Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar Utveckling - Elupphandling Miljöpåverkan från elsektorn och hur en upphandlande enhet kan hantera detta i en elupphandling Kaj Forsberg, EME Analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar Utveckling - Elupphandling Miljöpåverkan från elsektorn och hur en upphandlande enhet kan hantera detta i en elupphandling Kaj Forsberg, EME Analys."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar Utveckling - Elupphandling Miljöpåverkan från elsektorn och hur en upphandlande enhet kan hantera detta i en elupphandling Kaj Forsberg, EME Analys

2 Hållbar Utveckling - Elupphandling EME Analys En fristående och oberoende konsult för aktörer på den nordiska elmarknaden Holländargatan 23 4tr 111 60 STOCKHOLM info@emeanalys.se - www.emeanalys.se Telefon: 08-440 42 50 – Fax: 08-440 42 59

3 Hållbar Utveckling - Elupphandling EME Analys Utredningar för myndigheter –Marknadsdesign, föreskrifter –Säkerhet och beredskap Modellutveckling för prognos av priser Rådgivning för slutkunder/köpare av el –Upphandlingar –Löpande förvaltning av avtal/prissäkringar –Marknadsbevakning – ELFORUM –Kartläggning – Energi & Miljö

4 Hållbar Utveckling - Elupphandling Bakgrund Insikterna om energiförsörjnings- och klimatproblemen i framtiden har skapat tre parallella processer (t ex inom EU) –Verka för mindre utsläpp av klimatgaser Framför allt CO 2 –Mer förnyelsebar elproduktion –Energieffektivisering

5 Hållbar Utveckling - Elupphandling Bakgrund Kraftfulla politiska målsättningar, som också backas upp med medel för forskning och utveckling –Tekniker för att minska utsläpp av eller deponera koldioxid –Tekniker för solceller, vågenergi m m –Investeringar för energieffektivisering

6 Hållbar Utveckling - Elupphandling Hur berörs vi i Sverige? Sverige (och Norden) har av tradition miljövänligt elsystem –Sverige >45% vattenkraft –Norge >95% vattenkraft –Dessutom stor andel kärnkraft (Finland och Sverige) –Endast liten del fossil förbränning, framför allt Danmark och Finland

7 Hållbar Utveckling - Elupphandling Andel förnyelsebar produktion

8 Hållbar Utveckling - Elupphandling Förändringsstrategier Använda styrmedel snarare än lagtext för att stimulera effektivisering och ökat inslag av förnyelsebar produktion Marknadsbaserade system snarare än skatter – sätta ett pris på utsläpp Implementera på EU-nivå och globalt (Kyoto och fortsättning)

9 Hållbar Utveckling - Elupphandling Elcertifikat Ett svenskt system, som i flera avseenden liknar andra system för RECs (Renewable Energy Certificates) som finns i Europa Utgår från lagstadgad kvot av elförbrukning som ska härröra från ”förnyelsebara” källor

10 Hållbar Utveckling - Elupphandling Elcertifikat Dessa anläggningar får elcertifikat: –Vindkraft –Solenergi –Geotermisk energi –Biobränslen –Vågenergi –Vattenkraft Småskaliga anläggningar (max 1,5 MW) Ökning av produktionen i befintlig vattenkraft Ny vattenkraft

11 Hållbar Utveckling - Elupphandling Elcertifikat kvoter 20037,4%10,7 TWh 20048,1%11,7 TWh 200510,4%15,1 TWh 200612,6%18,3TWh 200715,1%21,9 TWh 200817,0%24,7 TWh 200917,9%26,0 TWh

12 Hållbar Utveckling - Elupphandling Priser

13 Hållbar Utveckling - Elupphandling Handel med elcertifikat Ursprungligen fanns tre sätt för en kund att tillgodose sitt behov av elcertifikat 1.Låt leverantören ombesörja allt, acceptera tillsvidarepris 2.Låt leverantören handla och deklarera, men gör egna avrop 3.Sköt allt själv Idag endast 1 och 2 möjligt.

14 Hållbar Utveckling - Elupphandling Vad händer med elcertifikatpriset? 2003 och 2004 sammanföll priset med takpriserna på 170 resp 240 SEK/MWh. Under ett par år har överskott rådit, vilket borde ge priset 0 SEK/MWh –Möjligheten att spara certifikat lyfter priset Kraftigt ökade krav på elcertifikat närmaste åren ger underskott –Vad blir priset då? Taket är borttaget.

15 Hållbar Utveckling - Elupphandling Handel med utsläppsrätter (för CO 2 ) Startade februari 2005 inom ramen för det s k EU ETS (EUs Emission Trading Scheme) –Finns också på andra håll i världen EU ETS har varit mycket turbulent Stor påverkan på elpriset Osäker framtid, men tydlig målsättning från EU

16 Hållbar Utveckling - Elupphandling Handel med utsläppsrätter

17 Hållbar Utveckling - Elupphandling Varför har prisutvecklingen på utsläpp varit så stökig? Politiskt konstruerat system Utgår från att man skapar ett underskott på någon procent Tiotusentals anläggningar som ska rapportera utsläpp och deklarera rätter Osäker historisk statistik Politisk dragkamp mellan nationer som vill just sin inhemska industris bästa

18 Hållbar Utveckling - Elupphandling Varför påverkas nordiska elpriser av CO 2 -handeln? I Danmark körs kontinuerligt kolkondens, som är beroende av utsläppsrätter Import även från Tyskland, snart även Holland Marginalkostnadsprissättning

19 Hållbar Utveckling - Elupphandling Gör CO 2 -handeln nytta? För perioden 2005-2007 har handeln inte lett till några direkta utsläppsreduktioner –Men frågan har fått fokus och alla större industrier, kraftproducenter m fl måste nu börja tänka på detta som en kostnad Viktigt med långsiktighet –Nästa period 2008-2012 inte lång nog Feltänk gav elköpare en stor del av notan

20 Hållbar Utveckling - Elupphandling Vad är egentligen ”miljöanpassad el”? Elproduktion med mindre negativ miljöeffekt (i form av utsläpp) än traditionell produktion – ofta kondenskraft byggd på förbränning av fossila bränslen Vindkraft Biokraftvärme Solenergi Vågenergi mm

21 Hållbar Utveckling - Elupphandling Hur ser man på kärnkraft? Fråga om värderingar Kärnkraft släpper inte ut CO 2, men ger upphov till andra miljöhot Hittills inga miljöprodukter som inkluderar kärnkraft

22 Hållbar Utveckling - Elupphandling Miljöalternativ i leveransen Alla möjliga varianter finns tillgängliga –Grön el –Bra Miljöval –EPD Olika leverantörer lanserar egna alternativ

23 Hållbar Utveckling - Elupphandling Bra Miljöval En logotype som kopplats till ett antal krav på olika typer av produkter Logotypen och rätten att formulera kraven för användande ägs av Svenska Naturskyddsföreningen

24 Hållbar Utveckling - Elupphandling Merkostnad för miljö-el Varierar över tid Vattenkraft (ev med inslag av vind och biokraftvärme) – cirka 1-2 SEK/MWh Bra Miljöval – 4-6 SEK/MWh Observera att man handlar upp miljöalternativet som ett påslag för öronmärkning av ursprunget, dvs man betalar inte produktionskostnaden i just den typen av kraftverk!

25 Hållbar Utveckling - Elupphandling Deklarera ursprung Om man köper en miljöprodukt bör man också få en vettig redovisning/ deklaration (gärna reviderad av oberoende part) av sin leverantör Fundera på vilka organisationer man kan stödja

26 Hållbar Utveckling - Elupphandling Produktionskostnad Vatten – billigt 50 SEK/MWh Kärnkraft – 250 SEK/MWh Kolkondens – från 300 SEK/MWh Oljekondens – från 700 SEK/MWh Vindkraft – från 300 SEK/MWh Vågenergi/solenergi ej kommersiellt gångbara ännu

27 Hållbar Utveckling - Elupphandling Effektutveckling vindkraft Källa: Vestas

28 Hållbar Utveckling - Elupphandling Vattenkraft I Sverige finns totalt 2082 vattenkraftverk 511 av dessa är större än 1,5 MW Sammanlagd effekt 16200 MW Småskalig vattenkraft = < 1,5 MW –I Sverige ger 1571 verk 1,7 TWh Beräkningar tyder på möjlighet att expandera till 10 TWh

29 Hållbar Utveckling - Elupphandling Småskalig vattenkraft önskas Huvudsakligen är det den småskaliga vattenkraften man vill stimulera till utbyggnad –Lokalt kretslopp –Jämnare vattenflöden –Minskar nätförluster –Skapar arbetstillfällen mm

30 Hållbar Utveckling - Elupphandling Strategier för upphandling Se över vilken miljöpolicy som redan finns och vad som är rimligt/relevant i elsammanhang –Absolut Bra Miljöval? –Extra hög andel förnyelsebart? Hög ambition kan kosta mycket extra Genom elcertifikaten ger varje elköpare bidrag till stöd för förnyelsebar produktion

31 Hållbar Utveckling - Elupphandling Möjliga vägar på längre sikt Stort intresse hos många köpargrupper för att etablera egen produktion BasEl, industrins initiativ för att öka utbudet i Norden –Kabel från Ryssland – nej –Delägande i svensk kärnkraft – troligen inte –Investering i vindkraft – VindIn AB, ca 1 TWh

32 Hållbar Utveckling - Elupphandling Möjligheter med vindkraft ”Genom att köpa in sig i vindkraftsparker kan Sveriges kommuner och landsting tjäna miljardbelopp varje år…”

33 Hållbar Utveckling - Elupphandling Många detaljer att kartlägga Regler för anslutning till lokalt nät Skattebefrielse Intäkter från elcertifikat Tillstånd från kommun/länsstyrelse Kostnad för material/installation Seminarium med studiebesök på Gotland i juni

34 Hållbar Utveckling - Elupphandling Stöd till solenergi Cirka 150 miljoner kronor avsatt till pilotprojekt/subventionering av solenergi i offentlig verksamhet –Beloppet avsatt på tre år –Endast 50% förbrukat år 1 och 2


Ladda ner ppt "Hållbar Utveckling - Elupphandling Miljöpåverkan från elsektorn och hur en upphandlande enhet kan hantera detta i en elupphandling Kaj Forsberg, EME Analys."

Liknande presentationer


Google-annonser