Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal acceptans av vindkraft SLC:s vindkraftsseminarium 25.10.2011 jurist, VH Helena Ålgars SLC 18.11.20141www.slc.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal acceptans av vindkraft SLC:s vindkraftsseminarium 25.10.2011 jurist, VH Helena Ålgars SLC 18.11.20141www.slc.fi."— Presentationens avskrift:

1 Lokal acceptans av vindkraft SLC:s vindkraftsseminarium 25.10.2011 jurist, VH Helena Ålgars SLC 18.11.20141www.slc.fi

2 Inställningen till vindkraft Allmänna planet – Positiv inställning, 88 % av finländarna vill ha mera vindkraft (2010) Lokala planet – Acceptansen kan vara låg pga NIMBY-effekten (not in my backyard) - rädsla för förstört landskap, buller, skuggning, flimmer, minskning av värdet på fastigheter... Ojämn fördelning av nytta och olägenheter Låg lokal acceptans fördröjer projekten 18.11.20142www.slc.fi

3 Hur öka lokal acceptans? Akseli Tuomisto : Tuulivoiman paikallinen hyväksyttävyys, juris magister avhandling HU 2011 – Information i ett tidigt skede och möjligheter till delaktighet i projektets olika element: planering, miljökonsekvensbedömning, ekonomiska delaktighetsmöjligheter – Beakta medborgarnas uppfattning om det rättvisa i projektet och iaktta transparens och ett schysst förfarande från början av projektet - jämnare fördelning av nyttan 18.11.20143www.slc.fi

4 Fördelning av vindkraftens lokala nytta och olägenheter Om nyttan och olägenheterna fördelas lokalt på ett sätt som invånarna upplever som rättvist blir acceptansen större 18.11.20144www.slc.fi

5 Sätt att fördela nyttan – jämförelser Sverige - frivilliga överenskommelser mellan energibolagens och markägarnas intresse- organisationer om modeller där ersättningen fördelas mellan markägarna inom ett vindupptagningsområde. Även nationella rekommendationer om vindkraftens återbäring till bygden. 18.11.20145www.slc.fi

6 Sätt att fördela nyttan – jämförelser Danmark - lagstiftning för att stimulera lokalt ägande, kompensera minskade fastighets- värden, ge kommunerna ersättning, låne- garantier för förundersökningar för nya lokala projekt Tyskland – lag som ger kommuner med vindkraft rätt till 70 % av den inkomstskatt som vindkraftsbolaget betalar 18.11.20146www.slc.fi

7 Aspekter på fördelning av nytta och olägenheter hos oss -JsUU 21/2010 Nödvändigt att utreds olika handlingsmodeller för hur markägarna på ett vindkraftsverks influensområde ska få en rättvis andel av återvinningen av vindkraften. Modeller kunde vara: – Vindkraftsförrättning, jfr vägförrättning – Vindkraftsområdet bildas till ett samfällt område 18.11.20147www.slc.fi

8 Aspekter på fördelning av nytta och olägenheter hos oss – MiUB 17/2010 Den ojämna fördelningen av för- och nackdelarna med vindkraft mellan markägarna förklarar till en del motståndet mot projekten Vindkraftsprojekten mer acceptabla om samsyn om hur stort område som krävs för vindkraftsproduktion och om gemensamma procedurer för att dela nyttan också med markägarna inom vindkraftsområdet. Modellavtal ett sätt. Skador bör ersättas och metoder samordnas antingen genom rekommendationer eller lagstiftning 18.11.20148www.slc.fi

9 Regeringsprogrammet 2011...Planeringen och utbyggnaden av vindkraften ska göras tydligare och snabbare, liksom tillståndsförfarandena, miljökonsekvens- bedömningen och ersättningsförfarandena. I arbetet ska också markägarnas rättigheter beaktas.......Genom rekommendationer och anvisningar tryggas enhetliga förfaranden och grunder för ersättning till markägarna. 18.11.20149www.slc.fi

10 Hur främja lokal acceptans hos oss? 1) Med civilrättsliga avtal kan man komma överens om kompensation av minskningen av möjligheten att utnyttja fastigheterna inom vindupptagningsområdet för vindkraft – kan främjas genom modellavtal och överenskom- melse med olika berörda parter om princi- perna vid vindkraftsetableringar. SLC och MTK har uppgjort modellavtal som kan användas. 18.11.201410www.slc.fi

11 Hur främja lokal acceptans hos oss? 2) Lagstiftningsgåtgärder – vindkraftsförrättning jfr vägförättning, vindupptagningsområde bildas till samfällt område (JsUU), skyldighet för bolaget att lösa in nyttjanderätten för fastigheterna inom vindupptagningsområdet, lagstiftning för att stimulera lokal ägande.... 18.11.201411www.slc.fi

12 Lokal acceptans viktig – varför? Vindkraften är en ekonomiskt betydelsefull resurs som kan utnyttjas på lämpliga områden. Fastän pågående markanvändning inte hindras inom vindupptagnings- området, minskar möjligheten att utnyttja vindkrafts- resursen när vindkraftverk byggs i närheten. Viktigt med principer kring utnyttjandet av mark- och havsområdena för vindkraft så att både markägarna, vindkraftsföretagen och lokalsamhället gagnas på ett rättvist sätt. Lokal acceptans viktig för att främja upp- nåendet av Finlands målsättningar gällande vindkraft. 18.11.201412www.slc.fi


Ladda ner ppt "Lokal acceptans av vindkraft SLC:s vindkraftsseminarium 25.10.2011 jurist, VH Helena Ålgars SLC 18.11.20141www.slc.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser