt avböjt en viss typ av vaccination. När barnet är nyfött, tag ställning till om barnet är ett riskbarn för att få tuberkulos och ange i rutan "BCG-indikation” samt rutan ”Hep B - indikation” Ja eller Nej. Notera även i journaltexten hur Du tagit ställning till detta. Om Du markerat att det föreligger en indikation (Ja) bör sedan antingen vaccinationsrutan eller tackat-nej-rutan vara ifylld.

44 Sekt 6 Givna vaccinationer
Hep B-indikation X Om föräldrar helt avböjer vaccination, kryssa i Tackat nej Om Ja, fyll i uppgift om vaccination alt. Tackat nej Vaccinationer givna föregående år markeras med kod 99 9 9 Vaccinationer givna innevarande år anges med månadsnummer 8 Tag ställning till risk för tuberkulos-smitta och fyll i Ja eller Nej

45 Sekt 6 Registrera vaccinationer
Välj datum Basta väljer automatiskt dagens datum. Om vaccinationen är given ett tidigare datum justerar du datum med pilknapparna: Klicka upprepade gånger på < tills rätt datum visas. Glöm inte att återställa datum då registreringen är klar! Klicka =!

46 Sekt 6 Registrera vaccinationer
Välj vaccin

47 Sekt 6 Registrera vaccinationer
Välj batch

48 Sekt 6 Registrera vaccinationer
Klicka på Registrera

49 Sekt 6 Registrera vaccinationer
Registreringen är nu klar och överförs till Vaccinationsregistret nästkommande natt. Till dess går registreringen att ta bort.

50 Sekt 6 Ta bort Registrering
1. Markera 2. Klicka Ta bort När registreringen överförts till vaccinationsregistret går den inte längre att ta bort. Vid behov att ändra eller ta bort registrering kontakta Basta-supporten.

51 Sekt 7 Språk, Hörsel, Syn Frågan om ”Språk och tal 3 år” ska fyllas i för alla 3-åringar. Frågan om ”Hörseltest 4 år” respektive ”Syntest 4 år” besvaras för alla 4-åringar. Om du utför testet på din mottagning (Genomfört=Ja) ska även frågan om Utfall fyllas i. Om du inte utför testet (Genomfört=Nej) ska frågan Ej genomfört, kontrolleras på annat sätt besvaras. Om skälet till att barnet inte testats på BVC är att barnet undersökts på någon annan enhet, t.ex. barn-ögonmottagning eller audiologmottagning, skall frågan besvaras med Ja. Om skälet är något annat, t.ex. att barnet inte dykt upp på BVC, ska frågan besvaras med Nej.

52 Sekt 7 Språk, Hörsel, Syn Frågan om ”Språk och tal 3 år” ska fyllas i för alla 3-åringar. Frågan om ”Hörseltest 4 år” respektive ”Syntest 4 år” besvaras för alla 4-åringar. Om undersökningen är genomförd fyll även i Utfall. X X

53 Sekt 7 Språk, Hörsel, Syn Om undersökningen inte är genomförd fyll i om orsaken är att barnet kontrollerats på annat sätt. X X

54 Sekt 8 Remisser och konsultationer
Om man skickar en remiss på barnet till någon specialist eller konsulterar specialist på annat sätt, t.ex. per telefon, fyller Du i här. Fyll först i om besöket är ett ordinarie (O), t ex 4-årskontroll, eller ett extra besök (E), därefter månadens nummer, t ex juli = 7. Specialistkategorierna är ordnade i bokstavsordning. Lägg märke till att BUP har en egen rad skild från BVC-psykologen. Även ortoptist har en egen rad. Om ett barn sätts upp för besök hos ortoptist som kommer ut till BVC skall detta föras in som en remiss/konsultation i sektion 8. Besöket hos ortoptisten skall därefter inte statistikföras som ett besök i sekt 2.

55 Sekt 8 Remisser och konsultationer
Därefter månadsnummer E 1 0 Fyll först i O (ordinarie besök) eller E (extra besök). E Barn som sätts upp till barnläk-konsult statistikförs ej här. Remisser som skrivs av sådan förs in istället.

56 Sekt 9 Barnsjukdomar Ange här om barnet haft någon barnsjukdom. Fyll i årtal med två siffror fram till och med 1999, t ex 96, därefter månadens nummer, t ex juli = 7. Årtal skrivs med en siffra fr.o.m. år 2000 = 0, 2001 = 1 osv. Det är tillåtet att utelämna månadsnummer. Försök dock i första hand bilda dig en uppfattning om ungefär när på året barnet blev sjukt.

57 Sekt 9 Barnsjukdomar Fyll i årtal samt månadsnummer.
Fyll i årtal samt månadsnummer. För årtal gäller 1 = 2001 osv.

58 Sekt 10 Långvariga hälsoproblem
Inmatning av hälsoproblem har upphört fr o m redovisningsår 2012.

59 Sekt 11 Föräldrar röker dagligen
Här fyller du i om mor respektive far röker dagligen. Sätt ett kryss i ruta "Ja" eller "Nej". Om det är osäkert hur det förhåller sig sätter du ett kryss i ruta "?". Om mor, far eller någon annan person som stadigvarande (minst 14 dagar per månad) bor i samma hushåll som barnet är rökare fyller du även i ”Ja” under ”Rökare i barnets hemmiljö”. Om ingen röker i hushållet fyller du i ”Nej”. Alla tre frågorna, mors rökning, fars rökning och rökare i barnets hemmiljö ska besvaras 4 gånger under barnets första år, lämpligen i samband med hembesök vid barnets födelse samt vid 10-månaderskontrollen, 18-månaderskontrollen och vid 4-årsbesöket. Du ska fylla i ­uppgifterna även på barn som flyttat in från ett annat län.

60 Sekt 11 Föräldrar röker dagligen
Fyll i Ja eller Nej Är uppgiften osäker, fyll i ”?” Fyll i uppgiften 1-4 veckor, vid 10 och 18 månader och vid 4 år.

61 Sekt 12 Tillväxt Längd och vikt anges för barn födda tom år 2012 vid 18 månaders, 3, 4 och 5 års ålder. För att uppgiften ska accepteras ska mätningen vara utförd inom intervallet +/- 2 månader till respektive ålder. För t.ex. en 3-åring blir mätningen accepterad om den är utförd då barnet är mellan 2 år och10 månader och 3 år och 2 månader. Datum för mätningen sätts i Basta automatiskt till dagens datum. Om mätningen är utförd vid ett annat tillfälle kan dock mätningsdatum ändras. Om mätningen är utförd utanför accepterat tidsintervall får man antingen göra om mätningen eller, om detta inte är möjligt, kryssa i rutan ”Uppgift saknas”. Uppgift om BMI beräknas automatiskt utifrån inmatade tillväxtdata. För barn födda fr o m 2013 noteras inga tillväxtdata i Basta. Istället införs dessa barns samtliga tillväxtmätningar i Cosmic.

62 Sekt 12 Tillväxt Fyll sedan i vikt i gram. Datum fylls i automatiskt
Markören ställer sig automatiskt i längd-rutan för aktuell ålder. Fyll i längd i cm 080203 82 12000

63 Sekt 12 Tillväxt Om datum ligger utanför intervallet +/- 2 månader får du ett felmeddelande. Datum kan redigeras. Är barnet redan för gamalt, kryssa i ”Uppgift saknas”. Övriga inmatningsfält töms då automatiskt. 080203 82 12000

64 Sekt 12 Tillväxt Om datum ligger utanför intervallet +/- 2 månader får du ett felmeddelande. Datum kan redigeras. Är barnet redan för gamalt, kryssa i ”Uppgift saknas”. Övriga inmatningsfält töms då automatiskt. X

65 Sekt 13 Erbjuden föräldrautbildning
Dessa rutor fyller Du i endast under barnets första levnadsår. Om barnet erbjudits delta i föräldrautbildning sätter Du ett kryss i ruta "Erbjuden" oavsett om föräldrarna sedan tackar ja eller nej. Frågan "Tackat ja: Ja/Nej” har utgått fr o m period 2008.

66 Sekt 13 Erbjuden föräldrautbildning
Fyll i Erbjuden Ja/Nej X

67 Sekt 14 Hem från BB Här fyller Du i vilken dag barnet skrevs ut från BB. Fyll i med en till två siffror upp till dag 14, t.ex. om barnet föds en måndag och går hem på onsdagen samma vecka fyller Du i 2. Födelsedagen är alltid dag 0. Om barnet legat några dagar på barnkliniken räknas det som BB-dagar. Skulle barnet av någon anledning legat kvar på BB längre än t o m dag 14 skriver Du istället 99.

68 Sekt 14 Hem från BB Fyll i levnadsdag från dag 0 upp till dag 14
Om hemgång från BB sker senare än dag 14 anges kod 99 99

69 Sekt 15 Första barn Om barnet är moderns första biologiska barn eller adoptivbarn besvaras frågan ”Moderns första barn” med ”Ja”. Annars ”Nej”. Om barnet är faderns första biologiska barn eller adoptivbarn besvaras frågan ”Faderns första barn” med ”Ja”. Annars ”Nej”.

70 Sekt 15 Första barn Fyll i om barnet är moderns respektive faderns första barn eller inte.

71 Sekt 16 Amning Du ska ta ställning till vad barnet fått att äta de senaste 7 dagarna före det besöket som bäst svarar mot de sex nyckelåldrarna: 1:a veckan, 2, 4, 6, 8 och 12 månader. För varje nyckelålder markerar Du något av svarsalternativen Ammat helt. Barn som enbart fått bröstmjölk. Ammat övervägande. Barn som förutom bröstmjölk också fått tillägg av 1-2 mål av annan kost och/eller pyttesmå smakprover. Ammat delvis. Barn som förutom bröstmjölk också fått tillägg av 3 eller flera mål av annan kost. Ej ammat. Barn som enbart fått anna kost. Obs! de mätintervall som finns angivna för varje nyckelålder. Även om barnet slutade amma vid 6 månader ska Du kryssa även under 8 och 12 månader. OBS! att Du ska fylla i amningsuppgifterna även på barn som flyttat in från ett annat län.

72 Sekt 16 Amning För varje kolumn (ålder), välj det svarsalternativ som svarar mot vad barnet fått att äta under de senaste 7 dagarna före besöket. OBS! Även om barnet slutat amma vid 10 månader ska uppgift fyllas i vid 12 månader.

73 Sekt 17 Allergi Om barnet hör till gruppen “Hög risk för allergi”, dvs där båda föräldrarna eller en förälder + ett syskon har eller har haft en mångårig behandlingskrävande allergi kryssar Du “Ja” i rutan “Hög allergirisk”. Annars “Nej”. Fom 1 januari 2002 utgår frågorna ”Allergirådgivning” och ” Föräldrar vidtagit åtgärd”.

74 Sekt 17 Allergi Om barnet uppfyller kriterierna på hög allergirisk fyll i Ja, annars Nej

75 Sekt 18 Tolkbehov Insamling av uppgift om tolkbehov upphörde Uppgift om tolkbehov registreras istället i listningssystemet Huldra.

76 Sekt 19 EPDS Alla mödrar till nyfödda barn skall erbjudas screening för depression post partum, EPDS, om inte särskilda skäl föreligger. Om EPDS-screening är genomförd fylls uppgiften i med Ja, annars Nej. ? = Vet ej.

77 Sekt 1 Kallad, ej deltagit
Här fyller Du i med ett kryss om Du inte haft någon som helst kontakt med barnet. Det kan gälla ett barn som Du inte får kontakt med trots aktiva försök eller ett barn vars föräldrar väljer att inte delta i BVC-verksamheten. Det kan också gälla ett barn som finns i ditt distrikt men som ej besökt BVC under året beroende på att detta inte varit aktuellt. OBS! att ett kryss i någon av dessa rutor innebär att inget annat är ifyllt i sektionerna 2, 3, 4, 5, eller 8. I övriga sektioner kan finnas värden överförda från tidigare år. Dessa värden utgör inget hinder för en markering i sektion 1.

78 Sekt 1 Kallad, ej deltagit
X Ett barn som inte besökt BVC under året pga att det tillhör en ålderskategori som normalt inte är aktuell för någon undersökning eller vaccination, t ex en tvååring eller ett barn som börjar skolan under året. Ett barn som hör till ditt BVC-område och som såvitt Du vet inte går på någon annan BVC men som Du inte fått kontakt med trots kallelser. X X Ett barn som hör till ditt BVC-område och som såvitt Du vet inte går på något annan BVC men som kontrollerats på något annat sätt t ex av privatläkare eller på barnklinik. X Ett barn som hör till ditt BVC-område och som såvitt Du vet inte går på något annan BVC men som av annan anledning än ovan inte kunnat kontrolleras, t ex att föräldrarna avböjt kontakt eller att barnet vistas utomlands.

79 Barn som flyttar in från ett annat län
I Basta skapas automatiskt en ny blankett för barn som flyttar in från annat län. Information finns i aviseringsrapporten. Alla uppgifter om vaccinationer, språk, syn, hörsel, rökning, tillväxt och amning fylls i. Vaccinationer som är gjorda tidigare år markeras med kod 99 och vaccinationer gjorda innevarande år markeras med månadens nummer, t ex juli = 7.

80 Barn som flyttar inom länet
Vid flytt inom länet ändras inte barnets BVC-tillhörighet. Om föräldrarna vill byta BVC ska denna ändring införas i Basta. Såväl den nya som den tidigare BVC:n kan utföra ändringen. Den tidigare BVC:n ändrar barnets besöks-BVC. Den nya BVC:n kan utföra ändringen genom en sk hämtning. Viktigt att de båda BVC-mottagningarna har kontakt med varandra i samband med BVC-ändringen.

81 Ändra besöks-BVC på eget barn

82 Fyll i den nya BVC:s BVC-nummer
Spara

83 Hämtning av blankett

84 Fyll i barnets personnummer

85 Klicka på hämtaknappen!
Varningsinformation visas Hämtaknapp visas Klicka på hämtaknappen!

86 BVC-tillhörighet är ändrad!

87 Barn som flyttar till ett annat län
Om barn flyttar utom länet upphör inmatningen av statistik. I Basta flyttas blanketten automatiskt till en speciell mapp för utflyttade barn (8092) och syns ej längre i Basta-Centralen. Vid sammanställning av årets statistik tillgodogörs redan inmatade värden den BVC där barnet gått senast.

88 Barn som flyttar utomlands
När ett barn flyttar utomlands sparar du BHV-journalen på din BVC till dess att barnet skrivs ut från BVC vid 6 års ålder. Journalen skickas då, tillsammans med övriga utskrivna barns journaler, för skanning. I Basta markeras under Övrigt i sektion 1 för alla år som barnet vistas utomlands.

89 Begäran om registerutdrag
Vårdadshavare har rätt att få utskrift Skickas till vårdnadshavare från BHV BVC beställer registerutdrag Person-nummer Adress Kontroll av vårdnadshavare

90 Hör av dig om problem eller frågor!
Thomas Wallby (Basta programsupport och statistikfrågor). Marie Engström (Basta programsupport och statistikfrågor) 018 – Margaretha Magnusson (Statistikfrågor) Marie Blomberg (Basta programsupport) Barnhälsovårdens supporttelefon 018 –


Ladda ner ppt "Välkommen! att föra statistik på BVC"

Liknande presentationer


Google-annonser