Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hygienen i ladugårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Enheten för livsmedelshygien Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hygienen i ladugårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Enheten för livsmedelshygien Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Hygienen i ladugårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning Enheten för livsmedelshygien Avdelningen för kontroll av livsmedel och veterinärvård Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor.

2 Primärproduktionen regleras av… 1/3
Den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 5 art. Ett varaktigt förfarande som bygger på HACCP-principerna - gäller ännu inte primärproduktionen Bilaga I Primärproduktion Hygienförordningar Bokföring av uppgifter Rekommendationer om riktlinjer för god hygienpraxis

3 Primärproduktionen regleras av… 2/3
Hygienförordningen för animaliska livsmedel (EG) nr 853/2004, bilaga III avsnitt IX kapitel I: Rå mjölk – Primärproduktion Hälsokrav som skall iakttas vid produktionen av obehandlad mjölk Hygienen på mjölkgårdar … ytmaterialet på utrustningen och rengöring efter användning, djur som genomgår medicinsk behandling skall identifieras, avvikande mjölk eller mjölk före utgången av karenstiden används inte till människoföda, mjölkens avkylningstemperatur, rena juverdukar, ställe för handtvätt… Krav som gäller obehandlad mjölk

4 Primärproduktionen regleras av… 3/3
Livsmedelslagen 23/2006 Allmänna krav 10 § Djurens hälsotillstånd, skötsel, hantering, transport - tryggande av en god hygienisk kvalitet på livsmedel 12 § Anmälan om primärproduktionsställe 22 § Kommunen skall underrätta gården om att den inte behöver göra någon anmälan 88 § Egenkontroll och bokföring i anslutning till den Tillräckliga och korrekta uppgifter, vetskap om hälsofaror och kritiska punkter i verksamheten, bokföring av genomförandet 19 § Plan för egenkontroll krävs ej av primärproduktionsställena 20 § Tike har ett register över primärproduktionsställen. Registret används och uppdateras av kommunerna 83 §

5 JSMf nr 134/2006 om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
Tillämpas på primärproduktion av livsmedel som erhålls från djur, växter och svamp. …på hantering, förvaring och transport av primärprodukter som sker på primärproduktionsstället då produkternas natur inte väsentligt har förändrats … på transport från primärproduktionsstället (förutom obehandlad mjölk)

6 Förordningens innehåll
Krav som gäller alla Anmälan om primärproduktionsställe Beskrivning av egenkontrollen Krav på bokföring Krav på vattenkvalitet Krav som endast gäller animaliska Krav som rör tillhandahållande av uppgifter Verksamhetsmässiga krav

7 Anmälan om primärproduktionsställe
Uppgift från kommunen till producenterna senast enligt LML 22 § ELLER så skall producenten göra en anmälan om primärproduktionsstället och dess verksamhet till kommunen senast § Om innehållet i anmälan stadgas senare Ibruktagande av en automatisk mjölkningsanläggning kräver inte längre en separat anmälan

8 Beskrivning av egenkontrollen 1/2
De centrala förfarandena skall beskrivas för att genomföra egenkontrollen enligt LVL 19 § Bl.a. rengöring, organoleptisk kontroll av fodrets och vattnets kvalitet, avfallshantering, användning och förvaring av djurläkemedel och biocider 8 § Kravet träder i kraft §

9 Beskrivning av egenkontrollen 2/2
Kan vara en del av ett kvalitets- e.d. system som används på gården, till hjälp anvisningar för god hygienpraxis 8 § Gårdsspecifik, vilka är tillvägagångssätten på denna gård? I huvudsak krävs inte bokföring av utförda åtgärder

10 Krav på bokföring och tillhandahållande av uppgifter
Bilaga 1 i förordningen samt särskilda krav för AMS-bokföringen i kapitel 4, bilaga 2 Skall i huvudsak förvaras två år, AMS-bokföringen i ett år 10 § När mjölk sänds till en livsmedelslokal är producenten skyldig att lämna uppgifter för ett års tid om förekomsten av de djursjukdomar som kan inverka på livsmedelssäkerheten samt uppgifter om upptäckt av främmande ämnen 11§ Bokföringen över att uppgifterna lämnats och över de uppgifter som levererats skall sparas i ett år 14 §

11 Krav på vattnets kvalitet
Vatten som används som dricksvatten för djur och till allmän rengöring av ytor får inte äventyra produktsäkerheten 15 § Vatten för tvätt och sköljning av anläggningar och redskap skall analyseras i fråga om E.coli och intestinala enterokocker, färg, lukt, (i ytvattnet cyanobakterier) 16 § Vattnet skall undersökas vid ibruktagande och vart tredje år, producentens ansvar, provtagare har inte fastställts 17 § Intyg över undersökningen vid ibruktagandet skall bevaras på ett bestående sätt, övriga i 10 år 17 § Från och med skall undersökningarna utföras minst i godkända laboratorier för egenkontroll 16 §

12 Särskilda krav för mjölkgårdar, bilaga 2
Krav som gäller djur Krav som gäller lokaler och utrustning Byggnaden för mjölkproduktion Mjölkningsplatsen Avkylnings- och förvaringsrum för mjölk Anordningar och utrustning för hantering av mjölk Hygien vid mjölkning och hantering av mjölk Ytterligare krav som gäller automatisk mjölkning Uppsamling av mjölk

13 Krav som gäller djur Producenten skall fortlöpande följa med djurens renlighet och se till att djuren uppfyller bestämda hälsokrav ((EG) nr 853/2004) Inga sjukdomar som kan spridas från djur till människor Bra allmänhälsotillstånd, ingen identifierbar juverinflammation Inga juversår som skulle kunna förändra mjölkens kvalitet Inga förbjudna ämnen har getts Karenstiderna har iakttagits Särskilda krav i fråga om brucellos och tuberkulos Isolering av sjuka djur

14 Krav som gäller lokaler och utrustning
Byggnaden för mjölkproduktion … lokaler för olika uppgifter, skall hållas ren och i gott skick, förvaringsutrymmen för bl.a. tvätt- och desinfieringsmedel och djurläkemedel, inte svin och fjäderfä i samma djurhållningslokaler… Mjölkningsplatsen … rymlighet, rengöring, belysning och ventilation… Avkylnings- och förvaringsrum för mjölk (mjölkrum) … ej direkt förbindelse med smutsiga lokaler, ingen verksamhet som inte hör dit… Anordningar och utrustning för hantering av mjölk … kvaliteten på vattnet för tvätt och sköljning, bortrinning, underhåll och testning av mjölkningsmaskinen (minst 1/3 år), intyg (10 år)…

15 Hygien vid mjölkning och hantering av mjölk mm.
Under mjölkningen eller före den får man inte på mjölkningsplatsen utföra några uppgifter som skadar mjölkens kvalitet Före mjölkningen skall spenarna o.d. tvättas, rengöringsutrustning skall hållas i gott skick Spendoppning endast direkt efter mjölkningen Händerna skall tvättas och sår täckas Juverinflammation, -sjukdomar, zoonoser, läkemedelsrester, råmjölk → mjölkas till sist med en separat maskin, för hand eller med utrustning som genast rengörs Mjölken får inte frysa, råmjölk får frysas ner (37/VLA/2006)

16 Ytterligare krav som gäller automatisk mjölkning mm.
Ett system som självständigt upptäcker och separerar mjölken som uppvisar förändring (separeringssystem) Uppgifter som gäller separering av mjölken kan matas in Producenten skall följa upp rengöringen av spenarna Förvaring och uppföljning av uppgifterna Separering av mjölk som uppvisar förändring Tekniskt misslyckad rengöring Rengöring av spenarna Korrigerande åtgärder och bokföring Förutom kraven i (EG) nr 853/2004 skall även kolonier av mikroorganismer, celler och fryspunkt undersökas minst en gång i månaden under sex månader

17 Uppsamling av mjölk Mjölkens temperatur innan den flyttas till inrättningen högst +6 °C I enskilda fall högst +10 °C, förutsatt att mjölken i transportbehållaren inte överstiger +6 °C

18 Kontrollskyldighet Mjölkproduktionsenheternas kontrollskyldighet förordnas i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004, art. 8 och bilaga IV djurhälsa (användning av djurläkemedel) + konstaterande av att hygienkraven iakttas = hygienkontroller i ladugårdar myndigheten skall övervaka kontroller som gäller kvaliteten på obehandlad mjölk ((EG) nr 853/2004: antal kolonier av mikroorganismer, somatiska celler, läkemedelsrester) Mjölkproduktionsenheterna övervakas av kommunens tjänsteveterinär SRf nr 321/2006 om livsmedelstillsyn 11 §

19 Kontrollfrekvens Baseras på en gårdsspecifik riskbedömning
I utkastet till programmet för livsmedelstillsyn anges en frekvens på 0,7/år, vilket man kan frångå ± 50% av en motiverad anledning som berör gården Allt är i ordning på gården 0,7-50% → 1/3 år Riskfaktorer/problem på gården 0,7+50% → 1/1 år

20 Tvångsåtgärder Åtgärder vid överträdelse av livsmedelsbestämmelserna LML 55 § Förbud LML 56 § Om producenten inte har korrigerat överträdelsen inom tre månader efter den första anmälan skall leveransen av obehandlad mjölk avbrytas (EG) nr 854/2004 bilaga IV Skyndsamma åtgärder LML 63 § får utföras av en kommunal tjänsteinnehavare på vilken inte överförts behörighet att använda tvångsmedel

21 Tillverkning och försäljning av produkter i anslutning till primärproduktion
LML 13 § punkterna 11 och 12 Livsmedelslokal skall uppges JSMf 37/VLA/2006 bilaga 4 Förpackning och nedfrysning av råmjölk Direktförsäljning av obehandlad mjölk Tillverkning och direktförsäljning av mjölkbaserade produkter Skall beaktas vid riskbedömningen

22 Kontrollblankett – Palveluhakemisto – Ohjeet ja lomakkeet – Elintarvikkeet – sökord ”maito”

23 ”Kontrollista” som hjälpmedel
– Palveluhakemisto – Ohjeet ja lomakkeet – Elintarvikkeet – sökord ”maito”

24 Material Material som gäller mjölkning och mjölkningsmaskiner (bl.a. AMS) finns på MTT:s webbsida Mjölkningsanläggningar: Den omarbetade versionen av guiden Hyvät toimintatavat automaattilypsyssä (Goda metoder vid automatmjölkning) kommer snart. Den förra från år 2002 finns på Mjölkhygienförbundets webbsidor: Också verksamhetsmodellen för mejeribranschens nationella kvalitetsarbete håller på att arbetas om. Den förra från år 2002 finns på ETL:s webbsidor:


Ladda ner ppt "Hygienen i ladugårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Enheten för livsmedelshygien Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser