Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15.12.2007 T Rahko 1 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Förnyelsens mål är att: Klargöra serviceperspektivet Fostra en sund ungdom Intensifiera kontakterna till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15.12.2007 T Rahko 1 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Förnyelsens mål är att: Klargöra serviceperspektivet Fostra en sund ungdom Intensifiera kontakterna till."— Presentationens avskrift:

1 15.12.2007 T Rahko 1 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Förnyelsens mål är att: Klargöra serviceperspektivet Fostra en sund ungdom Intensifiera kontakterna till det omgivande samhället Återställa medlemmarnas entusiasm Stöda rekryteringen.

2 15.12.2007 T Rahko 2 MÅLBILD  En del av den internationella organisationen med en gemensamt godkänd nationell vision  Verksamhetsformer för olika medlemskategorier och deras familjer  Service tillsammans med barn och ungdom  Verksamhet som är samhälleligt uppskattad och lockande  Engagerade samarbetspartners och ansedda understödsmedlemmar  Förbättrade arbetsrutiner och förbättrad administration. TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET

3 15.12.2007 T Rahko 3 Förnyelsens nyckelområden Service Barnens och ungdomens välbefinnande Servicearbete tillsammans Vi tjäna We serve Organisation Internationalism Klubb Mångsidig medlemskår Samhörighet Medlem Utveckling Nätverksbildning

4 15.12.2007 T Rahko 4 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Målet är att få till stånd en positiv förändring i klubbarna och att få nya klubbar som fungerar från första början Inspirerande service Jippon tillsammans med ungdomen Synlighet och samarbete på hemorten Entusiastisk medlemskår Kontinuitet i verksamheten Internationalism.

5 15.12.2007 T Rahko 5 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Detta förverkligas i klubbarna då Innehållet i servicen och förverkligandet är meningsfullt Servicen möter behoven Man utför servicearbete tillsammans Klubbmötena är intressanta med klar agenda och i avspänd atmosfär Medlemmar av olika åldrar deltar Man ser de möjligheter som internationalismen erbjuder.

6 15.12.2007 T Rahko 6 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Utvecklingsidéer för klubbverksamheten  Klubbens strategigranskning Klubbens egna mål i förhållande till projektets utvecklingstankegångar Den nurådande situationen i förhållande till målen Plan för hur man når målen  Val av klubbens serviceprofil – barn och ungdom eller t.ex. åldringar, veteraner, handikappade eller naturskydd  Sysselsättning tillsammans med ungdomen – oberoende av serviceprofil  Fadderklassverksamhet tillsammans med Leo-klubben  Öppen servicekommitté bestående av lions och utomstående experter – öppenhet och samarbete Lions, ungdomsarbetare samt Leos och andra ungdomar eller Samarbete som hänför sig till annan serviceprofil hos klubben Samarbete på orten med klubbar med samma serviceprofil. (forts.)

7 15.12.2007 T Rahko 7 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Utvecklingsidéer för klubbverksamheten (forts.)  Avspändhet och funktionalitet i månadssammankomsterna Koncentrerad beslutsdel, direktiv för aktiviteter, föredrag, besök, eventuell aktivitet, samvaro - samhörighet  Val av medlemsprofil för klubben och därav föranledda åtgärder – mångfald i medlemskåren och omsorg om kontinuiteten i verksamheten  Utvecklandet av partnerverksamheten  Kontroll över klubbens image och imageskolning – leoaktivitet  Uppgifterna för klubbmedlem som ansvarar för förnyelsen i klubben – mångårigt uppdrag – leder förändringen.

8 15.12.2007 T Rahko 8 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Utvecklingsidéer för klubbverksamheten (andra skedet – tas i bruk även 2008 - 2009)  Idébank för ungdomsaktiviteter på lokalnivå Allmänna serviceidéer från Forum för ungdomsarbete Idéer med direktiv för genomförandet från klubbens aktivitetskommitté T.ex. fiskeutflykt, simläger, gymnastik, fotboll, boboll, stödande av kulturella intressen, fosterföräldraskap  Barnläger Aktivitetsorienterade extreme-evenemang för barn För barn under 10 år i samarbete med scouterna För barn över 10 år i samarbete med Leos  Stödandet av barn- och ungdomsvård  Aktuella nätverk Diskussionsforum för klubbar med liknande aktiviteter – ämnesområde t.ex. naturskydd Utbyte av idéer.(forts.)

9 15.12.2007 T Rahko 9 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Utvecklingsidéer för klubbverksamheten (andra skedet forts. – tas i bruk även 2008 - 2009)  Grundande av klubbar utgående från viss hobbyverksamhet Teman kan vara t.ex. samlande av pins, utfärder, turism, musik, motion, eller t.o.m klubb för affärsmen Hobbyn kan styra valet av serviceprofil  Möjlighet att grunda familjeklubbar  Utvecklande av internationella relationer Kontaktperson som stöder klubbarnas int. verksamhet i arbetsgruppen för internationella ärenden, expert på vänklubbsverksamhet Artiklar till The Lion-tidningen om vänklubbsverksamhet Klubbarnas internationella serviceidéer och anhållan om medel, UM, EU, LCIF – information till klubbarna via distriktsguvernören.

10 15.12.2007 T Rahko 10 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Testning av utvecklingsidéer för klubb- verksamheten under perioden 2007-2008  Antalet pilotklubbar per distrikt  Man har bett pilotklubbarna välja ett till två utvecklingsidé för testning  Man har bett varje distrikt att utse en projekt kontaktperson som håller kontakt till distriktets pilotklubbar  Konklusioner i februari 08  Man kan ännu anmäla sig till den guidade piloteringen  Klubbarna kan även helt självständigt dra nytta av idéerna  Man erbjuder alla klubbar de testade och förbättrade utvecklingsidéerna för att utnyttjas perioden 2008-2009 ABCDEFGHIKLMNOTot. 25Eget proj4302444+1674449+1

11 15.12.2007 T Rahko 11 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Ram för de besök som distriktets kontaktperson gör i pilotklubbarna Allmän presentation av Den tidsenliga lionsverksamheten Konstaterar den utvecklingsidé som klubben valt och går igenom den utgående från det som noterats i pilotklubbsbrevet Klubben presenterar de åtgärder som man verkställt i klubben utgående från utvecklingsidén Diskussion  Vilka förändringar har man fått till stånd i klubben med hjälp av utvecklingsidén  Hur borde man ännu förbättra utvecklingsidén.

12 15.12.2007 T Rahko 12 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Frågor som sänds till pilotklubbarna (blankett) Vilka är de piloteringsobjekt som klubben valt Varför valde klubben just dessa piloteringsobjekt Hur tog man emot förnyelseidéerna i klubben Vilka praktiska åtgärder har man vidtagit i klubben för att förnya den ifrågavarande verksamheten Vilka var de största hindren i klubbens verksamhet för att förverkliga förnyelseidéerna Vilka förändringar i klubbens verksamhet har utnyttjandet av förnyelseidéerna åstadkommit Hur borde man ännu förbättra de förnyelseidéer som klubben testat för att de skulle ha praktisk nytta i klubbens verksamhet Vilka är de första iakttagelsena som svar på de uppgifter som man gett i pilotklubbsbrevet?

13 15.12.2007 T Rahko 13 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Sätten att stöda förnyelsen är Utbildning Ledarskap (CC, DG, VDG, RC, ZC) Medlemsprogram Kommunikation Utnyttjande av reformidéer i klubbarna. De nya verksamhetssätten integreras i den normala verksamheten.

14 15.12.2007 T Rahko 14 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Expertis i distriktet på tidsenlig lionsverksamhet DG, VDG, RC, ZC, -> ledarskap, motivering Utbildningsledaren (LDC), -> klubbarnas och distriktens funktionärsskolning, ledarskapsskolning Medlemsledaren (MEC), -> medlemsprogrammet Projekt kontaktpersonen (medlem i utbildningskommittén ifall inte distriktets LDC tai MEC), -> expert Guiding-lion, nya verksamhetsmodeller till nya klubbar.

15 15.12.2007 T Rahko 15 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Utvecklande av ungdomsarbetet nationellt – Målen för Forum för ungdomsarbete  Utveckla den ungdomsverksamhet som bedrivs av Finlands lions till att bättre motsvara samhällets behov  Få de finska ungdomarna att delta i Lionens ungdomsverksamhet och gemensamma aktiviteter  Stöda ungdomsarbetet på ett sådant sätt att man hos ungdomen kunde väcka en positiv attityd till att hjälpa andra  Öka synligheten hos och kunskapen om det ungdomsarbete som utförs av de finska Lionen.

16 15.12.2007 T Rahko 16 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Arbetssätten för Forum för ungdomsarbete  Temat för Forums seminarier är något samhälleligt eller internationellt problem som berör barn eller ungdom T.ex. social utslagning, mentala problem, brist på själkänsla, avsaknad av förmåga till interaktion, mobbning, droger eller internationellt t.ex. gatubarn, analfabetism eller sjukdomar  Vid seminarier som riktar sig till lions, partners och leos försöker man komma på serviceidéer för att lösa det problem som man behandlar  Vid seminarier som riktar sig till den stora allmänheten presenterar man Lionens servicemodeller och –resultat samt söker sammarbetsmöjligheter för att lösa det aktuella problemet  Seminariets struktur Expertföreläsning, intervju av personer som arbetar inom området, en eventuell aktivitetsdel, diskussion och konklusioner.

17 15.12.2007 T Rahko 17 Stödåtgärder  Utveckling av ledarskapsutbildningen– e- learning  Utveckling av medlemsprogrammet  Utveckling av kommunikationsverksamheten  Kompaktare kommittéstrukturer  Stödande medlemmar  Utveckling av Lions-möten  Modernisering av stadgar och direktiv. TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET

18 15.12.2007 T Rahko 18 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Evenemang som ansluter sig till förnyelsearbetet Utbildning av distriktens kontaktpersoner ägde rum 17.11.2007 C-distriktets pilotklubbsmöte hölls 27.11. Koordineringsgruppens möte hölls 12.12. D-distriktets PDG-sammankomst ordnades 15.12. Pilotklubbsmöte, Tammerfors, 26.1.2008, första konklusioner, övriga distrikt undantaget C, I,L och O Medlemsprogram seminarium 2.2. Utbildning för Guiding-Lions 2.2. Pilotklubbsmöte ILO-distrikten, Uleåborg 17.2. Seminarium i ledarskapsutbildning 8.3. Forum för ungdomsarbete ordnar seminarium för Lions, partners och Leos 15.3., tema ungdomens mentala hälsa Imageskolning kan beställas av Leos –högklassig workshop i stället för klubbföredrag.


Ladda ner ppt "15.12.2007 T Rahko 1 TIDSENLIG LIONSVERKSAMHET Förnyelsens mål är att: Klargöra serviceperspektivet Fostra en sund ungdom Intensifiera kontakterna till."

Liknande presentationer


Google-annonser