Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sanktionsavgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sanktionsavgifter."— Presentationens avskrift:

1 Sanktionsavgifter

2 Framtagandet av sanktionsavgifter

3 Bakgrunden till sanktionsavgifter
Sanktionsutredningen ”En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner” (SOU 2011:57) Verksövergripande projekt ”Kriterier för sanktionsavgifter” (slutrapport ) Arbetsmiljöverket anpassar verkets föreskrifter från straffsanktioner till sanktionsavgifter Tillsynsprojekt Regeringens proposition om ändring av AML (prop. 2012/13:143) Riksdagens beslut om ändring av AML (rskr. 2012/13:284) 2.4

4 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
Förut: Systemet med straffsanktion i många fall ineffektivt Antalet åtalsanmälningar när det gäller brott mot arbetsmiljölagen är relativt lågt Tid innan en reaktion kommer och påföljden blir oftast ett lågt bötesstraff Med sanktionsavgifter: Bättre efterlevnad av kraven i lagstiftningen Användning av samhällets resurser på ett bättre sätt Möjligt att i större utsträckning använda administrativa avgifter, förelägganden och förbud

5 Ändring av AML En sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen ska vara lägst och högst kronor (höjs från kronor) Fler möjligheter att ha sanktionsavgifter i våra föreskrifter Straffsanktionen för överträdelser av bestämmelser om minderårigas arbete blir kvar

6 Kriterier för sanktionsavgifter
När är det lämpligt att ha sanktionsavgifter? När kan vi ha sanktionsavgifter? Vad måste vara uppfyllt för att vi ska kunna förena ett krav med sanktionsavgift?

7 Kriterier för sanktionsavgifter
- Risknivå (betydande risk) - Enkelhet och tydlighet preciseringsgrad tillgänglighet mätbar avgift - Tillsynens behov - Formella krav bemyndiganden målgrupp

8 Ex. Tydligt krav som fick sanktionsavgift
Användning av truckar (AFS 2006:5), 19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. […] Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23 §.

9 Ex. Ej tydligt krav som inte fick sanktionsavgift
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), 19 § Förpackningar och behållare som inte utgör en del av en teknisk anordning och som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta som de ska vara då de släpps ut på marknaden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) eller Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter eller med 1. produktens namn, 2. de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen samt text enligt nedanstående tabell, alternativt farosymboler och farobeteckningar enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter och 3. text med information om att produkten är brandfarlig, kan ge cancer, kan ge allergi, kan skada arvsmassan eller är reproduktionsstörande när sådan är tillämplig och om inte denna information framgår av informationen enligt punkten 2. <Bild> Faropiktogram, farosymboler och farobeteckningar avseende miljöfarlighet krävs inte vid tillämpning av första stycket, punkten 2. För bekämpningsmedel ska även behörighetsklass enligt Kemikalieinspektionens godkännande anges. Märkningen får begränsas till enbart produktens namn eller utelämnas helt om andra åtgärder vidtas som säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall och om kravet i 18 § uppfylls.

10 Avgränsning för arbetet med sanktionsavgifter
Arbetet med att införa sanktionsavgifter skulle ske snabbt och involvera många personer. Att ta fram sanktionsavgifter på alla bestämmelser där det kunde ha varit möjligt att ha sådana hade varit ogörligt. Vid arbetet med sanktionsavgifter behövdes därför en avgränsning göras för vad som skulle ingå i arbetet.

11 Ingår inte i arbetet med sanktionsavgifter
Bestämmelser där det i dag saknas straff eller sanktionsavgift Föreskrifter som man planerar att upphäva och inte ersätta Föreskrifter som är på remiss och eventuella föreskrifter som upphävs i och med dessa Föreskrifter där omprövning nyligen är gjord och som pekar på behov av regeländring

12 Endast en avgift vid överträdelse av flera §§ i samma föreskrift
Ett eller flera krav som har sanktionsavgift i samma föreskrifter Vid överträdelse av ett krav bedöms även andra krav överträdas Endast en sanktionsavgift tas ut

13 Endast en avgift vid överträdelse av flera §§ i samma föreskrifter
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, 47 §) Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte hanteras utan tillstånd av Arbetsmiljöverket, med undantag för de situationer som anges i 48 § i dessa föreskrifter. Den arbetsgivare som hanterar ett eller flera kemiska ämnen eller produkter i strid med kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. Detsamma gäller den som driver verksamhet enligt 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen. Lägsta avgiften är kronor och högsta avgiften är kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. Överträdelse av både 45 och 47 §§ medför sanktionsavgift endast enligt 45 §.

14 Fördelning av avgifter efter typ
- Differentierad avgift efter antalet sysselsatta Risknivå 4: 2 stycken Risknivå 3: 16 stycken Risknivå 2: 7 stycken Risknivå 1: 5 stycken - Fast avgift 5 stycken - Fast avgift + 10 % av försäljningsvärde 5 stycken (varierar från till )

15 För vilka krav har vi sanktionsavgifter
Förbud av arbete Tillstånd Mätning Märkning Besiktning/provning Skyddsanordning Användning av personlig skyddsutrustning Riskbedömning Medicinsk kontroll Föra register Förhandsanmälan Upprätta dokument Visa upp dokument Försäkran om överensstämmelse CE-märkning Organisation

16 Medicinska kontroller i arbetslivet
Krav på medicinska kontroller finns sedan tidigare dels i olika sakföreskrifter och dels i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (MKA). I kraven i sakföreskrifterna anges att man ska utföra medicinsk kontroll. I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (MKA) anges hur denna medicinska kontroll ska utföras. Drygt 25 bestämmelser om medicinska kontroller var straffsanktionerade.

17 Medicinska kontroller i arbetslivet
- Sanktionsavgift bara i MKA och inte i sakföreskrifterna 6 sakföreskrifter med krav på medicinsk kontroll får inte sanktionsavgift - 20 straffsanktioner i MKA tas bort utan att ersättas Sanktionsavgift bara i en paragraf i MKA och inte i 21 stycken - Endast 6 § i MKA får sanktionsavgift - Föreskrifterna om Bly upphävs och går upp i de nya föreskrifterna om medicinska kontroller

18 Medicinska kontroller i arbetslivet
Sanktionsavgift gäller för följande: Bly Kadmium Asbest, kvarts, syntetiska oorganiska fibrer Härdplastkomponent som innehåller bl a diisocyanat Termisk nedbrytning av t ex härdad uretanplast Rökdykning, kemdykning, dykeriarbete samt mast- och stolparbete

19 Föreskrifter med krav om gravida
Det finns flera föreskrifter som har krav med förbud att arbeta vid graviditet. För en del av dessa har en samordning gjorts i mer eller mindre grad vid införandet av sanktionsavgifter. Kompletteringar av likartade texter i allmänna råden för dessa föreskrifter har också gjorts.

20 Föreskrifter med krav om gravida
Sanktionsavgift: Dykeriarbete (AFS 2010:16) Rök- och kemdykning (AFS 2007:7) Gravida och ammande arbetstagare i arbetslivet (AFS 2007:5) Mikrobiella arbetsmiljörisker (AFS 2005:1) Ej sanktionsavgift: Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)

21 Marknadskontrollföreskrifterna
Frågorna hanteras av R Inspektionen ska rapportera och samla in information till R R driver vidare ärendet mot tillverkaren och dömer ut sanktionsavgift

22 Skyddsanordningar mot fall
Ny bestämmelse om skydd mot fall till lägre nivå Kan förenas med sanktionsavgift

23 Begrepp Bakåtsyftande Brott mot en straffbar bestämmelse
Polis, åklagare, tingsrätt. Straff. AV gör åtalsanmälan. Sanktionsavgift Administrativ avgift. Strikt ansvar. Myndigheterna prövar (avgiftsföreläggande). Beloppet bestämt i förväg. Förvaltningsrätt. Framåtsyftande Vite Beslut kan förenas med vite. Beloppet bestäms i beslutet. Utdömande i förvaltningsrätt. Beslutet klart och entydigt utformat.

24 Vad göra för att förhindra fortsatt brist…?
Sanktionsavgift omedelbart förbud/föreläggande? Det som varit Inspektion Framåtsyftande

25 Straff före 1 juli 2014 8 kap 2 § AML före 1 juli 2014 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket, 2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap §§ eller 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §, 3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk. Till ansvar enligt denna bestämmelse skall inte dömas om det för överträdelsen har utfärdats föreskrift om sanktionsavgift enligt 5 §.

26 Straff efter 1 juli 2014 8 kap 2 § AML efter 1 juli 2014 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket, 2. bryter mot föreskrifter om minderårigas arbete som har meddelats med stöd av 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §, 3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk, eller 5. inte lämnar underrättelse till tillsynsmyndigheten i enlighet med 3 kap. 3 a §. En gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska inte medföra straffansvar enligt första stycket.

27 Anmälan av allvarliga olyckor och tillbud före 1 juli 2014
- Idag: 2 § AMF Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

28 Anmälan av allvarliga olyckor och tillbud efter 1 juli 2014
- 1 juli 2014: 3 kap 3 a § AML En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

29 Extern information Presstjänsten Informationstillfällen Presentationsmaterial


Ladda ner ppt "Sanktionsavgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser