Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen

2 Översiktliga arbetsuppgifter
Fysisk planering Markförsörjning Exploatering Detaljplaneprogram Tomtförsäljning Utveckling av infrastruktur Större kommunala investeringar

3 Arbetsorganisation Kennert Gustafsson Göran Broddegård
Jan-Olof Olson (konsultbasis 1,5 dag/vecka) Stig Hultqvist (20 %) Driftbudget ,2 mkr Investeringsbudget 2007 – 16,1 mkr

4 Aktuella projekt Råvaruterminal i Stockaryd. Ombyggnad Södergården.
Framtagning attraktiv tomtmark. Trafiksäkrare genomfarter och förnyelse av det offentliga rummet i Stockaryd. Återställning av Vrigstadån. Separata gång- och cykelvägar mot Tällevad och längs Odengatan i Sävsjö.

5 Råvaruterminal - Detaljplan
Allmän platsmark för ny väg och va-försörjning Terminal Industri/upplag Industri Järnvägsändamål Detaljplanegräns Vatten-område Järnvägs- och vägändamål

6 Råvaruterminal - tidplan
Avtal, projektering Klart Anbudsräkning april – maj 2007 Beslut om genomförande juni 2007 Markarbeten augusti – december 2007 Spårarbeten januari – maj 2008 Kostnad ca. 60 milj. Drifttagande v

7 Ombyggnad Södergården
Byggtid ca 1 år Projektering pågår Upphandling entreprenörer juni/juli Byggstart augusti Drifttagning i etapper

8 Attraktiva tomter Hillen Hägnen Hägnen väster om Eksjöhovgårdssjön
Rörvik vid Hillens södra strand Vrigstad sydväst om Slättsjön …………… Hägnen Hillen

9 Genomfart Stockaryd Separerad GC-väg Hastighetsdämpning
Förbättring av gatumiljön

10 Projekt på gång Exploatering av bostadsbebyggelse vid Ljunga Park.
Om- eller tillbyggnad Vrigstad skola. Exploatering av bostäder vid Svinasjön i Rörvik. Kanalrensning i Stockaryd. Alternativ lokalisering av hembygdsparken i Sävsjö. Ytterligare exploatering av bostäder vid Eksjöhovgårdssjön. Trafiksäkrare genomfart i Rörvik. Möjligheter till exploatering vid Vallsjön inklusive utredning av behovet av kommunal va-försörjning i området.


Ladda ner ppt "Samhällsbyggnads- avdelningen/ Kommunstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser