Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? Språkförskolekonferens i Lycksele augusti 2014 Maria Levlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? Språkförskolekonferens i Lycksele augusti 2014 Maria Levlin."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? Språkförskolekonferens i Lycksele augusti 2014 Maria Levlin Doktorand i språkvetenskap/ Leg logoped, Lycksele kommun

2 Varför utreda språket hos små barn?  Tidigt stöd för språk och kommunikation både hemma och i förskolan  Familj och omgivning får en bättre förståelse för barnets behov av stöd  Språkliga svårigheter vanligt inslag även vid utvecklingsstörning, autism, ADHD, vissa syndrom – språket ett sätt att identifiera barn som behöver utredas vidare inom sjukvården

3 Hur kommer barnen till logopeden?  Screening inom barnhälsovården vid 2:6/3 år  Barnet klarar inte enkla instruktioner  Barnet pratar inte i 3-ordsmeningar  Barnet gör sig inte förstådd med tal i familjen  Föräldrarna är oroliga  Oroliga föräldrar kan be distriktssköterskan/läkaren skicka remiss oavsett barnets ålder  Barnläkare eller öronläkare skickar remiss

4 Hur vanligt är språksvårigheter? Språkliga svårigheter kan förekomma inom många olika funktionsnedsättningar:  Utvecklingsstörning (0,5-2%)  Autism (ca 1 %)  ADHD (ca 2-3%)  Språkstörning (ca 7 %)  Barn med en svag språklig förmåga som inte uppfyller kriterierna för någon diagnos

5 Diagnos i förskoleåldern?  I förskoleåldern vet vi inte alltid om de språkliga svårigheterna är isolerade eller en del av någon annan funktionsnedsättning  Tar tid att utreda  Krävs tvärprofessionella team  Föräldrarna behöver vara med i processen  Ofta behövs en uppföljning över tid för att vara säker på svårigheternas natur

6 Hur vanligt är språkstörning?  Ca 7 % av 5-6 åringarna har specifik språkstörning ( Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith & O'Brien, 1997)  Språklig förmåga < percentil 10 inom minst två språkliga områden (ordförråd, grammatik, diskursnivå/expressivt eller impressivt)  Icke-verbal IK > 85 (normal icke-språklig problemlösningsförmåga)  Exkluderar utvecklingsstörning, autism, cerebral pares, hörsel eller synnedsättning

7 Vilka metoder använder logopeden? Standardiserade test – hur förhåller sig barnets språkutveckling i förhållande till andra jämnåriga? Kvalitativ bedömning – hur samspelar barnet i testsituationen, i spel och lekaktiviter? Anamnes – Samtal med föräldrarna om barnets tidiga utveckling, hörsel, syn, ärftlighet och hur barnets språk, kommunikation, lek och samspel fungerar i vardagen. Observation på förskola – om logopeden jobbar inom primärvården/kommunens elevhälsa

8 Tankekarta språkprocessen… Se bilaga… Bishop (1997) Uncommon understanding Nettelbladt & Salameh (2007) Språkutveckling och språkstörning hos barn Stackhouse & Wells (1997) Childrens speech and literacy difficulties: A psycho-linguistic framework

9 Språklig bedömning i 3-5 års åldern - Språkförståelse Talperception/uppfattning om språkljud  Diskriminera mellan språkljud ( minimala par ) Fonologiskt korttidsminne/språkljudsminne  Repetition av nonord Verbala minnesfunktioner (från 5 år och uppåt)  Verbalt korttidsminne (sifferrepetition)  Verbalt arbetsminne (repetition av siffror/ord baklänges)  Repetition av meningar

10 Språklig bedömning i 3-5 års åldern - Språkförståelse Ordförråd  Ordförståelse: Kan barnet peka ut vardagliga föremål (bilder, leksaker)  Begreppsförståelse: Kan barnet peka ut grundfärgerna och klara instruktioner med lägesprepositionerna (leksaker, ballongspelet…)  Semantisk organisation: Kan barnet kategorisera ord, förklara ord med egna ord, vilka ord hör ihop, motsatser…  Från 5 år finns fler standardiserade test (CELF-4, ITPA)

11 Ordförråd

12 Språklig bedömning – språkförståelse, forts… Grammatik  Förståelse av meningar/grammatiska strukturer, t ex Flickan knuffar lådan, Pojken tittar på stolen och kniven, Fåret blir knuffat av pojken, Kon som jagar katten är brun…  Förståelse av ordböjning: Pojken står på stolarna. Diskursnivå  Lyssna på en berättelse med bildstöd och återberätta

13 Språklig bedömning - uttrycksförmåga, forts… Diskursnivå  Berätta om självupplevda händelser, bildsekvenser, återberätta saga till bilder: Röd tråd? Kronologi? Grammatik  Meningslängd i återberättande/samtal om bilder  Förekommer bisatser  Ordföljd, böjning av ord…

14 Språklig förmåga – bedömning i 3-5 års åldern Ordförråd  Kan barnet benämna vardagliga föremål (bilder, leksaker)  Kan barnet benämna grundfärgerna och lägesprepositionerna (leksaker, ballongspelet…)  Letar barnet efter ord i spontant tal/berättande Uttal  Vilka alla ljud kan barnet uttala ( benämna bilder)  Talmotorik/munmotorik

15 Ordförråd

16 Bedömning av samspel/pragmatik  Samspel i test- och leksituation; turtagning, förstå förväntningar i situationen, ögonkontakt  Förmåga att samtala i dialogform: fråga – svar, bygga vidare på samma samtalsämne, ta lyssnarens perspektiv  Använda språket i lek och samspel med andra barn  Förhandla i roll-lekar med andra barn

17 Slutligen… Sammanvägning av resultat i standardiserade test, kvalitativ information utifrån lek och samspel i testsituation, samtal med föräldrar och observation på förskolan.  Vilket stöd behöver barnet? Uttrycksförmåga? Språkförståelse? Samspel?  Tecken till tal?  Riktad språkträning? Logoped? Hemma? Förskola? Språkförskola?

18 När är det aktuellt med diagnos?  Bedömning av språk och kommunikation möjligt att göra väldigt tidigt < 1 års ålder.  Språkbedömningen underlättar planering av stöd hemma och på förskolan  Viktigt att remittera vidare till barnmottagning och/eller BUP om det finns misstanke om annan problematik  Ta ställning till diagnosen språkstörning någon gång vid 5-6 års ålder?? ( Stothard et al, 1998;Tomblin, 2008)

19 Stöd till föräldrar  Samtal med förskolepersonal, logoped, BHV- psykolog viktiga inslag i föräldrarnas bearbetningsprocess  I ett tidigt skede svårt att veta vad barnets språkförsening kommer att innebära: övergående försening ….. diagnos  Viktigt skapa en förståelse hos föräldrarna för vad barnets språkförsening innebär i barnets vardag och i 5-6 årsåldern även prata om eventuella risker för inlärningssvårigheter i skolåldern.

20 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? Språkförskolekonferens i Lycksele augusti 2014 Maria Levlin."

Liknande presentationer


Google-annonser