Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Actilyse Alteplas ATC-kod: B01A D02 Godkänd: 021101 (MR)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Actilyse Alteplas ATC-kod: B01A D02 Godkänd: 021101 (MR)"— Presentationens avskrift:

1 Actilyse Alteplas ATC-kod: B01A D02 Godkänd: (MR)

2 Verksam beståndsdel Alteplas - en rekombinant vävnadsplasminogen-aktivator (rt-PA) Proteinet har förmåga att aktivera plasminogen till plasmin.

3 Indikation Fibrinolytisk behandling av akut ischemiskt stroke
Behandlingen måste påbörjas inom tre timmar efter debut av strokesymtom och efter att intrakraniella blödningar uteslutits med lämplig bildteknik.

4 Dosering Rekommenderad dos är 0,9 mg alteplas/kg kroppsvikt (maximalt 90 mg) som intravenös infusion under 60 minuter, med 10% av totaldosen given som initial intravenös bolus.

5 Klinisk effekt Inga kompletta kliniska dostitreringsstudier har genomförts. Dosval har delvis skett på grundval av erfarenheter vid behandling med alteplas av akut hjärtinfarkt och lungembolism. Fyra större placebokontrollerade studier ligger till grund för godkännandet av indikationen, NINDS A och NINDS B samt ECASS I och ECASS II.

6 Klinisk effekt, forts. *Tillåten tid från symptomdebut till behandlingsstart.

7 Klinisk effekt, forts. NINDS A
Andel patienter med fördelaktigt utfall vid 90 dagar.

8 Klinisk effekt, forts. NINDS A
Ingen signifikant skillnad mellan alteplas- och placebobehandlade patienter på klinisk status vid 24 timmar, mätt som förbättring av minst fyra punkter på NIHSS-skalan (primär effektvariabel). Signifikant fler av de alteplasbehandlade hade bättre neurologisk status efter 90 dagar med avseende på Barthel Index (BI), Glascow Outcome Scale och Modified Rankin Scale (mRS) (sekundär effektvariabel).

9 Klinisk effekt, forts. NINDS B
Andel patienter med fördelaktigt utfall vid 90 dagar.

10 Klinisk effekt, forts. NINDS B
Genomfördes för att konfirmera resultat från NINDS A-studien. Primär effektvariabel var neurologisk funktionsstatus efter 90 dagar enligt samma fyra kriterier som i NINDS A. 11-12% fler av patienterna i alteplasgruppen hade endast marginell eller ingen funktionell nedsättning vid 90 dagar. Mortaliteten vid 90 dagar skilde sig ej signifikant mellan behandlingsgrupperna i någon av studierna.

11 Klinisk effekt, forts. ECASS I
Andel patienter med fördelaktigt utfall vid 90 dagar.

12 Klinisk effekt, forts. ECASS I
Ingen signifikant skillnad med avseende på BI och mRS (primära effektvariabler). Signifikant skillnad med avseende på BI och mRS kombinerat samt på Scandinavian Stroke Scale (SSS) dag 7 (sekundära effektvariabler). Retrospektiv analys i enlighet med kriterierna för NINDS-studierna gav signifikanta fördelar för de alteplasbehandlade med avseende på mRS och NIHSS-skalan.

13 Klinisk effekt, forts. ECASS II
Lägre dos - 0,9mg/kg mot 1,1 mg/kg i ECASS I. Stratifierade tidsfönster respektive 3-6 h.  Fördelaktiga utfall för alteplasgruppen men inga signifikanta skillnader. Retrospektiv analys där fördelaktigt utfall för primär effektvariabel ändrades från 0 eller 1 på mRS, till 0-2, ökade skillnaden mellan alteplas- och placebogruppen (54 respektive 46%, p-0,02)

14 Säkerhetsvärdering Jämfört med övriga indikationer har patienter med akut ischemiskt stroke som behandlas med alteplas en markant ökad risk för intrakraniella blödningar. Risken för allvarliga och fatala blödningar är cirka femfaldigt ökad hos patienter behandlade med alteplas. Blödningsrisken ökar med stigande dos av alteplas och den positiva effekten av behandlingen minskar över tid.  dosen av alteplas får ej överstiga 0,9 mg/kg kroppsvikt och tidsfönstret måste begränsas till de första tre timmarna efter insjunkandet.

15 Säkerhetsvärdering *Tillåten tid från symptomdebut till behandlingsstart.

16 Läkemedelsverkets värdering
Med godkännandet av alteplasbehandling inom tre timmar efter insjuknandet i akut ischemiskt stroke har en ny behandlingsprincip införts. Risken för intrakraniell blödning är dock betydande och behandlingen kan därför endast ges till en mindre andel noggrant selekterade patienter och endast vid sjukhus med tillgång till erforderlig kompetens.


Ladda ner ppt "Actilyse Alteplas ATC-kod: B01A D02 Godkänd: 021101 (MR)"

Liknande presentationer


Google-annonser