Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost
EU- Projekt under den ”Digitala agendan för Europa”- för en smart, grön och inkluderande tillväxt. Kommuner som omfattas av projektets verksamhet: Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Höör, Hörby, Osby och Bromölla

2 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv

3 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Styrgrupp

4 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Arbetsgrupp

5 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Interna projektreferenser

6 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Externa projektreferenser

7 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Referensgrupper

8 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Intressenter

9 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Roller och ansvar i projektorganisation Uppdragsgivaren/Beställare Den som ger uppdraget, är beställare av arbetet, är uppdragsgivare. fastställer projektets syfte och inriktning anger projektledarens befogenheter och ansvar utser representanter i styrgruppen utser projektledare anger projektets tids- och resursramar och ser till att erforderliga resurser ställs till projektets förfogande uppdragsgivaren ansvarar för att identifiera intressenter och förbereda organisationen på projektresultatet För projekt inom kommunförvaltningen är uppdragsgivaren oftast förvaltningschef eller specifik enhetschef.

10 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Styrgruppen Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Den skall pröva och godkänna de planer som utarbetas av projektledaren/projektgruppen. Vidare skall den verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner. Styrgruppen: tolkar uppdraget/direktiven för arbetet medverkar vid utformningen av projektplanen och godkänner denna beslutar i administrativa frågor av större vikt, t ex budget och tidsplaner följer och stödjer projektarbetet värderar och diskuterar de förslag som projektgruppen utarbetar informerar uppdragsgivaren om projektets resultat delegerar ansvar, befogenheter och ställer krav tar ställning till slutrapport och lämnar den till uppdragsgivaren

11 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Projektledaren Är direkt underställd styrgruppen alternativ uppdragsgivaren och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. Projektledaren skall vara arbetsledare, samordnare och informatör. I mindre eller specifika projekt kan en stor del av det operativa arbetet ligga på projektledaren. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektuppdragets mål nås. upprätta projektplan, alternativt gör styrgruppen det föreslå eller utser projektmedlemmar, alternativt gör uppdragsgivaren detta leda och samordna arbetet i projektet, informera och motivera rapportera till styrgrupp och intressenter föredragande på styrgruppens sammanträden sammankalla till och leda projektmöten

12 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
rapporterar större avvikelser samt föreslår korrigeringar analysera uppdraget, ställer frågor, ställer krav vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet föreslår tekniska eller strategiska lösningar svarar för dokumentation av projektet ansvarar för projektbudget och projektförändringar ansvarar för intern och extern kommunikation Projektgrupp/Arbetsgrupp Projektgruppen har som huvuduppgift att utarbeta underlag för beslut. Gruppens sammansättning är beroende av det problem som skall lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner sig i. Medlemmarna bör väljas efter fackkunskaper, erfarenheter och samarbetsförmåga.

13 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Supportgrupp/Projektresurser/Projekt referenser Interna och externa beroende av det problem som skall lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner sig i. Medlemmarna utses efter behov till att bistå med expertkunskaper inom specifikt området. Referensgrupp Projektledaren/styrgruppen kan komplettera sina kunskaper med en eller flera referensgrupper för att t. ex. få praktiska synpunkter, ett stöd till projektledaren/ styrgruppen. De kan även vara en tillgång i förankringsarbetet. Klargör vad som förväntas av referensgruppen innan den bemannas. Den endast är rådgivande och inte har något ansvar eller beslutsrätt för projektet.

14 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Samverkan/Intressenter Samverkan är viktigt och skall ske med de enheter/funktioner som påverkas av projektet. Ofta är det fler intressenter än vad man från börja trott som påverkas av projektresultatet och det är viktigt att dessa blir identifierade och informerade om eller involverade i arbetet. IT-enheten har ett samordningsansvar för utvecklingsprojekt inom förvaltningen och skall alltid kontaktas vid initiering av ett nytt projekt. Uppdragsgivaren eller vanligtvis projektledaren ansvarar för att dessa kontakter tas.

15 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Projektmodell för E-Arkiv Uppdragsgivaren eller projektledarte beslutar om projektet skall utföras inom ramen för denna modell.

16 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Modellen innehåller projektplaneringsmetod (LFA, The Logical Framework Approach vilket innebär att först Lyssna, Fundera och därefter Agera) styrdokument, mallar samt instruktioner och är framtagen för att höja kvalitén på arbetet samt vara ett stöd för personer som är involverade i projektarbetet. Målet och syftet med ett projekt kan variera väldigt mycket och syftet med denna modell är att ge ett ramverk. Projektdirektivet Direktivet skall vara skriftligt och bör skrivas av uppdragsgivaren, det är detta dokument som ska vara underlag för ställningstagande för den tilltänkte projektledaren/leverantören.

17 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Omfattningen på dokumentet varierar beroende på uppdragets storlek, ofta behöver det förtydligas och utvecklas till ett separat dokument, alternativt görs detta i projektplanen. Oberoende av omfattningen på uppdraget och dokumentet så ska det alltid framgå vem som är uppdragsgivare, vad som är syftet och målet, omfattningen, beräknad tidsåtgång, resurser och hur slutresultat skall förvaltas. Den viktigaste punkten för projektet är formuleringen av målen. Det är de uttryckta behoven som skall målformuleras. Målformuleringarna informerar om vad som skall utföras i projektet och ligger som grund för uppföljningen av arbetet.

18 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
LFA-planeringsprocessen indelad i nio steg 1. Analys av projektets omvärld (bakgrundsinformation) 2. Intressentanalys (individer och aktörer som påverkas och påverkar projektet) 3. Problemanalys (vilka problem ska lösas av projektet) 4. Målformulering (vad vill man uppnå med projektet på kort och lång sikt) 5. Aktivitetsplan (vilka åtgärder ska genomföras för att uppnå målen) 6. Resursplanering (tid, personal inklusive ansvar, budget, utrustning) 7. Indikatorer och verifikationskällor (metoder för att mäta resultat) 8. Riskanalys och riskhantering (faktorer som kan påverka resultat negativt) 9. Analys av antaganden/förutsättningar (vad andra aktörer hanterar) 10. Uppföljning av projekt (gott mål och resultatstyrning)

19 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Projektplanen Mestadels är projektledarens första uppgift att tolka direktivet och ta fram en projektplan som projektet skall arbeta utifrån. Projektplanen skall förankras hos styrgruppen om det finns en sådan, annars med uppdragsgivaren/beställaren. Planeringen är ett av de viktigaste momenten i projektarbetet och projektplanen är projektets planeringsredskap. I dokumentet skall det definieras vad som skall göras, vilka personresurser som behövs (timmar, kompetens) och tidsplanering för hela projektet skall göras. Försök att lägga hela kartan över projektet så att det inte dyker upp överraskningar under projektets gång. Sätt upp delmål för projektet och engagera om möjligt projektdeltagarna i arbetet. Finns inget dokumenterat projektuppdrag så skall projektplanen även specificera uppdraget.

20 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Följande områden skall alltid finnas beskrivna i projektplanen: bakgrundsbeskrivning till uppdraget syfte och mål med projektet omfattning, delmoment avgränsningar tidplan/etappindelning projektorganisationen förankring, samverkan, intressenter

21 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Planeringsfasen Inför start av projektet skall det bemannas, genomförandet planeras och projektplanen fastställas. Identifiera varför projektet skall genomföras vad man vill uppnå med projektresultatet vem som är uppdragsgivare (projektägare) hur projektet skall finansieras hur projektet skall bemannas vem som ska förvalta resultatet vilka som är de primära intressenterna vilka andra som kan ha behov/påverkas av levererat resultat

22 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Samverka Samverkan skall alltid ske med de enheter/funktioner som bedöms påverkas av projektresultatet. I samband med anskaffning eller utveckling av IT-stöd skall samverkan alltid ske med IT-enheten som ansvarar för utveckling och samordning av IT-användningen vid organisation. Projektets mål beskrivs i termer av Effektmål och Produkt (eller projektmål). Effektmål Effektmål är de mål som beskriver vilken förväntad effekt som skall uppstå i verksamheten. Målen måste vara mätbara. Utan möjlighet att mäta målen blir det svårt att bedöma huruvida de är uppfyllda eller ej. Det är viktigt att följa upp effektmålen. Detta görs dock inte direkt efter avslutat projekt utan en bestämd tid efter projektets slutförande. Det är därför viktigt att dokumentera hur effektmålen ska följas upp samt av vem.

23 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
Projektmål Projektmålen är det resultat i projektet, det som skall levereras från projektet, som i sin tur ligger till grund för möjligheterna att nå effektmålen. Detta kan t. e x. vara ett IT-system eller en funktion med vissa egenskaper. Den viktigaste punkten för projektet är formuleringen av målen. Det är de uttryckta behoven som skall målformuleras. Målformuleringarna informerar om vad som skall utföras i projektet och ligger som grund för uppföljningen av arbetet.

24 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
GANTT-Schema/Aktivitetsplanering

25 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
MS Project Manager / GANTT- Schema

26 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
REGLER: Tydliggöra målen, aktiviteterna och ansvar, med en konkret och specificerad projektplan som underlättar genomförandet. ● VAD skall göras? ● HUR skall göras, vilka verktyg och metod ska man användas? ● VEM skall göra det? ● NÄR skall göras det? ● VILKEN information behöver olika intressenter? (beslutsfattare, målgrupp, media) ● HUR ska informationen/uppföljningen presenteras? (Genom en rapport, seminarium, tidningsartiklar, via lokal media eller genom att bjuda in beslutsfattare på ett projektbesök?) ● HUR skall man ta tillvara på resultaten-lärande? ● VEM skall fatta ev. nya beslut eller revideringar av projektplanen och införandet?

27 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
PROBLEMATK Försening Budgetunderlag Avsaknad IT stöd Bristande kommunikation Kompetensnivå Fördelning (kommunernas representation i projektet, Hörby) Hörby (PRIOS- projekt, individuell förstudie för E-arkiv) Bristande engagemang

28 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
VIKTIG PROJEKTPLANERING Tidsplan Beskrivning Start av projektaktiviteter (utförs löpande) Utbildning: Juridik kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv Informationsmöte (projektets målgrupper) Enkäter (Interna och externa avsedda referensgrupper och intressenter gällande hantering av elektroniska handlingar, utförs löpande) Inlämning av analysunderlag (arbetsgruppen) Slutfördrapport (utdelas till projektorganisationen för avstämning) Avslutande informationskonferens med inlämning av slutrapport

29 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
FÖRVÄNTNINGAR Ansvar Delaktighet Engagemang Stöd Förankring Beslut

30 PROJEKTORGANISATION E-Arkiv
KONTAKTUPPGIFTER: Michaela Sarvik Projektledare IT för E-Arkiv Tfn/mobil: / E-mejl:


Ladda ner ppt "Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost"

Liknande presentationer


Google-annonser