Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läget - Digital samverkan eSamhället, eHälsa och regional samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läget - Digital samverkan eSamhället, eHälsa och regional samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Läget - Digital samverkan eSamhället, eHälsa och regional samverkan

2 Agenda Laget runt - Vad händer i kommunerna Inför ALVG Höstens arbete Vad händer inom eHälsa Vad händer inom eSamhället Kommande möten Övrigt Digitala agendan

3 Laget Runt Orust Meddelar att vi med intresse följer och överväger deltagande i e-arkiv E-tjänsterPlattform (Kravspecframtagande) Användning av eTjänstekort (Trygghetslarm) I övrigt så utvecklar vi vårt intranät med en struktur från FunkaNu och börjar snart ta fram en e-strategi med stöd av eBlomlådan.

4 Tanum I full gång med upphandling och införande av KC och ny eTjänsteplattform Munkedal Ulrika Gillerstedt

5 ALVG 16 september Info: eHälsoprojekt 2014 Beskrivning av hur länsmedlen fördelats, geografiskt Kommunikationsplan Beslut: Konsekvenser av distansmöten för SVPL (Richard) Remisshantering Digital Agenda (Karl) Beslut: Deltagande nationell Arkitekturledningsgrupp (Karl) Diskussion: SITHS-konceptet (Linn, Ann-Charlotte) Vidareutveckling av regionalt koncept Hantering av ökat behov (kvalitetsregister samt certifikat som börjar bli gamla) Kortare informationspunkter: SKLs kartläggning av eTjänster Målbildsarbetet 2020 Aktiviteter eArkiv (bilaga) eTjänsteplattform Digitalisering av skolan, LIKA (Karl) Kommande seminarium Representation

6 ALVG 16 september Distansmöten VG kallar enligt alg till dessa möten Problemställningar Kamera, installation mjukvara? 50% tjänst under 15 månader SITHS Ökat behov under 2015 Ökad tillgänglighet Kortutgivare för ett område? Informationsträff? Regionala Digitala Agendan Hur hanteras denna? Nationella Arkitekturguppen? Representation i gruppen och i ALVG

7 eSamhället 2014 eHälsa eFörvaltning eArkiv eTjänster Nationella initiativ Öppen data Stödinsatser Seminarier och utbildningar

8 ”Det digitala steget” – 4 september I regeringens budgetproposition för 2014 avsattes 38 miljoner kronor för det fortsatta arbetet med e-förvaltningsutveckling. Arbetet utgår från e-förvaltningsstrategin ”Med medborgaren i centrum”. I 2015 års budgetproposition har regeringen för avsikt att avsätta 650 miljoner kronor. Medlen omfördelas från myndigheters förvaltningsanslag till ett gemensamt anslag för Digitala steget och kommer sedan användas för gemensamma tjänster, förstärkt stabsstöd, samt förbättrad styrning och uppföljning. Digitala steget ska löpa 2015-2020.

9 Mitt Sverige Projektet ska bland annat ta fram en app som ska ge medborgare och företagare tillgång till den offentliga sektorns samlade utbud av mobila e-tjänster. Tjänsten kommer att innehålla grundläggande tjänster för identifiering, myndighetspost och kriskommunikation. Ny organisation En myndighet per område får i uppdrag att föreslå hur det offentliga kan förenkla vardagen med hjälp av digitala lösningar utifrån en livssituation. Det finns redan bra exempel på hur myndigheter istället för den egna verksamheten har satt medborgaren i centrum. Myndighetscheferna för de utvalda myndigheterna bildar tillsammans med kommunrepresentanter ett strategiskt råd som samverkar nära med Regeringskansliet. Rådet ska säkerställa nödvändig styrning, finansiering och uppföljning. Ekonomistyrningsverket (ESV), Statskontoret och Vinnova får stabsuppgifter att stödja och följa upp Digitala steget.

10 Arbete med våra Nationella Initiativ http://nationellautvecklingsportfoljen.se/utvecklingsinsatser/

11 Nationella ”Verktygen”

12 Hur tänker Botkyrka när det gäller E-Blomlådan? På väg mot e-förvaltning Med mottot ”Långt ifrån Lagom”

13 Varför eBlomlådan? Stöd i utveckling och förändringsarbetet Dialog med verksamheterna kring resultat och fortsatt utveckling. Inspiration – nuläge - Vägvisare

14 Får koll på ”Tillväxten” i de digitala tjänsterna Verksamhetsutveckling med stöd av IT (kommungemensamma delen) IT som möjliggörare Samordna och driva på utvecklingstakten Ökad medvetenhet hos förvaltningarna om digitaliseringens möjligheter och förutsättningar

15 Styrning och ledning Säkrad IT Identifiera (och ta vara på) ”nytta” och möjlighet till kvalitetshöjning Fler digitala tjänster! X Rätt digitala tjänster! Utmaningar

16 Öppen data, Jämförelse-möjligheter i utbudet, Digital kvalitetsrapportering. En mer enhetlig upplevelse av innehåll och service i de digitala tjänster, livshändelseperspektiv Medborgarens/målgruppens behov av eTjänster. Process- och rutinutveckling samt effekthemtagning i samband med att införa digitala tjänster. Strategi, styrning och uppföljning Förbättringspotential

17 Exempel från Socialtjänsten Digitala välfärdstjänster och självservice Direkta tjänster visar plus 7p! (från 2,12 till 2,27) Äldre & personer i behov omsorg & stöd I stort sett oförändrat (ökat 1p, värde 1,9 till 2,0) Uppfyller helt Via e-tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av alla äldreboenden. Via e-tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av alla utförare av hemtjänst Via e-tjänst ansöka om bistånd från äldreomsorgen Via e-tjänst ansöka om personlig assistans

18 Förbättrat Samlad kvalitetsjämförelse av stöd för funktionshindrade – delvis Not: Länkar till Socialstyrelsens öppna jämförelser. Denna kan dock inte anses riktad till enskilda medborgare, ytterst ”byråkratisk” och svårhanterad Förbättringsområden/för dialog Via e-tjänst ansöka om försörjningsstöd Not: Tjänsten ekonomiskt bistånd? Via e-tjänst få personlig information om utbetalning av försörjningsstöd Via e-tjänst få personlig information om insatser inom äldreomsorgen Via e-tjänst ansöka om färdtjänst Via e-tjänst ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

19 Hur tänker NI?

20 Varför Öppen Data och PSI direktivet “En stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgarna, företagen och det civila samhället”. I USA finns det ca 400 företag och 4000 anställda som lever på att förädla offentlig väderdata till nya tjänster.

21 http://www.kolada.se/

22 22 http://www.edelegationen.se/Stod-och- verktyg/Oppna-data-psi/ https://open-data.europa.eu/en/data

23 Kommuner som uppfyller PSI rekommendationen Degerfors kommun, Falkenbergs kommun Helsingborgs kommun Huddinge kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Lidingö kommun Lindesbergs kommun Linköpings kommun Luleå kommun Nacka kommun Stockholms stad Tomelilla kommun Umeå kommun Upplands väsby kommun Uppsala kommun Örebro kommun http://www.psidatakollen.se/ http://morus.se/2014/03/psi-datakollen/

24 http://www.degerfors.se/psidata

25 Hur tänker NI? www.kommun.se/psidata

26 26 Bredbandsinformation 8 oktober eArkivHalvdag introduktion i Klassa 14 november Konferenser hösten 2014Datum E-förvaltningsdag Skövde17 september Informationsdag om NPÖ och Säkerhet/Behörigheter7 oktober E-Samhällesdag Uddevalla4 november e-Samhällesdag i Borås5 november Halvdags Information om Digitala trygghetslarm Borås5 november Erfarenhetskonferens kring eHälsoinitiativ Skövdeprel.december Erfarenhetskonferens kring eHälsoinitiativ Göteborgprel.december Nationella initiativ, Öppen data4 december GR e-förvaltningsdag (inkl uppföljning av E-arkiv dagen)Ej fastställt Konferenser och Aktiviteter

27 27

28 28

29 Något ni tänker på?

30 12 kommuner har ingen e-tjänsteplattform 13 planerar att införa e-tjänster 1 har inget uppdrag för e-tjänster 19 kommuner inför enklare e-tjänster 17 utvecklingsarbete pågår 6 kommuner utvecklar processbaserade eTjänster Målsättning Kommunernas e-tjänstemognad eTjänster 2014

31 31 Helhetskoncept Förberedande stöd Underlag att använda vid förankring både för politik och förvaltning Utbilda politik- E-förvaltnings- dag för politiker Erbjuda möjlighet att genomföra e-blomlådan Kravspec Inbjudan till VG:s kommuner att delta Definiera kraven Erbjuda möjlighet till samverkan Starthjälp Organisations- förslag på det kommunala e-tjänste- arbetet Att komma igång eller att komma vidare Utveckling Integration behörigheter Anslutning till nationella initiativ Integration verksamhets- system Förvaltning Informations- klassning Vidarutveckling av befintliga lösningar Se nya möjligheter som: e-arkiv kontaktcenter gemensam upphandling ?

32 eTjänster – Aktivitetsplan VGK Inbjuda & efterfrågan Förutsättning e-tjänsteplatt- form = tjänst 1:a möte 30/9 Kravspec klar inkl upphandlig och ev affärsmodell Kommuner tillfrågas om de vill samverka Upphandling/ Avrop klar enskilt eller gemensamt Målsättning uppnådd

33 Pilot i Dalsland Gemensam eTjänsteplattform för 5 kommuner (öppet för fler) Molntjänst En plattform 5 ”startsidor” 1-5 etjänster Pilot – start 9 september (om avtalet blir klart) Lansering december Nästa steg Avtal Organisation Projektplan

34 Processer och processverktyg Utbildningsbehov Barium 2Q8 light Dela processer Nyttor? www.vastkom.se/process

35 Hur tänker NI? Kring eTjänster och processer?

36 På gång inom eFörvaltning Nationella initiativ Svenljunga och Sammansatta bastjänsten Mina Meddelanden Trollhättan? eLegitimation

37 eArkiv VGK och Fyrbodal Arbetsgrupper Utbildning Seminarier Avrop Pilot Fyrbodal Uppstartsmöte 27 augusti på Riverside Nästa möte 14 november

38

39 Har ni funderingar? Vastkom.se/earkiv Arbetsgrupp Fyrbodal

40 Organisation Hur vill ni arbeta? ALVG Nätverk Nästa möte

41 Övrigt…….


Ladda ner ppt "Läget - Digital samverkan eSamhället, eHälsa och regional samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser